Graduate programme in teaching English to young learners is carried through the project: Bilingual education. MA in teaching English to young learners as a second and foreign language; with official financing support from the Operational Programme in Poland: Human Capital,  within  Priority axis: IV Higher Education and Science; Measure: 4.1. Strengthening and development of the didactic potential of universities and increasing the number of graduates of study programmes which are key to the knowledge-based economy; Submeasure: 4.1.1. Strengthening the didactic potential of higher education institutions  

 

 

Kierunek Graduate programme in teaching English to young learners realizowany jest w ramach projektu ponadnarodowego, zatytułowanego „Nauczanie Dwujęzyczne. Studia drugiego stopnia w języku angielskim” (nr umowy: POKL.04.01.01.-00-087/13-00), który to projekt jest współfinansowany w ramach IV Priorytetu Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

Login

";