Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Biblioteka Wydziału Pedagogicznego
im. prof. Bogdana Suchodolskiego

Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Wydziału Pedagogicznego

Uniwersytetu Warszawskiego zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału

w dniu 22 stycznia 2008 roku

 

§ 1

Wprowadza się "Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki".

§2

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Wydziału.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Biblioteka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego wchodzi w skład systemu biblioteczno -informacyjnego Uczelni.

Pełni zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe.

 

§ 2

Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą działalności usługowej, realizowanej w następujących formach:

1) udostępnianie zbiorów drukowanych i źródeł elektronicznych na miejscu; w tym:

zasady udostępniania prac doktorskich,

2) wypożyczanie na zewnątrz,

3) wypożyczanie międzybiblioteczne,

4) sporządzanie dokumentów wtórnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego.

 

§ 3

Podstawowe zadania biblioteczne oraz bieżąca obsługa czytelników realizowane są za pomocą komputerowego Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego -VIRTUA.

 

§ 4

Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu wszystkim zainteresowanym osobom, także spoza UW.

 

§ 5

Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień.

 

§ 6

Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu mogą być czasowo lub na stałe pozbawione prawa do korzystania z usług Biblioteki.

 

§ 7

Szczegółowe informacje precyzujące zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki ustala Kierownik

II. Udostępnianie zbiorów na miejscu

 

§ 8

Prawo do korzystania z materiałów bibliotecznych w Czytelni maja:

1) studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych oraz pracownicy Wydziału - po zostawieniu dowodu tożsamości (legitymacja studencka, dowód osobisty) u dyżurującego bibliotekarza i wpisaniu się do zeszytu odwiedzin;

2) osoby z zewnątrz - wraz z dowodem tożsamości, pozostawionym u dyżurującego bibliotekarza oraz wpisem do księgi odwiedzin.

 

§ 9

Czytelników korzystających ze zbiorów na miejscu obowiązuje:

1) pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, parasoli, teczek, toreb, plecaków, neseserów itp.,

2) zgłoszenie dyżurującemu bibliotekarzowi wnoszonych wydawnictw nie będących własnością Biblioteki oraz okazywanie ich przy wychodzeniu,

3) zwrot materiałów bibliotecznych w stanie nieuszkodzonym oraz zgłaszanie zauważonych braków dyżurnemu bibliotekarzowi,

4) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania posiłków,

5) przestrzegania zakazu wnoszenia włączonych telefonów komórkowych,

6) przestrzeganie zakazu kopiowania książek oraz kopiowania czasopism wydanych przed 1945 rokiem,

7) zakaz wynoszenia wydawnictw na zewnątrz; każda próba wyniesienia wydawnictwa będącego własnością Biblioteki zostanie potraktowana jako kradzież i wyciągnięte będą odpowiednie konsekwencje; w przypadku studentów - także czasowe ograniczenie korzystania z wypożyczalni,

8) zachowanie ciszy.

 

§ 10

Do księgozbioru podręcznego Czytelni -książek i czasopism - użytkownicy maja wolny dostęp.

 

§ 11

Zbiory z magazynów (książki i czasopisma) udostępnia się w Czytelni na podstawie złożonego zamówienia. Po wykorzystaniu należy je zwrócić dyżurującemu bibliotekarzowi.

 

&12

Czytelnik może jednorazowo zamówić z magazynu do Czytelni 5 vol. książek.

 

§ 13

Ze źródeł elektronicznych dostępnych w Bibliotece można korzystać na stanowiskach komputerowych w Czytelni ,przy czym z baz elektronicznych zakupionych przez UW mogą korzystać wyłącznie studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych UW oraz pracownicy UW.

 

§ 14

1. Prawo do korzystania z prac doktorskich maja:

1.1 samodzielni pracownicy naukowi UW oraz innych uczelni i instytucji naukowych,

1.2 osoby piszące prace habilitacyjne - na podstawie pism dziekanów kolegiów lub wydziałów, przy których rozprawy są opracowywane,

1.3 osoby piszące prace doktorskie - na podstawie pism promotorów,

 

2. Z materiałów wymienionych w p.1 można korzystać tylko na miejscu w Czytelni bez prawa kopiowania.

3.Zgodę na wykonanie zdjęć materiałów bibliotecznych podejmuje dyżurny bibliotekarz, po uprzednim wypełnieniu deklaracji przez czytelnika.

4.Pracownicy dydaktyczni Wydziału mogą pobrać ze zbiorów Czytelni do 5 vol. książek celem wykorzystania ich na zajęciach, z tym że ich zwrot musi nastąpić w dniu pobrania.

 

III. Wypożyczanie na zewnątrz

§ 15

Do korzystania z Wypożyczalni uprawnieni są:

1) studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych Wydziału Pedagogicznego,

2) pracownicy Wydziału Pedagogicznego

3)profesorowie UW

4)pracownicy merytoryczni BUW

 

§ 16

1. Studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych maja prawo do wypożyczania wydawnictw tylko z księgozbioru Wypożyczalni. Osoby te mogą jednorazowo wypożyczyć 6 pozycji na czas określony przez Bibliotekę wynoszący:

1) studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - 30 dni

2) doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych - 30 dni.

2. Po upływie wyznaczonego okresu książkę należy zwrócić.

3. W razie potrzeby można dokonać jednorazowej prolongaty na okres 30 dni od chwili jej dokonania. Warunkiem

uzyskania prolongaty jest brak rezerwacji przez Bibliotekę lub innego czytelnika na książkę.

 

§ 17

1. Pracownicy Wydziału maja prawo do wypożyczania wydawnictw z księgozbioru Wypożyczalni.

2. Jednorazowo można wypożyczyć do 10 pozycji na okres 90 dni. Termin ten może być przedłużony na 30 dni na warunkach przedstawionych w p.3 paragraf 16.

3.Profesorowie i doktorzy habilitowani mogą wypożyczyć do 20 vol. na okres 180 dni.

4. W przypadku zapotrzebowania na określoną pozycję Biblioteka ma prawo

żądać zwrotu przed upływem terminu wypożyczenia lub skrócić termin wypożyczenia.

 

§ 18

Jedynym dokumentem uprawniającym do wypożyczania jest karta biblioteczna, którą wydaje Wypożyczalnia BUW lub elektroniczna legitymacja studencka aktywowana jako karta także w BUW.

 

§ 19

1. Konto czytelnika otwierane jest na podstawie:

1) dokumentu potwierdzającego podjęcie i kontynuowanie studiów na Wydziale lub pracy na Wydziale Pedagogicznym,

2) deklaracji zawierającej dane personalne użytkownika i zobowiązanie do

przestrzegania Regulaminu Biblioteki ,

3) dokumentu tożsamości,

4) uiszczenia opłaty (nie dotyczy posiadaczy elektronicznych legitymacji studenckich).

2. O wszelkich zmianach adresu zamieszkania należy powiadomić Bibliotekę.

 

§ 20

1. Karta biblioteczna jest ważna przez semestr studiów na UW lub przez okres pracy na UW.

2. Karta biblioteczna upoważnia studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych UW oraz pracowników Wydziału do korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej.

3. Karty bibliotecznej nie wolno udostępniać osobom trzecim.

4. Zagubienie lub zniszczenie karty bibliotecznej uniemożliwi realizacje

wypożyczenia. Duplikat można otrzymać po ponownym kontakcie z BUW.

 

§ 21

1. Z chwila przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych książek system komputerowy nalicza karne opłaty za każdą wypożyczoną pozycje- 40 groszy za dobę (Sposób opłaty).

2. Do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki konto czytelnika zostaje zablokowane.

3.Blokada konta obejmuje także subkonto Biblioteki BUW.

 

§ 22

1. Czytelnicy powinni szanować wypożyczone książki. Przy wypożyczaniu publikacji należy zgłosić zauważone uszkodzenia, w przeciwnym wypadku odpowiada za nie

wypożyczający.

2. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonej książki użytkownik zobowiązany jest do odkupienia egzemplarza tego samego lub nowszego wydania albo przekazać, po uzgodnieniu z Wypożyczalnią, wydanie zbliżone tematycznie oraz pokryć koszty związane z opracowaniem technicznym książki.

§ 23

Student, doktorant i słuchacz studiów podyplomowych UW kończący studia , oraz pracownik Wydziału, z którym następuje rozwiązanie stosunku pracy, przed odejściem z Uczelni zobowiązany jest zwrócić kartę biblioteczna i uzyskać podpis na karcie obiegowej stwierdzający uregulowanie zobowiązań w stosunku do Wypożyczalni.

 

§ 24

Biblioteka Wydziału nie wypożycza:

1) wydawnictw z księgozbioru czytelni,

2) rękopisów i druków wydanych przed 1950 r.,

3) dzieł oznaczonych symbolem: "cim.",

4) czasopism,

5) wydawnictw w złym stanie technicznym.

 

IV. Wypożyczanie międzybiblioteczne

 

§ 25

Prawo do wypożyczeń międzybibliotecznych mają:

1) pracownicy oraz studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych

Wydziału Pedagogicznego - jeśli brak jest danego dokumentu w Bibliotece Wydziału oraz w BUW a także innych bibliotekach warszawskich, przy czym:

a) zamawiający ponosi wszelkie koszty związane ze sprowadzeniem dokumentu

do Biblioteki ,

b) sprowadzone z innych bibliotek dokumenty udostępniane są wyłącznie w

Czytelni Biblioteki,

2) inne biblioteki - po otwarciu konta w BUW, lub złożeniu papierowego rewersu podpisanego przez kierownika Biblioteki .Jednorazowo można wypożyczyć do 3 pozycji na okres 30 dni. Biblioteka może skrócić czas wypożyczenia danej książki.

3)wypożyczanie materiałów z bibliotek zagranicznych prowadzi oddział Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

V. Sporządzanie dokumentów wtórnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego

 

§ 26

1. Czytelnicy maja prawo do wykonywania - w granicach określonych przepisami prawa autorskiego - kopii artykułów z czasopism nie oprawionych.

2. Biblioteka może przyjąć depozyt będący kopią do korzystania na miejscu tylko w przypadku dołączenia pisemnej zgody właściciela prac autorskich.

3.W depozyt Biblioteka przyjmuje tylko te materiały, których nie posiada w zbiorach własnych.

4.Biblioteka honoruje wszelkie prawa zastrzeżone Wydawców.

 

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login