Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Studia Doktoranckie - stypendia, DPN, pomoc socjalna

I. Stypendia Doktoranckie

Zarządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim.

Doktorant składa wniosek do 31 października. Wniosek powinien zawierać dane osobowe doktoranta  wraz z opisem jego dotychczasowego dorobku naukowego oraz zgodę na przetwarzanie danych osbowych.

Do wniosku nalezy dołączyć:

 • opinię opiekuna naukowego albo promotora,
 • informacje potwierdzające prowadzenie zajęć dydaktycznych lub badawczych w ramach praktyk zawodowych albo realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uniwersytetu,
 • spis publikacji i referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych.

Stypendium może otrzymać student, który terminowo realizuje program studiów doktorskich, wykazał się postepami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej lub osiągnął bardzo dobre wyniki w postepowaniu rekrutacyjnym (w przypadku studentów I roku).

 Doktoranci mogą ubiegać się również o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.
Aktualne informacje  o tym stypendium znajdują się w Rozporządzeniu 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 września 2015 r. NOWE!  Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim (Pobierz...)

Zatwierdzone przez Panią Rektor Kryteria oceny wniosków o zwiększenie stypendium doktoranckiego

(UWAGA!
 W związku z nowym Regulaminem określającym tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na UW wprowadzonym poprzez Zarządzenie nr 28 Rektora UW z dnia 7 września 2015 r., Komisja doktorancka właściwej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu w porozumieniu z Wydziałową Radą Doktorantów tej jednostki ustali szczegółowe kryteria oceny i tryb rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego, co wymaga zatwierdzenia przez Rektora (§ 5).Dlatego kryteria oceny wniosków zostaną zamieszczone na stronie po zatwierdzeniu ich przez Rektora 

II. Świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego (tzw. stypendia FPM)


NOWE!  Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego (Pobierz...)

UWAGA
.
W związku z nowym Zarządzeniem nr 32 Rektora UW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, zmianie uległy zasady przyznawania stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej.

-- NOWE Postanowienie nr 7  Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o pomoc materialną oraz o wysokości stypendiów w roku akademickim 2016/2017

Doktorant może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej:

• stypendium socjalne,
• stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
• stypendium dla najlepszych doktorantów;
• zapomogi.

Powyższe świadczenia są przyznawane na rok akademicki i są wypłacane, zgodnie z nowym Zarządzeniem nr 32, co miesiąc przez okres 9 miesięcy, z wyjątkiem:
- stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych za październik, które jest wypłacane w listopadzie,
- stypendium dla najlepszych doktorantów za październik i listopad, które są wypłacane w grudniu.

Doktorant, który utracił status doktoranta UW w trakcie roku akademickiego, w szczególności w wyniku skreślenia z listy doktorantów lub przeniesienia do innej uczelni, traci prawo do świadczeń.

Kwoty stypendiów są corocznie podawane w zarządzeniu Rektora. Aktualne jest Postanowienie nr 7 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 września 2016r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej
do ubiegania się o pomoc materialną oraz o wysokości stypendiów w roku akademickim 2016/2017
, za wyjątkiem stypendiów dla najlepszych doktorantów, których wysokość zależna jest od dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, liczby doktorantów w danej jednostce oraz liczby stypendystów ustalonej przez właściwą komisję stypendialną.

Doktorant studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. Oświadczenie w tym przedmiocie doktorant składa kierownikowi swojej jednostki macierzystej w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania ostatniej decyzji o przyznaniu stypendium.

Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy załączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny, w przypadku dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • oświadczenia doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, w przypadku dochodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy określający wielkość gospodarstwa rolnego wyrażoną w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, w przypadku dochodu uzyskiwanego przez doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego;
 • oświadczenia doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny o wysokości uzyskiwanych innych dochodów;
 • zaświadczenie jednostki organizacyjnej o wypłacie i wysokości stypendium doktoranckiego;
 • inne dokumenty – konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie doktoranta.

Uwaga

Wnioski są dostępne na stronie internetowej Biura ds. Studiów Doktoranckich i studiów Podyplomowych UW: www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl
 

STYPENDIUM SOCJALNE  (§ od 17do 24 Zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego) wniosek należy złożyć wraz z kompletem dokumentów (czyt. załącznik nr 1 do Regulaminu), oświadczeniem o wysokości miesięcznego dochodu (czyt. §19 Regulaminu) oraz o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku (załącznik nr 6  do Regulaminu). Wnioski można składać do 10 każdego miesiąca.

STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (§ od 25do 26 Zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego)-  wniosek wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnostrawnych, należy składać w Biurze Osób Niepełnosprawnych, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, tel. (0-22) 55 - 22 - 277.

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW (§ od 27do 28 Zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego)Stupendium to może być przyznane: na pierwszym roku studiów doktoranckich - doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, a na drugim iroku i kolejnych latach studiów doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:  uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów, wykazał się postepami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 30 października roku akademickiego, w którym doktorant będzie pobierał stypendium. Szczegółowe zasady przyznawania tego stypendium określa załącznik nr 3 do RegulaminuDo wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przyznania stypendiów, czyli:

 • CV uwzględniające osiągnięcia naukowe,
 • spis publikacji i referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych,
 • opinię promotora pracy doktorskiej o postępach doktoranta w pracy badawczej,
 • dokumenty poświadczające uczestnictwo doktoranta w konferencjach naukowych,
 • dokumentów poświadczające zaangażowanie doktoranta w badania naukowe,
 • oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku.

Kryteria oceny wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów

Harmonogram prac dotyczący stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/2017

ZAPOMOGI (§ od 29do 30 Zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego) - zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek doktoranta, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Jednorazowa zapomoga przyznawana jest doktorantowi w konkretnym przypadku losowym (udokumentowanym) takim jak: choroba, kradzież, śmierć członka rodziny. Zapomoga może zostać przyznana nie więcej niż dwa razy w danym roku studiów. Wniosek można kierować do komisji stypendialnej do 10 każdego miesiąca.

III. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom, w załączeniu zamieszczamy pismo Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior, informujące o terminach i wymogach ubiegania się o stypendium.

Na stronie MNiSW  znajdą Państwo Rozporządzenie oraz wykaz  wymaganych dokumentów.

Oświadczenie należy złożyć wraz z wnioskiem.

Termin składania wniosków na Wydziale Pedagogicznym został ustalony na 12 września 2016r.

UWAGA! Wnioski wraz z załącznikami należy składać w 2 egzemplarzach!

Pytania proszę kierować do przedstawicieli doktorantów pracujących w poszczególnych Komisjach

Wydziałowa Komisja Stypendialna - FPM  rok 2016/2017- skład: dr Elżbieta Widota, mgr Emilia Solnica, mgr Kamila Kamińska, mgr Olga Wysłowska, mgr Maria Walczewska

Wydziałowa Komisja Stypendialna - Stypendia doktoranckie rok 2016/2017 - skład: dr hab. Małgorzata Żytko, prof UW; dr hab. Ewa Skibińska; dr hab. Anna Zielińska, prof. UW; mgr Rafał Pląsek

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Pracownicy, doktoranci oraz renciści i emeryci UW mogą ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), który jest obsługiwany przez Biuro Spraw Socjalnych. Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy są również dzieci i współmałżonkowie pracowników, a także dzieci doktorantów.
Pomoc dotyczy doktorantów studiów stacjonarnych ( do ukończenia 35 roku życia) i ich dzieci - z tytułu zorganizowanych wyjazdów - raz w roku!
Doktoranci mogą korzystać z:
- wczasów ulgowych w ośrodkach UW w sezonie i poza nim,
- dofinansowania do wczasów wykupionych w innych instytucjach.
Dzieci doktorantów mogą korzystać:
- wczasów ulgowych w ośrodkach UW w sezonie i poza nim,
- ulgowych kolonii lub obozów organizowanych przez uczelnię,
- dofinansowania do wczasów, kolonii lub obozów wykupionych w innych instytucjach.

Stosowne wnioski znajdą Państwo na stronie http://portalinformacyjny.uw.edu.pl/baza-wnioskow-o-dofinansowanie-wypoczynku/
Uwaga: Wnioski muszą być wydrukowane dwustronnie i złożone w Biurze Spraw Socjalnych na Krakowskim Przedmieściu. Godziny pracy Biura znajdują się na jego stronie. Do wniosku musi być dołączona faktura potwierdzająca opłatę za udział zorganizowanym wypoczynku!

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych http://portalinformacyjny.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2014/02/Regulamin-ZF%C5%9AS.pdf

 Dom studencki

Uprzejmie informujemy, iż komplety wniosków wraz z wypełnionym kwestionariuszem (drukowanym dwustronnie) można składać w pok. 113 do dnia 25 kwietnia 2017 r.

 

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login