Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Podyplomowe Studia Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności przydatne w pracy z dziećmi w wieku od 3 do 9 lat. Program obejmuje zagadnienia teoretyczne w stopniu potrzebnym do rozumienia i interpretowania sytuacji dziecka w przedszkolu i w szkole oraz rozwiązywania codziennych problemów w pracy nauczyciela.

 

Podyplomowe Studia dla nauczycieli drugiego przedmiotu "SZTUKA" (Plastyka) w Szkole Podstawowej i Gimnazjum

Studia przeznaczone są dla nauczycieli drugiego przedmiotu. Studenci otrzymują wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia lekcji plastyki oraz innych form aktywności plastycznej.

Podyplomowe Studia Pedagogiki dla Nauczycieli bez Przygotowania Pedagogicznego

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia pragnących uzyskać przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych oraz absolwentów studiów magisterskich, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje pedagogiczne potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela.


Podyplomowe Studia Polityki i Zarządzania Oświatą

Studia adresowane są do dyrektorów placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły, animatorów działań i organizacji oświatowych oraz kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych i nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym.

 

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie Edukacji Integracyjnej Dzieci z Niepełnosprawnościami

Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów zajmujących się edukacją dzieci niepełnosprawnych w  integracyjnych placówkach oświatowych a także tych, które realizują program edukacji włączającej (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponad gimnazjalne, internaty, domy dziecka).

Podyplomowe Studia Wychowanie Przedszkolne Metodą Marii Montessori

Celem studiów jest specjalistyczne przygotowanie studentów w zakresie pracy metodą Marii Montessori z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wyposażenie słuchaczy w umiejętności wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci, indywidualizowania procesu nauczania, współpracy z innymi nauczycielami, z rodzicami wychowanków i refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową.

Podyplomowe Studia Trener-Andragog

Studia mają charakter doskonalący i przeznaczone są dla osób, które ze względu na swoją pracę zawodową zajmują się edukacją osób dorosłych (trenerów wewnętrznych i zewnętrznych), dla menadżerów i specjalistów zajmujących się szkoleniami i rozwojem pracowników, jak również dla osób, które w przyszłości chciałyby wykonywać zawód trenera-szkoleniowca.

Podyplomowe Studia Kompetencje Przywódcze Kadry Kierowniczej Oświaty

Studia adresowane są do osób zajmujących kierownicze stanowiska w oświacie, do każdej osoby pracującej na stanowisku dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, tak publicznej jak i niepublicznej oraz do przedstawicieli administracji samorządowej i organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji. Studia są także adresowane do pracowników szkół i placówek oświatowych ubiegających się w przyszłości o stanowiska kierownicze w oświacie.

 

 

Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego


Studia obejmują szeroko rozumianą problematykę seksualizmu, erotyzmu, wychowania seksualnego, problemów rodziny w aspekcie biomedycznym, psychologicznym, filozoficznym, socjologicznym i kulturowym.


Podyplomowe Studia Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego

Studia umożliwiają absolwentom kierunku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej nauczającym języka angielskiego doskonalenie wiedzy teoretycznej i umiejętności metodycznych. Zapewniają znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (CAE).

Podyplomowe Studia w zakresie diagnozowania i wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w wieku do 10 lat

Obszar kształcenia stanowi pogranicze pedagogiki  a zwłaszcza pedagogiki małego dziecka w wieku do 10 lat, psychologii dziecka uwzględniającej specyfikę, mechanizmy rozwoju oraz zaburzenia, a także socjologii, w szczególności społecznych kontekstów rozwoju małego dziecka (rola środowiska rodzinnego, grupy rówieśniczej) oraz zagrożeń w tym zakresie.

 

Podyplomowe Studia – Andragogika

Studia przeznaczone dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę o naturze i uwarunkowaniach aktywności edukacyjnej dorosłych. Pragną poznać najnowsze teorie i modele uczenia się dorosłych oraz wszelkich uwarunkowaniach, w tym organizacyjnych i formalno-prawnych związanych z procesem uczenia się dorosłych przez całe życie.

Podyplomowe Studia "Edukacja Medialna"

Studia dotyczą problemów, jakie rodzą się na styku: dziecko- młody człowiek – kultura współczesna, uczą jak przeciwdziałać zagrożeniom, które mają wpływ na rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży (przemoc w Internecie, uzależnienia od mediów). Zapoznają z historią prasy, radia, telewizji, z pojęciem ”cyfrowej szkoły” oraz wpływu reklamy na zachowanie człowieka.

Podyplomowe Studia Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Szkole

Studia przygotowują nauczycieli, dyrektorów szkół, pracowników administracji szkolnej oraz organizacji współpracujących ze szkołami w ramach planowania, realizacji i ewaluacji programów promocji zdrowia w szkole. Koordynowanie programu szkoła promująca zdrowie(zgodnie z nową podstawą programową)na poziomie regionalnym, lokalnym i szkolnym.

 

Podyplomowe Studia Coaching w edukacji

Studia doskonalą kompetencje pedagogiczne. Umożliwiają wspieranie wychowanka w rozwoju osobistym. Rozwijają umiejętności komunikowania się z uczniami i rodzicami. Uczestnicy poznają różne techniki motywowania i stymulowania uczniów do podejmowania trafnych decyzji, odkrywania ich mocnych stron i utwierdzania ich w poczuciu własnej wartości.

 

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login