Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2015/2016  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS

Podyplomowe Studia Polityki i Zarządzania Oświatą

 Kierownik: dr Jerzy Marek
Sekretariat: mgr Anna Skowrońska
Pokój 116, tel. 22 55-308-26, 55-308-21
Dyżur sekretariatu we wtorki od 17.00 do 18.00 oraz w soboty zjazdowe (godziny i miejsce uzgodnione ze słuchaczami).
e-mail: a.skowronska@uw.edu.pl
tel. (0-22)
55-308-26
      (0-22) 553 08 21

Adresat studiów
Studia adresowane są do dyrektorów placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły, animatorów działań i organizacji oświatowych oraz kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych i nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym.

Termin rekrutacji

Rekrutacja przedłużona do 16 września 2014r.

Zajęcia rozpoczynają się 25 października. W sierpniu Sekretariat Studium będzie nieczynny, dokumenty można przesyłać pocztą na adres: Wydział Pedagogiczny UW, 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 16/20
Wszystkie osoby, które złożyły dokumenty są przyjęte. Informacja zostanie przesłana na państwa adresy meilowe w połowie października ze szczegółowymi informacji dotyczącymi inauguracji studiów.
Procedura rekrutacji


W roku akademickim 2014/2015 limit przyjęć wynosi 80 miejsc (4 grupy 20 osobowe). Rekrutację prowadzimy na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika Studium
 • kwestionariusz osobowy, (do pobrania)
 • poświadczona kserokopia dyplomu ukończonej uczelni 9w przypadku zmiany nazwiska prosze dołączyć kserokopię dowodu osobistego),
 • zdjęcie
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (do pobrania plik doc)
 • krótki życiorys (CV)

Czesne
Całkowity koszt kształcenia jednego słuchacza wynosi 3900 zł zł (płatne w dwóch ratach po 1950 zł)

 

Opłaty prosimy kierować na:  
Uniwersytet Warszawski, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  
Wydział Pedagogiczny, 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 16/20 
Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą.  
Numer konta: 69 1160 2202 0000 0000 6084 9408

Program studiów jest zgodny z wymaganiami, jakim powinny odpowiadać osoby ubiegające się o stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych.

Szczegółowe informacje i zapisy:  
Sekretariat Studium - Wydział Pedagogiczny UW,  
00-561 Warszawa, Mokotowska 16/20 
pok. 116, tel. (22) 5530826

Przyjęcia dokumentów we wtorki godz. 17.00-18.00, ewentualnie w innych terminach po telefonicznym uzgodnieniu.  

Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą powstało w 1998 roku. Przez czternaście lat studia ukończyło ponad dziewięćset osób - dyrektorów szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic, ognisk, ogrodów jordanowskich, bibliotek pedagogicznych, ale także pracowników nadzoru pedagogicznego, doradztwa metodycznego, instytucji administrujących system edukacyjny, pracowników samorządu terytorialnego, radnych, animatorów organizacji pozarządowych oraz nauczycieli różnych typów szkół i innych placówek oświatowych.

Program kształcenia obejmuje z jednej strony przedmioty o charakterze akademickim, z drugiej zapewnia uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych kierownikowi placówki edukacyjnej. Strona akademicka programu to wiedza o polityce oświatowej i przemianach w polskim systemie szkolnym, elementy znajomości systemów oświatowych innych państw i polityka oświatowa Unii Europejskiej. Ponadto proponowane są zajęcia z zakresu socjologii edukacji i badań nad młodzieżą, podstaw organizacji i zarządzania, podstaw prawa oświatowego oraz elementów ekonomiki kształcenia. Praktyczne umiejętności kierowania placówką oświatową zdobywane są podczas zajęć seminaryjnych i warsztatowych związanych z planowaniem pracy placówek, realizacją przyjętych zadań, prowadzeniem nadzoru pedagogicznego, zasad przechowywania dokumentów szkolnych, gospodarki sprzętem i materiałami, a także zastosowań środków informatycznych w zarządzaniu placówką oświatową. Umiejętności praktycznego kierowania pracą szkoły słuchacze Studium uczą się także podczas praktyk asystenckich, które odbywają się u doświadczonych dyrektorów szkół i innych placówek.

Lista przedmiotów:

Lp. Przedmiot Liczba godzin
 1.  
Polityka oświatowa 8
 1.  
Systemy oświatowe i polityka edukacyjna UE 8
 1.  
Zarządzanie (podstawy teoretyczne) 12
 1.  
Socjologia edukacji 20
 1.  
Informatyka w zarządzaniu placówkami oświatowymi 12
 1.  
Prawo oświatowe 40
 1.  
Ekonomika kształcenia 8
 1.  
Oświatowe zadania samorządu 16
 1.  
Planowanie pracy i zarządzanie placówką oświatową 36
 1.  
Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia 12
 1.  
Dokumenty, archiwa i gospodarka sprzętem w placówce oświatowej 16
 1.  
Konkurs na dyrektora szkoły 4
 1.  
Praktyka asystencka 30
 1.  
Wykłady nt. aktualnych problemów kształcenia 12
 1.  
Warsztaty 36
 1.  
Seminarium dyplomowe 30
 1.  
Łącznie 300

 

Zajęcia trwają rok, przeprowadzane są w czasie weekendów (soboty i niedziele). Przeważnie dwa razy w miesiącu.

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login