Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2015/2016  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS

Kierownik: dr Jerzy Marek

 

Sekretariat: mgr Anna Skowrońska
Pokój 116, tel. 22 55-308-26, 55-308-21
Dyżur sekretariatu we wtorki od 17.00 do 18.00 oraz w soboty zjazdowe (godziny i miejsce uzgodnione ze słuchaczami).
e-mail: a.skowronska@uw.edu.pl
tel. (0-22) 55-308-26
      (0-22) 553 08 21

Adresat studiów
Studia adresowane są do dyrektorów placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły, animatorów działań i organizacji oświatowych oraz kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych i nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym.

Termin rekrutacji

Rekrutacja: 2 czerwca – 7 lipca oraz 1 - 22 września 2015 r.

Zajęcia rozpoczynają się 10 października. 

…..
Procedura rekrutacji

W roku akademickim 2015/2016 limit przyjęć wynosi 80 miejsc (4 grupy 20 osobowe). Rekrutację prowadzimy na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika Studium
 • kwestionariusz osobowy, (do pobrania)
 • poświadczona kserokopia dyplomu ukończonej uczelni,  w przypadku zmiany nazwiska proszę dołączyć kserokopię dowodu osobistego),
 • zdjęcie
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (do pobrania plik doc)
 • krótki życiorys (CV).

Czesne
Całkowity koszt kształcenia jednego słuchacza wynosi 3900 zł zł (płatne w dwóch ratach po 1950 zł)

 

Opłaty prosimy kierować na:  
Uniwersytet Warszawski, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  
Wydział Pedagogiczny, 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 16/20 
Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą.  
Numer konta: 69 1160 2202 0000 0000 6084 9408

Program studiów jest zgodny z wymaganiami, jakim powinny odpowiadać osoby ubiegające się o stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych.

Szczegółowe informacje i zapisy:  
Sekretariat Studium - Wydział Pedagogiczny UW,  
00-561 Warszawa, Mokotowska 16/20 
pok. 116, tel. (22) 5530826

Przyjęcia dokumentów we wtorki godz. 17.00-18.00, ewentualnie w innych terminach po telefonicznym uzgodnieniu.  

Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą powstało w 1998 roku. Przez szesnaście lat studia ukończyło ponad tysiąc osób - dyrektorów szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic, ognisk, ogrodów jordanowskich, bibliotek pedagogicznych, ale także pracowników nadzoru pedagogicznego, doradztwa metodycznego, instytucji administrujących system edukacyjny, pracowników samorządu terytorialnego, radnych, animatorów organizacji pozarządowych oraz nauczycieli różnych typów szkół i innych placówek oświatowych.

Program kształcenia obejmuje z jednej strony przedmioty o charakterze akademickim, z drugiej zapewnia uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych kierownikowi placówki edukacyjnej. Strona akademicka programu to wiedza o polityce oświatowej i przemianach w polskim systemie szkolnym, elementy znajomości systemów oświatowych innych państw i polityka oświatowa Unii Europejskiej. Ponadto proponowane są zajęcia z zakresu socjologii edukacji i badań nad młodzieżą, podstaw organizacji i zarządzania, podstaw prawa oświatowego oraz elementów ekonomiki kształcenia. Praktyczne umiejętności kierowania placówką oświatową zdobywane są podczas zajęć seminaryjnych i warsztatowych związanych z planowaniem pracy placówek, realizacją przyjętych zadań, prowadzeniem nadzoru pedagogicznego, zasad przechowywania dokumentów szkolnych, gospodarki sprzętem i materiałami, a także zastosowań środków informatycznych w zarządzaniu placówką oświatową. Umiejętności praktycznego kierowania pracą szkoły słuchacze Studium uczą się także podczas praktyk asystenckich, które odbywają się u doświadczonych dyrektorów szkół i innych placówek.

Lista przedmiotów:

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin

 1.  

Polityka oświatowa

8

 1.  

Systemy oświatowe i polityka edukacyjna UE

8

 1.  

Zarządzanie (podstawy teoretyczne)

12

 1.  

Socjologia edukacji

20

 1.  

Informatyka w zarządzaniu placówkami oświatowymi

12

 1.  

Prawo oświatowe

40

 1.  

Ekonomika kształcenia

8

 1.  

Oświatowe zadania samorządu

16

 1.  

Planowanie pracy i zarządzanie placówką oświatową

36

 1.  

Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia

12

 1.  

Dokumenty, archiwa i gospodarka sprzętem w placówce oświatowej

16

 1.  

Konkurs na dyrektora szkoły

4

 1.  

Praktyka asystencka

30

 1.  

Wykłady nt. aktualnych problemów kształcenia

12

 1.  

Warsztaty

36

 1.  

Seminarium dyplomowe

30

 1.  

Łącznie

300

 Zajęcia trwają rok, prowadzone są w czasie weekendów (soboty i niedziele). Przeważnie dwa razy w miesiącu.

Inaugurację przewiduje się na 10 października. Szczególowe informacje zostaną wysłane mailem na tydzień przed rozpoczęciem studiów.

 

 

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login