Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Polecamy książki Wydawnictw UW

 

szkolaSzkoła - segregacje - nierówności
Roman Dolata
 
39,00zł
Warszawa 2008
ISBN 978-83-235-0434-4
Stron: 312
Format: 170x240
Wydanie 1
Oprawa miękka
 
Główne pytanie badawcze tej pracy dotyczy związku między poziomem segregacji społecznych w oświacie a nasileniem nierówności edukacyjnych. Procesy segregacji są istotnym mechanizmem społecznego konstruowania nierówności edukacyjnych - oto kluczowa hipoteza ukierunkowująca to studium empiryczne.
W analizach uwaga jest skoncentrowana na z założenia powszechnym i jednolitym segmencie oświaty, czyli szkołach podstawowych i gimnazjach. Przedmiotem specjalnej troski poznawczej jest gimnazjum - efekt reformy ustroju szkolnego roku 1999.
 
 
 
 

 

nastoletniNastoletni uczniowie o demokracji. Uwarunkowania społeczno-demograficzne i edukacyjne poglądów młodzieży
Anna Zielińska
 
35,00zł
Warszawa 2008
ISBN 978-83-235-0458-0
Stron: 274
Format: 170x240
Wydanie 1
Oprawa miękka
 
Autorka pokazuje, jak zmienia się rozumienie demokracji w okresie adolescencji (wieku młodzieńczym), czy i czym różni się traktowanie problemów demokracji przez młodszych nastolatków i młodzieży stojącej u progu dorosłości. Celem Anny Zielińskiej było także spojrzenie na stosunek młodych Polaków do demokracji z szerszej perspektywy, czyli próba odpowiedzi na pytanie, czy i czym różni się polska młodzież w traktowaniu ważnych dla demokracji spraw od swoich rówieśników w innych krajach, kiedy polska młodzież postrzega problemy demokracji podobnie jak inne nastolatki, a jakich się od nich różni.
 
 
 
 
 

 

pisaniePisanie - żywy język dziecka
Małgorzata Żytko
 
29,00zł
Warszawa 2006
ISBN 83-235-0225-0
Stron: 238
Format: 140x205
Wydanie 1
Oprawa miękka
 
Przedstawiana Czytelnikowi publikacja dotyczy problematyki rozwijania umiejętności pisania w szkole, u dzieci w klasach początkowych. Autorka uzasadnia twierdzenie, że mowa pisana spełnia niezwykle ważną rolę w rozwoju dziecka. Służy bowiem wyrażaniu myśli, ale również ich kreowaniu, umożliwia uświadomienie sobie ich znaczenia, zapewnia też porządkowanie i strukturyzowanie myśli w relacji z innymi. Pisanie edukuje w pewnym sensie myślenie, jest żywą i dynamiczną odmianą języka. Pisanie to środek komunikowania się i uczenia, a także ważny instrument socjalizacji dziecka.
 
 
 

 

rodzinaRodzina współczesna
Maria Ziemska
 
23,00zł
Warszawa 2005
ISBN 83-235-0144-0
Stron: 208
Format: 170x240
Wydanie 2
Oprawa miękka

Książka zawiera artykuły dotyczące zagadnień omawianych na X Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, który odbył się 22-25 września 1997 roku w Katowicach. Ich autorzy i tytuły są następujące:

Krystyna Kluzowa, Sytuacja demograficzna rodziny polskiej lat dziewięćdziesiątych i jej konsekwencje społeczne;
Zbigniew Tyszka, Relacja "rodzina-społeczeństwo globalne" w okresie transformacji;
Aldona Żurek, Orientacje na mikrostrukturę a rodzina;
Maria Ziemska, Zmiany w relacjach małżeńskich w cyklu życia rodziny;
Teresa Kukołowicz, Sytuacja wychowawcza w nowych kategoriach rodzin w okresie transformacji ustrojowej;
Wojciech Świątkiewicz, Rodzina jako wartość w tradycji kulturowej Górnego Śląska;
Katarzyna Węgrzyn, Wychowanie religijne w rodzinie górnośląskiej;
Marek Leśnikowski, Rodzina bytomska w badaniach socjologicznych;
Mirona Ogryzko-Wiewiórowska, Rodzina w oczach młodego człowieka;
Janusz Mariański, Praktyki religijne młodzieży a uznawanewarto ści prorodzinne;
Piotr Kryczka, Rozwód w opinii społecznej - kierunki zmian;
Anna Kwak, Rozwód a separacja w opinii kobiet i mężczyzn;
Zbigniew Tyszka, Rodzina współczesna - jej geneza i kierunki przemian;
Anna Wachowiak, Rezultaty zmian w rodzinach holenderskich w końcu XX wieku
 
 

 

Rozważania o rewolucji we Francji
Edmund Burke

49,00zł
Warszawa 2008
ISBN 978-83-235-0270-8
Seria: Kolory idei
Stron: 340
Format: 145x205
Wydanie 1
Oprawa miękka

Jest to wielkie polityczne dzieło brytyjskiego polityka i filozofa Edmunda Burke`a. Książka ważna dla zaistnienia, rozwoju, aktualności europejskiego i amerykańskiego konserwatyzmu, umożliwiająca zrozumienie fundamentalnych problemów współczesnej cywilizacji. Zawiera rozważania dotyczące rewolucji francuskiej - wydarzenia, które zapoczątkowało nowoczesność jako pewną epokę. Autor odsłania jej pierwsze negatywne kosekwencje, prezentuje różnice kultury politycznej we Francji i w Anglii, rolę monarchii w życiu politycznym, refleksje na temat filarów cywilizacji europejskiej.

więcej informacji o książce:
spis treści:

 

Rozmyślania o Europie
Ortega y Gasset Jose

19,00zł
Warszawa 2006
ISBN 83-235-0183-1
Seria: Kolory idei
Stron: 92
Format: 145x205mm
Wydanie 1
Oprawa miękka

Jose Ortega y Gasset był prorokiem naszej współczesności. Ostrzegał przed człowiekiem masowym, tyranią głupoty, rewoltą nacjonalizmów. Nadziei dla naszej kultury poszukiwał w idei Europy, której na imię była historia i różnorodne tradycje narodowe. Nie chciał, jak wielu współczesnych, budować Europy ponad narodami. Wierzył w liberalny kanon wartości. Pozostał wzorem mędrca i duchowego arystokraty. Jego dzieło Rozmyślania o Europie od dziesiątków lat jest i zapewne pozostanie klasyką myśli politycznej. Zachwyca ładem i oddechem wielkiej, klasycznej humanistyki.

więcej informacji o książce:
spis treści:

 

Chrześcijaństwo - kultura - polityka
Thomas Stearns Eliot. Przełożył i wstępem opatrzył Piotr Kimla

31,00zł
Warszawa 2007
ISBN 978-83-235-0261-6
Seria: Kolory idei
Stron: 298
Format: 135x205
Wydanie 1
Oprawa miękka

Tom jest poświęcony myśli społeczno-politycznej autora, zaprezentowanej w esejach: Idea społeczeństwa chrześcijańskiego, Ku definicji kultury, Literatura faszyzmu, Niccolo Machiavelli, John Bramhall, Pisarstwo polityczne. Książka jest próbą spojrzenia na chrześcijaństwo oraz kulturę europejską. Autor dogłębnie analizuje styk kultury i religii (rozumianej i jako instytucja, i jako wiara), biorąc pod uwagę różne aspekty życia społecznego: klasy społeczne, zakres terytorialny, edukację, politykę.

więcej informacji o książce:
spis treści:

 

Co to jest Zachód?
Philippe Nemo, tłumaczenie Piotra Kamińskiego

25,00zł
Warszawa 2006
ISBN 9788323503224
Seria: Kolory idei
Stron: 154
Format: 135x205
Wydanie 1
Oprawa miękka

Co to jest Zachód? [Czym jest Zachód?] to niewielka objętościowo, żywo i przystępnie napisana rozprawka, w której autor zastanawia się, jakie czynniki historyczne, polityczne, filozoficzne, religijne, naukowe i techniczne zadecydowały o kulturalnej tożsamości i niewątpliwej odrębności Zachodu, do którego zalicza kraje Europy Zachodniej (z pewnymi zastrzeżeniami również Europy Środkowej) i państwo Izrael oraz Ameryki Północnej. Kultura zachodnia, według Philippe'a Nemo, nie jest rezultatem oddziaływania anonimowych dziejowych konieczności czy skutkiem przypadkowych koincydencji, lecz złożonym wytworem duchowym, o którego wykrystalizowaniu się zadecydowało pięć kluczowych zjawisk w dziejach: wynalezienie przez starożytnych Greków polis, "miasta-państwa", a także nauki; stworzenie przez Rzymian prawa chroniącego jednostkę oraz idei humanizmu; oddziaływanie religii judeochrześcijańskich; wprowadzenie w XI-XIII wieku przez Kościół reform prawa kanonicznego i prawa w ogóle ("rewolucja papieska"); wreszcie - powstanie demokracji liberalnych.

więcej informacji o książce:
spis treści:


 

Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna. Model kształcenia integracyjnego

Grażyna Dryżałowska

Publikacja omawia liczne, ściśle powiązane ze sobą zagadnienia, takie jak: deprywacyjna rola uszkodzenia słuchu w rozwoju językowym dziecka, rozwój języka a rozwój psychospołeczny dziecka z uszkodzonym słuchem, rola języka w edukacji, integracja - nowa koncepcja kształcenia, a także model integracyjnego systemu kształcenia dzieci niesłyszących.


Idea integracji edukacyjnej, polegająca na "maksymalnym włączaniu dzieci i młodzieży z odchyleniami od normy do zwykłych szkół i innych placówek oświatowych, umożliwiając im - w miarę możliwości - wzrastanie w gronie zdrowych rówieśników", a także organizowanie różnorodnych form kształcenia integracyjnego stwarza dzieciom niesłyszącym szansę na lepszy rozwój. Książka dostarcza wiedzy na temat aktualnego zasięgu omawianego zjawiska i dokonuje pełnej prezentacji tego ważnego problemu.

Warszawa 2007
ISBN 83-235-0266-8
Stron: 148
Format: 170x240
Wydanie 2 zmienione
Oprawa miękka
 

Kultura - zmiana społeczna - wychowanie: inspiracje i poszukiwania (księga jubileuszowa poświęcona prof. Annie Przecławskiej)

pod redakcją naukową Adama Grodzkiego, Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Anny Wiłkomirskiej

W roku 2006 świętujemy jubileusz 50-lecia pracy na Uniwersytecie Warszawskim Pani Profesor Anny Przecławskiej.
Początkowo zainteresowania naukowe Pani Profesor były związane z książką i czytelnictwem, następnie objęły szerszy świat kultury i uczestnictwa w nim, zwłaszcza młodzieży. Badania na ten temat prowadzone są przez Jubilatkę systematycznie, poczynając od lat sześćdziesiątych XX wieku. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte - czas przełomu i wielkich zmian - postawił przed badaczami zadanie "chwytania na gorąco" przemian w świadomości i postawach społecznych. Profesor Anna Przecławska aktywnie włączyła się w ten nurt.

Pani Profesor od 25 lat kieruje Katedrą Pedagogiki Społecznej na Wydziale Pedagogicznym. Zarówno liczne badania Jubilatki, jak i jej refleksja teoretyczna, zapewniały stały rozwój pedagogiki społecznej - dyscypliny, którą reprezentuje, analizując środowisko społeczne i działające w nim podmioty.

Zawsze uważałam, że pedagog społeczny nie tylko ma analizować, obserwować rzeczywistość, że proces wychowania to jest proces, który funkcjonuje w szerszej rzeczywistości społecznej, że jest uwarunkowany nie tylko przez relacje wychowawcze. To się wiąże z pojęciem służby. Trzeba próbować zmieniać rzeczywistość. Starałam się zawsze uczestniczyć w zmianie rzeczywistości w tym kierunku, który uważałam za słuszny.

Uznaję służbę za zasadę stałą w pedagogice. Służba, to służba człowiekowi, właśnie człowiekowi, a nie ludziom w ogóle. Ludzie w ogóle są abstrakcją. Służba to postawa wynikająca z założenia, że w życiu ma się do wykonania określone zadania, że każdemu człowiekowi, którego się spotka na swojej drodze może się być potrzebnym, i że za te spotkania przyjmuje się odpowiedzialność.

(Fragmenty z artykułu Żyjąc na Uniwersytecie - rozmowa z Profesor Anną Przecławską)

Warszawa 2006

ISBN 83-235-0323-0
Stron: 250
Format: 170x240
Wydanie 1
Oprawa twarda

Spis treści znajdziesz tutaj.
 

Sergiusz Hessen - pedagog odpowiedzialny

Andrea Folkierska

Jest to nowe spojrzenie na twórczość Sergiusza Hessena - pedagoga i filozofa zarazem. Autorka ukazuje myśl Hessena jako odpowiedź na pytanie o warunki możliwości ukształtowania się poczucia odpowiedzialności za ludzką wspólnotę.

Wskazuje na specyficznie pojętą więź człowieka ze światem jako na niezbywalną podstawę pojawienia się tego poczucia. Ze względu na to, że więź ta tworzy się w dialektyce procesu edukacyjnego, autorka wbrew dotychczasowym ujęciom, osadzającym pedagogikę Hessena w perspektywie filozofii neokantyzmu, eksponuje związek pedagogicznej myśli Hessena z filozofią dialektyczną w jej różnych wymiarach (Platon, Fichte, Hegel, Proudhon).

Ukazanie ścisłej relacji między myślą filozoficzną a procesem edukacyjnym jest zarazem wskazaniem na filozofię jako konieczny warunek sensownego pytania o pedagogikę.

Z recenzji prof. dr hab. Tomasza Szkudlarka z Uniwersytetu Gdańskiego:

Praca [...] jest jedną z najważniejszych pozycji z zakresu pedagogiki ogólnej, jakie ostatnio opublikowano w Polsce. [...] Cała rozprawa jest bardzo erudycyjna, rzetelna i dociekliwa. Poszczególne jej wątki ujmowane są wielostronnie i z wykorzystaniem obszernej literatury źródłowej; żaden ze znaczących tematów nie pozostaje bez krytycznej analizy odsłaniającej jego historyczne konteksty, wewnętrzne napięcia i teoretyczne konotacje. Przy tym bogactwie wątków i teoretycznych odniesień praca napisana jest w niezwykle klarowny i komunikatywny sposób.

Warszawa 2005
ISBN 83-235-0110-6
Seria: Filozofia kultury i edukacja
Stron: 268
Format: 145x205
Wydanie 1
Oprawa miękka
Spis treści znajdziesz tutaj. 

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego: jubileusz pięćdziesięciolecia

Janina Kamińska

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego został utworzony w 1953 roku. W owym czasie był on jedynym Wydziałem uniwersyteckim w Polsce kształcącym pedagogów i nauczycieli.

Niniejsze opracowanie otwiera zarys jego dziejów. Pokaźną część wypełniają wywiady z zasłużonymi dla Wydziału Profesorami oraz dzieje katedr i pracowni. Tom zamyka tekst obrazujący aktywność naukową studentów.

Warszawa 2004
ISBN 83-235-0077-0
Stron: 308
Format: 170x240
Wydanie 1
Oprawa miękka

Spis treści znajdziesz tutaj. 

Problems of teacher education in rolling changes of educational system all over the world

Elżbieta Putkiewicz, Anna Wiłkomirska

Książka poświęcona jest problematyce kształcenia nauczycieli na świecie. Powstała w wyniku prac i spotkań międzynarodowych grup problemowych pracujących w ramach Association for Teacher Education in Europe.

"Problems of teacher education in rolling changes of educational system all over the world" dostarcza szczegółowej wiedzy na temat zmian w systemach edukacyjnych na świecie i związanych z nimi zmian celów i procedur kształcenia nauczycieli. Znaczna część książki poświęcona jest nowym, wynikającym ze zmian politycznych i społecznych kompetencjom nauczycieli, bez których trudno im będzie stawić czoła wyzwaniom jakie stoją przed nimi w XXI wieku.

Warszawa 2003
ISBN 83-235-0045-2
Stron: 308
Format: 170x240
Wydanie 1
Oprawa miękka

Spis treści znajdziesz tutaj. 

Filozofia polityczna arystotelizmu i neoliberalizmu a wychowanie

Jan Rutkowski

Książka wielowątkowa i interdyscyplinarna, prezentująca odmienne koncepcje życia społeczno-politycznego oraz ich wpływ na teorię wychowania.

Porównanie neoliberalnej wizji człowieka z arystotelesowską tradycją myślenia o polityce umożliwiło autorowi ukazanie filozoficznych, politycznych i pedagogicznych konsekwencji przyjęcia określonego stanowiska.

Wybory i decyzje podjęte w teorii i praktyce politycznej dotyczą bezpośrednio podstaw wychowania. W kształceniu bowiem, odwołującym się do jakiegoś ideału, pragnie się formować określony typ jednostek.

Jakie więc ma być wychowanie? Zdaniem autora trudno uzasadnić bezwarunkowe opowiedzenie się za ideałami którejkolwiek ze stron. Konieczna jest dynamiczna równowaga - czerpanie ze wszystkich doktryn politycznych. To bowiem warunkuje poszerzanie horyzontu poznawczego w procesie wychowawczym.

Warszawa 2003
ISBN 83-235-0196-3
Stron: 140
Format: 170x240
Wydanie 1
Oprawa miękka 

Terapia dziecka z wadą wymowy

Hanna Rodak

Jest to czwarte wydanie książki poświęconej praktycznym aspektom terapii dziecka z wadami wymowy, przeznaczonej dla logopedów, lekarzy foniatrów i audiologów. Książka zawiera omówienie celów terapii zaburzeń mowy, metod badania artykulacji oraz rodzajów dyslalii i sposobów terapii w przypadku: sygmatyzmu, rotacyzmu, dyslalii całkowitej. Nauczyciele i rodzice dzieci z wadami wymowy także znajdą w niej informacje, w jaki sposób praktycznie utrwalać prawidłową wymowę dziecka. Do tego celu posłużą im zestawy wyrazów do ćwiczeń logopedycznych w przypadku dyslalii wielorakiej oraz w przypadkach uszkodzeń narządów słuchu.

Warszawa 2002
ISBN 83-230-9913-8
Stron: 74
Format: 170x240
Wydanie 4
Oprawa miękka

Spis treści znajdziesz tutaj. 

Zaburzenia mowy u dzieci - wczesne rozpoznawanie i postępowanielogopedyczne

Elżbieta Stecko

Jest to książka adresowana do lekarzy pediatrów, psychologów, logopedów oraz rodziców i nauczycieli dzieci z wadami wymowy, napisana w celu uświadomienia wszystkim zainteresowanym znaczenia współpracy logopedów z lekarzami różnych specjalności oraz konieczności zajmowania się rozwojem mowy dziecka od najwcześniejszego okresu życia. Rodzice znajdą w niej informacje, w jaki sposób zapobiegać powstawaniu wad wymowy oraz jak prowadzić stymulacje i wyrównywanie deficytów we wczesnym okresie życia dziecka, począwszy od narodzin.

Warszawa 2002
ISBN 83-230-9908-1
Stron: 96
Format: 170x240
Wydanie 4
Oprawa miękka 

Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie. Rozpoznanie i interwencja psychospołeczna w doświadczeniach brytyjskich i polskich

Praca zbiorowa pod red. nauk. Iwaniec Dorota, Szmagalski Jerzy

Podstawą publikacji są wyniki wieloletnich badań pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz Królewskiego Uniwersytetu w Belfaście.


Zespół nieorganicznego zaburzenia rozwoju, występujący u małych dzieci emocjonalnie maltretowanych lub zaniedbywanych w rodzinie omówiono w trzech aspektach:

- definiowania, klasyfikacji oraz przejawów zaburzeń i krzywdzenia dzieci,

- prawno-organizacyjnych ram interwencji,

- pracy socjalnej.

Tekst brytyjski jest wynikiem 20-letnich badań dzieci i ich rodzin, umożliwia więc ocenę długotrwałych skutków krzywdzenia oraz zaniedbywania emocjonalnego i fizycznego, a także weryfikację metod wychowawczych.

Książka powinna okazać się przydatna w pracy służb socjalnych, psychologów, psychiatrów, pedagogów...

Efektem lepszego rozpoznania poruszanych w niej zagadnień będzie zwiększenie możliwości ratowania dzieci i odbudowywania rodzinnych więzi emocjonalnych.

Książka jest wynikiem współpracy naukowców ze Szkoły Pracy Socjalnej i Centrum Badań Opieki nad Dzieckiem Królewskiego Uniwersytetu w Belfaście oraz Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym tematem jest zespół nieorganicznego zaburzenia rozwoju, występujący u małych dzieci emocjonalnie maltretowanych lub zaniedbywanych w rodzinie, a także możliwości prawnych interwencji wobec sprawców oraz medycznych i opiekuńczych wobec ofiar krzywdzenia.

Warszawa 2002
ISBN 83-235-0012-6
Stron: 260
Format: 170x240
Wydanie 1
Oprawa miękka

Spis treści znajdziesz tutaj.

 

Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości
Michael Walzer

Warszawa 2007
ISBN 978-83-235-0326-2
Seria: Filozofia kultury i edukacja
Stron: 508
Format: A5 148x210
Wydanie 1
Oprawa miękka

Michael Walzer jest amerykańskim teoretykiem polityki, filozofem społeczeństwa, polityki i etyki, profesorem Institute for Advance Study University of Princeton. Jego zainteresowania dotyczą m.in.: wojny sprawiedliwej i niesprawiedliwej, nacjonalizmu, etniczności, sprawiedliwości ekonomicznej, tolerancji, powinności obywatelskiej. Napisał blisko 30 książek oraz ponad 300 artykułów, esejów i recenzji. Jest członkiem wielu filozoficznych towarzystw naukowych (m.in. American Philosophical Society). Na język polski przełożono: O tolerancji (1997), Integracja i krytyka społeczna (2002), Spór o wojnę (2006), Polityka i namiętność (2006).
Książka Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości, najważniejsza w dorobku autora, jest wykładem jego teorii sprawiedliwości społecznej, łączącej w sobie zarówno pewne elementy liberalnego myślenia o sprawiedliwości, jak i elementy zgodne z poglądami komunitarian. Nie jest to przedstawienie wizji sprawiedliwości dwóch ważnych nurtów współczesnej filozofii politycznej obok siebie, ale przede wszystkim próba połączenia pewnych ich elementów w logiczną całość, w jeden spójny system; próba wyjścia poza ramy koncepcji liberalnych i komunitarystycznych. Autor uważa, że nie istnieje jedna zasada sprawiedliwości odnosząca się do wszystkich obszarów życia społecznego. To sfery życia ludzkiego, rządzące się rozmaitymi prawami, podlegają różnym zasadom sprawiedliwości, wynikającym z rozwoju kulturalnego i historycznego społeczeństw.

Książka dotyczy nie tylko filozofii polityki czy też politycznej sfery życia społecznego (równości, bezpieczeństwa socjalnego, państwa dobrobytu itp.), lecz także innych dziedzin nauki, np. antropologii kulturowej czy historii. Walzer przystępnie opisuje kulturę, tradycje i obyczaje, religię, edukację, styl życia. Jest to więc dzieło interdyscyplinarne, korzystające z dorobku różnych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych.

Spis treści: http://www.wuw.home.pl/ksiegarnia/images/1/sptr/4021.pdf

 

Hugo Kołłątaj i edukacja
Katarzyna Buczek


Warszawa 2007
ISBN 978-83-235-0364-4
Stron: 196
Format: 150x233
Wydanie 1
Oprawa miękka


Książka jest pierwszą próbą całościowego ukazania poglądów Hugona Kołłątaja na edukację pod kątem jej zadań politycznych i społecznych (koncepcję szkoły wyższej, narodowotwórczą funkcję edukacji, relację: szkoła a społeczeństwo). Problemy te omówione zostały w szerszym kontekście ówczesnych europejskich i polskich dyskusji nad organizacją i rolą nauki, uniwersytetu, szkoły, nad kwestią narodu-państwa-języka. Główny temat pracy powiązany został z problematyką filozoficzną, pedagogiczną i polityczną w oświeceniu europejskim, a praca w interesujący sposób prezentuje ścisłe relacje między sferą oświaty i wychowania młodego pokolenia a programem państwa.


Spis treści: http://www.wuw.home.pl/ksiegarnia/images/8/sptr/3993.pdf

 

Konstruowanie "innego". Wizerunki imigrantów w Polsce
Aleksandra Grzymała-Kazłowska
29,00zł
Warszawa 2007
ISBN 978-83-235-0254-8
Seria: Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego
Stron: 284
Format: 170x240
Wydanie 1
Oprawa miękka

Książka prezentuje przystosowywanie się polskiego społeczeństwa do obecności nowych grup imigranckich oraz funkcje i znaczenie nadawane obecności "innych" w Polsce. Obiektem zainteresowania są zmiany świadomości dotyczące relacji i identyfikacji etnicznych, a przede wszystkim formowanie się i przekształcanie w procesie dyskursywnym kulturowo-społecznych wizerunków imigrantów zarówno w prasie, jak i w badaniach opinii społecznej. Przedstawia reakcje na obecność "innego" na poziomie językowym, poznawczym i społecznym; omawia postrzeganie oraz przyjmowanie wobec "obcego" określonych postaw oraz zachowań.

więcej informacji o książce: http://www.wuw.pl/ksiegarnia/product_info.php?cPath=48_72&products_id=4114

 

W poszukiwaniu etniczności. Ruch BRASPOL w Brazylii - współczesna interpretacja
Elżbieta Budakowska

42,00zł
Warszawa 2007
ISBN 978-83-235-0366-8
Stron: 276
Format: 170x240
Wydanie 1
Oprawa miękka


Książka przedstawia ważną w życiu brazylijskiej Polonii nową organizację etniczną o nazwie BRASPOL, ukazuje, w jaki sposób współcześni Brazylijczycy polskiego pochodzenia na nowo konstruują swoją etniczność odkrywając polskie korzenie i związki z krajem przodków, oraz to, jak odnajdują satysfakcjonujące dla siebie miejsce w pluralistycznym społeczeństwie współczesnej Brazylii. Praca ta wnosi interesujące spostrzeżenia na temat strategii ochrony tożsamości, jej przebudowywania i konstruowania w warunkach kraju do niedawna uznawanego za trzecioświatowy, daje ponadto ciekawy obraz formowania się i funkcjonowania tzw. nowego ruchu społecznego o etnicznym charakterze, a więc zjawiska w dzisiejszym świecie niezwykle popularnego, ale przybierającego w każdym kraju nieco inny charakter.

więcej informacji o książce: http://www.wuw.pl/ksiegarnia/product_info.php?cPath=48_72&products_id=4096

 

Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania
Praca zbiorowa pod red. nauk. Elżbiety Budakowskiej

21,00zł
Warszawa 2005
ISBN 83-235-0200-5
Stron: 137
Format: 145x205mm
Wydanie 1
Oprawa miękka
Publikacja jest interesującym wkładem do dyskursu na temat ponowoczesnych procesów tożsamościowych oraz wyzwań wywołanych bezprecedensową zmiennością rzeczywistości społecznej. Wnosi nowe elementy do dyskusji na temat: czy obecnie pojawi się nowy typ tożsamości, którą można by nazwać tożsamością bez granic? Analizuje dylematy współczesnych tożsamości przez pryzmat różnych zjawisk społecznych, w tym globalizacji, poszukiwań i prób konstrukcji tożsamości europejskiej, rosnącego udziału migrantów w pluralizacji kulturowej państw przyjmujących, zmieniających się funkcji państwa narodowego oraz pograniczy, a także roli konwersji w autoidentyfikacji i postrzeganiu jednostki przez Innego.

 

Narodowe cechy kultury organizacyjnej w biznesie
Władysław Misiak
28,00zł
Warszawa 2004
ISBN 83-235-0141-6
Stron: 180
Format: 170x240
Wydanie 1
Oprawa miękka


Książka jest pierwszym w polskiej literaturze przedmiotu kompendium wiedzy odnoszącym się do wpływu cech narodowych i charakteru narodowego na kształt kultury organizacyjnej wielkich międzynarodowych korporacji, a także małych i średnich przedsiębiorstw. Oryginalna koncepcja badawcza ujmowania takich podstawowych pojęć jak: cechy narodowe, kultura organizacyjna, biznes, została zastosowana do analiz szczegółowych funkcjonowania biznesu w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Japonii i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Poświęcono również uwagę kulturze organizacyjnej biznesu w społeczności Żydów i Arabów.

 

Second Language Learning Processes in Lower Primary Children. Vocabulary Acquisition
Magdalena Szpotowicz
39,00zł
Warszawa 2007
ISBN 978-83-235-0317-0
Stron: 240
Format: 170x240
Wydanie 1
Oprawa miękka

Publikacja dotyczy procesów uczenia się drugiego języka (obcego) przez dzieci w niższych klasach szkoły podstawowej. Autorka skupiła się w szczególności na przyswajaniu słownictwa oraz umiejętności odtwarzania słów z pamięci. Z powodu rosnącego zainteresowania edukacją językową dzieci młodszych, praca ma duże walory praktyczne i może być przydatna dla nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych. Publikacja w języku angielskim.

 

Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju
Ewa Pisula

29,00zł
Warszawa 2007
ISBN 978-83-235-0389-7
Stron: 192
Format: A5 148x210
Wydanie 1
Oprawa miękka

Książka nawiązuje do publikacji z 1988 r. Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju. Zawiera informacje pochodzące z nowych badań, a dotyczące przekazywania rodzicom diagnozy, jakości związku małżeńskiego w rodzinach z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, uwarunkowań radzenia sobie ze stresem przez rodziców, a także poczucia umocnienia u rodziców. Dodatkowo omawia sytuację rodzeństwa dzieci z zaburzeniami rozwoju - zagadnienie rzadko podejmowane w polskiej literaturze przedmiotu.

więcej informacji o książe: http://www.wuw.pl/ksiegarnia/product_info.php?cPath=48_64&products_id=4022

 

Dziecko nie mówi...
Badanie przymierza rodzinnego w triadzie: matka, ojciec, dziecko

Tomasz Jasiński
28,00zł
Warszawa 2004
ISBN 83-235-0125-4
Stron: 160
Format: 170x235
Wydanie 1
Oprawa miękka

Książka jest prezentacją własnej modyfikacji tzw. metody lozańskiej oraz przeprowadzonych przez autora badań eksperymentalnych nad wpływem złożonych, dynamicznych relacji rodzinnych na rozwój psychiczny małego dziecka. Metoda lozańska od kilku lat cieszy się zainteresowaniem psychologów na całym świecie. Służy bowiem do całościowego badania triady rodzinnej - matki, ojca i dziecka. Daje ona nowe możliwości obserwacji mechanizmów rozwoju dziecka i diagnozowania zaburzeń rozwoju psychicznego (w tym przypadków klinicznych).
Psychologowie zajmujący się rozwojem dziecka, psychologowie kliniczni oraz studenci psychologii znajdą w tej publikacji bogaty materiał teoretyczny i eksperymentalny, usystematyzowany w tabelach i zilustrowany licznymi schematami.