Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

KONFERENCJA INKLUZJA

[Login]

18 grudnia 2017: 

 

Rada Naukowa Konferencji:

Prof. dr hab. Iwona Chrzanowska

Prof. dr hab. Zenon Gajdzica

Dr hab. Ewa Jarosz

Prof. dr hab. Amadeusz Krause

Prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka

Prof. dr hab. Anna Nowak

Prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss

Prof. dr hab. Wiesław Theiss

 

Szanowni Państwo,

Zakład  Integracji,  Inkluzji  i  Edukacji  społecznej  Wydziału  Pedagogicznego  UW  serdecznie  zaprasza  do  udziału  w  konferencji naukowej:

 

O inkluzji i wykluczaniu – środowiska włączające

w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej”

 

Warszawa, 22-23 marca 2018 roku

 

Pod patronatem:

Zespołu Pedagogiki Specjalnej KNP PAN

oraz we współpracy z Zespołem Pedagogiki Społecznej KNP PAN

 

organizowanej w roku:

65-lecia Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

60-lecia powołania Katedry Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogicznym UW

61-lecia powołania Katedry Pedagogiki Społecznej na Wydziale Pedagogicznym UW

 

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 marca 2018 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie.

 

Troska o osoby zagrożone wykluczeniem, o to, jak lepiej i skuteczniej przeciwdziałać marginalizacji jednostek i grup społecznych, była i jest przedmiotem namysłu zarówno pedagogiki specjalnej, jak i pedagogiki społecznej. Obie subdyscypliny zgromadziły w tym obszarze znaczną wiedzę i bogate doświadczenia. Rozwijając idee Marii Grzegorzewskiej, Heleny Radlińskiej, Aleksandra Hulka i Ryszarda Wroczyńskiego wypracowały swoiste podejścia do problematyki wykluczenia i inkluzji społeczno-edukacyjnej. Nie są one sprzeczne. Przeciwnie, trzeba podkreślić ich komplementarność względem siebie i potencjał w budowaniu kompleksowego i złożonego obrazu procesów wykluczania i inkluzji w perspektywie edukacyjnej. Jesteśmy przekonane, że dziś konieczne jest właśnie interdyscyplinarne tworzenie i wykorzystywanie wiedzy pedagogicznej. Społeczeństwo włączające musi być oparte na poszanowaniu praw człowieka i podstawowych wolności, różnorodności kulturowej, etnicznej i wszelkiej innej, sprawiedliwości społecznej, poszanowaniu i zaspokajaniu potrzeb grup szczególnie narażonych na wykluczenie, oraz na demokratycznej partycypacji i rządach prawa (ONZ). Kształtowanie włączającego społeczeństwa to proces dotykający w zasadzie wszystkich aspektów życia społeczności, zatem powinien być rozpatrywany w różnych wymiarach: społecznym, kulturowym, ekonomicznym, politycznym, edukacyjnym, fizycznym, prawnym i relacyjnym.

 

Konferencja jest propozycją takiego właśnie wieloaspektowego spojrzenia na procesy wykluczania i inkluzji. Chcemy zachęcić do zarysowania wspólnej przestrzeni teoretycznej i badawczej oraz do pedagogicznej refleksji nad procesami kształtowania środowisk włączających.

 

Proponujemy pięć obszarów dyskusji naukowej nad wykluczeniem, inkluzją i środowiskami włączającymi w perspektywie edukacyjnej:

- konteksty polityczno-prawne (m. in. uwarunkowania prawne i polityki (nie)sprzyjające integracji i włączaniu);

- konteksty instytucjonalne (np. funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, pomocowych, opiekuńczych, kulturalnych, organizacji pozarządowych etc. w kontekście wykluczania i inkluzji);

- konteksty relacyjne (wykluczanie i inkluzja w relacjach międzyjednostkowych i międzygrupowych, np. kontakty rówieśnicze, rodzinne, sąsiedzkie);

- konteksty kulturowe (szeroko pojmowane aspekty kulturowe kształtujące warunki tworzenia środowisk włączających);

- praktyki integracji i inkluzji w powyższych kontekstach.

 

Formuła konferencji to wystąpienia, dyskusje panelowe i sesja plakatowa. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji referatów i ich wstępnej akceptacji.

Teksty referatów po uzyskaniu pozytywnej oceny recenzentów zostaną opublikowane w „Kwartalniku Pedagogicznym” (10 pkt. MNiSW) lub czasopiśmie „Kultura i Edukacja” (12 pkt).

 

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 440 złotych. Wpłaty należy dokonać: Millenium Bank 69 1160 2202 0000 0000 6084 9408 z dopiskiem Konferencja INKLUZJA. Opłata obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, catering, uroczystą kolację i obiad drugiego dnia konferencji. Opłata nie obejmuje kosztów noclegu.

 

Formularz rejestracyjny znajdą Państwo tutaj: https://goo.gl/forms/8iHTVfWAtZbdmC7d2.

Termin rejestracji i wpłat upływa 15 lutego 2018 r.

 

Serdecznie zapraszamy!

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Dr hab. Grażyna Dryżałowska prof. UW

Dr hab. Agnieszka Naumiuk

Dr Magdalena Kuleta–Hulboj

Dr Anna Steinhagen

Dr Monika Skura

Dr Marta Pietrusińska

 

Sekretariat konferencji: konferencja.wpuw@uw.edu.pl

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

Dzień I, 22 marca 2018 r.

Rejestracja Uczestników Konferencji – kawa, herbata, kanapki  9.30-10.15

 

 

UROCZYSTE OTWARCIE, 10.15-11.00

Prof. Dr hab. Anna Wiłkomirska Dziekan Wydziału Pedagogicznego UW, Otwarcie Konferencji, przywitanie Gości

Prof. dr hab. Wiesław Theiss, Prof. dr hab. Grażyna Dryżałowska, Dr hab. Agnieszka Naumiuk: Zakład Integracji, Inkluzji i Edukacji Społecznej Katedry Pedagogiki Specjalnej i Społecznej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego – z kart historii,

 

SESJA PLENARNA  I  11.00 -13.00

 

PRZEWODNICZENIE: Prof. dr hab. Barbara Smolińska -Theiss, Prof. dr hab. Zenon Gajdzica

 

Prof. dr hab. Barbara Smolińska- Theiss, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Znaczenie ujęcia interdyscyplinarnego zjawisk inkluzji i integracji w naukach pedagogicznych

Prof. dr hab. Iwona Chrzanowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bariery edukacji włączającej - obciążenie zawodowe nauczycieli

Dr hab. Ewa Jarosz, Uniwersytet Śląski  w Katowicach

Sensy i bezsensy partycypacji społecznej dzieci i młodzieży

Prof. dr hab. Andrzej Twardowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rola rówieśniczego tutoringu w edukacji inkluzyjnej dzieci z niepełnosprawnościami

Prof. dr hab. Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śląski  w Katowicach

Inkluzja edukacyjna uczniów z niepełnosprawnością jako dekonstrukcja edukacjispecjalnej?

Prof. dr hab. Maria Chodkowska, Dr hab. Zdzisław Kazanowski, Uniwersytet Marii Curie-                               

                Skłodowskiej w Lublinie

Gotowość do akceptacji rówieśnika z niepełnosprawnością intelektualną we wspólnej przestrzeni klasy szkolnej   

Dr hab. Marcin Wlazło, Prof. US, Uniwersytet Szczeciński

                Integracja jako cel inkluzji. Pedagogiczne korzenie i aspekty spójności społecznej

 

 

LUNCH 13.00-14.00

 

POSTER  - Prezentacja

Mgr Katarzyna Front-Dziurkowska, Mgr Dagmara Dobosz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jak ryba, co bez głosu pływa- refleksja o adultyzmie i  dyskryminacji wobec młodych

 

 

 

OBRADY W SEKCJACH 14.00-15.30

 

SEKCJA I.  Wyzwania Inkluzji  i integracji w środowiskach rówieśniczych

PRZEWODNICZENIE: Dr hab. Piotr Gindrich, UMKS; Dr hab. Ewa Jarosz, UŚ

REFERAT WPROWADZAJĄCY: Dr hab. Piotr Gindrich, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Analiza zależności między oczekiwaną aprobatą społeczną a gotowością pro-inkluzyjną uczniów z uwzględnieniem wybranych zmiennych demograficznych

Dr Kamila Miler-Zdanowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Ociemniały uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną - relacje rówieśnicze

Dr Magdalena Wędzińska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Postawy uczniów szkół ponadgimnazjalnych wobec osób z niepełnosprawnością ruchową

Dr Karolina Walczak – Człapińska, Uniwersytet Łódzki

Świadek wykluczenia w sytuacji dręczenia rówieśniczego. Interwencje sprzyjające inkluzji i wykluczaniu

Mgr Agnieszka Lewko, Uniwersytet Śląski

Inkluzja w warunkach świetlicy środowiskowej

 

SEKCJA II.  Wyzwania Inkluzji i integracji społecznej i edukacyjnej w środowisku osóbdorosłych

PRZEWODNICZENIE: Dr hab. Jarosław Bąbka, Prof. UZ, Dr hab. Anna Zamkowska, Prof. UTH

REFERAT WPROWADZAJĄCY: Dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

Proinkluzyjne walory kapitału społecznego w kontekście osób z niepełnosprawnością zagrożonych wykluczeniem

Dr hab. Anna Zamkowska, prof. UTH, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Środowiska w(y)łączające dorosłe osoby z zaburzeniami autystycznymi

Dr hab. Agnieszka Naumiuk, Uniwersytet Warszawski

Praktyki inkluzji w pracy środowiskowej na przykładzie settlementu Hull House w Chicago (1889-1935)

Dr Zbigniew Chodkowski, Uniwersytet Rzeszowski

Uwarunkowania adaptacji człowieka do środowiska pracy

Dr Marta Jadwiga Pietrusińska, Uniwersytet Warszawski

Edukacja dorosłych jako potencjalne pole integracji osób odmiennych kulturowo

 

SEKCJA III a. Edukacja włączająca – wyzwania w środowiska szkolnego

PRZEWODNICZENIE: Dr  hab. Krystyna Barłóg, Prof. UR, Dr Karol Bidziński, UJK

REFERAT WPROWADZAJĄCY: Dr  hab.Krystyna Barłóg, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

                Szkoła włączająca przestrzenią działań ograniczających tendencje wykluczania?

Dr Karol Bidziński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Idea edukacji włączającej kierunkiem rozwoju organizacyjnego szkoły – badania  ewaluacyjne

Dr hab. Grażyna Gunia, Prof. UP; Mgr Gałuszka Izabela; Mgr Agnieszka Ochman, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Szanse i zagrożenia dla inkluzji osób z niepełnosprawnością w perspektywie  pedagogiki specjalnej

 

 

Dr Katarzyna Stankiewicz, Uniwersytet Gdański

Międzykulturowe otwarcie szkoły jako odpowiedź na potrzeby ucznia z doświadczeniem migracyjnym. Zarys problematyki

Dr Matylda Pachowicz, Collegium Da Vinci Poznań

Kultura (nie)integracyjna w szkołach podstawowych w Wielkopolsce

 

PRZERWA KAWOWA 15.30-16.00

 

 

SESJA PLENARNA  II  16.00-17.30

 

PRZEWODNICZENIE: Prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka, UW;  Dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM

 

Dr hab. Teresa Żółkowska, Prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Konstruowanie niepełnosprawności intelektualnej: inkluzja czy wykluczenie?

Dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak, Prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wzmożona obecność języka wykluczającego w polskiej przestrzeni publicznej - alert dla pedagogów

Dr hab. Beata Jachimczak, Prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

O pozorowaniu zmian w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dr hab. Krystyna M. Błeszyńska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Przestrzeń edukacyjna jako obszar społecznej inkluzji osób z doświadczeniem migracyjnym

Dr Joanna Smogorzewska, Dr hab. Grzegorz Szumski, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Formy kształcenia a rozwój teorii umysłu. Czy środowisko szkoły  ma znaczenie dla rozwoju teorii umysłu u dzieci z niepełnosprawnością?

Prof.  dr hab. Grażyna Dryżałowska,  Uniwersytet Warszawski

                Iluzoryczność procesu inkluzji społecznej.

 

UROCZYSTA  KOLACJA 19.00

 

Dzień II, 23 marca 2018 r.

 

OBRADY W SEKCJACH 9.00-10.50

 

SEKCJA  IV.Rola nauczyciela w integracji i inkluzji społecznej 

PRZEWODNICZENIE: Prof. dr hab. Iwona Chrzanowska, UAM; Dr hab. Ewa Skrzetuska, Prof. SGGW,

REFERAT WPROWADZAJĄCY: Dr hab. Ewa Skrzetuska, Prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Refleksja nauczyciela podstawą działań włączających w edukacji

Dr Barbara Kutrowska, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Postawy nauczycieli wobec osób z niepełnosprawnością w kontekście inkluzji

Dr Monika Skura, Uniwersytet Warszawski   

„Społeczeństwo dla wszystkich”, czy tylko ”szkoła dla wszystkich” - opinie nauczycieli szkoły specjalnej, integracyjnej i masowej

Dr Szymon Godawa, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w klasie integracyjnej. Najczęściej popełniane błędy

Dr Beata Skotnicka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Rozumienie pojęcia edukacja włączająca przez nauczycieli ogólnodostępnych szkół wiejskich - doniesienie z badań  

Dr Beata Antoszewska; Dr Małgorzata Moszyńska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Uczeń z niepełnosprawnością a inkluzja. Wymiar teoretyczny i praktyczny pracy nauczycieli w szkole przyszpitalnej                               

 

SEKCJA III b. Edukacja włączająca – wyzwania w środowisku szkoły

PRZEWODNICZENIE: Dr Iwona Konieczna, APS; Dr Magdalena Olempska-Wysocka, UAM

REFERAT WPROWADZAJĄCY: Dr Iwona Konieczna, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Kompetencje komunikacyjne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczycieli jako „narzędzie” w drodze do inkluzji

Dr Magdalena Olempska-Wysocka, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Edukacja włączająca a uczeń z wadą słuchu

Dr Beata Gumienny, Uniwersytet Rzeszowski

Opór uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w kontekście zmiany szkoły (diagnoza wstępna)

Dr Izabella Kucharczyk, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Uczeń z dysfunkcją wzroku w wieku wczesnego dorastania w szkole ogólnodostępnej i specjalnej – wybrane kompetencje społeczne

Dr Aneta Lew-Koralewicz, Uniwersytet Rzeszowski

Edukacja włączająca w relacjach uczniów z autyzmem

Mgr Daria Szykowna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Inkluzja dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w warunkach szkoły ogólnodostępnej

 

SEKCJA  V. Rola kultury i instytucji kultury w integracji i inkluzji

PRZEWODNICZENIE: Dr hab. Małgorzata Czerwińska, UZ; Dr hab. Agnieszka Naumiuk, UW

REFERAT WPROWADZAJĄCY: Dr hab. Małgorzata Czerwińska, Uniwersytet Zielonogórski,

Osoby z niepełnosprawnością wzroku w świecie kultury - specyfika i uwarunkowania uczestnictwa inkluzywnego

Dr Anna Steliga, Uniwersytet Rzeszowski,

Choroba nie wyklucza z bycia artystą. Przegląd projektów włączających osoby z niepełnosprawnościami

Mgr Monika Gałkowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Arteterapia jako metoda wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego uczniów klas integracyjnych

Mgr Elwira Grzelecka, Uniwersytet Zielonogórski

Internet – szansa na inkluzję społeczno–kulturalną osób z niepełnosprawnością wzroku?

Dr Edyta Nieduziak, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kultura dostępna czy Kultura Bez Barier? Działania instytucji kultury na rzecz włączania osób niepełnosprawnych

 

Mgr Barbara Lipińska,   Uniwersytet Warszawski

            Sztuka w służbie inkluzji czy inkluzja na rzecz sztuki?

 

 

PRZERWA KAWOWA 10.50-11.20

OBRADY W SEKCJACH 11.20-13.00

 

SEKCJA  VI. Czynniki zapobiegające wykluczeniu

PRZEWODNICZENIE: Dr hab. Ewa Kantowicz, Prof. UWM; Dr hab. Remigiusz Kijak, UW

REFERAT WPROWADZAJĄCY: Dr hab. Remigiusz Kijak, Uniwersytet Warszawski

Partnerstwo osób niepełnosprawnych intelektualnie drogą ku inkluzji

Dr Izabela Marczykowska, Dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak, Uniwersytet Rzeszowski

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w perspektywie nowych rozporządzeń - analiza ilościowa

Dr Andrzej Chudnicki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uczniowie niedostosowani i zagrożeni niedostosowaniem społecznym  w systemie edukacji. Inkluzja czy ekskluzja?

Dr Katarzyna Smolińska,  Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

W poszukiwaniu (nie)możliwych strategii wspierania kompetencji komunikacyjnych ucznia z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej

Mgr Ewelina Młynarczyk-Karabin, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych we włączaniu osób z niepełnosprawnością do życia w społeczeństwie

 

SEKCJA  VII. Rodzina w sytuacji wykluczenia społecznego

PRZEWODNICZENIE: Prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka; Dr hab. Maria Kolankiewicz. Prof. UW

REFERAT WPROWADZAJĄCY: Dr hab. Maria Kolankiewicz Prof. UW; Mgr Ewelina Kownacka, Uniwersytet Warszawski

Adopcja dzieci z niepełnosprawnością

Dr Łukasz Albański, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Czekając na dziecko: przypadek adopcji międzyrasowej

Dr Diana Aksamit, mgr Katarzyna Kruś, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Moja dorosła siostra, mój dorosły bratz głęboką niepełnosprawnością intelektualną w relacji matek i rodzeństwa

Mgr Mateusz Smieszek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rodzice osób niepełnosprawnych na portalu społecznościowym Facebook

Dr Ewa Gawlik, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doświadczenia życiowe osób z niepełnosprawnością intelektualna

 

SEKCJA VIII .  Społeczno-kulturowe konteksty wykluczenia i inkluzji

PRZEWODNICZENIE: Prof. dr hab. Grażyna Dryżałowska, UW; Dr hab. Ewa Bobrowska, UJ

REFERAT WPROWADZAJĄCY: Dr hab. Ewa Bobrowska, Uniwersytet Jagielloński

Sfera publiczna jako czynnik integracji społecznej. Kilka słów o tym co racjonalne i nieracjonalne

Dr Maciej Jabłoński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Człowiek niepełnosprawny w ujęciu pedagogiki neokolonialnej

 

Dr Magdalena Kuleta-Hulboj, Uniwersytet Warszawski

Inkuzywny potencjał edukacji globalnej

Dr Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej

Badania partycypacyjne jako odpowiedź na założenia społecznego modelu niepełnosprawności?

Dr Zbigniew Babicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wsparcie społeczne dziecka w sytuacji ubóstwa – przykład rwandyjski

 

 

 LUNCH13.00-13.45

 

 

OBRADY W SEKCJACH 13.45-14.45

 

SEKCJA  IX.  Poradnictwo i interwencja jako metody zapobiegające wykluczeniu

PRZEWODNICZENIE: Dr Anna Steinhagen, UW;Dr Magdalena Kuleta-Hulboj, UW

REFERAT WPROWADZAJĄCY: Dr Anna Steinhagen, Uniwersytet Warszawski

Komunikacja z nauczycielami w percepcji rodziców dzieci z zaburzeniami więzi 

Dr Sylwia Wrona, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wczesna diagnoza i terapia Autyzmu szansą na rozwój dziecka i jego rodziny - przykład izraelski

Dr Elżbieta Paradowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Edukacja włączająca w perspektywie nauczycieli przedszkoli ogólnodostępnych

Dr Grażyna Walczak, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Wczesne wspomaganie rozwoju w kontekście edukacji włączającej

 

SEKCJA  X.  Czynniki ryzyka wykluczenia społecznego

PRZEWODNICZENIE: Dr Kornelia Czerwińska, APS, Dr Monika Skura, UW

REFERAT WPROWADZAJĄCY: Dr Kornelia Czerwińska, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Nabycie niepełnosprawności wzroku w późnej dorosłości jako czynnik ryzyka ekskluzji społecznej

Dr Anida Szafrańska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dorosłość niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych

Dr Magdalena Wałachowska,  Akademia Pedagogiki Specjalnej

Dermatologiczna choroba przewlekła jako czynnik ryzyka wykluczenia społecznego

Mgr Agnieszka Jaros, Uniwersytet Łódzki

Czynniki sprzyjające inkluzji społecznej w narracjach byłych wychowanek placówek resocjalizacyjnych

 

SEKCJA  XI.  Socjalno-edukacyjne konteksty wykluczenia i inkluzji

PRZEWODNICZENIE: Dr hab. Ewa Kantowicz, Prof. UWM, Dr Marta Jadwiga Pietrusińska, UW

REFERAT WPROWADZAJĄCY: Dr hab. Ewa Kantowicz, Prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Międzynarodowa praca socjalna wobec kwestii wykluczenia i inkluzji

 

 

Dr Sabina Pawlik, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uważam, że potrzebuję kontaktów społecznych (...) Osobiste narracje osób z późną diagnozą Spektrum Zaburzeń Autystycznych

Mgr Karolina Gniazdowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Edukacja włączająca - korzyści dla uczniów z i bez niepełnosprawności

Mgr Agnieszka Kowalska, Uniwersytet Warszawski

Edukacja inkluzyjna i aktywizacja jako pedagogiczna odpowiedź na nierówności społeczne

 

 

 

PODSUMOWANIE KONFERENCJI 14.45– 15.45

 

Komitet Naukowy: Prof. dr hab. Iwona Chrzanowska, Prof. dr hab. Zenon Gajdzica, Dr hab. Ewa Jarosz , Prof. dr hab. Amadeusz Krause, Prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka, Prof. dr hab. Anna Nowak, Prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss, Prof. dr hab. Wiesław Theiss

 

 

Dyskusja o roli pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej w kształtowaniu warunków integracji i inkluzji społecznej i edukacyjnej 

 

Moderowanie: Prof.  dr hab. Grażyna Dryżałowska,  UW; Dr hab. Agnieszka Naumiuk, UW

 

 

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI15.45-16.00

Prof. Dr hab. Grażyna Dryżałowska, UW; Dr hab. Agnieszka Naumiuk, UW

 

 


Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login