Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Konferencje

[Login]

22 października 2012: 

Szanowni Państwo.

Serdecznie zapraszamy na III Międzynarodową Konferencję organizowaną przez Stowarzyszenie MAGNANIMITAS w Czechach.

Celem konferencji jest zacieśnienie współpracy pomiędzy młodymi pracownikami naukowymi reprezentującymi uniwersytety z europejskich państw , jak również reprezentujących akademickie instytucje i przedsiębiorstwa. Konferencja będzie podzielona na osiem sekcji.

Przedmiotem dyskusji będą następujące zagadnienia:
.    Zarządzanie przedsiębiorstwem,
.    Marketing,
.    Ekonomia i ekonomika przedsiębiorstw,
.    Służba publiczna,
.    Finanse i rachunkowość,
.    Psychologia, Socjologia i Pedagogika,
.    Inżynieria przemysłowa,
.    Informatyka i nowoczesne technologie.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji mogą przesłać swoje zgłoszenie do dnia 3 grudnia 2012 roku z wykorzystaniem aplikacji rejestracyjnej zamieszczonej na stronie:
  http://www.mmk.econference.cz/.

Artykuły nadesłane na konferencję zostaną zrecenzowane i wydane w pokonferencyjnej publikacji, która zostanie przekazana Państwu po zakończeniu konferencji. Prosimy o przesłanie artykułu (max. 10 stron) w elektronicznej wersji do dnia 4 grudnia 2012 roku. Artykuł prosimy przygotować zgodnie z wymogami zamieszczonymi na:
http://www.mmk.econference.cz/english/paper_en.html

Opłata konferencyjna wynsi 67 euro i obejmuje:

.    wsparcie i dostęp do udziału w e-konferencji,
.    publikację,
.    zwartą publikację pokonferencyjną z numerami ISBN oraz ETTN,
.    rejestrację publikacji w Europejskiej Elektronicznej Bibliotece
Nardowej.

Najlepsze artykuły napisane w języku angielskim zostaną opublikowane w:
Journal of Interdisciplinary Reserarch, ISSN 1804-7890!

Prosimy o przekazanie opłaty konferencyjnej do dnia  4 grudnia 2012 roku do MAGNANIMITAS Assn. konto bankowe: IBAN:
CZ0755000000005799898001, SWIFT: RZBCCZPP wraz z numerem jaki otrzymacie Państwo przy rejestracji.

Wszystkie informacje dotyczące konferencji zamieszczone są na stronie:
http://www.mmk.econference.cz/english/details_en.html

Komitet Naukowy:
Prof. JUDr. Anna Bandlerová, Ph.D. - Slovenská poľnohospodárska univerzita Prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Prof.
Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. - Vysoká škola ekonomická v Praze Prof.
Dr. h. c. Ing. František Trebuňa CSc. - Technická univerzita v Košiciach Prof. PaedDr. Jozef Liba, PhD. - Prešovská univerzita v Prešove Prof. PhDr.
Polouček Stanislav, CSc. - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc. - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prof. RNDr. Tibor Kmeť, CSc. - Univerzita J. Selyeho Prof. zw. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Prof. dr hab. Magdalena Krystyna Wyrwicka - Politechnika Poznańska Prof. zw. dr hab. Małgorzata Bednarczyk - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Dr hab. Bożena Kołosowska, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Žák, DrSc. - Akadémia ozbrojených síl Doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. mim.prof. - Slovenská technická univerzita v Bratislave Doc. Sergej Vojtovič, DrSc. - Trenčianska univerzita Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. - Univerzita Komenského Doc. Ing.
Zdeněk Závora, CSc. - Magnanimitas Doc. Ing. et Ing. Jana Malatová, CSc. - Univerzita Pardubice Doc. Mgr. Aleš Štěpnička, CSc. - Magnanimitas Doc.
PhDr. Andrej Rajský, PhD. - Trnavská univerzita v Trnave Doc. PhDr. Milota Zelinová, CSc. - Univerzita Komenského v Bratislave Dr. Ing. Jiří Zábaloň - SemiOn Dr. Darek Dabrowski - Uniwersytet Wrocławski

Jeżeli mielibyście Państwo pytania dotyczące konferencji prosimy o kontakt pod wskazanym adresem email: mmk@econference.cz.

Z poważaniem,

Członkowie Komitetu Organizacyjnego
 

[ więcej o konferencjach ]

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login