Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Studia doktoranckie

Celem czteroletnich studiów doktoranckich jest przygotowanie wykwalifikowanych nauczycieli akademickich, zdolnych do pracy naukowej oraz do kształcenia studentów na wysokim poziomie. O przyjęcie na Studia Doktoranckie mogą ubiegać się obywatele polscy posiadający tytuł zawodowy magistra i władający przynajmniej jednym językiem obcym w mowie i piśmie. Obywatele innych krajów mogą być przyjęci w trybie określonym w odrębnych przepisach MEN. Sposób postępowania kwalifikacyjnego corocznie ustala Rada Wydziału.

Zasady przyjęć na studia doktoranckie 


Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego przyjmuje kandydatów na 4-letnie Studia Doktoranckie w zakresie specjalności pedagogika. Studia są prowadzone w formie indywidualnych studiów stacjonarnych.

Uchwała rekrutacyjna na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019


Na studia może zostać przyjęta osoba, która uzyskała tytuł magistra lub równorzędny tytuł  z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Rejestracji należy dokonywać elektronicznie  z wykorzystaniem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Warszawskiego.

Limit miejsc w roku akademickim 2018/2019 wynosi 6.

UWAGA! KANDYDACI NA STUDIA DOKTORANCKIE NIE WPŁACAJĄ OPŁATY REKRUTACYJNEJDokumenty prosimy umieścić w białej teczce do akt. Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.

  Wymagane dokumenty:

 

 1. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów II stopnia, bądź zaświadczenie o przewidywanym terminie otrzymania tytułu magistra, nie późniejszym niż  termin rozmowy kwalifikacyjnej,
 2. podanie o przyjęcie na studia skierowane do Dziekana,
 3. podanie z systemu IRK,
 4. życiorys,
 5. 3  fotografie,
 6. udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (zaświadczenie o średniej z całego toku studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich),
 7. informację o znajomości języków obcych,
 8. informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach,
 9. kwestionariusz osobowy [pobierz],
 10.  temat pracy magisterskiej oraz nazwisko kierownika pracy,
 11. do wyboru:
a) esej prezentujący teoretyczne podstawy przyszłej pracy doktorskiej oraz dotychczasowy dorobek nauki w zakresie problematyki pracy
b) zarys koncepcji pracy doktorskiej (prezentacja kontekstu teoretycznego oraz szkic koncepcji badawczej)
Esej/zarys koncepcji pracy doktorskiej w objętości max.10 stron powinien zostać przekazany w formie papierowej oraz elektronicznej (rekrutacja@pedagog.uw.edu.pl).
 1. oświadczenie pracodawcy o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów doktoranckich;
13. dowód wpłaty za elektroniczną legitymację studencką, więcej informacji (do przesłania po otrzymaniu informacji o kwalifikacji),
14. podanie o elektroniczną legitymację studencką (do pobrania ze strony IRK),
15. cudzoziemcy składają dodatkowo: opinię opiekuna pracy magisterskiej; opinię przyszłego opiekuna naukowego, którego kandydat powinien znaleźć jeszcze przed rejestracją na dane studia doktoranckie; tłumaczenie, nostryfikację dyplomu ukończenia studiów magisterskich (jeśli jest potrzebne i wymagane); potwierdzony za zgodność dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia; poświadczenie znajomości języka polskiego (w formie określonej przez obowiązujące przepisy).
 
   Zasady rekrutacji

 

Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów doktoranckich odbywa się na podstawie:
 • eseju prezentującego teoretyczne podstawy przyszłej pracy doktorskiej oraz dotychczasowy dorobek nauki w zakresie problematyki pracy lub zarysu koncepcji pracy doktorskiej,
 • rozmowy kwalifikacyjnej, której podstawą jest przygotowany przez kandydata esej lub zarys koncepcji pracy doktorskiej,
 • średniej ocen kandydata ze studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
 • znajomości języków obcych,
 • aktywności naukowej kandydata.
Przyjęta punktacja:
1.      ocena z projektu eseju/zarysu koncepcji – max.35 punktów 
2.      rozmowa kwalifikacyjna - max.40 punktów 
3.      średnia kandydata ze studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich:
 średnia od 4.5 do 4.7 – 5 punktów
 średnia 4.8 – 5.0 – 10 punktów
4.      znajomość języków obcych – max.5 punktów*
5.      aktywność naukowa kandydata (np.: udział w konferencjach, projektach badawczych, publikacje naukowe itp.) – max.10 punktów** (beneficjenci programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm. otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów za aktywność naukową)
  Przyjmowane będą osoby, które uzyskały minimum 75 punktów.

 

*Znajomość języków obcych będzie weryfikowana na podstawie odpowiednich certyfikatów językowych.
**Podstawą do oceny aktywności naukowej będą certyfikaty, dyplomy i inne odpowiednie dokumenty.
 
 Terminarz rekrutacji:

 

 • Termin rejestracji w systemie: IRK od 19.06.2018 r. do 20.07.2018 r.
 • Termin składania dokumentów: od 19.06.2018 r. do 20.07.2018 r . (ul. Mokotowska 16/20, p. 119, w godzinach pracy Sekretariatu)
 • Termin składania i przesłania eseju/zarysu koncepcji: od 19.06.2018 r. do 20.07.2018 r. do godziny 14.00 (Prosimy o jak najwcześniejsze złożenie projektu rozpraw do recenzji)
 • Termin rozmów kwalifikacyjnych: pierwsza połowa września 2018 r.
 • Termin ogłoszenia wyników: druga połowa września 2018 r. (Miejsce ogłoszenia wyników - Wydział Pedagogiczny, ul. Mokotowska 16/20)
O dokładnym terminie egzaminu kandydaci zostaną powiadomieni za pomocą strony Wydziału Pedagogicznego.
Studia rozpoczynają się od 1 października 2018 r.

Skład Komisji Rekrutacyjnej 2018/2019:
dr hab. Anna Zielińska, prof. UW  – Przewodniczący Komisji
dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW – Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. Adam Fijałkowski – Sekretarz Komisji
dr hab. Mirosław Pęczak - Członek Komisji
dr hab. Jan Rutkowski – Członek Komisji
mgr Barbara Lipińska – Przedstawiciel doktorantów

Kontakt: mgr Elżbieta Czerska-Szczepaniak tel.: 225530868 email: e.czerska@uw.edu.pl

 

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login