Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

  

dr Małgorzata Przanowska, adiunkt

Jednostka:  Zakład Humanistycznych Podstaw Pedagogiki; Pracownia Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji

Funkcje na uczelni:  - członkini Rady Wydziału
- z-czyni Redaktora Naczelnego "Kultury Pedagogicznej"/"Pedagogical Culture"

Zainteresowania naukowe:  - filozofia wychowania / philosophy of education
- hermeneutyka filozoficzna, hermeneutyka pytania, hermeneutyka słuchania, kwestia hermeneutyki wychowania / philosophical hermeneutics, hermeneutics of question, hermeneutics of listening, hermeneutics of education
- dialektyka hermeneutyczna, dialektyczna mousike a verbum interius / hermenutic dialectics, dialectic mousike and verbum interius
- koncepcja kształtowania dialogicznego, relacyjności oraz słyszalności rzeczy / concept of dialogue education, relatedness and the audibility of things
- zagadnienia translacji, lektury i kształtowania wypowiedzi (pedagogika przekładu) / translation(al) education
- pojęcie smaku i sensu kształcenia/wychowania oraz kwestia powtórzenia, naśladowania (imitacji, emulacji) 'wzoru' w doświadczeniu kształcenia/edukacji/ w kontekście zagadnienia twórczości / concept of taste and sense of education; the issue of repetition, imitation, emulation and composition in education

Wybrane publikacje:  Selected publications:

Małgorzata Przanowska, Niezdolność do rozmowy a fenomen słuchania. O emancypującej roli hermeneuty wychowania, [w:] Pedagogika dialogu. Emancypacyjny potencjał dialogu, red. Dorota Jankowska, Wydawnictwo APS, Warszawa 2017, s.59-69.

Małgorzata Przanowska, Prawda wyrazu akuologicznego, „Sztuka i Filozofia” (50) 2017, Ekspresja i ekspresyjność w sztuce, zeszyt pod red. Małgorzaty A. Szyszkowskiej, s. 21-32.

Małgorzata Przanowska, Zamysł humanistyczny – zmysł pedagogiczny. Potencjał twórczy naśladowania wzorów a zmysłowość pedagogiki humanistycznej, w: Niebezpieczna humanistyka– wywrotny wymiar pedagogiki i edukacji, red. Krzysztof Maliszewski, „Chowanna” 1 / 2017, s. 107-122 (w druku)

Filozofia a pedagogika. Polisemiczność źródeł, kontekstów i granic, red. Seweryn Blandzi i Małgorzata Przanowska, “Kwartalnik Pedagogiczny” 1 (243) 2017.

Małgorzata Przanowska, Edukacja - przestrzeń (braku) podejmowania ryzyka. Glosa ad marginem, [w:] Ryzyko jako warunek rozwoju. Transformatywne aspekty hermeneutyki edukacji / Welcoming Risk As A Condition of Personal Growth and Development: Transformative Aspects of the Hermeneutics of Education, red. Klaudia Węc, Andrzej Wierciński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 272-288.

Małgorzata Przanowska, Verbum interius jako fundujące doświadczenie hermeneutyki. Zarys dyskusji, „Archiwum historii filozofii i myśli społecznej”, zeszyt 61 (2016), s. 223-248.

Małgorzata Przanowska, Sens życia duchowego. Pedagogika kultury a hermeneutyka filozoficzna, w: Poglądy pedagogiczne Bogdana Nawroczyńskiego i ich współczesne implikacje, red. A. Walczak, A. Wróbel i M. Wasilewski, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 73-86.

Małgorzata Przanowska, Konwersatorium a hermeneutyczna dialektyka przekładu, „Kwartalnik Pedagogiczny” 3 (241) 2016, s. 78-101. [Conversation and the hermeneutic dialectics of translation]

Małgorzata Przanowska, Buberowska filozofia wychowania jako wezwanie do radykalności dialogicznego spotkania, „Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria” R.24: 2015 nr 4 (96), s. 345-364. [Buber's philosophy of education as a call for radical dialogue encounter]
[Dostęp on-line, PDF: http://pf.czasopisma.pan.pl/index.php/124-wydania/1419-no-4-2015]

Małgorzata Przanowska, Hermeneutic Priority of the Question: Cultivating the Hermeneutic Ear, “Studia Paedagogica Ignatiana”, red. A. Wierciński, zeszyt 18, 2015, s. 59-80
[dostęp online, PDF do pobrania: http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/SPI/article/view/SPI.2015.003 ]

Małgorzata Przanowska, Pytanie o sens (w) edukacji. Od Grondinowskiej semantyki sensu i jej pedagogicznych egzemplifikacji do antyredukcjonizmu hermeneutyki kształcenia, "Kwartalnik Pedagogiczny" 2 (236) 2015, s.30-55. [The Sense (of/in) education. From Grondin's semantics of sense and its educational exemples to antyreductionism of the hermeneutics of education]

Między hermeneutyką a edukacją: inspiracje, intuicje, interakcje. Between Hermeneutics and Education: Inspirations, Insights, and Impacts, red. A. Wierciński i M. Przanowska, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2 (236) 2015.

Małgorzata Przanowska, Hermeneutic Conversation and the Piercing Dialectics of Listening, [w:] Hermeneutics-Ethics-Education, ed. A. Wierciński, International Studies in Hermeneutics and Phenomenology, vol.8, Münster: LIT Verlag, 2015, pp. 387-414.

Małgorzata Przanowska, Przekładanie, czytanie, wychowanie. Perspektywa hermeneutyczna „Kwartalnik Pedagogiczny” 1 (235) 2015, s.27-51. [Translation, reading, education. The Hermeneutic perspective]

Małgorzata Przanowska, Dialektyka hermeneutyczna jako przestrzeń twórczej wolności, czyli o wyzwalającym doświadczeniu wychowania, "Rzeczywistość edukacyjna", tom 2: Wolność a wychowanie. Problemy, dylematy, kontrowersje, red. Sł. Sztobryn i K. Kamiński, WN WSP, Łódź 2014, s. 333-357. [The Hermeneutic dialectics as the space for creative freedom, or on the liberating experience of education]

Małgorzata Przanowska, Człowiek jako pytanie. O dialektycznym transcendowaniu w doświadczeniu kształtującego słuchania, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2 (228) / 2013, s. 49-76. [The Human being as question. On dialectic transcendence in the experience of shaping listening]

Małgorzata Przanowska, Język a podmiot. Dwie hermeneutyki, dwie dialektyki [Ricoeur, Gadamer], [w:] W(okół) współczesnej filozofii francuskiej. Komentarze i krytyka, red. Bogna Choińska, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej, Słupsk 2012, s. 113-143. [Language and subject. Two hermeneutics, two dialectics]

Telefon:  (+48)-22-55-308-70

E-mail:  mprzanowska@uw.edu.pl

Dyżur:  s.500 /teczka nr 15/,
Informacje dotyczące Spotkań Akademickich Quaero można znaleźć w zakładce: "O Wydziale" / "Działalność naukowa".

Urlop:  2.07.2018-20.08.2018

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login