Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

  

dr hab. Agnieszka Naumiuk, adiunkt

Jednostka:  Katedra Pedagogiki Specjalnej i Pedagogiki Społecznej

Funkcje na uczelni:  koordynator ds mobilności pracowników i studentów wydziału pedagogicznego

Zainteresowania naukowe:  środowiskowe uwarunkowania wychowania, działanie społeczno-edukacyjne w środowisku, organizacje społeczne jako środowisko edukacyjne, uczestnictwo społeczne młodzieży i dorosłych, edukacja w społeczeństwie obywatelskim i tworzeniu demokracji, rola filantropii i wolontariatu w edukacji społecznej, edukacja społeczników, systemy edukacji pozaformalnej i nieformalnej, sieci wsparcia społecznego, związki pedagogiki społecznej z pracą socjalną, empowerment, aktywizacja grup i jednostek zagrożonych wykluczeniem.

Wybrane publikacje:  Artykuły:
1) Organizacje pozarządowe jako środowisko wychowania, w: W. Theiss (red.), Mała ojczyzna. Kultura, edukacja, rozwój lokalny, Warszawa 2001.
2) Wolontariat szansą dla młodzieży. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2002, nr 5.
3) Współdziałanie obywateli w zarządzaniu zmianami, w: A. Potoczek, J. Stępień (red.): Społeczne uwarunkowania rozwoju lokalnego, Poznań-Włocławek 2003.
4) Organizacje pozarządowe jako środowisko szans i wyzwań wspołczesnej edukacji osób dorosłych w Polsce, w: T. Aleksander (red) Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego.Materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego, Kraków 23-24 czerwca 2009, Radom 2010
5) Współudział obywateli w kształtowaniu współczesnych systemów pomocowych - doświadczenia środowisk organizacji pozarządowych w Polsce, w: B. Chrostowska, E. Chrostowska, C.Kurkowski (red.) Pedagogika społeczna wobec problemów młodzieży, Toruń 2010
6) O śmierci w procesie wychowania w: M.Górecki (red.), Prawda umierania i tajemnica śmierci, Warszawa 2010
7) Profesjonaliści, społecznicy, bojownicy? Edukacja środowisk lokalnych i ich liderów [w:] Grewiński M., Skrzypczak B. (red.), Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, WSP TWP, Warszawa 2011, s. 91-109
8) Pedagog społeczny – animator zmian w środowisku. „Pedagogika Społeczna” 2012, nr 4 (46), s. 41-56.
9) Konstruowanie świata w działaniu – przestrzeń edukacji. „Pedagogika Społeczna” 2013, nr 4 (50), s. 75-97.
10) Doświadczenia edukacji i integracji społecznej. Perspektywa działaczy-animatorów lokalnych, [w:] Komorowska-Zielony A., Szkudlarek T. (red.), Różnice, Edukacja, Inkluzja, Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s.345-353.

Publikacje książkowe:
1) Edukacja i aktywizacja społeczna w organizacjach pozarządowych. Przykład ruchu United Way. „Orthos” Wydawnictwa Edukacyjne, Warszawa 2003.
2) Uczestnictwo społeczne młodzieży. Możliwości działań - opinie i postawy. Akapit, Toruń 2007.
3) Edukacja - Partycypacja - Zmiana w doświadczeniu działaczy lokalnych (animatorów społecznych), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013

E-mail:  agnieszka.naumiuk@uw.edu.pl

Dyżur:  pok 303, czwartki 10.30-11.30Urlop:  Wyjazd naukowy w dniach 29 X-18 XI

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login