Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Main Page  |  Recruitment  |  The Pedagogical Quarterly  |  Pedagogical Culture  |  Mail  |  Mail UW  |  Search  |  Links  |  Polish Version  |  USOS  |  APD

Academics

[Login] | PhD Students

  

Prof.UW Adam Fijałkowski,

Unit:  Faculty of Education, Section History and Philosophy of Education, History of Education

Functions at the university:  Head of the Section History and Philosophy of Education
Editor in chief of the "Kwartalnik Pedagogiczny" ("The Pedagogical Quarterly")

Scientific interests:  History of education (first of all of the Middle Ages and Early Modern Times), Childhood history, old schoolbooks, history of the primary education.


Contact:

Prof. Adam Fijałkowski
University of Warsaw
Department of Education
Head of the Section History and Philosophy of Education
Zakład Historii Oświaty i Wychowania
ul.Mokotowska 16/20
00-561 Warszawa

Univ.-Prof. Adam Fijałkowski
Universität Warschau
Leiter der Abteilung für Geschichte und Philosophie der Erziehung
ul. Mokotowska 16/20
00-561 Warszawa
Polen

Selected publications:  Publications:

2016

63. Monografia: Anna Wiłkomirska (50%), Adam Fijałkowski (50%): Jaki patriotyzm?, Warszawa: Difin, 2016. 177 stron.

62. artykuł w czasopiśmie ERIH / Aufsatz: Adam Fijałkowski: 60 lat "Kwartalnika Pedagogicznego" / 60 years of "The Pedagogical Quarterly", "Kwartalnik Pedagogiczny" R. LXI, nr 2 (240), 2016, s. 9-15.

61. redakcja naukowa monografii / Monographie: Irena Szybiak: Szkoła - nauczyciel - wychowanie, red. naukowa / hrsg. von Janina Kamińska, Adam Fijałkowski, Warszawa; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. 577 stron + indeksy.

2015
60. artykuł w czasopiśmie ERIH / Aufsatz: Adam Fijałkowski, Matthias Thumser: Zwei Dorpater Besitzverzeichnisse von 1582 und 1601, "Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung" (ISSN 0948-8294), Bd. 64, Nr. 4 (2015), S. 498 - 520. zob. http://www.zfo-online.de/index.php/zfo/issue/view/93


59. Artykuł w czasopiśmie ERIH: Elżbieta Putkiewicz, Adam Fijałkowski: Przegląd krajowych i zagranicznych badań nad korepetycjami [Review of the Polish and international researches on private tutoring], "Kwartalnik Pedagogiczny", R. LX: 2015, z. 3, s. 133-187.

58. Monografia; edycja tekstu / Monographie u. Edition: Jan Amos Komeński / Johann Amos Comenius, Świat w obrazach rzeczy dostępnych zmysłom / Orbis sensualium pictus, Wstęp i przekład polski z jęz. łacińskiego Adam Fijałkowski, Warszawa: Wydawnictwa UW, 2015 (378 stron). [Wydanie łacińsko-niemiecko-polskie według wydania pierwszego, łacińsko-niemieckiego - Nürnberg: Michael Endter, 1658].


2014

57. Artykuł w czasopiśmie/ Aufsatz: Adam Fijałkowski: Mit dem Schulbuch »in die Welt« – der Orbis pictus des Johann Amos Comenius. W: / In: "Non Fiktion. Arsenal der anderen Gattungen" (2006ff.), wyd./hrsg. v. David Oels (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz), Jg. 9, 2014, Heft 2: Schulbuch, wyd./hrsg. von Maren Tribukait, s. 15-27. ISSN 0340-8140; ISBN 978-3-86525-448-1

56. Artykuł w czasopiśmie z listy ERIH/ Aufsatz: Adam Fijałkowski (50%), Irena Wojnar (50%): O początkach Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i "Kwartalnika Pedagogicznego". W: "Kwartalnik Pedagogiczny" rok LIX, 2014, nr 3 (233), s. 77-94.

55. A.Fijałkowski (50%), redakcja naukowa i Wstęp (z dr hab. Janiną Kamińską- 50%) zeszytu czasopisma z listy ERIH: "Kwartalnik Pedagogiczny" rok LIX: 2014, nr 4, s. 7-8 - z okazji 60-lecia Wydziału Pedagogicznego UW.

54. A. Fijałkowski (50%), redakcja naukowa i Wstęp (z dr hab. Janiną Kamińską - 50%) zeszytu czasopisma z listy ERIH: "Kwartalnik Pedagogiczny" rok LIX: 2014, nr 3, s. 5-6 - z okazji 60-lecia Wydziału Pedagogicznego UW.

53. Artykuł w czasopiśmie z listy ERIH/Aufsatz: Adam Fijałkowski, Doktorat Anny Radziwiłł - w kontekście miejsca i czasu powstania. W: "Kwartalnik Pedagogiczny" rok LIX, 2014, nr 1-2 (231-232), s. 215-226.

52. Edycja tekstu w czasopiśmie z listy ERIH/ Edition: Anna Radziwiłł [1939-2009], Ideologia wychowawcza sanacji i jej odbicie w polityce szkolnej w latach 1926-1939 [Część wstępna, Część pierwsza i Zakończenie], [wyd. Adam Fijałkowski]. W: "Kwartalnik Pedagogiczny" rok LIX, 2014, nr 1-2 (231-232), s. 227-306.


2013
51. artykuł / rozdział w monografii: A. Fijałkowski, "Wszystko wychodząc z rąk Stwórcy jest dobre..." - o interpretacjach "Emila, czyli o wychowaniu" J.J. Rousseau, w: Rzeczywistość edukacyjna. Tropy i wątki interpretacyjne, red. Sławomir Sztobryn, Krzysztof Kamiński, Łódź 2013, s. 33-48 (Rzeczywistość edukacyjna, t. 1).

50. A. Fijałkowski, recenzja książki: M. Chamarczuk SDB, Hans­ Brask­ (1464–1538),­ Linköping­ (Szwecja)­ --­ Lenda (Polska): ­biskup,­ polityk,­ nowator, Sztokholm–Ląd nad Wartą 2012, w: "Seminare" t. 34 (2013), s. 410-411.


2012
49. artykuł w czasopiśmie z listy ERIH: Adam Fijałkowski, O francuskojęzycznych wydaniach i ilustracjach 'Emila, czyli o wychowaniu' Jana Jakuba Rousseau w XVIII wieku - zmienne kierunki interpretacji, "Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria", t. 21, z. 4, 2012, s. 121-135 + il.

48. monografia: A. Fijałkowski, Tradycja i nowatorstwo w Orbis sensualium pictus Jana Amosa Komeńskiego, Warszawa: Wydawnictwa UW, 2012. 410 S. il.

47. artykuł / rozdział w monografii: A. Fijałkowski, Dydaktyka Sigismunda Eveniusa i Jana Amosa Komeńskiego, w [in]: Jan Amos Komeński a Europa XVII wieku / Jan Amos Komenský und Europa im XVII. Jahrhundert, red. Barbara Sitarska, Roman Mnich, Siedlce 2012, s. 161-171 (Studia Comeniana Sedlcensia ; 4).


2010
46. monografia [współred. naukowa]: Szkoła polska od średniowiecza do XX wieku między tradycją a innowacją, pod red. I. Szybiak, A. Fijałkowskiego, J. Kamińskiej, przy współpr. K. Buczek, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2010. 468 s. : il. ; 25 cm.

45. artykuł / rozdział w monografii: A. Fijałkowski, Szkoła i wychowanie między ideałami a rzeczywistością według Jana Amosa Komeńskiego, w: Szkoła polska od średniowiecza do XX wieku..., s. 41-72.

44. artykuł / rozdział w monografii: A. Fijałkowski, I. Szybiak, Nauczyciele szkół Komisji Edukacji Narodowej w Wielkim Księstwie Litewskim wobec wydarzeń politycznych w latach 1788-1793, w: Szkoła polska od średniowiecza do XX wieku..., s. 73-89.

43. artykuł / rozdział w monografii: A. Fijałkowski, Jan Amos Komeński w kontekście dziejów komunikacji społecznej, w: Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku, red. K. Jakubiak, T. Maliszewski, Kraków 2010, s. 445-458 (Szkoła - państwo - społeczeństwo, red. R. Grzybowski ; 1).

42. artykuł w czasopiśmie: A. Fijałkowski, Vortrag zur Eröffnung der Ausstellung „Orbis Pictus. Die Welt in Bildern des Johann Amos Comenius” am 6.Mai 2010 in der BBF, „Mitteilungsblatt des Förderkreises Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung”, Berlin, R. 21 (2010) 1, s. 15-21. ISSN 1860-3084
dostępny także online: http://bbf.dipf.de/foerderkreis/2010/mb_2010_01.pdf

41. artykuł / rozdział w monografii: A. Fijałkowski, Aut liberi aut libri? Uczony a życie rodzinne w średniowieczu, w czasach nowożytnych i obecnie - w: Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie - ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej, t. I: Od średniowiecza do początku XX wieku, red. K. Kabacińska, K. Ratajczak, Poznań 2010, s. 17-26.


2009
40. artykuł w czasopiśmie z listy ERIH: A. Fijałkowski, Z dziejów myślenia o tutoringu – krótki zarys historii indywidualnego kształcenia i wychowania, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2009, nr 2 (212), s. 5-33.

39. artykuł w czasopiśmie: A. Fijałkowski, Świat malowany Jana Amosa Komeńskiego, „Uniwersytet Warszawski. Pismo Uczelni”, nr 1 (40), luty 2009, s. 26-27.


2008
38. monografia: A. Fijałkowski, Orbis Pictus - Świat malowany Jana Amosa Komeńskiego / Orbis Pictus - Die Welt in Bildern des Johann Amos Comenius [tekst równolegle po polsku i po niemiecku], Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2008. 130 S.+98 il.
Recenzje/omówienia:
a. Marta Bečková (Praha), w: „Acta Comeniana” 24 (XLVIII), Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2010, s. 150-151;
b. Joachim Bahlcke (Stuttgart), w: „Comenius-Jahrbuch. Herausgegeben im Auftrag der Deutschen Comenius-Gesellschaft”, Bd. 16-17/2008-2009, s. 120-121.
c. Roman Bobryk (Siedlce), Orbis sensualium pictus Jana Amosa Komeńskiego – słowa i obrazy, w: Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku, pod red. B. Sitarskiej i R. Mnicha, Siedlce 2010, s. 257-260.
d. Janina Kamińska (Warszawa) w: „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2011, t. XLVIII, s. 209-214,
e. Andreas Fritsch (Berlin), Ansprache zur Eröffnung der Ausstellung „Orbis Pictus. Die Welt in Bildern des Johann Amos Comenius“ (von Adam Fijałkowski, Warschau) in der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (Berlin) am 6. Mai 2010, w: "Comenius-Jahrbuch", Bd. 18 (2010), Sankt Augustin: Academia-Verlag, 2011, s. 186-189.

37. artykuł / rozdział w monografii: A. Fijałkowski, Die 'voces variae animantium' in der Unterrichtstradition des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, w: Das Sein des Dauer, wyd. A. Speer, Thomas-Institut der Universität zu Köln, Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2008, s. 447-469 (Miscellanea Mediaevalia ; 34).

36. artykuł / rozdział w monografii: A. Fijałkowski, Das "Speculum maius" des Vinzenz von Beauvais in digitaler Edition - w: Methodik-Amtsbücher, Digitale Edition-Projekte, wyd. M. Thumser, J. Tandecki, A. Thumser, Editionswissenschaftliche Kolloquien 2005/2007, Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2008, s. 229-234 (Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition ; 4).


2007
35. artykuł w czasopiśmie z listy ERIH: A. Fijałkowski, A Latin Text of the "vocal alphabet" in the Orbis sensualium pictus of J.A. Comenius, „Studia Comeniana et Historica” (=SCetH), Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod, Česká republika, nr 37, 2007, z. 77-78, s. 164-179.

34. recenzja książki [review/Rezension]: L. Boyer, Das Prunk-ABC-Buch für Maximilian I. Österreichs älteste Fibel (um 1466). Eine pädagogisch-didaktische Studie, Wien 2004 – w: „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2007, 3 (205), s. 176-181.

33. recenzja książki: Logica modernorum in Prague about 1400: the sophistria disputation 'Quoniam quatuor' (MS Cracow, Jagiellonian Library 686 ff. 1ra-79rb), with a partial reconstruction of Thomas of Cleve's Logica, ed. with an introduction and appendices by E. P. Bos, Leiden-Boston 2004 (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, t. 82) – w: „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters namens MGH” (=DA), München: MGH, 2007, t. 63, s. 246-247.2006
32. artykuł / rozdział w monografii: A. Fijałkowski, Czy Herbart był kontynuatorem dawnej myśli oświatowej, w: Herbart znany i nieznany. W dwusetną rocznicę wydania Pedagogiki ogólnej, pod red. Jana Piskurewicza i Dariusza Stępkowskiego, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2006, s. 101-116.

31. artykuł / rozdział w monografii: A. Fijałkowski, The Arabic Authors in the Works of Vincent of Beauvais, w: Wissen über Grenzen. Arabisches Wissen und lateinisches Mittelalter, wyd. A. Speer, L. Wegener, Berlin-New York: de Gruyter 2006, s. 483-495 (Miscellanea Mediaevalia ; 33).

30. artykuł / rozdział w monografii: A. Fijałkowski, Magie im 'Speculum maius' des Vinzenz von Beauvais O.P.(+1264) und die Reflexe in Ostmitteleuropa während des späten Mittelalters, w: Religion und Magie in Ostmitteleuropa. Spielräume theologischer Normierungsprozesse in Spätmittealter und Früher Neuzeit, wyd. Th. Wünsch, Berlin: LIT Verlag, 2006, s. 217-224 (Religions- und Kulturgeschichte in Ostmittel- und Südosteuropa).

29. artykuł w czasopiśmie: A. Fijałkowski, Comenius auf den Schultern von Riesen? Zur Erstehungsgeschichte des Orbis pictus des Johann Amos Comenius im Kontext der Geschichte der Leselehrarten, „Jahrbuch für Historische Bildungsforschung” (=JHB), wyd. H.-E. Tenorth, K.-P. Horn et al., Historische Kommission der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, Berlin-Tübingen, Weinheim: Juventa-Verlag, 12, 2006, s. 147-171.

28. artykuł / rozdział w monografii: A. Fijałkowski, W sprawie genezy Orbis sensualium pictus Jana Amosa Komeńskiego, w: Kultura - zmiana społeczna - wychowanie: inspiracje i poszukiwania. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesor Annie Przecławskiej, red. A. Grodzki, D. Świerczyńska-Jelonek, A. Wiłkomirska, Warszawa: Wydawnictwa UW, 2006, s. 203-215.


2005
27. artykuł w cazasopiśmie z listy ERIH: A. Fijałkowski, Fryderyk Eberhard Rochow – autor książki szkolnej „Przyjaciel dzieci”, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2006, 2 (200), s. 101-116.

26. artykuł w czaspiśmie z listy ERIH: A. Fijałkowski, Najnowsze badania nad dziejami dawnych książek szkolnych w Niemczech, Szwajcarii i Austrii, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2006, 2 (200), s. 155-163.

25. tłumaczenie polskie i streszczenie tekstu: Hanno Schmitt, Aufklärung, Toleranz und Volksbildung. Friedrich Eberhard von Rochow starb vor 200 Jahren, „Kwartalnik Pedagogiczny“ 2006, 2 (200), s. 151-153.


24. recenzja książki: Das Schulbuch zwischen Lehrplan und Unterrichtspraxis, wyd. E. Matthes, Bad Heilbrunn 2005 (Beiträge zur historischen und systematischen Schulbuchforschung), w: „Kwartalnik Pedagogiczny“ 2006, 2 (200), s. 187-190.2004
23. artykuł: A. Fijałkowski, Seminarium Nauczycielskie w Poznaniu w 1808 roku według „Doniesienia powszechności o urządzeniu Seminarji Uczycielskiej Poznańskiej” Józefa Jeziorowskiego i kwestia jego genezy, w: Historia – Społeczeństwo – Wychowanie. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Miąso, wyd. K. Bartnicka, J. Schiller i in., Warszawa–Pułtusk: IHN PAN, WSH Pułtusk, 2004, s. 215-234.

22. artykuł: A. Fijałkowski, Walahfrid Strabo (808/809 – 849) i jego rzekomy „pamiętnik” szkolny z klasztoru Reichenau, „Rozprawy z dziejów oświaty” t. 43, 2004, s. 1-19.


21. recenzja książki: Nicholas Orme, Medieval Children, New Haven-London 2003, w: „Rozprawy z dziejów oświaty” t. 43, 2004.2002
20. artykuł: M. Depaepe [Katholieke Universiteit Leuven], F. Simon [Universiteit Gent], A. Fijałkowski, Charakterystyka społeczna nauczycieli szkół elementarnych w Belgii i w Polsce w XX wieku, „Kwartalnik Pedagogiczny” 3-4 (185-186) 2002, s. 215-239.2001
19. książka: A. Fijałkowski, Puer eruditus. Idee edukacyjne Wincentego z Beauvais, OP (ok. 1194-1264), Warszawa: Neriton, 2001. 225 S. 16 il.

18. Współautor tłumaczenia książki: Historia XX wieku, wyd. R.W. Bulliet, tłum. A. Fijałkowski i in., Warszawa 2001. 568 S.

17. komunikat: A. Fijałkowski, Atlas historyczny szkół w Polsce, „Rozprawy z dziejów oświaty”, t. XL, 2001, s. 215-216.


2000
16. artykuł: A. Fijałkowski, The Education of Women in the Works of Vincent of Beauvais, OP († 1264), w: Geistesleben im 13. Jahrhundert, wyd. J.A.Aertsen, A.Speer, Berlin-New York: W. de Gruyter, s. 513-526 (Miscellanea Mediaevalia ; 27).

15. artykuł: A. Fijałkowski, Ocena przydatności i użyteczności pracy intelektualnej w dziełach Wincentego z Beauvais, „Studia Warmińskie”, wyd. M. Borzyszkowski, Olsztyn: Hosianum, 2000, t. XVII, s. 27 - 47.

14. artykuł: A. Fijałkowski, Wincenty z Beauvais (ok. 1194-1264) w Royaumont - dominikanin wśród cystersów, w: Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej, wyd. A.M. Wyrwa, J. Dobosz, Poznań: Wydawnictwo Poznanskie, 2000, s. 782-796.

13. recenzja książki: M. Surdacki, Dzieci porzucone w Szpitalu Św. Ducha w Rzymie w XVIII wieku, „Przegląd Historyczny” (=PH), t. XCI, 2000, z. 2, s. 297-299.1999
12. artykuł: Adam Fijałkowski, Wychowanie kobiet w świetle pism Wincentego z Beauvais (+1264), w: Partnerka, matka, opiekunka: status kobiety w starożytności i w średniowieczu, wyd. J. Jundziłł, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 1999, s. 282-296.

11. recenzja książki: Lector et compilator: Vincent de Beauvais, frere precheur, un intellectuel et son milieu au XIIIe siecle, wyd. M. Paulmier-Foucart, S. Lusignan, Grane 1997, „Przegląd Historyczny”, t. XC, 1999, z. 1, s. 85-87.


1998
10. artykuł: Adam Fijałkowski, Wincenty z Beauvais OP (ok. 1194-1264) o wychowaniu, „Rozprawy z dziejów oświaty”, t. XXXVIII, 1998, s. 11-26.

9. artykuł: Adam Fijałkowski, Niemiecka historia wychowania w latach 1990-1996, „Rozprawy z dziejów oświaty”, t. XXXVIII, 1998, s. 173-183.1997
8. artykuł: Adam Fijałkowski, The Educational Ideas of Vincent of Beauvais and Their Reception in Medieval Poland, „Vincent of Beauvais Newsletter”, wyd. G.G. Guzman, Dept. of History, Bradley University (USA), t. XXII,1997, s. 4-5.

7. artykuł: Adam Fijałkowski, Szkolnictwo parafialne na Mazowszu, w: Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu ery nowożytnej. Polska na tle Europy, wyd. W. Iwańczak, K. Bracha, Kielce: Wydawnictwo uczelniane WSP w Kielcach, 1997, s. 41-46.

6. artykuł: Adam Fijałkowski, Koronacje królów węgierskich w średniowieczu. Zarys problematyki badawczej w kontekście polskim, w: Przemysł II. Odnowienie Królestwa Polskiego, wyd. J. Krzyżaniakowa, Poznań: IH UAM, 1997, s. 213-224 (Publikacje Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza; 13)

5. recenzja książki: J.L.Nelson, The Frankish World: 750-900, London 1996 - „Przegląd Historyczny”, t. LXXXVIII, 1997, z. 1, s. 169-171.1996
4. artykuł: Adam Fijałkowski, Średniowieczne koronacje królewskie na Węgrzech i w Polsce, „Przegląd Historyczny”, t. LXXXVII, 1996, z. 4, s. 713-735.

3. recenzja książki: N.Orme, M.Webster, The English Hospital, 1070-1570, London 1996 - „Przegląd Historyczny”, t. LXXXVII, 1996, z. 4, s. 875-879.


2. recenzja książki: K.Stopka, Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. Studia nad kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich, Kraków 1994 (Polska Akademia Umiejętności, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, t. 76) - „Przegląd Historyczny”, t. LXXXVII, 1996, z. 2, s. 471-474.

1. artykuł: A. Fijałkowski, Nasza szkoła w średniowieczu, „Mówią Wieki" nr 4-5 (443-444), kwiecień-maj 1996, s. 107.

*****************************************
z CV:
Absolwent IX LO im. K. Hoffmanowej w Warszawie w 1988 r. Studia w Instytucie Historycznym UW (1988-1992, seminarium magisterskie prof. Henryka Samsonowicza) i na Central European University w Budapeszcie (1992-1993, promotor: prof. János Mihály Bak). Praca magisterska nt. "The Royal Coronations in the Polish and Hungarian Narravite Sources in the late Middle Ages" (CEU Budapest, 1993). Od 15.10.1993 r. - w Katedrze Historii Oświaty i Wychowania Wydziału Pedagogicznego UW pod kierownictwem prof. Ireny Szybiak. Praca doktorska nt: "Idee edukacyjne Wincentego z Beauvais (ok. 1194-1264)" na Wydz. Pedagogicznym UW (1999). Habilitacja nt. "Tradycja i nowatorstwo w Orbis sensualium pictus Jana Amosa Komeńskiego" na Wydz. Pedagogicznym UW (2013).
Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1999), "Polityka" (2003), DAAD (1997), Alexander von Humboldt-Stiftung (2005), Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (2004), Fundacji Jana Pawła II w Rzymie (1999), Instytutu Herdera w Marburgu (2008); staże naukowe na Uniwersytecie Wiedeńskim, Wolnym Uniwersytecie Berlińskim (FU Berlin), Katolickim Uniwersytecie w Lowanium/Leuven, Uniwersytecie w Würzburgu, Uniwersytecie w Konstancji/Konstanz. "Visiting Professor" na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji/Mainz.

Research activity:  History of education (first of all of the Middle Ages and Early Modern Times), Childhood history.

Phone:  22 55 308 55

E-mail:  a.fijalkowski@uw.edu.pl

Office hours:  416, Tuesday,12:00-13:30

Leave of absence:  1-28.07.2017
8.08-7.09.2017

See also:  

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login