Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Main Page  |  Recruitment  |  The Pedagogical Quarterly  |  Pedagogical Culture  |  Mail  |  Mail UW  |  Search  |  Links  |  Polish Version  |  USOS  |  APD

Academics

[Login] | PhD Students

  

dr Anna Frindt-Bajson, asystent

Unit:  Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej , Zakład Badań nad Środowiskami Wychowawczymi

Functions at the university:  koordynator modułu specjalnościowego metodycznego dla ask I' ("wcześniejsze" programy studiów)
koordynator-opiekun studiów licencjackich w zakresie animacji społeczno-kulturalnej ("wcześniejsze" programy studiów)
koordynator modułu specjalnościowego metodycznego specjalności animacja społeczno-kulturalna i edukacja nieformalna

Scientific interests:  pedagogika społeczna i opiekuńczo-wychowawcza, animacja społeczno-kulturalna, juwentologia, edukacja międzykulturowa i do wielokulturowości, animacja międzykulturowa, profilaktyka zachowań ryzykownych wśród młodzieży, systemowe i społeczne aspekty edukacji.

Selected publications:  The attitude of Poles towards others (razem z A. Wiłkomirską), (w:) "Kultura Pedagogiczna"/ Pedagogical Culture/ (złożone do druku)

TransAnima - między edukacją a animacją międzykulturową, (praca zbiorowa pod red. A. Frindt-Bajson), ZG UW, Warszawa 2012, w tym artykuł: Animacja społeczno-kulturalna w perspektywie stawania się społeczeństwa wielokulturowego - problemy w polskiej szkole;

Zainteresowania kulturalne młodzieży w środowiskach wielkomiejskiej biedy - wstępna relacja z badań, (w:) Między nieuchronnością a możliwością - wychowanie w warunkach zmiany, pod red. A. Przecławskiej i A. Wiłkomirskiej, WUW, Warszawa 2010;

Młodzież i jej wartości w środowiskach wielkomiejskiej biedy - refleksja pedagoga o środowisku lokalnym, (w:) Kultura - Zmiana społeczna - Wychowanie - inspiracje i poszukiwania, pod red. A. Grodzkiego, D. Świerczyńskiej-Jelonek, A. Wiłkomirskiej, WUW, Warszawa 2006;

Czy warto być dorosłym? Społeczno-kulturowe uwarunkowania pojęcia dorosłości w świadomości młodzieży wielkomiejskiej, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2005;

Społeczno-kulturowe uwarunkowania pojęcia dorosłości w świadomości młodzieży wielkomiejskiej - refleksje na marginesie badań przeprowadzonych wśród warszawskich gimnazjalistów, (w:) "Kwartalnik Pedagogiczny" 2005 nr 2 (196)

Antypedagogika we współczesnej szkole, (w:) "Kwartalnik Pedagogiczny" 2002 numer 3-4 (185-186);

Antypedagogika jako nowy nurt wychowania i jej odbicie w literaturze dziecięcej, (w:) Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, pod red. J. Papuzińskiej, G. Leszczyńskiego, CEBID, Warszawa 2002;

Konsumpcjonizm - zbiór wartości podrzędnych czy sposób na życie współczesnej młodzieży polskiej? Refleksje na marginesie badań, (w:) "Kwartalnik Pedagogiczny" 2000 numer 3-4 (177-178).

recenzja książki Zmiana społeczna.Teorie i doświadczenia polskie pod red. Joanny Kurczewskiej, (w:) Kwartalnik Pedagogiczny" 2001 nr 2

streszczenie czasopisma Bildung und Erziehung 1998 (w:) "Kwartalnik Pedagogiczny" 2000 nr 3-4

E-mail:  afrindt@pedagog.uw.edu.pl

Office hours:  sala 332, od lutego 2017 dyżur we wtorki w godz. 15.00-15.30 i od 17.00, inne terminy są możliwe po indywidualnym uzgodnieniu ze mną - proszę o maila w takim przypadku.

Proszę uprzejmie o wcześniejsze telefoniczne lub mailowe umawianie się ze mną na spotkania (koniecznie!)

afrindt@pedagog.uw.edu.pl

korespondencję/wydruki prac/inne proszę zostawiać w teczce nr 11 w szatni;


Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login