Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Granty i stypendia - inne

Login:
Hasło:
Uwaga! Po skończonej edycji proszę pamiętać o wylogowaniu się.
Automatyczne wylogowanie nastąpi dopiero po 8 godzinach nieaktywności!

2018-06-18: Stypendia m. st. Warszawy im. Jana Pawła II, 10 paździrnika  [Agnieszka Dwojak-Matras]

Osoby składające wniosek muszą spełniać następujące wymagania formalne:    
 • Dochód na jednego członka w rodzinie nie powinien być wyższy niż 1 300 zł na osobę.
 • Średnia z ocen, którą w toku nauki uzyskała osoba ubiegająca się o stypendium, nie powinna być niższa niż 4,0 (maturzyści) oraz 3,5 w przypadku studentów.
 • Osiągnięcia społeczne, artystyczne, naukowe, sportowe, a także wszelkie inne aktywności społeczne czy kulturalne (z ostatnich trzech lat).
Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku akademickiego i może wynosić do 1 500 zł miesięcznie.

 


2018-06-18: Program Stypendiów Pomostowych 2018/2019, 17 sierpnia  [Agnieszka Dwojak-Matras]

Stypendia pomostowe skierowane są do osób osiągających dobre wyniki w nauce, mieszkających w  małych miejscowościach, pochodzących z niezamożnych rodzin i które dostaną się w roku akademickim 2018/2019 na I rok studiów dziennych.
 

Wnioskodawca musi spełnić także jeden z poniższych warunków:

 • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR;
 • był/jest uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalne;
 • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka;
 • ma rekomendację lokalnej NGO.
Stypendium wypłacane jest w dziesięciu comiesięcznych ratach w wysokości 500 zł każda.


2018-06-18: Stypendium im. Aleksandra von Humboldta na przyjazd niemieckich naukowców, 1 października  [Agnieszka Dwojak-Matras]

Zgodnie z regulaminem konkursu do otrzymania stypendium można zgłaszać doświadczonych niemieckich uczonych ze wszystkich dziedzin nauki. Wnioskodawca [polski uczony - przy. GnB] zobowiązany jest zagwarantować nominowanemu uczonemu niemieckiemu techniczne możliwości realizacji zamierzonego programu badawczego: dostęp do laboratoriów i koniecznych do badań materiałów, a także właściwych archiwów i bibliotek. Po stronie wnioskodawcy pozostaje także kwestia zapewnienia zakwaterowania dla niemieckiego uczonego.
 
Do konkursu można zgłaszać tylko kandydatów, którzy posiadają stanowisko profesora lub odpowiadające temu stanowisko poza uczelnią.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
 

Strona internetowa konkursu na Stypendium im. Aleksandra von Humboldta


2018-02-07: NCN wprowadza ułatwienia w realizacji grantów  [Agnieszka Dwojak-Matras]

Narodowe Centrum Nauki wprowadza pakiet zmian w zasadach realizacji grantów. Celem zmian jest ułatwienie realizacji projektów, które są finansowane ze środków NCN. Co ważne zmiany działają wstecz i będą mogły być zastosowane do już realizowanych projektów.

 

Lista zmian to wynik obrad tzw. okrągłego stołu, który odbył się w grudniu 2017 r. Poniżej lista ułatwień, które wprowadzi NCN.
 • Koszty będą kwalifikowalne po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu finansowania (dotychczas koszty w projektach były kwalifikowalne dopiero po podpisaniu umowy). Zmiana wchodzi w życie już począwszy od konkursów MAESTRO 9, SONATA 13, SONATA BIS 7, HARMONIA 9.
 • Wnioski z niewielkimi uchybieniami w kosztorysie (kosztami niekwalifikowalnymi) nie będą odrzucane z konkursu na etapie oceny formalnej. Zmiana obowiązuje począwszy od konkursów OPUS 14, PRELUDIUM 14 oraz DAINA 1.
 • Datę rozpoczęcia realizacji projektu będzie można zaproponować w e-mailu wysłanym do opiekuna projektu w NCN.
 • Projekt będzie można przenieść do innej jednostki nie tylko, jak dotychczas, w trakcie jego realizacji (czyli już po podpisaniu umowy), ale również przed podpisaniem umowy, a po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu finansowania.
 • Począwszy od konkursów, których ogłoszenie jest planowane na 15 września 2018 r. nie trzeba będzie do każdego wniosku o finansowanie załączać dodatkowego formularza w systemie ZSUN/OSF sprawdzającego, czy wniosek obejmuje udzielenie pomocy publicznej.
 • W przypadku wniosków składanych przez osoby fizyczne zostaną zlikwidowane oświadczenia o zatrudnianiu kierownika projektu, które jednostka przedstawiała po wydaniu promesy, a przed otrzymaniem decyzji o finansowaniu projektu.
 • Skrócony i szczegółowy opis projektu będą załącznikami do wniosku, dzięki czemu prace nad merytoryczną częścią projektu będą mogły trwać do zamknięcia naboru wniosków. Obydwa załączniki będą sporządzane w języku angielskim. Dotychczas skrócony opis projektu był sporządzany w języku polskim, a opisy stanowiły część wniosku.
 • Okres realizacji projektu będzie można wydłużyć do 12 miesięcy bez uzyskiwania zgody Centrum (dotychczas do 6 miesięcy).
 • Lista planowanej do zakupienia w projekcie aparatury nie będzie wiążąca na etapie jego realizacji.
 • W przypadku zatrudnienia etatowego z funduszy grantowych, nie będzie przeciwwskazań, żeby jednostka dofinansowała wynagrodzenia z własnych środków.

 

Pełną informację o decyzji NCN można znaleźć na stronie internetowej Centrum.


2018-02-07: Granty na granty - promocja jakości II , 31 października 2018  [Agnieszka Dwojak-Matras]

Zgodnie z regulaminem Granty na granty  wnioskodawcy mogą ubiegać się o pokrycie następujących wydatków:
 • koszty związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, 
 • koszty związane z uzupełnienia wniosku projektowego,
 • koszty związane z poprawieniem wniosku projektowego, jeśli projekt spełnił kryteria opisane w programie
Wsparcie w ramach programu jest skierowane do podmiotów, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe:
 • Komisji Europejskiej - występowały w roli koordynatora projektu, samodzielnego wnioskodawcy, koordynatora pakietu albo pakietów lub ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu "Maria Skłodowska-Curie COFUND";
 • Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych - występowały w roli ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC.


2017-03-07: Nowy kierownik Biura Prawnego UW (umowy w ramach grantów i projektów), od 13 marca 2017r.  [Agnieszka Dwojak-Matras]

Od 13 marca 2017 na podstawie zarządzenia nr 22 z dn 27.02.2017r. Rektor powołał nowego kierownika Biura Prawnego.

Od poniedziałku (13.03.2017) wszystkie sprawy (pytania, wątpliwości, wzory do akceptacji) związane z umowami tworzonymi w ramach projektów i grantów należy kierować do p. mec. dr Ryszarda Tupina (Kierownika Biura Prawnego) na adres: biuroprawne@adm.uw.edu.pl

 Szukaj:


Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login