Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Studia Doktoranckie - stypendia, DPN, pomoc socjalna

 KOLEJNA INFORMACJA O WNIOSKACH STYPENDIALNYCH W 2017 ROKU


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w połowie listopada wejdzie w życie  nowelizacja zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego – w zakresie m.in. stypendium dla najlepszych doktorantów.

 Biuro ds. Studiów Doktoranckich
i Kształcenia Podyplomowego UW

 

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że ze względu na prośby doktorantów decyzją Pani Prorektor dr hab. Jolanty Choińskiej-Miki, prof. UW termin generowania wniosków w USOSweb o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz stypendium dla najlepszych doktorantów został wydłużony do 5 listopada (godz. 23:59). Z tego względu doktoranci mogą składać wydrukowane i podpisane wnioski wraz z załącznikami w dziekanatach / sekretariatach swoich jednostek w terminie do 6 listopada włącznie.

 Biuro ds. Studiów Doktoranckich
i Kształcenia Podyplomowego UW

 

Szanowni Państwo,

 Informujemy, że wypełnianie i rejestrowanie wniosków o stypendia dla najlepszych doktorantów, stypendia doktoranckie oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w systemie USOSWeb będzie możliwe od 11 października 2017 r. (środa) od godziny 21.00. Przesunięcie terminu wynika z planowanej aktualizacji systemu USOSWeb oraz przygotowywania materiałów  zawierających zasady oceny wniosków z Państwa jednostek.

 Biuro ds. Studiów Doktoranckich

i Kształcenia Podyplomowego

 

INFORMACJA O WNIOSKACH STYPENDIALNYCH W 2017 ROKU

Szanowni Państwo,

 W związku z wprowadzeniem wniosków o stypendia do USOSWeb, Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego prosi o przekazanie wszystkim zainteresowanym doktorantom następujących informacji:

Od dnia 2 października 2017 r. (wieczorem) doktoranci będą mogli wypełniać i rejestrować w USOSweb wnioski dotyczące:

a) stypendium socjalnego (w to też wchodzi osobny wniosek - oświadczenie o dochodach),

b) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

c) zapomogę.

 Następnie wygenerowany z USOSweb wniosek należy wydrukować, podpisać i z wymaganymi załącznikami dostarczyć do Sekretariatu Studiów Doktoranckich w danej jednostce lub bezpośrednio do komisji stypendialnej (w zależności od tego jaka jest praktyka w danej jednostce).

 Doktoranci nie powinni składać teraz wniosków papierowych, ponieważ konieczne będzie wypełnienie ich w USOSweb.

 W tym tygodniu zostanie również zamieszczony komunikat w tej sprawie w aktualnościach w USOSweb.

 Prawdopodobnie również (jeśli wszystkie prace pójdą zgodnie z planem) od 6 października 2017 r. (wieczorem) doktoranci będą mogli wypełniać wnioski w USOSweb dotyczące przyznania:

 a) stypendium dla najlepszych doktorantów;

b) stypendium doktoranckie;

c) zwiększenie stypendium doktoranckiego.

 Tutaj procedura będzie wyglądać tak samo, jak w przypadku składania wniosków o stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej, czyli trzeba wniosek wygenerować, wydrukować, podpisać i z wymaganymi załącznikami dostarczyć do Sekretariatu Studiów Doktoranckich lub w przypadku stypendiów dla najlepszych doktorantów  bezpośrednio do komisji stypendialnej .

 Małgorzata Tuszyńska
Biuro ds.Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego

 

 

I. Stypendia Doktoranckie

NOWE! Zarządzenie nr 75 Rektora UW z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim: http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=4254

Doktorant składa wniosek do 31 października. Wniosek powinien zawierać dane osobowe doktoranta  wraz z opisem jego dotychczasowego dorobku naukowego oraz zgodę na przetwarzanie danych osbowych.

Do wniosku nalezy dołączyć:

 • opinię opiekuna naukowego albo promotora,
 • informacje potwierdzające prowadzenie zajęć dydaktycznych lub badawczych w ramach praktyk zawodowych albo realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uniwersytetu,
 • spis publikacji i referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych.

Stypendium może otrzymać student, który terminowo realizuje program studiów doktorskich, wykazał się postepami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej lub osiągnął bardzo dobre wyniki w postepowaniu rekrutacyjnym (w przypadku studentów I roku).

 Doktoranci mogą ubiegać się również o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

NOWE!  Zarządzenie nr 76 Rektora UW z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim: http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=4255.

 

Zatwierdzone przez Rektora kryteria oceny wniosków o stypendium doktoranckie w roku akademickim 2017/2018

Zatwierdzone przez Rekrota kryteria oceny wniosków o zwiększenie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2017/2018

 

(UWAGA!
 W związku z nowym Regulaminem określającym tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na UW wprowadzonym poprzez Zarządzenie nr 28 Rektora UW z dnia 7 września 2015 r., Komisja doktorancka właściwej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu w porozumieniu z Wydziałową Radą Doktorantów tej jednostki ustali szczegółowe kryteria oceny i tryb rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego, co wymaga zatwierdzenia przez Rektora (§ 5).Dlatego kryteria oceny wniosków zostaną zamieszczone na stronie po zatwierdzeniu ich przez Rektora 

II. Świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego (tzw. stypendia FPM)

NOWE! Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 stycznia 2018r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego (pobierz...)


  Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego (Pobierz...)

UWAGA
.
W związku z nowym Zarządzeniem nr 32 Rektora UW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, zmianie uległy zasady przyznawania stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej.

-- NOWE 2017r.  Postanowienie nr 12 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 września w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się i pomoc materialną oraz o wysokości stypendiów w roku akademickim 2017/2018

Doktorant może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej:

• stypendium socjalne,
• stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
• stypendium dla najlepszych doktorantów;
• zapomogi.

Powyższe świadczenia są przyznawane na rok akademicki i są wypłacane, zgodnie z nowym Zarządzeniem nr 32, co miesiąc przez okres 9 miesięcy, z wyjątkiem:
- stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych za październik, które jest wypłacane w listopadzie,
- stypendium dla najlepszych doktorantów za październik i listopad, które są wypłacane w grudniu.

Doktorant, który utracił status doktoranta UW w trakcie roku akademickiego, w szczególności w wyniku skreślenia z listy doktorantów lub przeniesienia do innej uczelni, traci prawo do świadczeń.

Kwoty stypendiów są corocznie podawane w zarządzeniu Rektora. Aktualne jest Postanowienie nr 12 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 września w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się i pomoc materialną oraz o wysokości stypendiów w roku akademickim 2017/2018, za wyjątkiem stypendiów dla najlepszych doktorantów, których wysokość zależna jest od dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, liczby doktorantów w danej jednostce oraz liczby stypendystów ustalonej przez właściwą komisję stypendialną.

Doktorant studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. Oświadczenie w tym przedmiocie doktorant składa kierownikowi swojej jednostki macierzystej w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania ostatniej decyzji o przyznaniu stypendium.

Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy załączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny, w przypadku dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • oświadczenia doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, w przypadku dochodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy określający wielkość gospodarstwa rolnego wyrażoną w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, w przypadku dochodu uzyskiwanego przez doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego;
 • oświadczenia doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny o wysokości uzyskiwanych innych dochodów;
 • zaświadczenie jednostki organizacyjnej o wypłacie i wysokości stypendium doktoranckiego;
 • inne dokumenty – konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie doktoranta.

Uwaga

Wnioski są dostępne na stronie internetowej Biura ds. Studiów Doktoranckich i studiów Podyplomowych UW: www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl
 

STYPENDIUM SOCJALNE  (§ od 17do 24 Zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego) wniosek należy złożyć wraz z kompletem dokumentów (czyt. załącznik nr 1 do Regulaminu), oświadczeniem o wysokości miesięcznego dochodu (czyt. §19 Regulaminu) oraz o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku (załącznik nr 6  do Regulaminu). Wnioski można składać do 10 każdego miesiąca.

STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (§ od 25do 26 Zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego)-  wniosek wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnostrawnych, należy składać w Biurze Osób Niepełnosprawnych, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, tel. (0-22) 55 - 22 - 277.

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW (§ od 27do 28 Zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego)Stupendium to może być przyznane: na pierwszym roku studiów doktoranckich - doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, a na drugim iroku i kolejnych latach studiów doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:  uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów, wykazał się postepami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 30 października roku akademickiego, w którym doktorant będzie pobierał stypendium. Szczegółowe zasady przyznawania tego stypendium określa załącznik nr 3 do RegulaminuDo wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przyznania stypendiów, czyli:

 • CV uwzględniające osiągnięcia naukowe,
 • spis publikacji i referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych,
 • opinię promotora pracy doktorskiej o postępach doktoranta w pracy badawczej,
 • dokumenty poświadczające uczestnictwo doktoranta w konferencjach naukowych,
 • dokumentów poświadczające zaangażowanie doktoranta w badania naukowe,
 • oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku.

Zatwierdzone przez Rektora kryteria oceny wniosków dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/2018

Harmonogram prac dotyczący stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/2017

ZAPOMOGI (§ od 29do 30 Zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego) - zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek doktoranta, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Jednorazowa zapomoga przyznawana jest doktorantowi w konkretnym przypadku losowym (udokumentowanym) takim jak: choroba, kradzież, śmierć członka rodziny. Zapomoga może zostać przyznana nie więcej niż dwa razy w danym roku studiów. Wniosek można kierować do komisji stypendialnej do 10 każdego miesiąca.

III. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Informacje o stypendium za wybitne osiągnięcia w 2017 roku znajduje się w zakładce Komunikaty

Termin składania wniosków na Wydziale Pedagogicznym został ustalony na 20 września 2017r.

UWAGA! Wnioski wraz z załącznikami należy składać w 2 egzemplarzach!

Pytania proszę kierować do przedstawicieli doktorantów pracujących w poszczególnych Komisjach

Wydziałowa Komisja Stypendialna - FPM  rok 2017/2018- skład: dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik, mgr Kamila Kamińska, mgr Magdalena Rzepka, mgr Jakub Sokolnicki, mgr Magdalena Stachacz-Rybak

Wydziałowa Komisja Stypendialna - Stypendia doktoranckie rok 2017/2018 - skład: dr hab. Małgorzata Żytko, prof UW; dr hab. Ewa Skibińska; dr hab. Anna Zielińska, prof. UW; mgr Rafał Pląsek

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Pracownicy, doktoranci oraz renciści i emeryci UW mogą ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), który jest obsługiwany przez Biuro Spraw Socjalnych. Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy są również dzieci i współmałżonkowie pracowników, a także dzieci doktorantów.
Pomoc dotyczy doktorantów studiów stacjonarnych ( do ukończenia 35 roku życia) i ich dzieci - z tytułu zorganizowanych wyjazdów - raz w roku!
Doktoranci mogą korzystać z:
- wczasów ulgowych w ośrodkach UW w sezonie i poza nim,
- dofinansowania do wczasów wykupionych w innych instytucjach.
Dzieci doktorantów mogą korzystać:
- wczasów ulgowych w ośrodkach UW w sezonie i poza nim,
- ulgowych kolonii lub obozów organizowanych przez uczelnię,
- dofinansowania do wczasów, kolonii lub obozów wykupionych w innych instytucjach.

Stosowne wnioski znajdą Państwo na stronie http://portalinformacyjny.uw.edu.pl/baza-wnioskow-o-dofinansowanie-wypoczynku/
Uwaga: Wnioski muszą być wydrukowane dwustronnie i złożone w Biurze Spraw Socjalnych na Krakowskim Przedmieściu. Godziny pracy Biura znajdują się na jego stronie. Do wniosku musi być dołączona faktura potwierdzająca opłatę za udział zorganizowanym wypoczynku!

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych http://portalinformacyjny.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2014/02/Regulamin-ZF%C5%9AS.pdf

 Dom studencki

Uprzejmie informujemy, iż komplety wniosków wraz z wypełnionym kwestionariuszem (drukowanym dwustronnie) można składać w pok. 113 do dnia 25 kwietnia 2017 r.

 

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login