Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD


Kontakt w sprawie studiów: mgr Anna Szewczyk, pok. 116,  tel.: 22 553 08 21, email.: a.szewczyk@uw.edu.pl

 
Kierownik Studium : dr Lidia Nowakowska

Kontakt do Kierownika Studium: lrnowakowscy@poczta.neostrada.pl

Koszt studiów: 1400 zł. za semestr

Obszar kształcenia

    Obszar kształcenia stanowi pogranicze pedagogiki  a zwłaszcza pedagogiki małego dziecka w wieku do 10 lat, psychologii dziecka uwzględniającej specyfikę, mechanizmy rozwoju oraz zaburzenia, a także socjologii, w szczególności społecznych kontekstów rozwoju małego dziecka (rola środowiska rodzinnego, grupy rówieśniczej) oraz zagrożeń w tym zakresie.

 Tryb i forma kształcenia

 Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym (soboty-niedziele co 2 tygodnie). Studia trwają 3 semestry.

Zakres tematyczny

Studia mają charakter doskonalący i poszerzający kompetencje pedagogiczne
do pracy z dziećmi w wieku do 10 lat.

     Program zakłada przygotowanie absolwentów do pracy zarówno w szkole, przedszkolu, żłobku, domu, jak i instytucjach wspierających rozwój dziecka lub pełniących opiekę nad dzieckiem – takich, jak: kluby, organizacje, stowarzyszenia, ośrodki, poradnie, itp. W szczególności studia poszerzają i pogłębiają  wiedzę dotyczącą indywidualnej pracy wspierającej rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dzieci uzdolnionych.

   Specjalne potrzeby edukacyjne dotyczą zarówno dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi, typu emocjonalnego, poznawczego, motorycznego, społecznego i niekorzystnymi dla ich rozwoju wpływami środowiska społecznego,  jak i dzieci wybitnie uzdolnionych o nietypowych cechach osobowościowych, zachowaniach, motywach postępowania, sposobach reagowania i funkcjonowania edukacyjnego.

   W zależności od charakteru indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka udziela mu się odpowiedniego wsparcia o profilu: psychospołecznym, edukacyjnym
i socjalnym. Podbudowę takiego postępowania stanowi diagnostyka psychologiczno – pedagogiczna oraz środowiskowa. Każda osoba udzielająca wsparcia psychoedukacyjnego dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nie tylko powinna być wyposażona w wiedzę na temat specyfiki rozwoju dzieci, patologii rozwoju, sposobów diagnozowania, ale także postępowania terapeutycznego i profilaktycznego.

  Studia przewidziane są zatem jako uzupełnienie wiedzy z pogranicza psychologii i pedagogiki dla nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz rodziców i opiekunów pracujących z dziećmi w  wieku od 0 do 10 roku życia w różnych placówkach i instytucjach służących wspieraniu rozwoju i edukacji dziecka (np. w przedszkolach, szkołach, żłobkach, ośrodkach pomocy społecznej, stowarzyszeniach wspomagających rozwój, poradniach, klubach, itp.).

   Szczególny akcent położony jest na indywidualny wymiar postępowania z dzieckiem oraz społeczny kontekst jego rozwoju.

    Specyfika przygotowania słuchaczy dotyczy trzech obszarów wiedzy i umiejętności:

  1. W zakresie szeroko rozumianej diagnostyki psychologiczno – pedagogicznej dziecka z uwzględnieniem różnych sposobów jej planowania, realizacji oraz interpretacji wyników akcentujących wpływ czynników środowiskowych.
  2. W zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i zaspokajania specyficznych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych małego dziecka (dotyczy zarówno dzieci
    z rozmaitymi zaburzeniami rozwojowymi, jak i wybitnie uzdolnionych). Ten zakres oddziaływań można określić jako profilaktyczno – terapeutyczny uwzględniający również szerokie spektrum wpływów środowiskowych na rozwój dziecka.
  3. W zakresie doradztwa pedagogicznego (funkcja konsultacyjna) oraz konstruowania indywidualnych programów rozwoju dzieci o zróżnicowanych potrzebach  w  tym zakresie. Dotyczy to programów wspierających rozwój i edukację dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, czy też narażonych na negatywne wpływy środowiskowe, jak i dzieci wymagających szczególnego wsparcia i stymulacji z powodu specyficznych uzdolnień, a także wpływów o charakterze profilaktyczno – stymulacyjnym.

 

    Absolwenta studiów uzyskującego dyplom cechują następujące kompetencje:

- zna i wykorzystuje różne metody i techniki, do diagnozowania indywidualnego rozwoju dziecka oraz jego kontekstów środowiskowych.

- analizuje posiadaną i gromadzoną  wiedzę na temat dziecka i potrafi projektować oraz organizować sytuacje edukacyjne oraz pozaedukacyjne wspierające indywidualny rozwój i edukację dziecka

- potrafi doradzać i wspierać działania rodziców oraz innych osób pracujących
z dzieckiem zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

- wzmacnia i poszerza kompetencje diagnostyczne, wychowawcze i terapeutyczne rodziców

- trafnie i profesjonalnie rozpoznaje problemy rozwojowe i edukacyjne dzieci, potrafi wyjaśniać ich źródła oraz charakter, a także ukierunkowywać działania wspomagające

- zna zasady współpracy ze środowiskiem społecznym dziecka i potrafi wykorzystywać konteksty społeczne dla diagnozowania i wspierania funkcjonowania dziecka

- rozbudza i poszerza a także profiluje i kształtuje indywidualne zainteresowania poznawcze dzieci oraz specjalne uzdolnienia

- potrafi przygotować dzieci do sprawnego, zgodnego z ich potrzebami oraz możliwościami funkcjonowania edukacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem mocnych stron dziecka

- potrafi wyposażyć dzieci w indywidualne strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych

- potrafi analizować różne sytuacje edukacyjne i pozaedukacyjne i na tej podstawie projektować rozwiązania służące dobremu funkcjonowaniu dzieci i uzyskiwaniu przez nie satysfakcji poznawczej

- zna i umiejętnie stosuje metody pracy zarówno z dziećmi zaburzonymi w rozwoju, jak i wybitnie zdolnymi

- przestrzega zasad etyki zawodowej nauczyciela, posługuje się przepisami prawa oświatowego i interpretuje je zawsze na korzyść dziecka

- wykorzystuje nowoczesne technologie jako źródło poszerzania wiedzy własnej
i dzieci oraz jako środek służący profilaktyce i terapii pedagogicznej

- rozwija i doskonali własne kompetencje zawodowe w zakresie diagnozy i wspierania rozwoju dzieci.

   Treści programowe zgromadzono w dwojakiego rodzaju modułach, których obszerna charakterystyka znajduje się w dalszych punktach programu studiów.

Czas trwania: Studia trwają trzy semestry tj. półtora roku.

Język studium: Językiem wykładowym jest język polski

Sposób oceniania zajęć przez słuchaczy: Arkusze ewaluacyjne opracowane przez UW i Wydział Pedagogiczny wypełniane przez słuchaczy po zakończeniu cyklu zajęć.

Formy weryfikacji efektów kształcenia:

W zależności od ustaleń prowadzących zajęcia:

- praca pisemna o charakterze projektowym

- ustne zaliczenie w formie rozmowy

- kolokwium zaliczające

- prezentacja przygotowana na koniec zajęć

- egzamin

Formy dokumentowania efektów kształcenia

   Ocena zaliczająca treści z poszczególnych modułów uzyskiwana w drodze ustnej lub pisemnej formy zaliczania (protokół z zaliczenia modułu).

Przewidywany termin rozpoczęcia  zajęć: Listopad 2014

Przewidywana liczba słuchaczy: 25 słuchaczy

Zapisy przez Internetową Rejestrację Kandydatów https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl/

Termin składania dokumentów: 15-23 września 2016 r.

Wymagania stawiane kandydatom: posiadanie dyplomu ukończenia studiów magisterskich o profilu ogólnopedagogicznym z zakresu pedagogiki małego dziecka, pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej, specjalnej (różne specjalności), psychologii lub kierunków pokrewnych.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

podanie o przyjęcie na studia, ksero i odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich (o profilu ogólnopedagogicznym, z zakresu pedagogiki małego dziecka, pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej różne specjalności), psychologii lub kierunków pokrewnych, 1 zdjęcie, życiorys, ksero dowodu osobistego, zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów.
Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login