Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

 

Studia Podyplomowe dla nauczycieli "SZTUKA" (Plastyka) w Szkole Podstawowej.

Kierownik: dr Elżbieta Kukuła

Sekretariat: mgr Magdalena Stachacz – Rybak

Kontakt – ul. Mokotowska 16/20, 00 – 561 Warszawa pok.117, tel.: 22 628 01 54

Email: sztukapodyplomowe@uw.edu.pl

Zapraszamy do kontaktu mailowego.

 

Zapisy przez Internetową Rejestrację Kandydatów https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl/ 

Po zarejestrowaniu się należy złożyć komplet dokumentów w pokoju 117 lub na portierni Wydziału Pedagogicznego UW. Dokumenty można przesłać pocztą z dopiskiem „Sztuka” pok. 117:

  • podanie z IRK o przyjęcie na studia;

  • życiorys z IRK;

  • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia z IRK;

  • odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lubi magisterskich lub poświadczona kserokopia odpisu (w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu także skrócony akt małżeństwa lub odpis prawomocnej decyzji o zmianie nazwiska);

  • ksero dowodu osobistego;

  • 1 zdjęcie.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Uwaga! Minimalna liczba uczestników, warunkująca uruchomienie Studiów to 25 osób!

Informacja o studiach

Koszt: cena: 1 800,00 zł. za semestr.

Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer konta z systemu USOSWeb

Czas trwania: studia trwają 3 semestry.

Organizacja zajęć: zjazdy sobotnio-niedzielne (średnio 1-2 razy w miesiącu); 1 cykl pięciodniowych zajęć (po zakończeniu roku szkolnego). Zajęcia w pracowni plastycznej Wydziału Pedagogicznego oraz salach Muzeum Narodowego.

Kandydat powinien mieć ukończone studia wyższe licencjackie lub magisterskie. Studia przeznaczone są głównie dla nauczycieli, ale także wychowawców świetlic środowiskowych, instruktorów w domach kultury czy w ogniskach wychowawczych itp. Zapraszamy także osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy i rozwojem własnych zainteresowań twórczych w zakresie szeroko pojętej plastyki.

Studia dają kwalifikacje do nauczania przedmiotu "Plastyka" w szkole podstawowej.

Program studiów obejmuje:

Warsztaty:

- 45 godz. Rysunek,

- 45 godz. Malarstwo,

- 45 godz. Grafika ( w tym grafika komputerowa na tabletach graficznych),

- 45 godz. Rzeźba,

- 90 godz. Metody nauczania plastyki,

- 215 godz. wykładów i ćwiczeń z Historii sztuki i wiedzy ogólnej o sztuce

 

 

 

 

 

 

 

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login