REGULAMIN
THE INTERNATIONAL RESEARCH SUMMER SCHOOL 2023
ON QUALITATIVE RESEARCH AND ACADEMIC INTEGRITY IN EDUCATION (IRSS 2023)

03 – 07.07.2023 r., Warszawa

Wprowadzenie

Międzynarodowa letnia szkoła naukowa The International Research Summer School 2023 on Qualitative Research and Academic Integrity in Education umożliwia doktorantom i młodym pracownikom naukowym poszerzenie ich wiedzy specjalistycznej dotyczącej badań o edukacji/nad edukacją o najnowsze światowe odkrycia z zakresu badań jakościowych. IRSS 2023 oferuje różne formy pracy sprzyjające rozwijaniu kompetencji badawczych dotyczących projektowania, realizacji i upowszechniania badań jakościowych w naukach społecznych, eksponując etykę badań. The International Research Summer School 2023 on Qualitative Research and Academic Integrity in Education ma prowadzić do nawiązywania kontaktów z uznanymi międzynarodowo ekspertami, którzy mogą być zainteresowani podjęciem współpracy naukowej z uczestnikami IRSS 2023 i przyjęciem ich do swoich grup badawczych.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. The International Research Summer School 2023 on Qualitative Research and Academic Integrity in Education (dalej: “Szkoła” lub „IRSS 2023”) jest projektem realizowanym w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB), Działanie IV.4.2 „Międzynarodowe szkoły letnie dla doktorantów i młodych pracowników naukowych”.

2. Organizatorem IRSS 2023 jest Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego (dalej: “Organizator”).

3. Organizator jest reprezentowany przez dr. hab. Rafała Godonia, prof. ucz. – Dziekana Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

4. Zespół organizacyjny IRSS 2023 powołuje Kierownik Programu – Prorektor ds. Badań.

5. Do głównych zadań zespołu należy:

a) przygotowanie organizacyjne i merytoryczne Szkoły,

b) opracowanie regulaminu Szkoły,

c) przeprowadzenie procesu rekrutacji uczestników Szkoły,

d) pozyskanie wykładowców i opracowanie programu Szkoły,

e) budowa i prowadzenie strony internetowej Szkoły,

f) opracowanie elementów wizualizacyjnych Szkoły i materiałów konferencyjnych,

g) kontakt z wykładowcami Szkoły, rezerwacja biletów lotniczych i hoteli dla wykładowców,

h) prowadzenie biura Szkoły,

i) czuwanie nad przebiegiem Szkoły zgodnie z jej programem,

j) zakończenie prac Szkoły, wydanie stosownych dyplomów,

k) ewaluacja Szkoły,

l) sporządzenie sprawozdania merytorycznego i rozliczenie finansowe Szkoły.

6. Uczestnikiem Szkoły może być:

a) doktorant posiadający status doktoranta przez cały okres trwania Szkoły;

b) młody pracownik naukowy, który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 7 lat przed dniem ogłoszenia naboru do Szkoły.

7. Udział w IRSS 2023 jest odpłatny.

8. Szkoła realizowana jest w ciągu 5 dni w terminie od 3.07.2023 r. do 7.07.2023 r.

9. Liczba uczestników Szkoły wynosi minimum 30 osób, z czego połowę powinni stanowić uczestnicy pracujący lub kształcący się w uczelni zagranicznej.

10. Maksymalna liczba uczestników Szkoły wynosi 50 osób, z czego połowę powinni stanowić uczestnicy pracujący lub kształcący się w uczelni zagranicznej.

11. W ramach IRSS 2023 udział doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego nie powinien przekraczać 1/3 ogółu uczestników.

12. Szkoła jest prowadzona w języku angielskim zgodnie z jej Programem opublikowanym na stronie internetowej www.irss2023.pl

 

Zasady rekrutacji

§ 2. 1. Rekrutacja do Szkoły rozpocznie się 20.XII.2022 r. i zakończy 20.II.2023 r.

2. Osoby zainteresowane udziałem w IRSS 2023 powinny w terminie wskazanym w ust. 1 wypełnić i przesłać formularz rejestracyjny, który jest udostępniony na stronie: www.irss2023.pl

3. W formularzu rejestracyjnym kandydat podaje swoje dane osobowe i kontaktowe, zamieszcza list motywacyjny oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych (RODO) przez Organizatora.

4. Wysłanie formularza rejestracyjnego przez kandydata jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.

5. Ocenę kandydatur przeprowadza komisja konkursowa, powołana przez Kierownika Programu – Prorektora ds. Badań UW. Z wnioskiem o powołanie komisji konkursowej występuje Przewodniczący zespołu organizacyjnego albo upoważniony przez niego Zastępca. Do wniosku należy dołączyć opinię Dziekana Wydziału Pedagogicznego.

6. Komisja konkursowa przeprowadza ocenę w oparciu o treść listu motywacyjnego. Komisja konkursowa tworzy listy kandydatów przyjętych i rezerwowych osobno dla każdej z trzech kategorii kandydatów: 1. Kandydaci z Uniwersytetu Warszawskiego 2. Kandydaci z zagranicy 3. Pozostali. Wynik naboru zatwierdza Dziekan Wydziału Pedagogicznego.

7. Od decyzji Dziekana Wydziału Pedagogicznego nie przysługuje odwołanie.

8. O wynikach naboru do Szkoły kandydaci zostaną powiadomieni przez Przewodniczącego zespołu organizacyjnego lub Zastępcę drogą mailową w terminie do 01.03.2023 r.

9. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, Organizator przeprowadzi dodatkowy nabór w terminie: od 02.03.2023 r. do 20.03.2023 r.

10. O wynikach dodatkowego naboru do Szkoły kandydaci zostaną powiadomieni w terminie do 31.03.2023 r.

11. Uczestnik Szkoły jest zobowiązany do wniesienia opłaty, o której mowa w par. 5 ust. 2, w ciągu 21 dni od dnia otrzymania maila z informacją o zakwalifikowaniu do udziału w Szkole. W przypadku niewniesienia opłaty Dziekan Wydziału Pedagogicznego może unieważnić decyzję o zakwalifikowaniu do IRSS 2023. Na zwolnione miejsce zostaje przyjęta kolejna osoba z listy rezerwowej, o ile nie zaburzy to proporcji określonych w par. 1 ust. 9-11.

 

Prawa i obowiązki organizatora

§ 3. 1. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w klauzuli informacyjnej zawartej w formularzu rekrutacyjnym.

2. Organizator ma prawo w uzasadnionych przypadkach do zmiany terminów (dziennych i godzinowych) dotyczących realizacji IRSS 2023.

3. Organizator ma prawo w dowolnym momencie przed rozpoczęciem Szkoły zadecydować o zmianie terminu realizacji Szkoły, jeśli wymagać tego będzie sytuacja epidemiczna bądź inne ograniczenia w funkcjonowaniu Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzone przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Szkoła powinna odbyć się nie później jednak niż do 30 września 2023 roku. Organizator niezwłocznie poinformuje kandydatów lub uczestników IRSS 2023 o podjęciu tej decyzji.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkoły lub proporcjonalnego zmniejszenia liczby uczestników z zachowaniem zasad procentowego doboru kandydatów jak w § 1 ust. 9 i ust. 10 oraz ust. 11 w przypadku, kiedy wyniki rekrutacji nie będą zadowalające (zbyt mała liczba zgłoszeń).

5. Organizator ma obowiązek zorganizować oraz zapewnić:

a) realizację zajęć zgodnie z programem Szkoły;

b) kadrę ekspercką posiadającą kompetencje merytoryczne do prowadzenia zajęć przewidzianych programem Szkoły;

c) przerwy kawowe i obiadowe dla uczestników;

d) wydanie uczestnikom dyplomu ukończenia Szkoły po spełnieniu wymagań określonych przez Organizatora, obejmujących m.in.:

– aktywne uczestnictwo w zajęciach Szkoły, zgodnie z jej programem,

– przynajmniej 80% frekwencja na zajęciach w Szkole,

– przedstawienie realizowanego przez siebie projektu badawczego uczestnikom Szkoły w ramach zajęć grupowych, zgodnie z programem Szkoły.

Prawa i obowiązki uczestnika

§ 4. 1. Uczestnik ma prawo do:

a)  udziału w wykładach i seminariach przewidzianych w programie Szkoły;

b) udziału w sesjach i warsztatach realizowanych w trakcie Szkoły;

c) indywidualnych konsultacji z kadrą ekspercką dotyczących projektu badawczego uczestnika Szkoły;

d) przedstawienia realizowanego przez siebie projektu badawczego w ramach zajęć grupowych Szkoły;

e) otrzymania materiałów konferencyjnych;

f) korzystania z przerw kawowych i obiadów zapewnionych przez Organizatora w trakcie Szkoły;

g) komunikowania się w kwestiach związanych ze Szkołą z Organizatorem: Biuro IRSS 2023 – dyżur informacyjny pod adresem e-mail: irss2023@uw.edu.pl lub osobiście przy stoisku Biura IRSS 2023 w trakcie Szkoły.

2. Uczestnik zobowiązuje się do:

a) przestrzegania regulaminu Szkoły;

b) uczestnictwa w zajęciach Szkoły potwierdzanego podpisami na listach obecności;

c) wypełnienia ankiet ewaluacyjnych IRSS 2023 (on-line) po zakończeniu Szkoły.

Opłaty

§ 5. 1. IRSS 2023 jest projektem finansowanym przez Uniwersytet Warszawski (program IDUB, Działanie IV.4.2) oraz z opłat konferencyjnych.

2. Opłata za udział w IRSS 2023 wynosi 930 PLN (195 EUR) i jest przeznaczona na pokrycie kosztów Szkoły dotyczących:

 a) organizacji sesji, wykładów i warsztatów IRSS 2023 wraz z indywidualnymi oraz grupowymi konsultacjami dotyczącymi projektu badawczego uczestnika IRSS 2023;

b) organizacji przerw kawowych i obiadowych w czasie trwania Szkoły;

c) przygotowania materiałów konferencyjnych.

3. Organizator Szkoły nie pokrywa kosztów podróży i zakwaterowania uczestników. Koszty pobytu i podróży pokrywają uczestnicy IRSS 2023 we własnym zakresie.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 6. ust. 1, Uczestnikowi przysługuje zwrot 45% wniesionej opłaty, którą Organizator przekaże na rachunek wskazany przed Uczestnika.

Postanowienia końcowe

§ 6. 1. Organizator zastrzega, że w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, np. związanych z pogłębieniem się zagrożenia epidemicznego i związanego z tym ograniczenia funkcjonowania instytucji, wszystkie zajęcia prowadzone mogą być z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wszelkie informacje o zmianach zostaną podane drogą mailową na adres uczestnika IRSS 2023 na co uczestnik wyraża zgodę, akceptując regulamin IRSS 2023.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2022 r.