Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Oferta dla absolwentów studiów I stopnia

NOWE KIERUNKI

Edukacja alternatywna z edukacją artystyczną, stacjonarne

To nowy kierunek studiów kształcący edukatorów artystycznych oraz osoby chcące pracować w obszarze szeroko rozumianej edukacji alternatywnej, bogato włączającej sztukę i animację w proces edukacji. Studia zakładają przygotowanie absolwentów do pracy w: edukacji pozaszkolnej (działania edukacyjne w instytucjach kultury, w instytucjach artystycznych: muzea, galerie sztuki, teatry, domy i centra kultury itp.), placówkach kształcenia, będących alternatywą … [czytaj dalej]  

Adult education and Developmental Activities Design, stacjonarne

To nowy kierunek studiów z wykładowym językiem angielskim. Program został stworzony w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w dziedzinie edukacji osób dorosłych. Studia mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy edukatorów, trenerów oraz twórców programów edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy. Program kładzie nacisk na rozwój umiejętności potrzebnych do pracy w … [czytaj dalej]  

 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika

Kierunek Pedagogika, studia II stopnia są prowadzone w obszarze pedagogiki ogólnej i najważniejszych subdyscyplin pedagogicznych. Pozwalają zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do pracy na stanowiskach wymagających wykształcenia pedagogicznego.

Proponowane w ramach kierunku różnorodne ścieżki rozwoju edukacyjnego dostosowane zostały do zapotrzebowania sektora usług edukacyjnych, a także małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku komercyjnym.

Nowoczesny kierunek studiów umożliwia przyszłym absolwentom nie tylko rozwijanie wiedzy z zakresu dziedziny, ale również wyposażenie w kompetencje przedsiębiorcze, komunikacyjne, dydaktyczne, językowe i inne niezbędne na współczesnym rynku pracy.

Lista specjalności:

Andragogika – Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych

Absolwent specjalności  będzie posiadał wiedzę  na temat współczesnego rynku pracy, klasyfikacji zawodów i specjalności, metod i narzędzi opisu kariery zawodowej, a także umiejętności metodycznych doradcy zawodowego: diagnozowania, pracy z grupą oraz pracy indywidualnej czy  prowadzenia rozmowy doradczej. Będzie potrafił wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy potencjału edukacyjnego człowieka dorosłego, wskazywał możliwe obszary wykorzystania tego potencjału, będzie … [czytaj dalej]  

Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym

Absolwent specjalności jest  osobą instancją  mediacyjną, rozjemczą i interwencyjną w sytuacjach konfliktów. Prowadzi współpracę z instytucjami specjalizującymi się w poradnictwie i orzecznictwie, pomocy społecznej i rodzinnej, organizacjami pozarządowymi i mediami oraz, w zależności od lokalnych zindywidualizowanych uwarunkowań, z osobami, organizacjami i placówkami właściwymi dla zdiagnozowanych potrzeb i problemów. Działania i odpowiedzialność zawodowa pedagoga z kompetencjami … [czytaj dalej]  

Polityka oświatowa – menedżer oświaty

Absolwent specjalności będzie przygotowany do wyznaczania celów i określania sposobów realizacji polityki oświatowej na poziomie jednostek administracji państwowej. W zakres tych kompetencji wchodzi również umiejętność określania celów i zasad współpracy i działań partnerskich z innymi podmiotami w obszarze oświaty. Kierowanie placówką oświatową wymaga kompetencji merytorycznych i społecznych. Bazą do wskazywania kierunków rozwoju placówki oświatowej będzie … [czytaj dalej]  

Studia nad dzieckiem i rodziną

Zakres wiedzy i umiejętności proponowany w programie specjalności  dotyczy tego, co jest potrzebne w procesie poznawania i usprawniania funkcjonowania osób, grup i społeczności lokalnej. W centrum uwagi jest  dziecko i jego rodzina w perspektywie interdyscyplinarnej pozwalającej dostrzec różne czynniki zagrożenia i podejmować interwencje w sytuacjach kryzysowych.  Celem pracy jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi człowieka w … [czytaj dalej]  

Trener kompetencji miękkich (tylko studia stacjonarne)

Absolwent będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do efektywnego zarządzania dynamiką procesu grupowego, zastosowania kreatywnych i nowoczesnych narzędzi oraz metod pracy dydaktycznej. Absolwent będzie przygotowany do: projektowania i prowadzenia profesjonalnych warsztatów i szkoleń m.in. : w zakresie komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, podejmowania decyzji, negocjacji, rozwiązywania konfliktów. Przykładowe miejsca pracy: trener wewnętrzny w działach HR, trener … [czytaj dalej]  

Edukacja artystyczna i medialna (tylko studia niestacjonarne)

Absolwent będzie posiadał przygotowanie teoretyczno-praktyczne w zakresie artystycznej edukacji wizualnej oraz wykorzystywania mediów w procesach socjalizacji, edukacji i komunikacji społecznej. Przykładowe miejsca pracy: szkoła podstawowa i średnia – nauczyciel plastyki (tylko osoby, które ukończyły studia I stopnia i otrzymały przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne); instytucje artystyczne (szczególnie w działach edukacyjnych w muzeach, galeriach, teatrach itd.); instytucje medialne i … [czytaj dalej]  

 

Graduate Programme in Teaching English to Young Learners, stacjonarne, drugiego stopnia

Program studiów

Wyjątkową rolą w programie tego kierunku jest łączenie przygotowania do wczesnego nauczania języka oraz zintegrowanej edukacji przedmiotowo-językowej (CLIL). Studenci mają możliwość zapoznania się zarówno z edukacją językową, jak również z podstawami nauczania przyrody, matematyki, plastyki, muzyki oraz wychowania fizycznego w nauczaniu zintegrowanym w języku angielskim. Ponadto, studenci zapoznają się z najnowszą wiedzą dotyczącą nauczania dwujęzycznego oraz porównania programów kształcenia w różnych kontekstach międzynarodowych. Ważnym elementem tych studiów jest łączenie praktyki oraz teorii, co odbywa się poprzez organizowanie wielu wyjazdów terenowych do szkół międzynarodowych i dwujęzycznych na terenie Polski. Studenci uczestniczą również w całorocznych praktykach pedagogicznych w specjalnie wyselekcjonowanych szkołach oraz przedszkolach, zarówno publicznych jak i prywatnych, w których zaznajamiają się z różnymi podejściami do wczesnego nauczania języka oraz nauczania w podejściu CLIL. Ponadto, studenci mają możliwość uczestniczenia w projektach międzynarodowych zarówno o charakterze dydaktycznym jak i badawczym prowadzonych przez kadrę Wydziału Pedagogicznego UW.

Wszystkie zajęcia na tym kierunku prowadzone są w języku angielskim, a w czasie trwania studiów, studenci mają możliwość doskonalenia języka angielskiego zwłaszcza w zakresie języka akademickiego oraz języka pracy w klasie. Zajęcia na tym kierunku odbywają się w małych grupach składających się ze studentów międzynarodowych, a w procesie nauczania wykorzystywane są nowoczesne technologie, np. do przygotowania portfolio nauczycielskich. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców oraz praktyków polskich oraz zagranicznych.

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne wymagane jest od osób, które po ukończeniu tego kierunku chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w klasach I-III.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się głównie w budynku Wydziału (ul. Mokotowska 16/20) od poniedziałku do piątku zgodnie z kalendarzem akademickim.

Praktyki odbywają się w szkołach podstawowych, zarówno publicznych, jak niepublicznych na terenie Warszawy i okolic, w klasach 1–3.

Nadzór nad przebiegiem praktyk sprawuje pracownik Wydziału, który jest również odpowiedzialny za rekrutację oraz współpracę z nauczycielami-mentorami/opiekunami studentów w placówkach, w których odbywają się praktyki. Trwają one od początku lipca do końca maja, zarówno na pierwszym jak i drugim roku.

Sylwetka absolwenta

Absolwent dysponuje przygotowaniem teoretycznym oraz praktycznym w zakresie nauk pedagogicznych oraz uczenia się i nauczania języka angielskiego. Absolwent otrzymał uniwersyteckie wykształcenie w języku angielskim przygotowujące go do podejmowania wyzwań pedagogicznych poprzez refleksję oraz prowadzenie badań w obszarze edukacji językowej, dwujęzycznej, edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem swoistości kultury anglosaskiej.

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu oraz na I etapie kształcenia w różnych kontekstach edukacyjnych i kulturowych, w szczególności do nauczania dwujęzycznego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ma on szerokie przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu integracji przedmiotowo-językowej (CLIL). Ważnym elementem przygotowania do zawodu nauczyciela języka angielskiego na tym kierunku jest kształtowanie postawy refleksyjnej i badawczej.

Ukończenie studiów uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkół Doktorskich.

🔎 Rejestracja na studia stacjonarne tutaj