Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Oferta dla absolwentów studiów I stopnia

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika

Kierunek Pedagogika, studia II stopnia są prowadzone w obszarze pedagogiki ogólnej i najważniejszych subdyscyplin pedagogicznych. Pozwalają zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do pracy na stanowiskach wymagających wykształcenia pedagogicznego.

Proponowane w ramach kierunku różnorodne ścieżki rozwoju edukacyjnego dostosowane zostały do zapotrzebowania sektora usług edukacyjnych, a także małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku komercyjnym.

Nowoczesny kierunek studiów umożliwia przyszłym absolwentom nie tylko rozwijanie wiedzy z zakresu dziedziny, ale również wyposażenie w kompetencje przedsiębiorcze, komunikacyjne, dydaktyczne, językowe i inne niezbędne na współczesnym rynku pracy.

Lista specjalności:

 • Andragogika – Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych

Absolwent specjalności  będzie posiadał wiedzę  na temat współczesnego rynku pracy, klasyfikacji zawodów i specjalności, metod i narzędzi opisu kariery zawodowej, a także umiejętności metodycznych doradcy zawodowego: diagnozowania, pracy z grupą oraz pracy indywidualnej czy  prowadzenia rozmowy doradczej. Będzie potrafił wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy potencjału edukacyjnego człowieka dorosłego, wskazywał możliwe obszary wykorzystania tego potencjału, będzie potrafił przygotować proces doradczy dla grup o specjalnych potrzebach społecznych oraz samodzielnie zaproponować rozwiązania doradcze z uwzględnieniem różnych grup odbiorców.

Absolwent specjalności będzie mógł pracować:

 • w instytucjach rynku pracy,
 • jednostkach gospodarczych,
 • placówkach edukacyjno-oświatowych,
 • działach kadr i w działach personalnych,
 • instytucjach administracji samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za edukację i zatrudnianie,
 • instytucjach prowadzących działalność zapewniającą uzyskanie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie zawodowe.

🔎 Więcej informacji dostępne tutaj oraz tutaj.

 • Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym

Absolwent specjalności jest  osobą instancją  mediacyjną, rozjemczą i interwencyjną w sytuacjach konfliktów. Prowadzi współpracę z instytucjami specjalizującymi się w poradnictwie i orzecznictwie, pomocy społecznej i rodzinnej, organizacjami pozarządowymi i mediami oraz, w zależności od lokalnych zindywidualizowanych uwarunkowań, z osobami, organizacjami i placówkami właściwymi dla zdiagnozowanych potrzeb i problemów.

Działania i odpowiedzialność zawodowa pedagoga z kompetencjami animatora i doradcy polega na inicjowaniu, organizowaniu i upowszechnianiu kultury i sztuki w placówkach kulturalnych, oświatowych, medialnych działających w społeczeństwie wielokulturowym oraz na diagnozowaniu potrzeb edukacyjnych i zawodowych i konstruowaniu indywidualnych planów rozwoju.

Absolwent jest przygotowany do :

 • pracy na stanowiskach pedagoga animatora z kompetencjami doradcy edukacyjno-zawodowego,
 • zawodów: Animatora kultury,
 • wykonywania zawodu Doradcy zawodowego.

🔎 Więcej informacji dostępne tutaj oraz tutaj.

 • Edukacja artystyczna i medialna

Studia w ramach specjalności dają przygotowanie teoretyczno-praktyczne w zakresie artystycznej edukacji wizualnej oraz wykorzystywania mediów w procesach socjalizacji, edukacji i komunikacji społecznej. Studia stanowią połączenie wiedzy o kulturze, sztuce i mediach z własną twórczością artystyczną studentów w zakresie: malarstwa, grafiki, rysunku, projektowania graficznego z użyciem nowoczesnych mediów, fotografii cyfrowej, rzeźby, ceramiki, kreowania struktur przestrzennych typu environment. Studia przygotowują także do umiejętnej analizy i krytycznej oceny medialnych przekazów (jak również do ich tworzenia) oraz wykorzystywania nowych mediów w działalności edukacyjnej (nowoczesne metody kształcenia wykorzystujące nowe technologie np. e-learning). Kształtowanie świadomego korzystania z treści medialnych program studiów wiąże ze zdolnościami do kompetentnej komunikacji we wszystkich formach przekazu: drukowanych i elektronicznych.

Absolwenci  specjalności Edukacja artystyczna i medialna,  przygotowani do twórczej pracy zawodowej, znajdą pracę w:

 • szkoła podstawowa i średnia – nauczyciel plastyki (tylko osoby, które ukończyły studia I stopnia i otrzymały przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne);
 • instytucje artystyczne (szczególnie w działach edukacyjnych w muzeach, galeriach, teatrach itd.);
 • instytucje medialne i medialno-edukacyjne (telewizja, radio, prasa, portale internetowe),
 • każdych instytucja kulturalnych, edukacyjnych czy usługowych, w których kompetencje artystyczne pedagoga stanowią podstawowy atut (ośrodki kultury, kluby, świetlice itp.).

Studia wyposażają studentów w niezbędną wiedzę o mediach w kontekście współczesnej kultury i edukacji oraz w umiejętność tworzenia przekazów audiowizualnych w postaci filmów, reportaży multimedialnych, prezentacji elektronicznych itd.

🔎 Więcej informacji dostępne tutaj oraz tutaj.

 • Polityka oświatowa – menedżer oświaty

Absolwent specjalności będzie przygotowany do wyznaczania celów i określania sposobów realizacji polityki oświatowej na poziomie jednostek administracji państwowej. W zakres tych kompetencji wchodzi również umiejętność określania celów i zasad współpracy i działań partnerskich z innymi podmiotami w obszarze oświaty. Kierowanie placówką oświatową wymaga kompetencji merytorycznych i społecznych. Bazą do wskazywania kierunków rozwoju placówki oświatowej będzie wiedza z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania zmianą, konstruowania i zarządzania projektem oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Do realizacji wyznaczonych zadań niezbędne będą umiejętności kierownicze  i interpersonalne.

Absolwent jest przygotowany  do pracy w:

 • administracji państwowej,
 • samorządach lokalnych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych,
 • firmach szkoleniowych,
 • działach edukacyjnych muzeów,
 • innych placówek kultury.

🔎 Więcej informacji dostępne tutaj oraz tutaj.

 

 • Studia nad dzieckiem i rodziną

Zakres wiedzy i umiejętności proponowany w programie specjalności  dotyczy tego, co jest potrzebne w procesie poznawania i usprawniania funkcjonowania osób, grup i społeczności lokalnej. W centrum uwagi jest  dziecko i jego rodzina w perspektywie interdyscyplinarnej pozwalającej dostrzec różne czynniki zagrożenia i podejmować interwencje w sytuacjach kryzysowych.  Celem pracy jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi człowieka w środowisku oraz pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, rodzinnych i społecznych.

Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy:

 • wychowawcy,
 • specjalisty do spraw pracy z rodziną,
 • asystenta rodziny,
 • koordynatora.

Może pracować w:

 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • w kuratorskich służbach sądowych,
 • jednostkach samorządowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • instytucjach sektora pomocy społecznej:
  • świetlicach środowiskowych,
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • ośrodkach adopcyjnych,
  • poradnictwie rodzinnym,
  • służbach socjalnych,
  • ośrodkach interwencji kryzysowej,
  • ośrodkach pomocy społecznej,
  • centrach pomocy rodzinie.

🔎 Więcej informacji dostępne tutaj oraz tutaj.

 

 • Trener kompetencji miękkich

Absolwent będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do efektywnego zarządzania dynamiką procesu grupowego, zastosowania kreatywnych i nowoczesnych narzędzi oraz metod pracy dydaktycznej.

Absolwent będzie przygotowany do:

 • projektowania i prowadzenia profesjonalnych warsztatów i szkoleń m.in. :
  • w zakresie komunikacji interpersonalnej,
  • autoprezentacji,
  • podejmowania decyzji,
  • negocjacji,
  • rozwiązywania konfliktów.

Przykładowe miejsca pracy:

 • trener wewnętrzny w działach HR,
 • trener zewnętrzny (własna działalność gospodarcza),
 • edukator i organizator działalności oświatowej dla dorosłych,
 • manager w firmach i instytucjach zajmujących się edukacją dorosłych.

🔎 Więcej informacji dostępne tutaj oraz tutaj.