Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Oferta dla maturzystów

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika 

Kierunek Pedagogika na studiach pierwszego stopnia obejmuje różne specjalności z zakresu pedagogiki zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Organizacja tych specjalności ma strukturę modułową, co sprzyja wdrażaniu założeń misji i strategii. Taka konstrukcja programowa ma bowiem z jednej strony sprzyjać integrowaniu wiedzy i podnoszeniu jakości kształcenia w zgodzie z ideą interdyscyplinarności, z drugiej zaś – stwarzać dogodne warunki dla dostosowywania treści kształcenia do potrzeb i zainteresowań studentów, także tych potrzeb, które wynikają ze zmieniającego się rynku pracy.

Lista specjalności:

 • Andragogika-Organizacja i edukacja dorosłych

Specjalność ANDRAGOGIKA – ORGANIZACJA EDUKACJI DOROSŁYCH, to jedyne w Polsce Studia Licencjackie, które w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów Studia z Przyszłością  zdobyły certyfikat potwierdzający wyróżniającą się na rynku edukacyjnym koncepcję kształcenia. Praktykowana koncepcja kształcenia studentów wyróżniona została ze względu na wysoką jakość realizowanego programu studiów, który został dostosowany do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-cywilizacyjnych. Wyróżniony został sposób prowadzenia specjalności: dbałość o przekazywanie studentom najnowszej wiedzy, kształtowanie umiejętności i kompetencji szczególnie cenionych przez pracodawców i menadżerów zarządzających przedsięwzięciami społecznymi (m.in.: praca w zespole, umiejętności cyfrowe, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów i wiele innych).

Absolwent Studiów Licencjackich po specjalności andragogicznej znajduje zatrudnienie, m.in., w:

 • działach szkoleniowych różnych organizacji,
 • firmach szkoleniowych,
 • agencjach zatrudnienia,
 • instytucjach szkoleniowych,
 • instytucjach dialogu społecznego,
 • instytucjach partnerstwa lokalnego,
 • redakcjach portali edukacyjnych,
 • organizacjach pozarządowych działających w obszarze edukacji dorosłych,
 • szeroko rozumianych instytucjach kultury, które swoją ofertę kierują do dorosłych w różnym wieku;
 • instytucjach rządowych i samorządowych, które odpowiadają za kreowanie polityki i wspieranie podejmowanej przez dorosłych aktywności edukacyjnej.

Absolwenci specjalności zdobywają atrakcyjny na współczesnym rynku pracy zawód oraz posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich), na których prowadzone są dwie specjalności

 1. Andragogika – Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych
 2. Trener kompetencji miękkich

🔎 Więcej informacji dostępne tutaj

🔎 Rejestracja na studia stacjonarne tutaj

🔎 Rejestracja na studia niestacjonarne tutaj

 • Animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna

Celem specjalności jest wyposażenie absolwentów w wiedzę dotyczącą różnorodnych obszarów edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej oraz animacji społeczno-kulturalnej, a także zapoznanie z nurtami funkcjonującymi w Polsce i na świecie. Program studiów harmonijnie łączy wiedzę teoretyczną z działaniami praktycznymi. Absolwent zdobędzie warsztat pracy z zakresu różnych metod i środków stosowanych w animacji i edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej, a także pozna środowiska i obszary, w jakich są stosowane oraz zdobędzie wiedzę z zakresu prawnych aspektów działania różnych instytucji w środowisku lokalnym. W trakcie studiów studenci będą uczestniczyć w projektach: animacyjnych, społecznych, badawczych.

Absolwent uzyska kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu Pedagoga animacji kulturalnej oraz Animatora Kultury. Kwalifikacje te dają podstawę do podjęcia pracy w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych i instytucjach samorządowych. Studia przygotowują także do samodzielnego założenia organizacji pozarządowej.

Oferta skierowana jest do osób o otwartych umysłach, pragnących działać w środowisku lokalnym, stosować nowe metody w edukacji i wychowaniu. Czekamy na osoby z pasją, zainteresowane różnymi dziedzinami artystycznymi, osoby poszukujące nowatorskich metod wychowawczych i edukacyjnych, instruktorów harcerskich, działaczy sektora pozarządowego, społeczników, liderów grup nieformalnych.

Studenci Animacji, przygotowali filmik, który przybliży czym jest animacja społeczno-kulturalna oraz grę, która przybliży Wam tę specjalność. Miłej zabawy! 🙂

Zapraszamy także do obejrzenia relacji z projektów realizowanych przez studentów animacji:

🔎 Więcej informacji dostępne tutaj

🔎 Rejestracja na studia stacjonarne tutaj

🔎 Rejestracja na studia niestacjonarne tutaj

 

 • Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie

Założeniem programu specjalności jest łączenie teorii  i praktyki oraz wyposażenie studentów w umiejętności pracy z jednostkami, rodzinami  i środowiskiem społecznym. Studenci zdobywają wiedzę ogólną, pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną i specjalistyczną w zakresie polityki społecznej, prawa, pracy socjalnej oraz poradnictwa. Mają także możliwość rozwijania kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej, empatii, asertywności, rozwiązywania problemów społecznych i problemów osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. Równolegle ze zdobywaniem wiedzy teoretycznej realizują praktyki zawodowe w wybranych instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych. Ponadto studenci zdobywają i doskonalą umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz zapoznają się z sytuacją pracy socjalnej w krajach UE.

Absolwenci studiów zawodowych mogą podejmować pracę, jako:

 • specjaliści,
 • wychowawcy,
 • pedagodzy uliczni,
 • asystenci rodzinni,
 • animatorzy,
 • twórcy projektów działań w dziedzinie pracy społeczno-wychowawczej.

Absolwenci mogą znaleźć pracę w:

 • lokalnych ośrodkach pomocy społecznej,
 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej i administracji państwowej,
 • centrach pomocy rodzinie,
 • świetlicach środowiskowych i terapeutycznych,
 • poradniach wspierających dzieci i rodziny,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • instytucjach i organizacjach pomagającym uchodźcom,
 • ośrodkach dla ofiar przemocy,
 • schroniskach dla bezdomnych,
 • ośrodkach adopcyjnych.

🔎 Więcej informacji dostępne tutaj

🔎 Rejestracja na studia stacjonarne tutaj

🔎 Rejestracja na studia niestacjonarne tutaj

 

 

Studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Kształcimy nauczycieli na wysokim poziomie, uwzględniając potrzeby współczesnego społeczeństwa i szkoły. Wysoka jakość wczesnej edukacji wspiera rozwój potencjału dzieci, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz efektywne wspomaganie dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Absolwenci są przygotowani do wykonywania zawodu:

 • nauczyciela przedszkola,
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,
 • pedagoga szkolnego,
 • nauczyciela świetlicy w trzech obszarach:
  • projektowania i realizowania programu własnego rozwoju zawodowego i osobistego  nauczyciela,
  • wspierania rozwoju dzieci i organizowania sytuacji edukacyjno-wychowawczych sprzyjających konstruowaniu przez nie wiedzy i umiejętności w interakcjach społecznych;
  • tworzenia  demokratycznej kultury przedszkola i szkoły jako nowoczesnej, autonomicznej wspólnoty, rozwijającej edukacyjne partnerstwo.

Absolwenci są wyposażeni w kompetencje zawodowe, pozwalające wspomagać rozwój indywidualny i społeczny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, także do współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym na rzecz dzieci oraz realizowania działań diagnostycznych i terapeutycznych w sytuacjach zakłócających przebieg rozwoju i edukacji.

🔎 Więcej informacji dostępne tutaj

🔎 Rejestracja na studia stacjonarne tutaj

🔎 Rejestracja na studia niestacjonarne tutaj

 

 • Pedagogika specjalna

Kształcimy nauczycieli na wysokim poziomie z uwzględnieniem potrzeb współczesnego społeczeństwa i współczesnej szkoły. Wysoka jakość kształcenia specjalnego umożliwia rozwój potencjału dzieci z niepełnosprawnościami, ich lepsze przygotowanie do wyzwań współczesności, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze zróżnicowanymi SPE także ze środowisk defaworyzowanych oraz efektywne ich przygotowanie do społecznej integracji w kolejnych etapach edukacji.

Absolwenci są przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich, obecnie realizowanych formach edukacji dzieci i młodzieży ze SPE: włączającej, integracyjnej oraz przedszkolach i szkołach specjalnych.

🔎 Więcej informacji dostępne tutaj

🔎 Rejestracja na studia stacjonarne tutaj

🔎 Rejestracja na studia niestacjonarne tutaj