Elementy programowania w edukacji początkowej

Wprowadzona w 2017 r. podstawa programowa dla klas I-III przewiduje nauczanie elementów programowania. Zwraca się w niej uwagę na potrzebę „kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowania”. Celem realizowanego od lutego 2020 r. projektu jest diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie nauczania elementów programowania w edukacji wczesnoszkolnej oraz przygotowanie kursu, który będzie odpowiadać na sygnalizowane przez nich problemy.

Co już zrobiono?

W 2020 roku zrealizowano fazę diagnostyczną projektu. Analiza wywiadów grupowych i przygotowanych przez nauczycieli scenariuszy lekcji pokazała wspólne oczekiwania i trudności w nauczaniu programowania, mimo zróżnicowanej sytuacji organizacyjnej w poszczególnych placówkach. Wśród potrzeb pojawiły się m.in. rozbudowane szkolenia i gotowe materiały dydaktyczne. Sygnalizowane trudności wiązały się głównie z ograniczonym czasem na edukację informatyczną, koniecznością dzielenia uczniów na mniejsze grupy, a także z samą sytuacją społeczno-ekonomiczną uczniów (różne poziomy umiejętności obsługi urządzeń, przygotowanie emocjonalne). Wśród oczekiwań względem planowanego w drugim etapie projektu kursu nauczyciele wymieniali m.in. praktyczne wskazówki metodyczne oraz położenie nacisku na programowanie bez wykorzystania specjalnego sprzętu. Wyniki fazy diagnostycznej pozwoliły zdefiniować założenia adresowanego dla ostrołęckich nauczycieli kursu.

Wyniki przeprowadzonych działań zostały zaprezentowane podczas XXVI Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej w ramach II Sesji Plenarnej „Lokalna diagnoza edukacyjna”.

Co dalej?

Do końca czerwca 2021 odbędzie się kurs dla nauczycieli (30 godzin dydaktycznych on-line). Do końca września powstanie raport z tej części projektu.