Rozwój demokracji szkolnej w ostrołęckich szkołach średnich

Celem projektu jest wsparcie społeczności ostrołęckich szkół ponadpodstawowych (uczniów, nauczycieli, dyrektorów, władz oświatowych) we wzmacnianiu demokratycznej kultury szkoły poprzez diagnozę oraz różnorodne działania aktywizujące i warsztatowe.

Podstawowe założenia projektu:

  • wspólne identyfikowanie najważniejszych wyzwań rozwojowych szkół;
  • włączenie nauczycieli, rodziców, uczniów, przedstawicieli społeczności lokalnej w rozwiązywanie problemów i rozwój demokracji wewnątrzszkolnej;
  • rozwijanie kompetencji demokratycznych uczniów takich jak analityczne i krytyczne myślenie, umiejętność rozwiązywania konfliktów i współpracy, umiejętności komunikacyjne.

 

Z Radą Projektu składająca się z przedstawicieli nauczycieli, uczniów, rodziców, dyrektorów i władz miejskich, konsultowane będę efekty osiągane we wszystkich fazach realizacji projektu.

Z każdą szkołą współpracuje koordynator szkolny, który pośredniczy w kontaktach pomiędzy zespołem projektowym a szkołą i dba, żeby podejmowane działania były jak najbardziej adekwatne do jej potrzeb.

Co już zrobiono?

Pierwszy etap (od grudnia 2020) to: diagnoza pozycji młodzieży w społecznościach lokalnych i stanu demokracji szkolnej w szkołach ponadpodstawowych.
Na podstawie analizy materiałów źródłowych takich, jak: uchwały samorządu, strony internetowe miasta, artykuły w lokalnych gazetach, media społecznościowe, strony stowarzyszeń i innych organizacji zaprojektowano spotkania i debaty. Zostały one przeprowadzone zarówno w grupie dorosłych mieszkańców Ostrołęki, jak i wśród młodzieży. W grupie osób dorosłych w debacie wzięli udział przedstawiciele zarządów Rad Osiedlowych na terenie których znajdują się szkoły, redaktorzy lokalnych gazet, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i przedstawiciele instytucji kultury. W drugiej debacie uczestniczyli członkowie Młodzieżowej Rady Miasta, organizacji harcerskich i innych organizacji młodzieżowych oraz młodzieży „niezrzeszonej”. Przeprowadzenie tych debat pozwoliło wspólnie ze społecznością Ostrołęki określić najważniejsze wyzwania związane z obywatelską partycypacją młodzieży i rozwijaniem demokratycznej kultury szkoły.
Na podstawie analizy szkolnych materiałów źródłowych: statutów szkół ponadpodstawowych, dokumentów szkolnych, między innymi: programów rozwoju szkoły, programów wychowawczych, stron internetowych szkół przygotowano i częściowo przeprowadzono spotkania tematyczne i debaty z wychowawcami klas wszystkich siedmiu ostrołęckich szkół ponadpodstawowych oraz przygotowano spotkania z opiekunami samorządów szkolnych i nauczycielami języka polskiego, historii i WOS pracującymi w szkołach ponadpodstawowych.
Analiza materiałów źródłowych: miejskich i szkolnych oraz przeprowadzonych debat i spotkań z przedstawicielami organizacji społecznych i instytucji działających w Ostrołęce, nauczycielami szkół ponadpodstawowych i aktywną młodzieżą pozwoliła przygotować koncepcję warsztatów diagnostycznych dla uczniów ostrołęckich szkół.

Co dalej?

W trakcie realizacji jest  diagnoza demokracji szkolnej w siedmiu szkołach ponadpodstawowych.  Prowadzone są spotkania i debaty  z nauczycielami. Od 15 maja  będą prowadzone warsztaty diagnostyczne dla wybranych grup uczniów z każdej ze szkół.  W czerwcu zostanie przeprowadzona wśród wszystkich uczniów szkół średnich ankieta internetowa, której celem będzie m. in. poznanie opinii związanych z rozwojem demokracji wewnątrzszkolnej.