Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Humanizacja procesu leczenia i komunikacja kliniczna pomiędzy pacjentem a personelem medycznym przed i w czasie pandemii COVID-19

 

Finansowanie:

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/COVID19/UW
Research financed by the Medical Research Agency, Poland, Project number 2021/ABM/COVID19/UW

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 803 100,00 zł (słownie: jeden milion osiemset trzy tysiące sto złotych 00/100)

Wartość dofinansowania Projektu wynosi 1 803 100,00 zł (słownie: jeden milion osiemset trzy tysiące sto złotych 00/100)

Nazwa naboru:

Działanie dedykowane minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Opis projektu:

Celem Projektu jest określenie profilu humanizacji (w tym komunikacji klinicznej) w placówkach medycznych w Polsce.

Opis relacji panujących między pacjentem a personelem medycznym i niemedycznym oraz wewnątrzgrupowo pomiędzy pracownikami danej placówki zostanie dokonywany w oparciu o metodę 360. Badanie i późniejsze analizy będą prowadzone dla pięciu grup:

  1. lekarzy,
  2. pielęgniarek,
  3. ratowników medycznych,
  4. pozostałego personelu medycznego i personelu niemedycznego
  5. pacjentów (w tym pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych).

Projekt będzie uwzględniać perspektywę czasową – „przed” oraz „w czasie pandemii COVID-19”.

Realizacje projektu planuje się w około stu samodzielnie działających podmiotach prowadzących działalność leczniczą.

Badania i ich wyniki będą istotne dla sformułowania ostatecznej wersji programu Kongresu, tak aby program odpowiadał najwyższym standardom naukowym, środowisku medycznemu, pacjentom (również pacjentom biorącym udział w badaniach klinicznych).

Rezultatem Projektu będą rekomendacje dla ośrodków klinicznych i systemu szkolenia kadr medycznych, które mają na celu np. poprawa komunikacji z pacjentem i przeciwdziałanie szeroko pojętej dehumanizacji

Celem Projektu jest określenie profilu humanizacji (w tym komunikacji klinicznej) w placówkach medycznych w Polsce. Podjęta zostanie próba konceptualizacja i operacjonalizacji modelu humanizacji medycyny oraz zidentyfikowania najsłabszych i najsilniejszych stron wdrażania idei humanizacji z perspektywy pracowników medycznych i pacjentów. Internetowe badanie ankietowe i późniejsze analizy będą prowadzone w pięciu grupa respondentów: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, pozostały personel medyczny i niemedyczny oraz pacjenci. Realizację projektu planuje się w około stu samodzielnie działających podmiotach prowadzących działalność leczniczą, w których linkowane będą dane od różnych respondentów. Wśród pacjentów planuję się trzy grupy – objęci opieką placówek, w których badany będzie personel medyczny, oraz niezależne próby biorących udział w badaniach klinicznych i badanie populacyjne. W badaniu przeprowadzonym w placówkach medycznych będzie uczestniczyć do 3500 personelu medycznego oraz 1500 pacjentów, a w dwóch badaniach poza tymi placówkami około 2000 dorosłych Polaków. Kwestionariusz badań zostanie dostosowany do opracowanego na wstępie modelu. Będzie zawierał skale i pytania testowane we wcześniejszych badaniach oraz pytania własne, opracowane w badaniach jakościowych i przetestowane w badaniu pilotażowym. Część pytań będzie dotyczyć zmian spowodowanych pandemią COVID-19

Harmonogram projektu

Zadania

Termin

1. Powołanie zespołu. Sprawy formalne

maj 2021

2. Opracowanie wstępnego modelu badań wspomagane przeglądem piśmiennictwa i narzędzi badawczych

czerwiec 2021

3. Badania jakościowe

maj/czerwiec 2021

4. Prototyp kwestionariuszy

czerwiec 2021

5. Pilotaż kwestionariuszowy

czerwiec/lipiec 2021

6. Analiza danych z pilotażu

lipiec 2021

7. Końcowa wersja kwestionariuszy

lipiec 2021

8. Pozyskanie operatu losowanie

czerwiec 2021

9. Losowanie próby jednostek

czerwiec 2021

10. Ustalenia odnośnie prób pacjentów

czerwiec 2021

11. Opracowanie protokołu badania

lipiec 2021

12. Komisja bioetyczna

czerwiec lub wrzesień 2021

13. Ustalenia typu SIWZ na podst. protokołu badania, w tym zadania dla wykonawcy

sierpień 2021

14. Przetarg na wykonawców zewnętrznych (pilotażu i badania głównego)

sierpień / wrzesień 2021

15. Badanie w terenie 5 grup (zadania do rozpisania) w 100 placówkach

zakończone grudzień 2021

16. Badanie populacyjne dorosłych poza placówkami medycznymi

zakończone grudzień 2021

17. Baza danych z wynikami i wstępny raport wykonawcy zewnętrznego 100 placówek

styczeń / luty 2022

18. Baza danych z wynikami i wstępny raport wykonawcy zewnętrznego – badanie populacyjne

styczeń / luty 2022

19. Raport wstępny wykonawcy wewnętrznego

luty / marzec 2022

20. Prezentacja na Kongres

CZERWIEC 2022

21. Rekomendacje pokongresowe do wdrożenia

lipiec / sierpień 2022

22. Dalsze publikacje

na bieżąco od maja 2022

23. Raport końcowy

sierpień/wrzesień 2022

24. Formalne zamknięcie projektu

wrzesień / październik 2022