Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Działalność naukowa

Konferencje

Konferencje organizowane przez Wydział Pedagogiczny UW


Ethics & Education

„Ethics and Education” jest cykliczną międzynarodową konferencją naukową, organizowaną przez Wydział Pedagogiczny i Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.


Współpraca z zagranicą

BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
http://www.bwz.uw.edu.pl


Projekty


Kwartalnik Pedagogiczny

“Kwartalnik Pedagogiczny” jest naukowym pismem ogólnopolskim. Pismo wydawane przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego jest prenumerowane zarówno w Polsce, jak i za granicą. Podstawowe działy czasopisma to: artykuły (wraz ze streszczeniami w języku angielskim), materiały i sprawozdania z badań, edukacja w innych krajach, recenzje oraz przeglądy zagranicznych czasopism pedagogicznych. Okazjonalnie pojawiają się także sprawozdania z odbytych konferencji, zarówno ogólnopolskich, jak i zagranicznych z udziałem polskich pedagogów.


Kultura Pedagogiczna

Kultura Pedagogiczna /Pedagogical Culture. An International Journal of Education – międzynarodowe pismo pedagogiczne, ukazuje się dwa razy w roku. Wszystkie artykuły podlegają procedurze podwójnej anonimowej recenzji.


“Piątki naukowe” – wykłady

Cykl wykładów poświęcony wybranym zagadnieniom pedagogiki. Prelegenci przedstawiają interesujące ich problemy badawcze, metodologiczne, kierunki swoich poszukiwań poznawczych, a także stanowiska wobec tematyki współczesnych debat pedagogicznych.


Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Oddział w Warszawie


Towarzystwo Historii Edukacji

Celem Towarzystwa jest “inspirowanie, organizowanie i popieranie badań nad dziejami edukacji oraz upowszechnianie ich wyników w społeczeństwie w celu podniesienia jego kultury historycznej i pedagogicznej”.


Seminaria badawcze i debaty

Cykliczne seminaria, debaty i sympozja, organizowane przez Wydział Pedagogiczny UW.


Studenckie koła naukowe

Na Wydziale funkcjonują koła naukowe, zrzeszające studentów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności w różnorodnej problematyce. Do tej pory prorektor do spraw studenckich zarejestrował dziewięć tego typu organizacji studenckich działających na Wydziale Pedagogicznym UW. Zainteresowani powinni skontaktować się z opiekunem, liderem koła lub szukać bieżących informacji na tablicy Kół Naukowych (półpiętro).


Spotkania akademickie QUAERO

Ideą Spotkań Akademickich QUAERO jest tworzenie przestrzeni rozmowy, pytania, namysłu nad pojawiającymi się w trakcie studiowania kwestiami oraz uczestniczenie w prezentowaniu interesujących zagadnień, dociekań, poszukiwań lub badań (w szerokim tego słowa znaczeniu).