Home | STUDIA I STUDENCI | Studenci | Pomoc materialna

Pomoc materialna

KONTAKT I DYŻUR Komisji Stypendialnej dla Studentów Wydziału Pedagogicznego UW – pokój 123 stypendia.pedagog@uw.edu.pl

Szanowni Państwo,

Komisja Stypendialna przyjmuje TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU się drogą mailową

stypendia.pedagog@uw.edu.pl

Komunikat Rektora w sprawie terminów oraz formy ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022

Forma i terminy składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi w roku akademickim 2021/2022
Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2021 r. poz. 215) ogłasza się, co
następuje:
1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji
błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w Biurze ds. Pomocy Materialnej.
Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb, jak i w formie papierowej jest możliwe do 15 października 2021 r.
2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.
W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w październiku oraz w grudniu 2021 r. do 20. dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 18. dnia danego miesiąca (w październiku i grudniu 2021 r. do 20. dnia miesiąca) umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.
W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w czerwcu 2022 r. do 20. dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 18. dnia danego miesiąca (w czerwcu 2022 r. do 20. dnia miesiąca) umożliwi również naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

3. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim

2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.
W roku akademickiego 2021/2022 wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy złożyć do 20. dnia danego miesiąca. Złożenie wniosku do 20. dnia danego miesiąca umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.
4. Wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.
Wniosek o zapomogę studenci mogą składać przez cały rok akademicki.

AKADEMIKI, 2021/22

Forma składnia wniosku

Wniosek składa się w formie dokumentu  elektronicznego przez USOSweb

W celu złożenia wniosku o akademik na rok akademicki 2021/2022, studenci (poza studentami cudzoziemcami) muszą wypełnić Oświadczenie o dochodach za rok 2020.  W tym roku po raz pierwszy wniosek o akademik i oświadczenie o dochodach składane są w formie dokumentu elektronicznego. Studenci nie będą zatem doręczać dokumentów w formie papierowej.

 • Wniosek o miejsce w domu studenta (jak również Oświadczenie o dochodach za rok 2020) składa się w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb. Składanie wniosków drogą elektroniczną z wykorzystaniem akcji “DALEJ: PODPISZ I ZŁÓŻ ELEKTRONICZNIE”
 • Problemy techniczne z wnioskowaniem o miejsce w domu studenta należy zgłaszać, pisząc na adres: akademiki@uw.edu.pl

Terminy składania wniosków dla studentów i studentek

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2020/2021 należy złożyć:

 1. do 9 sierpnia 2021r – w przypadku obecnych studentów i studentek
 2. w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb-a- w przypadku studentów przyjętych na I rok studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia)

Terminy rozpatrywania wniosków

 1. 23 sierpnia 2021 – obecnym studentom, którzy złożyli kompletny wniosek najpóźniej do 9 sierpnia 2021r
 2. 10 września 2021 roku- studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia), którzy złożyli kompletny wniosek w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb-a.
 3. 18 września 2021 roku- w przypadku wolnych miejsc, wszystkim studentom, którzy nie złożyli wniosków w wyznaczonym terminie oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca.

 

Kwaterowanie w domach studenta

Osoby, którym zostaną przyznane miejsca w domach studenta, będą mogły kwaterować się w okresie od 15 września 2021 r. do 5 października 2021 r.

Giełda zamiany miejsc

Studenci mogą zamieniać się przyznanymi miejscami w domach studenta w ramach giełdy za pośrednictwem USOSweb od 28 sierpnia 2021 roku do 14 września 2021 roku.

 

WAŻNE PISMO REKTORA W SPRAWIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

Stypendium socjalne semestr letni 2020/2021

 • Termin – aby otrzymać wyrównanie za marzec wniosek należy złożyć do do 18 marca 2021 roku. W kolejnych miesiącach wniosek należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w kwietniu do 19. dnia miesiąca).
 • Forma – wniosek składa się w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb. Studenci, którzy złożyli wniosek o stypendium socjalne w semestrze zimowym 2020/2021, a ich sytuacja (skład rodziny i dochód) nie uległa zmianie zobowiązani są do wydrukowania oświadczenia o dochodach za rok 2019 r. oraz wniosku o stypendium socjalne na semestr letni 2020/2021, a następnie do złożenia ww. dokumentów do właściwej Komisji Stypendialnej ds. stypendium socjalnego lub właściwego Koordynatora ds. stypendialnych. Nie muszą oni przedkładać ponownie organowi stypendialnemu dokumentów odnośnie do ich sytuacji rodzinnej i dochodowej, które przedstawili w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.
 • Problemy techniczne z wnioskowaniem należy zgłaszać, pisząc na adres: bss@uw.edu.pl
 • Wnioski można dostarczyć lub przesyłać na adres: Komisja Stypendialna Wydziału Pedagogicznego ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa   123
 • Przypominamy że jeżeli ktoś chce umówić się na spotkanie i złożyć wniosek osobiście proszony jest o wcześniejsze umówienie się mailowo na adres: pedagog@uw.edu.pl

 

STYPENDIUM REKTORA  rok akad .2020/2021

Szanowni Państwo,

w roku akademickim 2020/2021 wniosek o stypendium rektora składa się w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb.

Podczas rejestracji, po dotarciu do ekranu 8 należy kliknąć w przycisk „DALEJ: PODPISZ I ZŁÓŻ ELEKTRONICZNIE” (przycisk “zarejestruj” jest nieaktywny). USOSweb otworzy kolejny ekran, na którym będzie trzeba wprowadzić kod autoryzacyjny (USOSweb wygeneruje go automatycznie i wyśle na adres mailowy studenta podany w USOSweb – czasem trzeba na niego chwilę zaczekać). Po wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego nastąpi złożenie wniosku drogą elektroniczną przez USOSweb – wniosek będzie miał status „złożony” (w historii wypełniania wniosku będzie widoczna data jego złożenia).  Wniosek, który ma status złożony, jest wnioskiem poprawnie złożonym.

Termin na złożenie wniosku o stypendium rektora upływa 3 listopada 2020 roku o godzinie 23:59. Do końca tego dnia studenci muszą złożyć wniosek o stypendium rektora w USOSwebie..

W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej. Oczywiście taki wniosek należy dostarczyć do 3 listopada. Wniosek taki powinien trafić do sekcji socjalnej BSS.

 

 

 

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓWszczegóły

 

PROSIMY O SAMODZIELNE DODAWANIE NUMERU KONTA – Dla Studentów -> Moje studia -> stypendia -> konto bankowe studenta.

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może się ubiegać o przyznanie następujących świadczeń:

 1. stypendium socjalnego;
 2. stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (tylko studenci studiów stacjonarnych);
 3. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 4. stypendium rektora dla najlepszych studentów;
 5. zapomogi

oraz o zakwaterowanie w domu studenta (tylko studenci studiów stacjonarnych).

Świadczenia, o których mowach w pkt. 1 – 4 są przyznawane na rok akademicki i są wypłacane przez okres do 9 miesięcy.
Terminy wypłat stypendiów: socjalnego, specjalnego i zapomóg

16 listopada 2018, 17 grudnia 2018, 17 stycznia 2019, 15 lutego 2019, 15 marca 2019, 15 kwietnia 2019, 17 maja 2019, 14 czerwca 2019.

Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.

Wszystkie wnioski są dostępne tylko w systemie USOS https://usosweb.uw.edu.pl

 

 

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Copy link
Powered by Social Snap