Home | STUDIA I STUDENCI | Studenci | Pomoc materialna

Pomoc materialna

KONTAKT I DYŻUR Komisji Stypendialnej dla Studentów Wydziału Pedagogicznego UW – pokój 123 stypendia.pedagog@uw.edu.pl

Szanowni Państwo,

Komisja Stypendialna przyjmuje TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU się drogą mailową

stypendia.pedagog@uw.edu.pl

Poniedziałek godz. 8.00-14.00

Wtorek godz. 15.00-16.00

W najbliższy piątek (23.10.2020) dyżur w godz. 10.00-13.00

sobota (24.10.2020-dla studentów studiów niestacjonarnych) 10.00-13.00

Wszystkie dyżury odbywają się w pok. 123

Stypendium socjale 2020/2021

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 studenci składają w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb – wniosek złożony pisemnie wraz ze stosownymi dokumentami, musi być podpisany przez wnioskodawcę lub upoważnioną przez niego osobę.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 – aby otrzymać wyrównanie za październik stypendium socjalnego– wniosek należy złożyć do 30 października 2020 r., w kolejnych miesiącach wniosek należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca.

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w kwietniu do 19. dnia miesiąca).

 

STYPENDIUM REKTORA  rok akad .2020/2021

Szanowni Państwo,

w roku akademickim 2020/2021 wniosek o stypendium rektora składa się w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb.

Podczas rejestracji, po dotarciu do ekranu 8 należy kliknąć w przycisk „DALEJ: PODPISZ I ZŁÓŻ ELEKTRONICZNIE” (przycisk “zarejestruj” jest nieaktywny). USOSweb otworzy kolejny ekran, na którym będzie trzeba wprowadzić kod autoryzacyjny (USOSweb wygeneruje go automatycznie i wyśle na adres mailowy studenta podany w USOSweb – czasem trzeba na niego chwilę zaczekać). Po wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego nastąpi złożenie wniosku drogą elektroniczną przez USOSweb – wniosek będzie miał status „złożony” (w historii wypełniania wniosku będzie widoczna data jego złożenia).  Wniosek, który ma status złożony, jest wnioskiem poprawnie złożonym.

Termin na złożenie wniosku o stypendium rektora upływa 3 listopada 2020 roku o godzinie 23:59. Do końca tego dnia studenci muszą złożyć wniosek o stypendium rektora w USOSwebie..

W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej. Oczywiście taki wniosek należy dostarczyć do 3 listopada. Wniosek taki powinien trafić do sekcji socjalnej BSS.

 

AKADEMIKI – ruszyła rejestracja wniosków o przyznanie miejsc w Domu Studenta !!! (szczególy)

 

Miejsce i terminy składania wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium rektora dla studentów i doktorantów [Studenci składają wnioski]

 • o stypendium socjalne na semestr zimowy 2019/2020 – w jednostce, w której studiują; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca)
 • o stypendium dla osób niepełnosprawnych – w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca);
 • o zapomogę – w Biurze Zarządu Samorządu Studentów;
 • o stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020 – w jednostce, w której studiują; informacje nt. stypendium publikowane są na tej stronie; termin na złożenie wniosku upływa 25 października 2019 r.

Wnioski o zapomogę będzie można wypełniać od poniedziałku, 14 października 2019 r. Wnioski o zapomogę będzie można składać przez cały rok akademicki, do 31 sierpnia 2020 r.

 

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓWszczegóły

 

PROSIMY O SAMODZIELNE DODAWANIE NUMERU KONTA – Dla Studentów -> Moje studia -> stypendia -> konto bankowe studenta.

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może się ubiegać o przyznanie następujących świadczeń:

 1. stypendium socjalnego;
 2. stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (tylko studenci studiów stacjonarnych);
 3. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 4. stypendium rektora dla najlepszych studentów;
 5. zapomogi

oraz o zakwaterowanie w domu studenta (tylko studenci studiów stacjonarnych).

Świadczenia, o których mowach w pkt. 1 – 4 są przyznawane na rok akademicki i są wypłacane przez okres do 9 miesięcy.
Terminy wypłat stypendiów: socjalnego, specjalnego i zapomóg

16 listopada 2018, 17 grudnia 2018, 17 stycznia 2019, 15 lutego 2019, 15 marca 2019, 15 kwietnia 2019, 17 maja 2019, 14 czerwca 2019.

Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.

Wszystkie wnioski są dostępne tylko w systemie USOS https://usosweb.uw.edu.pl

 

STYPENDIUM SOCJALNE 2018/2019

Przypominamy, że wnioski o stypendium socjalne można składać przez cały rok akademicki – zasada jest jedna – kto złoży wniosek do 10 danego miesiąca, otrzyma za ten miesiąc wyrównanie (o ile wniosek będzie kompletny).

Zachęcamy do kompletowania dokumentów (podstawowe dokumenty to: zaświadczenia z US o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny, zaświadczenia z ZUS/KRUS o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, oświadczenia o nieopodatkowanych dochodach, zaświadczenia ze szkół – pozostałe dokumenty proszę sprawdzić w regulaminie) potrzebnych do złożenia wniosku o stypendium socjalne.

Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z:

Zanim wypełnisz wniosek, zajrzyj tu: http://bss.uw.edu.pl/

UWAGA:

 • Wygenerowanie wniosku w USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem.
 • Wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz z wymaganymi dokumentami złożyć u  Komisji Stypendialnej dla Studentów Wydziału Pedagogicznego UW (pokój 123) lub w pokoju 117 (poza dyżurem Komisji).
 • Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane!
 • W przypadku złożenia KOMPLETNEGO wniosku do 10 dnia miesiąca, stypendium socjalne wypłacane jest od miesiąca, w którym wniosek został złożony, a w przypadku złożenia wniosku po tym terminie od miesiąca następnego, bez wyrównania za poprzedni miesiąc – liczy się data złożenia wniosku w usosweb.
 • Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych
 • Nowy przelicznik dochodu z hektara przeliczeniowego
 • Oświadczenie do stypendium o zwiększonej wysokości
 • Wnioski o stypendium socjalne można składać przez cały rok akademicki!

UWAGA! Osoby, które składały wniosek o miejsce w domu studenta i wnioskują o stypendium socjalne proszone są o odebranie dokumentów z pokoju 117 (w godzinach pracy).

 

STYPENDIUM REKTORA 2018/2019

AKTUALNOŚCI:

Szczegółowe informacje odnośnie decyzji, przyznań, wypłat  znajdują się na stronie Odwoławczej Komisji Stypendialnej  http://www.oks.uw.edu.pl/

Prosimy pamiętać o dołączaniu stosownych zaświadczeń w przypadku wnioskowania w oparciu o osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe – dokładne szczegóły znajdują się w Załączniku Nr 3 RPM http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2016/07/Regulamin-Pomoc-Materialna-ujednolicony-2016.pdf

Więcej szczegółów i aktualności można znaleźć na stronie Odwoławczej Komisji Stypendialnej http://www.oks.uw.edu.pl

UWAGA!

 •  Wygenerowanie wniosku w USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem.
 •   Wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz z wymaganymi dokumentami złożyć w pokoju 117 lub w 123 – do dnia 15 października (jest to termin ostateczny).
 •   Studenci I roku studiów drugiego stopnia mają obowiązek dołączyć do wniosku zaświadczenie o średniej ocen za III rok studiów pierwszego stopnia, jeśli ukończyli studia poza Wydziałem Pedagogicznym UW wraz z informacją o skali ocen oraz według jakiej średniej (ważonej czy arytmetycznej) została ona wyliczona. Pozostałe dokumenty – Załącznik Nr 3 (patrz: link wyżej).
 •  Stypendium rektora dla najlepszych studentów na dany rok akademicki może otrzymać student, który został wpisany na kolejny rok studiów i uzyskał w poprzednim roku akademickim: wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może otrzymywać student, który:

1) powtarza rok studiów;

2) wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku;

3) ukończył jeden kierunek studiów (chyba, że kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra);

4) warunkowo wpisany na kolejny etap studiów.

 

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Copy link
Powered by Social Snap