Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Misja i strategia

Uchwała nr 433 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia strategii rozwoju
wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego

Misja i Strategia Wydziału Pedagogicznego na lata 2015-2018

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego kontynuuje chlubne tradycje służby na rzecz kraju i środowiska w zakresie szeroko rozumianej edukacji społeczeństwa. Tego rodzaju misja wpisuje się w wieloletnią działalność, prowadzoną przez kolejne pokolenia pracowników naukowych, inspirowanych myślą twórców warszawskiej pedagogiki.

Szeroko rozumiana edukacja społeczeństwa winna zatem wyrażać się w obronie i rozwijaniu idei humanistycznych, umacnianiu społecznych postaw wspólnotowych, międzyludzkiego dialogu, wrażliwości i otwartości moralnej, altruizmu i empatii. Szczególnego znaczenia nabiera dziś edukacja na rzecz pogłębiania tożsamości narodowej, europejskiej i uniwersalnej.

Edukacyjna misja Wydziału wyraża się więc zarówno w szerokich działaniach, których celem jest wzbogacanie świadomości i wrażliwości społeczeństwa, jak również w realizacji konkretnych zadań w zakresie badań naukowych i procesów dydaktycznych, podejmowanych na Wydziale.

Działalność naukowa i dydaktyczna Wydziału Pedagogicznego jest powiązana z misją Uniwersytetu Warszawskiego. Najważniejsze zadania Wydziału to utrzymanie jedności nauki i nauczania, udostępnianie wiedzy i możliwości kształcenia się wszystkim uprawnionym osobom, tworzenie akademickiej wspólnoty dialogu, niezależnie od różnic politycznych, ideowych i wyznaniowych oraz kształtowanie elit intelektualnych. Wydział kształci w duchu wartości uznawanych w naszej kulturze za najważniejsze, przy poszanowaniu różnorodności
i szacunku dla potrzeb jednostek. Takie fundamenty działalności Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego stanowią zachętę i zobowiązanie do troski o najwyższą jakość pracy badawczej i dydaktycznej oraz o kształt współczesnej edukacji, którą Wydział chce współtworzyć i być za nią odpowiedzialny.

Działalność Wydziału zarówno w zakresie naukowym, jak i dydaktycznym, służy kształceniu i rozwojowi kadry pedagogicznej w różnych obszarach życia społecznego, a zwłaszcza w sferze oświaty, w tym w dziedzinach: kształcenia nauczycieli, uczenia się przez całe życie, pomocy społeczno-wychowawczej dziecku i rodzinie oraz animacji społeczno-kulturalnej. Swoje zadanie Wydział wypełnia we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi i edukacyjnymi z kraju i zagranicy. Wydział, w zależności od specjalności, umożliwia absolwentom zdobycie kompetencji merytorycznych w zakresie wspomagania rozwoju indywidualnego i społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych, kształcenia i wychowywania dzieci na wszystkich etapach rozwoju, rozpoznawania i zapobiegania trudnościom edukacyjnym, prowadzenia doradztwa z zakresu orientacji edukacyjnej i zawodowej, kreowania i upowszechniania różnego typu innowacji pedagogicznych, opracowywania koncepcji kształcenia i doskonalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach i instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych, pracy animacyjnej, komunikacji środowiskowej i wspierania dialogu społecznego i uczestnictwa w kulturze. Wydział uwrażliwia studentów na problemy przemocy i wykluczenia społecznego oraz niesie pomoc osobom krzywdzonym poprzez promowanie edukacji włączającej i przestrzeganie praw osób z niepełnosprawnością.

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, akceptując wartości wynikające z tak sformułowanej misji oraz respektując treści zapisane zarówno w dokumentach programowych Uniwersytetu Warszawskiego, jak też w dokumentach przyjętych przez Radę Wydziału Pedagogicznego, przyjmuje je jako przesłankę do opracowania założeń, a także planu wdrażania strategii Wydziału Pedagogicznego w kadencji 2013-2016.

Podstawowe kierunki strategiczne

W strategii Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego przyjmuje się, że kluczowymi obszarami osiągania celów ujętych w Misji Wydziału Pedagogicznego i spójnych ze Strategią Uniwersytetu Warszawskiego w wyznaczonym okresie są:

I.    Kształcenie

II.   Nauka

III.  Wydział w otoczeniu

IV.  Remonty i plan inwestycyjny

I. W obszarze pierwszym – kształcenie, celem strategicznym jest utrzymanie naboru na wszystkie istniejące na wydziale kierunki, przy jednoczesnym stałym modyfikowaniu programu i organizacji studiów na wszystkich poziomach kształcenia oferowanych na Wydziale Pedagogicznym. Drugim celem strategicznym jest opracowanie zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się, uzyskanych na drodze edukacji pozaformalnej i nieformalnej w zakresie kompetencji pedagogicznych.

II. W obszarze drugim – nauka, celem strategicznym jest uzyskanie przez pracowników Wydziału czołowej pozycji w podejmowaniu inicjatyw badawczych w kraju w zakresie szeroko pojętej edukacji i wychowania oraz wzmocnienie obecności w krajowym i międzynarodowym życiu naukowym przez zwiększenie liczby publikacji w wysoko punktowanych czasopismach.

III. W obszarze trzecim – Wydział w otoczeniu, celem strategicznym jest uzyskanie przez Wydział znaczącej pozycji w upowszechnianiu dorobku naukowego Wydziału, jak też w podejmowaniu inicjatyw popularyzujących wiedzę pedagogiczną wśród mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego, a także rozpoczęcie prac nad opracowaniem założeń merytorycznych i technicznych dla portalu internetowego poświęconego innowacjom pedagogicznym.

IV. W obszarze czwartym – remonty i plan inwestycyjny, celem strategicznym jest dokończenie remontu części wspólnej (korytarze, klatki schodowe) oraz przystosowanie pomieszczeń, zajmowanych do 30 sierpnia 2015 roku przez liceum ogólnokształcące na potrzeby Wydziału Pedagogicznego.

Sposoby osiągania kierunkowych celów strategicznych

Analiza zasobów Wydziału Pedagogicznego wskazuje, że skuteczne osiąganie celów w wyznaczonych przez strategię wydziałową obszarach wymaga podjęcia szeregu działań.

Do najważniejszych zaliczyć należy:

1. Zapewnienie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Pedagogicznym.

2.Przyjęcie kompleksowych rozwiązań, zapewniających zarówno systematyczną ocenę wkładu pracowników w zapewnienie jednostce wysokiej kategorii naukowej w ocenie parametrycznej, jak też wspieranie rozwoju naukowego pracowników przez zapewnienie finansowania ze środków uzyskiwanych przez Wydział na badania statutowe.

3.Stworzenie Kroniki Dobrych Praktyk, w której będą zapisywane sukcesy pracowników Wydziału w upowszechnianiu wiedzy i popularyzacji rozwiązań pedagogicznych.

4. Przyjęcie planu inwestycyjnego, poprawiającego infrastrukturę Wydziału.

W obszarze pierwszym – kształcenie, w latach 2015 – 2018 podjęte zostaną następujące działania:

 • promocyjne – zapewniające przewidywalną, stabilną liczbę studentów na studiach I, II i III stopnia, która będzie nie niższa niż 1000 osób,
 • rozwinięcie różnych form współpracy z otoczeniem, w celu pozyskiwania jak najlepszych kandydatów na studia I i II stopnia, zarówno formalnych, polegających na podpisywaniu umów o współpracy ze szkołami, organizacjami oraz biznesem, jak też nieformalnych poprzez dywersyfikację kanałów promocji oferty edukacyjnej Wydziału,
 • nawiązanie współpracy z instytucjami, stanowiącymi rynek potencjalnych pracodawców w celu kształtowania adekwatnej do istniejących potrzeb oferty studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych,
 • powołanie Rady Konsultacyjnej, która pomoże w wypracowaniu najbardziej efektywnych, pod względem profilu sylwetki absolwenta, miejsc i programów staży i praktyk,
 • na studiach I i II stopnia zaproponowane zostaną co najmniej jedne zajęcia, które będą prowadzone za pomocą technik kształcenia na odległość,
 • wdrożenie strategii postępowania, zapewniającej od roku akademickiego 2016/17 internacjonalizację studiów stacjonarnych II stopnia na poziomie 10% ogólnej liczby studentów tego stopnia,
 • wspieranie inicjatyw naukowych studentów oraz stwarzanie warunków dla skutecznego działania kół naukowych, m.in. przez udostępnienie zakładki na platformie internetowej,
 • opracowanie zasad promowania osiągnięć naukowych studentów Wydziału oraz wspierania ich wysiłków w przypadku chęci kontynuowania kariery naukowej przez włączanie ich w badania prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału.

W obszarze drugim – nauka, w latach 2015 – 2018 podjęte zostaną następujące działania:

 • stworzenie warunków organizacyjnych, między innymi przez wyznaczenie zadań w tym zakresie pracownikom administracji, dla wspierania starań pracowników naukowo-dydaktycznych w uzyskaniu zewnętrznego finansowania dla przygotowywanych przez nich indywidualnie projektów badawczych,
 • przyjęcie rozwiązań, zachęcających pracowników do tworzenia i/lub uczestniczenia w zespołach badawczych złożonych z pracowników Wydziału, jak też w zespołach interdyscyplinarnych. Działania te spowodują, że każdy pracownik na stanowisku naukowo-dydaktycznym, średnio raz na 4 lata, będzie składał co najmniej jeden wniosek (indywidualny lub zbiorowy) o dofinansowanie realizacji projektu badawczego. W razie niepowodzenia pracownik będzie zobowiązany do złożenia kolejnego wniosku w ciągu dwóch lat od otrzymania odmowy,
 • przyjęcie rozwiązań ułatwiających aplikowanie o granty badawcze młodym pracownikom i doktorantom, w tym wybranie konsultanta ds. grantów badawczych – profesora o dużym dorobku naukowym, którego zadaniem będzie doradztwo
  w zakresie przygotowywanych przez młodych pracowników i doktorantów wniosków grantowych,
 • opracowanie procedury wspierania mobilności młodych pracowników naukowych, posiadających stopień doktora, której rezultatem będzie odbycie stażu naukowego przed wszczęciem  procedury habilitacyjnej,
 • opracowanie rozwiązań, zapewniających wolumen publikacji naukowych pracowników Wydziału na poziomie 20 punktów minimum (średnio w dwuletnim okresie oceny), których przekroczenie będzie brane pod uwagę w procedurze ubiegania się o dofinansowanie udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych,
 • zwiększenie co najmniej o 20% liczby publikacji w czasopismach minimum 10-punktowych.

W obszarze trzecim – Wydział w otoczeniu, w latach 2015 – 2018 podjęte zostaną następujące działania:

 • stworzenie systemu promocji w przestrzeni publicznej dokonań Wydziału – poczynając od utworzenia zakładki na stronie internetowej, w której będą prezentowane wybrane sylwetki pracowników, doktorantów i studentów wydziału, będące dla partnerów z otoczenia społecznego i biznesowego Wydziału swoistą rekomendacją posiadanej przez nich wiedzy eksperckiej,
 • stworzenie rozwiązań, służących promocji wewnętrznej oraz promocji zewnętrznej pracowników Wydziału, angażujących się w różnych formach w rozwiązywanie istotnych problemów społecznych w skali regionu, czy kraju,
 • przeprowadzenie badania w grupach interesariuszy zewnętrznych, dotyczącego ich oczekiwań wobec Wydziału. Na tej podstawie zostaną opracowane dalsze działania
  w zakresie III obszaru,
 • zawarcie umów i porozumień z instytucjami edukacyjnymi i pracującymi na rzecz edukacji w celu rozwinięcia współpracy eksperckiej i szkoleniowej oraz wzbogacenia form dydaktycznych dla studentów naszego Wydziału.

W obszarze czwartym – remonty i plan inwestycyjny, w latach 2015 – 2018 podjęte zostaną następujące działania:

 • przeprowadzenie konsultacji z kierownikami jednostek, kierownikami sekcji administracyjnych, biblioteki oraz  przedstawicielami studentów w celu zracjonalizowania bieżących potrzeb w zakresie planu remontów i napraw,
 • pracowanie harmonogramu koniecznych remontów i zmian w infrastrukturze, niezbędnych z punktu widzenia celów strategicznych.

Wcześniej obowiązujący: Załącznik nr 1do uchwały nr 8/2012/2013 Rady Wydziału Pedagogicznego UW z dnia 23 października 2012r. (Pobierz)

Koncepcja kształcenia