Home | Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Doradztwa Zawodowego i Edukacyjnego

Studia prowadzone w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach PROJEKTU: Sięgnij po więcej! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Podyplomowe Studia Pedagogiki dla Nauczycieli bez Przygotowania Pedagogicznego

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia pragnących uzyskać przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych oraz absolwentów studiów magisterskich, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje pedagogiczne potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela.

Podyplomowe Studia Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności przydatne w pracy z dziećmi w wieku od 3 do 9 lat. Program obejmuje zagadnienia teoretyczne w stopniu potrzebnym do rozumienia i interpretowania sytuacji dziecka w przedszkolu i w szkole oraz rozwiązywania codziennych problemów w pracy nauczyciela.

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie Edukacji Integracyjnej Dzieci z Niepełnosprawnościami

Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów zajmujących się edukacją dzieci niepełnosprawnych w  integracyjnych placówkach oświatowych a także tych, które realizują program edukacji włączającej (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponad gimnazjalne, internaty, domy dziecka).

Podyplomowe Studia Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego

Studia umożliwiają absolwentom kierunku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej nauczającym języka angielskiego doskonalenie wiedzy teoretycznej i umiejętności metodycznych. Zapewniają znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (CAE).

 

Podyplomowe Studia dla nauczycieli drugiego przedmiotu “SZTUKA” (Plastyka) w Szkole Podstawowej

Studia przeznaczone są dla nauczycieli drugiego przedmiotu. Studenci otrzymują wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia lekcji plastyki oraz innych form aktywności plastycznej.

 

Podyplomowe Studia Polityki i Zarządzania Oświatą

Studia adresowane są do dyrektorów placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły, animatorów działań i organizacji oświatowych oraz kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych i nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym.

 

Podyplomowe Studia Kompetencje Przywódcze Kadry Kierowniczej Oświaty

Studia adresowane są do osób zajmujących kierownicze stanowiska w oświacie, do każdej osoby pracującej na stanowisku dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, tak publicznej jak i niepublicznej oraz do przedstawicieli administracji samorządowej i organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji. Studia są także adresowane do pracowników szkół i placówek oświatowych ubiegających się w przyszłości o stanowiska kierownicze w oświacie.

Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego

Studia obejmują szeroko rozumianą problematykę seksualizmu, erotyzmu, wychowania seksualnego, problemów rodziny w aspekcie biomedycznym, psychologicznym, filozoficznym, socjologicznym i kulturowym.

Regulamin studiów podyplomowych

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Copy link
Powered by Social Snap