Home | Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

W związku ze stale zwiększającą się liczbą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, konieczne jest zadbanie, by ich obecność stała się pozytywnym doświadczeniem, przynoszącym korzyści zarówno tej grupie uczniów, jak i ich neurotypowo rozwijającym się rówieśnikom. Dlatego też, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki opracował program bezpłatnych, doskonalących studiów podyplomowych. Głównym celem studiów jest doskonalenie umiejętności w zakresie skutecznego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozwinięcie warsztatu pracy oraz wzbogacenie go o atrakcyjne sposoby prowadzenia zajęć, w grupie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Podyplomowe Studia Doradztwa Zawodowego i Edukacyjnego

Studia prowadzone w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach PROJEKTU: Sięgnij po więcej! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Podyplomowe Studia Pedagogiki dla Nauczycieli bez Przygotowania Pedagogicznego

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia pragnących uzyskać przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych oraz absolwentów studiów magisterskich, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje pedagogiczne potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela.

Podyplomowe Studia Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności przydatne w pracy z dziećmi w wieku od 3 do 9 lat. Program obejmuje zagadnienia teoretyczne w stopniu potrzebnym do rozumienia i interpretowania sytuacji dziecka w przedszkolu i w szkole oraz rozwiązywania codziennych problemów w pracy nauczyciela.

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie Edukacji Integracyjnej Dzieci z Niepełnosprawnościami

Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów zajmujących się edukacją dzieci niepełnosprawnych w  integracyjnych placówkach oświatowych a także tych, które realizują program edukacji włączającej (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponad gimnazjalne, internaty, domy dziecka).

Podyplomowe Studia Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego

Specjalizujemy się w metodyce łączenia nauczania języka angielskiego i treści przedmiotowych w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – szeroko rozumianej jako edukacja dwujęzyczna. Studia podyplomowe Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego dają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III.

 

Podyplomowe Studia Polityki i Zarządzania Oświatą

Studia adresowane są do dyrektorów placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły, animatorów działań i organizacji oświatowych oraz kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych i nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym.

 

Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego

Studia obejmują szeroko rozumianą problematykę seksualizmu, erotyzmu, wychowania seksualnego, problemów rodziny w aspekcie biomedycznym, psychologicznym, filozoficznym, socjologicznym i kulturowym.

 

Regulamin studiów podyplomowych

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW