Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Stopnie i tytuły naukowe

Zasady i przepisy

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (pobierz Ustawę.pdf)

Ujednolicony tekst Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym o raz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z  3 czerwca 201 6 r. (poz. 882)  (pobierz Ustawa.pdf)

Ujednolicony tekst Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym o raz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (pobierz: Ustawa.pdf)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 3 pażdziernika 2014 (pobierz: Rozporządzenie.pdf)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 30 pażdziernika 2015 (pobierz: Rozporządzenie.pdf )

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 26 września 2016
(pobierz Rozporządzenie.pdf)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego z dnia 01.09.2011 (pobierz: Rozporządzenie.pdf)

AKTY PRAWNE po wprowadzeniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst ujednolicony)

USTAWA z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

UCHWAŁA NR 443 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r.w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Warszawskiego

UCHWAŁA NR 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r.w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim

Instrukcje dotyczące przewodów doktorskich otwartych przed 30 kwietnia 2019 r.

Instrukcja dotycząca złożenia pracy doktorskiej
dla osób posiadających otwarty przewód doktorski przed 30 kwietnia 2019 r.

Co składać:

– składa się 4 egz. oprawionej pracy doktorskiej

– wersja elektroniczna pracy doktorskiej (np. na pen-drive lub CD)

– podpisane oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej pracy doktorskiej z wersją papierową

Co dodatkowo:

– podpisane streszczenie pracy doktorskiej w j. polskim

– podpisane streszczenie pracy doktorskiej w  j. angielskim

– wersja elektroniczna obu streszczeń (2 osobne skany z podpisem)

podanie do Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika – prof. dr. hab. Zbigniewa Izdebskiego o wyznaczenie o wyznaczenie składów komisji egzaminacyjnych wybranej JEDNEJ dyscypliny dodatkowej (socjologia,  psychologia, historia lub filozofia) i języka obcego – nowożytnego (wzór podania).

 • ewentualnie złożenie podania o zwolnienie z egzaminu z języka obcego nowożytnego na podstawie certyfikatu (wzór podania)

– zgoda na zdalny tryb obrony


Gdzie składać pracę doktorską:

wyłącznie osobiście, ale z uwagi na pandemię TYLKO po wcześniejszym, mailowym uzgodnieniu terminu: Wydział Pedagogiczny UW, ul. Mokotowska 16/20,  pok. 119  


Do promotora należy:

1. wykonanie badanie antyplagiatowego

Badanie jest możliwe po podpięciu pracy doktorskiej w Archiwum Prac Dyplomowych UW (dalej: apd). Wynik badania (jako raport uproszczony) po wydrukowaniu i podpisaniu, należy dostarczyć na Wydział Pedagogiczny  na portiernię w kopercie na nazwisko Walczewska (lub pok. 109) oraz przesłać jego skan na adres: m.walczewska@uw.edu.pl

2. akceptacja zmian wprowadzonych w apd przez doktoranta/kę


Do doktoranta/ki należy:

podpięcie pracy i streszczeń w apd: https://apd.uw.edu.pl/documents/page/prace_doktorskie/

(plik pdf o nazwie: 2300-DR-PED-numerpesel.pdf)

* numer pesel zostanie automatycznie zmieniony na krótszy ciąg cyfr; obecnie dopuszcza się dowolną nazwę pliku.

złożenie Oświadczenia o udzieleniu licencji*

*Oświadczenie należy wydrukować z apd, podpisać i dostarczyć do pok. 119; w okresie zaostrzonej pandemii  dokumenty należy złożyć przez portiernię – zostawiając je w teczce na nazwisko Walczewska (lub z dopiskiem pok. 109).

sprawdzenie czy dane o pracy doktorskiej  automatycznie* zmigrowały do Repozytorium UW (*gdyby tak się NIE stało, należy samodzielnie skontaktować się z Repozytorium UW: https://depotuw.ceon.pl/

zapoznanie się z ZARZĄDZENIEM NR 35 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie elektronicznych wersji rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony na Uniwersytecie Warszawskim (klik) i złożenie Oświadczenia wynikającego z Zarządzenia Nr 35 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
Uwaga:
Pracę doktorską w wersji papierowej przyjmuje się pod warunkiem uzupełnionych danych w apd (instrukcje dotyczące wstawiania prac w apd są dostępne na stronie:  https://apd.uw.edu.pl/documents/page/prace_doktorskie/) i dostarczenia podpisanych ww. oświadczeń oraz streszczeń oraz złożenia raportu z badania antyplagiatowego.

Instrukcja dotycząca dalszych etapów przewodu doktorskiego

– Po złożeniu pracy doktorskiej, Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika (dalej: RNDPD) wyznacza składy komisji egzaminacyjnych.
– Doktorant/ka może przystąpić od zdawania 3 egzaminów doktorskich po wyznaczeniu składów komisji egzaminacyjnych przez RNDPD (wzór podania).
– W celu zdania egzaminu, doktorant/ka samodzielnie kontaktuje się z egzaminatorem oraz przewodniczącym danej komisji i ustala termin oraz zakres egzaminu.

Egzaminatorzy w przewodach doktorskich:

Dyscypliny dodatkowe:

 1. Socjologia: Prof. dr hab. Jarosław Kilias
 2. Psychologia: prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko
 3. Historia: dr hab. Piotr Maciej Majewski
 4. Filozofia: Prof. dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman

Język obcy – nowożytny:

 1. angielski: mgr Agnieszka Wiloch-Sikorska lub mgr Anna Łętowska- Mickiewicz
 2. rosyjski: dr Justyna Deczewska
 3. włoski : mgr Jolanta Moryc
 4. niemiecki: dr Elżbieta Lewkowicz

Lektury do rozszerzonego egzaminu z pedagogiki (dla osób nie będących absolwentami Wydziału Pedagogicznego UW na poziomie magisterskim):

 1. John Dewey: Demokracja i wychowanie. Wprowadzenie do filozofii wychowania, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972
 2. Janusz Korczak: „Pisma pedagogiczne” (Jak kochać dziecko, Prawo dziecka do szacunku, Pedagogika żartobliwa. Ewentualnie inne), ukazywały się w różnych wydaniach
 3. Jerome Bruner: Kultura edukacji, Wydawnictwo Universitas 2006
 4. Teksty Roberta Rosenthala ze zbioru pod redakcją Jerzego Brzezińskiego i Jerzego Siata: Społeczny kontekst badań psychologicznych i pedagogicznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Naukowe UAM 1991
 5. Wybrany artykuł z „Kwartalnika Pedagogicznego”
 6. Michael Fullan: Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkoła, PWN 2006
 7. Bogusław Śliwerski: Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza Impuls 2010
 8. Irena Wojnar, Agnieszka Piejka, Mariusz Samoraj: Idee edukacyjne na rozdrożach XX wieku. Część pierwsza Irena Wojnar – wykład monograficzny, Wydawnictwo Akademickie „ŻAK” 2008.
– RNDPD podejmuje uchwałę o wyznaczeniu recenzentów oraz ustala skład komisji doktorskiej (do przeprowadzenia obrony).
– Po zdaniu egzaminów i po spłynięciu recenzji, RNDPD podejmuje uchwałę o przyjęciu pracy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony.
– Po ustaleniu terminu obrony, obrona następuje w trybie zdalnym (regulacje prawne stan na dzień 20.07.2021 r).
– Po przeprowadzeniu publicznej obrony, komisja doktorska występuje do RNDPD w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora.
– RNDP podejmuje uchwałę w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.
Przewody doktorskie wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 roku

mgr Dominika Depta-Marel
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Evangelos Tsempelis
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Anna Dzielska
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Anna Panek
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Katarzyna Zych
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Anna Grygoruk
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Joanna Parol
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Magdalena Czarnecka
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Paulina Marchlik
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Katarzyna Czaja
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Ewelina Zubala
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Rafał Pląsek
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Joanna Kuźmicz
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Agnieszka Rutkowska-Sagata
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Ewa Wołoszyn
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Olga Wysłowska
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Marta Pacholczyk-Sanfilippo
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Dorota Anna Pietrzyk
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr  Jakub Sokolnicki
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Alicja Leśniak
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Agata Zamarska ( z d. Osmólska)
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Adam Matyszewski
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Renata Honorata Wilczyńska
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Mirosław Woźnica
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Adam Janas
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Maria Banaszak
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Agnieszka Leśny
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Kalina Wanda Jastrzębowska
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Aleksandra Berkowska
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Joanna Majewska
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Elżbieta Czerska-Szczepaniak
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Piotr Godwod
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Magdalena Rzepka
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Antonia Sochaczewska
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Elżbieta Litwin-Sondej
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Sandra Kwaśniewska-Paszta
Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim
Recenzja 1
Recenzja 2

Postępowania habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne:

dr Paulina Sosnowska
Wniosek
Autoreferat
Decyzja CK o powołaniu Komisji Habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału

dr Remigiusz Kijak
Wniosek
Autoreferat

Decyzja CK o powołaniu Komisji Habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału

dr Katarzyna Buczek
Wniosek
Autoreferat
Decyzja CK o powołaniu Komisji Habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała Rady Wydziału

dr Joanna Smogorzewska
Wniosek
Autoreferat
Decyzja CK o powołaniu Komisji Habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RNDPD

dr Magdalena Woynarowska-Sołdan
Wniosek
Autoreferat
Decyzja CK o powołaniu Komisji Habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RNDPD

dr Małgorzata Przanowska
Wniosek
Autoreferat
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RNDPD

dr Krzysztof Wąż
Wniosek
Autoreferat
Decyzja CK o powołaniu Komisji Habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RNDPD

dr Agnieszka Domagała-Kręcioch
Wniosek
Autoreferat
Decyzja CK o powołaniu Komisji Habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RNDPD

dr Marta Kotarba

Wniosek
Autoreferat
Decyzja CK o powołaniu Komisji Habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Uchwała RNDPD

Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

Informacje o postępowaniach w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego wszczętych po 30 kwietnia 2019 r. udostępnione są na stronie BIP UW,
zgodnie z art 222 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Profesury

Postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora

dr hab. Grażyna Dryżałowska, prof. UW

Uchwała Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora

dr hab. Janina Kamińska, prof. ucz.

UCHWAŁA NR 490 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych dr hab. Janinie Kamińskiej

dr hab. Zofia Szarota, prof. ucz.

UCHWAŁA NR 515 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie nadania tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych dr hab. Zofii Szarocie

dr hab. Andrzej Wierciński, prof. ucz.

UCHWAŁA NR 513 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOz dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych dr. hab. Andrzejowi Wiercińskiemu

Kontakt

ul. Mokotowska 16/20
00-561 Warszawa

Kierownik Studiów Doktoranckich – dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW

Sekretariat, przewody doktorskie – mgr Maria Walczewska (p. 109) oraz Joanna Kraśnicka (p. 120)

teczka “Sekretariat Studiów Doktoranckich” (portiernia Wydziału) + informacja drogą mailową

email: m.walczewska@uw.edu.pl lub j.krasnicka@uw.edu.pl

Samorząd Studiów Doktoranckich

email: wrd.pedagogika@uw.edu.pl

p. 509, V piętro tel.: 22 55 308 62

Komunikaty

UWAGA!

Od 1 stycznia 2023 r. w sprawach studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział Pedagogiczny i przewodów doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r. prosimy kontaktować się z mgr Marią Walczewską (p. 109 tel. (22) 55 308 14, e-mail: m.walczewska@uw.edu.pl) Przyjęcia doktorantów: środa, piątek godz. 10.00 – 14.00 (po uprzednim umówieniu mailowym lub telefonicznym)

UCHWAŁA NR 157 SENATU UW

Ważny komunikat: z dniem 31 sierpnia 2022 r. traci moc ​UCHWAŁA NR 481 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim​ (M.2019.340.U.481)​ Od dnia 1 września 2022 r.  sposób postępowania w sprawie nadawania stopni doktora i doktora Więcej…

Zmiana terminu zamknięcia “starych” przewodów doktorskich

W zawiązku z wejściem w życie postanowień Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 1010), przewody doktorskie wszczęte przed dniem 30 kwietnia 2019 r. i niezakończone Więcej…

Instrukcje dotyczące przewodów doktorskich otwartych przed 30 kwietnia 2019 r.

Instrukcja dotycząca złożenia pracy doktorskiej dla osób posiadających otwarty przewód doktorski przed 30 kwietnia 2019 r. Co składać: – składa się 4 egz. oprawionej pracy doktorskiej – wersja elektroniczna pracy doktorskiej (np. na pen-drive lub CD) – podpisane oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej pracy doktorskiej z wersją papierową Co dodatkowo: – podpisane streszczenie pracy doktorskiej Więcej…

Kontakt elektroniczny dla przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz uczestników studiów doktoranckich

Od 1 stycznia 2023 r. w sprawach studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział Pedagogiczny i przewodów doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r. prosimy kontaktować się z mgr Marią Walczewską (p. 109 tel. (22) 55 308 14,  e-mail: m.walczewska@uw.edu.pl) Przyjęcia doktorantów: środa, piątek godz. 10.00 – 14.00 (po uprzednim umówieniu mailowym lub telefonicznym)

Wykaz dokumentów do wszczęcia przewodu doktorskiego od 2021 roku

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte po 30 września 2019 r. przez osobę, która rozpoczęła studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, przeprowadzane jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z pewnymi modyfikacjami, które zostały szczegółowo opisane w par. 4 i par. 6 Uchwały nr 481 Więcej…

ANULOWANA data publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Rutkowskiej-Sagaty

Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika zawiadamiają, że w związku z zaistniałą sytuacją i Komunikatem Rektora UW dotyczącym funkcjonowania uczelni od 16 marca 2020 r. NIE odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej* mgr Agnieszki Rutkowskiej-Sagaty zaplanowana pierwotnie na 27 marca 2020 r. o godz. 13.30 nt.: „Współczesne problemy kształcenia pedagogów tańca” Promotor Więcej…

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Czai

Dziekan Wydziału i Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika zawiadamiają, że dnia 21 lutego 2020 r., o godz. 13.30 w sali konferencyjnej, w budynku Wydziału przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Katarzyny Czai nt.:  „Model kompetencyjny dla zawodu nauczyciela, jako narzędzie wspomagające proces rekrutacji” Promotor: – prof. dr hab. Więcej…

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Igi Weroniki Kazimierczyk

Dziekan Wydziału i Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika zawiadamia, że dnia 14 lutego 2020 r., o godz. 13.30 w sali konferencyjnej, w budynku Wydziału Pedagogicznego UW, ul. Mokotowska 16/20 w Warszawie, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Igi Weroniki Kazimierczyk nt.:  „Nuda szkolna i jej oblicza” Promotor: dr hab. Małgorzata Żytko, prof. ucz (Uniwersytet Więcej…

Obrona rozprawy doktorskiej Mgr. Evangelosa Tsempelisa

Dziekan i Rada Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamiają, że 22 lutego 2019 r. o godz. 15.00  w sali konferencyjnej, w budynku  Wydziału przy ul. Mokotowskiej 16/20, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr. Evangelosa Tsempelisa   „Repositioning Jung’s Analytical Psychology: A Paradigm Shift from A Critical Science To An Intersubjective Practice In the Education of Więcej…

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Dzielskiej

Dziekan i Rada Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamiają, że 19 lutego 2019 r. o godz. 14.30  w sali konferencyjnej, w budynku  Wydziału przy ul. Mokotowskiej 16/20, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Dzielskiej „Środowiskowe determinanty orientacji na cel i jej związek ze zdrowiem  i zachowaniami ryzykownymi uczniów gimnazjum” Promotor                                    –  dr hab. n. Więcej…

Wykaz dokumentów do wszczęcia przewodu doktorskiego od 2016

Wykaz dokumentów do wszczęcia przewodu doktorskiego obowiązujący od 2016 roku (pobierz: tutaj ) Kwestionariusz osobowy (pobierz: tutaj )