Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pedagog.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2002-10-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-22 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (linki typu skoczki w obrębie strony)
  • Witryna zawiera niepoprawnie skonstruowany link do treści.
 • Linki
  • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem, które nie spełniają wymogów kontrastu.
  • Nagłówek serwisu jest odnośnikiem graficznym nie posiadającym opisu w znaczniku ALT.
  • Serwis posiada grafiki będące odnośnikami i nie posiadające opisu w znaczniku ALT lub jest on niewystarczający.
  • Serwis posiada odnośniki, których treścią jest adres URL.
 • Nagłówki
  • Strony serwisu zawierają puste nagłówki.
 • Alternatywne opisy dla grafiki
  • Serwis posiada ilustracje bez napisów alternatywnych lub są one niewystarczające.
 • Pozostałe elementy sterujące strony
  • Serwis posiada elementy sterujące niedostępne za pomocą klawiatury.
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
  • Elementy rozwijalne na stronach nie są dostępne z poziomu klawiatury
 • Elementy klikalne
  • Elementy menu głównego nie są dostępne z poziomu klawiatury.
  • Serwis posiada listy rozwijane, które nie są obsługiwane za pomocą klawiatury.
 • Slajdy
  • Witryna posiada pokazy slajdów bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury.
  • Witryna posiada pokazy slajdów, w którym przyciski sterowania posiadają komunikaty w języku angielskim.
 • Dostępność wszystkich elementów na stronie
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Pole wyszukiwania nie posiada etykiety lub przycisku.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Strona może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
 • Mapa serwisu, logika i zrozumiałość struktury, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
 • Inne zauważone problemy związane z dostępnością dla Screen Readera (opis i wskazanie miejsca)
  • Strony serwisu posiadają błędy w definicji elementów menu powodujące problemy programów odczytujących.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Strona posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem, które nie spełniają wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusu klawiatury
  • Serwis ukrywa widoczność fokusa klawiatury.
 • Dostępność elementów klikalnych
  • Serwis posiada elementy klikalne, które nie są obsługiwalne przy użyciu klawiatury.
 • Elementy dynamiczne strony
  • Serwis posiada elementy rozwijalne, które nie są dostępne przy użyciu klawiatury.
 • Slajdery
  • Serwis posiada slajdery bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury.
 • Inne zauważone problemy dostępności dla osób słabowidzących / z niep. ruchową.
  • Bardzo dużo krótkich linków (pobierz, tutaj, więcej)
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
  • Serwis posiada odnośniki, które nie spełniają wymogów kontrastu.
 • Walidacja html/css
  • W serwisie występują poważne problemy z walidacją HTML.
 • Konsekwentna identyfikacja elementów strony
  • Serwis posiada elementy wyróżnione cechami wyglądu i nie oznaczone właściwymi znacznikami.
 • Dostępność interfejsu użytkownika
  • Interfejs serwisu zawiera elementy niedostępne lub trudne w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-10-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: Raport badania audytowego

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.pedagog.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Joanna Kozłowska-Pięcek. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: j.piecek@uw.edu.pl, telefon brak. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW wraz z informacjami nt. ich dostępności architektonicznej.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Budynek Dydaktyczny – Mokotowska 16/20, Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Teresa Szczęsna

Telefon: 22 553 08 13

Email: t.szczesna@uw.edu.pl

Wejście do budynku

Wejście do budynku Wydziału wyposażone w podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi wejściowe o wymiarach 200 x 102,5 cm są otwierają się automatycznie.

Korytarze i przejścia

W budynku znajduje się winda o wymiarach 123,5 x 92,5 cm z automatycznymi drzwiami. Wejścia do sal bez progów, po korytarzach można swobodnie przemieszczać się na wózku.

Procedury

Osoby z niepełnosprawnościami zawsze mogą liczyć na pomoc osoby z portierni (czynna całą dobę) gdzie znajduje się podgląd na cały budynek, osób z szatni, która znajduje się na parterze budynku oraz innych osób znajdujących się w danym czasie w budynku.

Dodatkowa pomoc

W budynku są kamery co ułatwia szybki kontakt, w razie potrzebnej pomocy prosimy o kontakt telefoniczny.

Łazienki, toalety, szatnie

Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku. Osoby z niepełnosprawnościami mogą również korzystać z większości toalet na piętrach.

Dodatkowe dostosowania

W windzie jest informacja głosowa. Brak podpisów brajlowskich w niektórych salach. Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Dojazd i miejsca parkingowe

Przed budynkiem Wydziału są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku Wydziału jest dobry dojazd zarówno metrem (stacja Politechnika) jak również tramwajem czy autobusem.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.

Dodatkowe informacje o budynku

Budynek nie posiada barier w dostępności architektonicznej.