Home | Projekty | Projekt „Edukacja współtworzona poprzez włączanie społeczne” COSI.ed 

Projekt „Edukacja współtworzona poprzez włączanie społeczne” COSI.ed 

cosi.edProjekt COSI.ed jest projektem międzynarodowym (Norwegia, Dania, Polska, Hiszpania, Portugalia) realizowanym w ramach programu Erasmus+. Ma on na celu opracowanie modelu efektywnej pracy z uczniami zagrożonymi przedwczesnym opuszczeniem systemu edukacji.

Realizujący go polski zespół składa się ze specjalistek z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).

Model pracy oparty jest na: budowaniu niedyrektywnej komunikacji i indywidualnym wspieraniu podopiecznego, włączeniu społecznym i kulturowym, wspólnej pracy nad stawianiem celów i ich realizacją oraz uwzględnieniu kontekstu społecznego.

W ramach projektu będzie funkcjonowała Grupa Doradcza, której członkami będą: polityk edukacyjny z samorządu m. st. Warszawy, nauczyciel/wychowawca z placówki pilotażowej, dwóch przedstawicieli młodzieży, student oraz naukowiec-badacz. Grupa będzie się spotykała 3 razy w roku. Jej zadaniem jest konsultacja działań w ramach projektu, we wszystkich jego fazach.

We wdrożeniowej części projektu weźmie udział grupa nauczycieli/wychowawców, którzy po wstępnym przeszkoleniu (ok. 28 godzin warsztatowych – do połowy lutego 2022) i uzyskaniu materiałów i narzędzi rozpoczną po feriach zimowych 2022 r. pracę z podopiecznymi (kl. VII-VIII) ze swojej placówki zagrożonymi wypadnięciem z systemu edukacji. Nauczyciele/wychowawcy uczestniczący w projekcie będą wspierani podczas comiesięcznych zespołowych 2-3-godzinnych spotkań – omówienie problemów, sukcesów, stosowanych metod i narzędzi. W kolejnym półroczu częstość i długość spotkań będą dostosowane do potrzeb nauczycieli/wychowawców. Jednocześnie we wrześniu 2022 rozpocznie się wdrażanie modelu pracy w kolejnej warszawskiej placówce.

Szkolenie i wsparcie nauczycieli/wychowawców realizuje WCIES.

Realizacja działań w szkole/placówce będzie badana przez naukowców z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczki z Wydziału Pedagogicznego UW opracują i dostarczą narzędzia do monitorowania i pomiaru wskaźników. Narzędzia będa wykorzystywane podczas początkowych i końcowych (na początku i pod koniec semestru letniego roku szkolnego 2021/2022) spotkań z podopiecznymi. Narzędzia zostaną zaprezentowane i omówione podczas warsztatów szkoleniowych w lutym 2022 roku. W czerwcu 2022 roku badaczki z Uniwersytetu przeprowadzą wywiady grupowe z nauczycielami/wychowawcami, którzy pracowali z młodzieżą z kl. VII i VIII SP zagrożoną przedwczesnym opuszczeniem szkoły, aby poznać ich doświadczenia, refleksje odnośnie poznanych metod pracy oraz ocenę uczestnictwa w projekcie. Dodatkowo w lutym/marcu 2022 roku badaczki zwrócą się do Dyrekcji placówki/szkoły z prośbą o przekazanie zanonimizowanych danych odnośnie wskaźników świadczących o zaangażowaniu szkolnym podopiecznych placówki tj. osiągnięcia edukacyjne, frekwencja, drugoroczność, zmiany szkół itp. Taki sam schemat badawczy zostanie zastosowany w drugiej placówce wdrożeniowej, która rozpocznie działania projektowe we wrześniu 2022 roku.

Doświadczenia z wdrażania projektu we wszystkich krajach zostaną wykorzystane do skonstruowania krajowego, a następnie ponadnarodowego modelu pracy z młodzieżą zagrożoną wypadnięciem z systemu edukacji.

Informacje o działaniach prowadzonych w ramach projektu oraz jego wynikach będą upowszechniane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, a także w publikacjach oraz podczas seminariów i konferencji.

Projekt jest realizowany w okresie 15.01.2021 – 14.01.2024 (z możliwych przedłużeniem czasu trwania projektu o ok. 6 miesięcy)

Dane kontaktowe:

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
ul. Stara 4, 00-231 Warszawa
Elżbieta Tołwińska-Królikowska
e-mail: elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl
tel. 723 245 228

Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski
ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa
dr Hanna Tomaszewska-Pękała
e-mail: h.tomaszewska@uw.edu.pl

https://www.fpce.up.pt/ciie/?q=en/content/cosied

Strona internetowa projektu: https://cosied.eu

cosi.ed

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap