Home | ERASMUS + | Erasmus + : informacje ogólne

Erasmus + : informacje ogólne

Polska uczestnikiem europejskiego programu Erasmus +

Erasmus + jest programem edukacyjnym na lata 2014-2020. Wspiera m.in. międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę oraz promuje mobilność pracowników uczelni. Stwarza także uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Polska bierze udział w programach tego typu od roku akademickiego 1998/99. W latach 1995 –2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – The Lifelong Learning Programme), którego celem jest przede wszystkim podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji. Od roku 2014 obowiązuje nowy program Erasmus +, który przewiduje działania w zakresie szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji dorosłych, edukacji szkolnej i aktywności młodzieży.

Program Erasmus + Szkolnictwo wyższe obejmuje:

 

Akcja 1: Mobilność edukacyjna


 Wyjazdy studentów:

 • w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni
 • w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (w tym wyjazdy absolwentów na praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów)

 

Celem jest umożliwienie każdemu studentowi, który dobrze zna język obcy i ma wyraźnie sprecyzowane zainteresowania badawcze (dotyczy to zwłaszcza studentów trzeciego, czwartego oraz ewentualnie drugiego roku) wyjazdu na semestr (trymestr lub rok w zależności od organizacji uczelni przyjmującej) na jeden z zagranicznych uniwersytetów.

Celem wyjazdu jest jednak nie tylko poznanie innego kraju, jego kultury (m.in. pogłębienie znajomości języka) i uczelni, lecz przede wszystkim studiowanie. Student ma obowiązek zdobyć w ciągu semestru za granicą tyle samo punktów (ECTS), ile powinien ich uzyskać na Uniwersytecie Warszawskim w tym samym czasie, to jest 60 punktów w ciągu roku, 30 w ciągu semestru lub 20 w ciągu trymestru. Wyjazd na uniwersytet zagraniczny nie jest zatem przysłowiową “przerwą w życiorysie”, ale uzupełnieniem i kontynuowaniem studiów na UW. Innymi słowy, część swoich studiów możesz po prostu odbyć na innym europejskim uniwersytecie. Zdobyte za granicą punkty według systemu ECTS zaliczane są przez nasz Dziekanat. Nowa edycja programu Erasmus zapewnia też odbywanie praktyk w różnych placówkach edukacyjnych i szkoleniowych.

 

Szczegółowy dobór zajęć na uczelni zagranicznej zależy od indywidualnych ustaleń z opiekunem naukowym – pracownikiem naszego Wydziału, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za współpracę z konkretną uczelnią zagraniczną.

 Wyjazdy pracowników uczelni:

 • w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni
 • w celach szkoleniowych

 Wspólne studia magisterskie (Joint Master Degrees)

 • Udział studentów w innowacyjnych programach wspólnych studiów drugiego stopnia z możliwością uzyskania stypendium na pokrycie kosztów kształcenia i utrzymania podczas pobytu w innym kraju europejskim

Jest to działanie zarządzane centralnie przez Komisję Europejską. Wnioski o dofinansowanie organizacji wspólnych studiów magisterskich składają instytucje koordynujące projekt do Agencji Wykonawczej działającej w imieniu Komisji Europejskiej.

Studenci ubiegają się o przyjęcie na wspólne studia magisterskie zgodnie z warunkami określonymi przez grupę uczelni prowadzących tego typu studia.

Gwarancja spłaty pożyczek zaciągniętych w celu podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) w innym kraju europejskim (Degree mobility)

Działanie będzie zarządzane centralnie przez Komisję Europejską za pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Przewiduje się, że system gwarancji spłaty pożyczek będzie uruchomiony we wrześniu 2014 roku dla studentów podejmujących studia magisterskie za granicą od roku akademickiego 2014/15. W krajach uczestniczących w programie Erasmus+ studenci będą mogli ubiegać się w wybranych bankach o pożyczkę na wyjazd za granicę na studia magisterskie.

 

 

Akcja 2:
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk


 

Partnerstwa strategiczne

Przykłady działań:

  • działania wzmacniające współpracę organizacji uczestniczących w obszarze wymiany dobrych praktyk
  • działania pozwalające na rozwój, testowanie i wdrożenie innowacyjnych praktyk
  • działania ułatwiające uznawanie wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w drodze uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego
  • współpraca władz regionalnych na rzecz promowania rozwoju edukacji
  • inicjatywy międzynarodowe na rzecz aktywnego obywatelstwa i przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej
  • organizowanie działań edukacyjnych – możliwości odbywania i prowadzenia zajęć oraz mobilności edukacyjnych – jeśli stanowią wartość dodaną w osiągnięciu celów projektu

Sojusze na rzecz wiedzy

Projekty wspierające modernicaję/reformy szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich

Są to działania zarządzane centralnie przez Komisję Europejską. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków można znaleźć na europejskiej stronie programu Erasmus+.

Akcja 3:
Wsparcie reform politycznych w obszarze szkolnictwa wyższego


Jest to akcja zarządzana centralnie przez Komisję Europejską. Wspiera osiąganie celów strategii Europa 2020, strategii „Edukacja i szkolenia 2020” (ET 2020) oraz strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2018. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków można znaleźć na europejskiej stronie programu Erasmus+.

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW