Home | ERASMUS + | Praktyki Erasmus+ : krok po kroku

Praktyki Erasmus+ : krok po kroku

 PROJEKT  „ERASMUS – MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA”  (KA103)

PRAKTYKI  ZAGRANICZNE  DLA  STUDENTÓW I DOKTORANTÓW (SMP)

 ROK  AKADEMICKI  2016/2017

„KROK  PO  KROKU” 

 PRZED WYJAZDEM

KROK 1 Przeczytaj uważnie:

Ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego ubiegających się o stypendium Erasmus w celu realizacji praktyki zagranicznej.

KROK 2 Znajdź instytucję zagraniczną, w której chciałbyś odbyć praktykę.
KROK 3 Uzgodnij indywidualny program praktyki Learning Agreement for Traineeships (część Before the Mobility) z instytucją zagraniczną oraz wydziałowym koordynatorem ds. praktyk. Wypełnij formularz zgłoszeniowyiprzekaż do podpisu przez wydziałowego koordynatora ds. praktyk oraz      dziekana/kierownika macierzystej jednostki UW.
KROK 4 Przekaż do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) właściwie podpisane i opieczętowane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,  b) Learning Agreement for Traineeships (część Before the Mobility) – wypełnione komputerowo, c)  oświadczenie dot. poprzednich wyjazdów realizowanych w ramach programu LLP- Erasmus, Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus, d) oświadczenie dot. statusu studenta UW.

KROK 5 BWZ poinformuje Cię o przyznaniu stypendium.
KROK 6 Wypełnij test poziomujący znajomość języka, w którym będziesz odbywać praktykę (dot. języków: angielskiego, czeskiego, duńskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, portugalskiego, szwedzkiego lub włoskiego) w terminie i według wytycznych BWZ.
KROK 7 Najpóźniej 1 dzień przed planowanym podpisaniem umowy finansowej w BWZ wprowadź pełne dane konta do systemu (wymiana studencka > wyjazdy > konto bankowe).

Bank, w którym prowadzisz konto musi należeć do systemu SEPA. Lista banków polskich należących do systemu SEPA znajduje się tu (SEPA Credit Trasnfer, plik CSV).

Poprzez USOSweb możesz wpisać jedynie konto walutowe. Konto złotówkowe musi wprowadzić do USOS-a dziekanat/sekretariat. Jeśli konto było wcześniej wpisane do USOSa i chcesz, aby na to konto było wpłacane stypendium, nie musisz podejmować żadnych działań.

Przy wpisywaniu konta poprzez USOSweb w polu „nazwa konta” podaj imię i nazwisko właściciela rachunku.

Jeżeli będziesz korzystać z cudzego konta walutowego jako osoba upoważniona, w polu „nazwa konta” podaj imię i nazwisko właściciela konta oraz dla kogo ma być przeznaczone to stypendium (np. Jan Kowalski dla Juniora Kowalskiego).

Studenci, którzy nabyli prawo do dodatku socjalnego Erasmus, czyli Ci, którzy w momencie kwalifikacji posiadali prawo do stypendium socjalnego na UW, będą otrzymywać fundusze wraz z dodatkiem socjalnym Erasmus w złotówkach. W tym przypadku możesz podać wyłącznie konto złotówkowe.

KROK 8 Zarejestruj swój wyjazd  za granicę w portalu MSZ – Odyseusz.
KROK 9 Na ok. 3 tygodnie przed wyjazdem zgłoś się do BWZ  by podpisać umowę indywidualną. Przynieś:

a)   ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – dotyczące  szkód powstałych

wskutek wypadku w miejscu odbywania praktyki;

b)   ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) – dotyczące  szkód spowodowanych przez absolwenta podczas odbywania praktyki (w czasie i poza godzinami pracy);

c)  kartę EKUZ lub inne równoważne ubezpieczenie kosztów leczenia (KL).

W TRAKCIE POBYTU NA PRAKTYCE

KROK 1 Niezwłocznie po rozpoczęciu praktyki zagranicznej (najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia praktyki zagranicznej) prześlij do BWZ:

a)  zaświadczenie o rozpoczęciu praktyki, tzw. Confirmation of Arrival

b)  bilet lotniczy (wraz z kartami pokładowymi), bilet kolejowy, bilet autobusowy lub oświadczenie o przekroczeniu granicy Polski samochodem (data, godzina, miejsce), potwierdzający przyjazd do kraju docelowego.

KROK 2 Zmiany okresu i/lub programu praktyki zagranicznej wymagają pisemnej zgody: Twojej, BWZ, koordynatora Erasmus z Twojej macierzystej jednostki UW, przedstawiciela instytucji zagranicznej.

– Niezwłocznie powiadom BWZ o zmianach i prześlij uaktualniony Learning Agreement for Traineeships – część „During the mobility”.

– W przypadku zmiany dat praktyki BWZ wystawi aneks do umowy.

PO POWROCIE

 

A. Niezwłocznie po zakończeniu praktyki zagranicznej  i nie później niż 1 miesiąc od jej zakończenia złóż w BWZ następujące dokumenty:

1.      Learning Agreement for Traineeships (część After the Mobility);

2.      Transcript of Work;

3.      bilety lotnicze (wraz z kartami pokładowymi), bilety kolejowe, bilety autobusowe  lub oświadczenie o przekroczeniu granicy Polski samochodem (data, godzina, miejsce), potwierdzające Twój powrót do Polski z praktyki zagranicznej.

B.  Wypełnij:

1.  raport-ankietę on-line Erasmus+ w terminie 30 dni od dnia otrzymania linku do jej wypełnienia (nie później jednak

niż do 31.10.2017 r.);

2. test poziomujący znajomość języka, w którym odbywała się Twoja praktyka (jeśli dotyczy).

C. Na podstawie przekazanych dokumentów BWZ wyliczy i przekaże Ci ostatnią ratę stypendium Erasmus.

Warszawa,    22.11.2016 r.                                     Sylwia Salamon – uczelniany koordynator programu Erasmus+

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW