Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Komisja ds. Etyki Badań NaukowychRegulaminFormularz wniosku o opinię

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

 1. prof. dr hab. Grażyna Dryżałowska – przewodnicząca

 2. dr hab. Anna Zielińska, prof. ucz.

 3. dr hab. Anna Kowalewska

 4. dr hab. Jan Rutkowski

 5. dr Magdalena Kuleta-Hulboj

Regulamin Komisji ds. Etyki Badań Naukowych na Wydziale Pedagogicznym UW

I.Cele i zakres działania Komisji

 1. Komisja ds. Etyki Badań Naukowych (zwana dalej Komisją) została powołana w celu zapewnienia najwyższych standardów badań naukowych prowadzonych na Wydziale Pedagogicznym UW.
 2. Zakres działania Komisji obejmuje badania naukowe z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych. Komisja opiniuje przede wszystkim projektowane badania, a w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach także badania w trakcie realizacji i już przeprowadzone.
 3. Wydając opinię Komisja kieruje się ogólnie uznanymi standardami etycznymi badań naukowych z udziałem człowieka, w tym Kodeksem Etyki Pracownika Naukowego (PAN 2012), standardami międzynarodowymi, np. European Textbook on Ethics in Research (EC 2010), wewnętrznym regulaminem Komisji oraz prawem miejsca.
 4. Komisja opiniuje projekty, których kierownikiem jest pracownik/ca lub doktorant/ka Wydziału Pedagogicznego UW, a także projekty prac dyplomowych i badawczych studentów/ek zaopiniowane przez opiekuna pracy dyplomowej. W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek Dziekana, opiniuje także zewnętrzne projekty badawcze z zakresu nauk pedagogicznych.
 5. Komisja wydaje opinię na wniosek badacza/czki.
 6. Złożenie wniosku do Komisji jest dobrowolne.
 7. Komisja pełni rolę organu opiniodawczego.

II. Tryb powoływania i odwoływania Komisji

 1. Komisja jest powoływana przez Radę Wydziału na okres kadencji władz Wydziału.
 2. W składzie Komisji powinno być co najmniej 5 członków.
 3. Członkowie Komisji reprezentują różne dziedziny nauk pedagogicznych i pokrewnych.
 4. Spośród członków Komisji wybierany jest Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz Komisji.
 5. Przewodniczący wybierany jest w drodze głosowania tajnego zwykłą większością głosów i zatwierdzany przez Radę Wydziału.
 6. Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Komisji są wybierani w drodze głosowania tajnego zwykłą większością głosów.
 7. Odwołania Przewodniczącego dokonuje Rada Wydziału na wniosek Przewodniczącego lub członka Komisji.
 8. Odwołania członka Komisji dokonuje Rada Wydziału na wniosek Przewodniczącego lub osoby zainteresowanej.

III. Tryb prac Komisji

 1. Posiedzenia Komisji odbywają się przynajmniej 4 razy w roku, w październiku, grudniu, marcu i czerwcu.
 2. Komisja wydaje opinię w ciągu 30 dni od dnia posiedzenia Komisji, na którym rozpatrywano wniosek.
 3. W razie potrzeby Komisja ma prawo do zasięgnięcia opinii zewnętrznych ekspertów.

IV. Składanie i opiniowanie wniosków

 1. Wnioski należy składać do 1. dnia miesiąca, w którym odbywa się posiedzenie Komisji (patrz pkt. III.1).
 2. Wnioski należy składać w formie elektronicznej (na adres e-mailowy Komisji) i papierowej (do Sekretarza Komisji) na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej Wydziału Pedagogicznego.
 3. Do wniosku powinny być dołączone wymagane dokumenty.
 4. Prawidłowo wypełnione wnioski przekazywane są przez Sekretarza Komisji Przewodniczącemu, który wskazuje, spośród członków Komisji, sprawozdawcę odpowiedzialnego za przygotowanie projektu opinii o zgodności projektu badawczego z zasadami etycznymi.
 5. Podczas posiedzenia Komisji sprawozdawca przedstawia projekt opinii, który poddawany jest dyskusji i głosowaniu.
 6. Opiniowanie odbywa się w drodze głosowania jawnego. Dla ważności opinii wymagane jest uzyskanie zwykłej większości głosów przy obecności kworum (przynajmniej połowy członków Komisji, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy). W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego (w razie jego nieobecności – Zastępcy Przewodniczącego).
 7. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest jeden z członków Komisji, zostaje on wyłączony z części posiedzenia Komisji dotyczącej jego wniosku.
 8. Obrady Komisji są poufne. Przebieg obrad jest protokołowany.
 9. W uzasadnionych przypadkach Komisja może z własnej inicjatywy lub na prośbę Wnioskodawcy spotkać się z Wnioskodawcą w celu wyjaśnienia wątpliwych kwestii lub poprosić o przedłożenie dodatkowych informacji.
 10. Opinie wydawane przez Komisję mogą być: pozytywne, warunkowo pozytywne lub negatywne.
 11. Komisja może także wstrzymać się od wydania opinii w przypadku uchybień formalnych lub braków w dokumentacji. Wnioskodawca jest zobowiązany do ich uzupełnienia w terminie 30 dni.
 12. Do opinii negatywnej lub warunkowo pozytywnej dołącza się uzasadnienie.
 13. W przypadku wydania warunkowo pozytywnej opinii Wnioskodawca jest zobowiązany do wprowadzenia zmian w projekcie w uzgodnionym terminie, w sposób zgodny ze wskazaniami Komisji. Wprowadzenie zmian i zatwierdzenie ich przez Komisję skutkuje zmianą opinii z warunkowo pozytywnej na opinię pozytywną.
 14. Komisja może, zgodnie z wnioskiem, opiniować całość lub część projektu badawczego.

V. Procedura odwoławcza

 1. Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się od opinii Komisji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
 2. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.
 3. Sekretarz przekazuje odwołanie sprawozdawcy, który przygotowuje stanowisko w sprawie zasadności odwołania.
 4. Komisja, po zapoznaniu się ze stanowiskiem sprawozdawcy i po dyskusji, w drodze głosowania podtrzymuje lub zmienia opinię.
 5. Głosowanie nad opinią tej sprawie odbywa się nie później niż 30 dni od dnia wniesienia odwołania.
 6. Od nowej lub podtrzymanej opinii przysługuje odwołanie do Rady Wydziału.

VI.

 1. Regulamin został opracowany przez Komisję i zatwierdzony przez Radę Wydziału.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia przez Radę Wydziału.
 3. O wprowadzenie zmian w Regulaminie może wnioskować członek Komisji i każdy członek Rady Wydziału. Wniosek wymaga uzasadnienia.
 4. Zmiany w Regulaminie wprowadza Komisja i zatwierdza Rada Wydziału.

Formularz wniosku o opinię Komisji ds. Etyki Badań Naukowych

Formularz wniosku o opinię Komisji ds. Etyki Badań Naukowych jest do pobrania tutaj:

formularz do pobrania [DOC].

Wnioski w wersji drukowanej i elektronicznej prosimy składać do sekretarz Komisji dr Magdaleny Kulety-Hulboj (komisja.etyczna.wpuw@uw.edu.pl).