Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Praktyki asystenckie w przedszkolu – instrukcja

Liczba godzin: 60 godz.

Forma zaliczenia: ZO

Termin: Praktyki odbywają się raz w tygodniu przez cały semestr zimowy

Instrukcja praktyk

I. Cele praktyk:

Celem praktyki asystenckiej jest:

 • poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania w praktyce;

 • poznanie organizacji placówki, zapoznanie się z dokumentacją określającą zasady i regulaminem jej funkcjonowania;

 • nabycie kompetencji w zakresie planowania, organizowania i ewaluacji różnych form i rodzajów aktywności dzieci;

 • zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności stosowania różnych środków dydaktycznych, form i metod w edukacji przedszkolnej;

 • zdobycie umiejętności wykorzystania metod aktywizujących w przedszkolu, dostrzegania ich walorów wychowawczych i edukacyjnych;

 • nabycie umiejętności refleksyjnego analizowania i dokumentowania pracy własnej i dzieci w różnorodnych sytuacjach edukacyjnych;

 • doskonalenie umiejętności obserwowania, diagnozowania i rozwiązywania problemów wychowawczych;

 • doskonalenie umiejętności obserwacji dziecka (m.in. procesu adaptacji);

 • nabycie umiejętności indywidualizowania pracy z dziećmi;

 • poznanie różnych form i sposobów włączania rodziców do współpracy z nauczycielem i placówką;

 • nabycie umiejętności współdziałania z nauczycielem/lką – opiekunem i pozostałymi osobami z personelu, otwartego sposobu komunikowania wzajemnych oczekiwań, refleksyjnego i krytycznego oceniania efektów własnego działania;

 • kształtowanie postawy współodpowiedzialności za przebieg własnej praktyki, twórczego podejścia do wykonywanych zadań, inicjatywy i samodzielności w działaniu.

II. Treści praktyki

Zadania i treści praktyki studenci/tki realizują w ramach następujących modułów:

 • Zapoznanie z dokumentacją przedszkolną oraz programem i rozkładem materiału nauczania. Refleksje i opracowanie dokumentacji z praktyk – 10 godz.

 • Obserwowanie zajęć przedszkolnych (w tym obserwacja dziecka) – 25 godz.

 • Samodzielne prowadzenie zajęć (z wykorzystaniem stworzonej pomocy dydaktycznej) – 15 godz.

 • Konsultacje związane z przygotowaniem zajęć, omawianie obserwowanych i samodzielnie prowadzonych zajęć z nauczycielem/nauczycielką – opiekunem praktyki – 10 godz.

 1. Organizacja praktyki

Studenci/studentki przydzielani są do grup parami lub pojedynczo. Studenta/studentkę obowiązuje cotygodniowy pobyt w przedszkolu w przedszkolu zgodnie z zaplanowanym harmonogramem zajęć (około 4 godz. Dydaktyczne w tygodniu). Harmonogram zajęć opracowuje student/studentka z nauczycielem/nauczycielką –opiekunem/opiekunką praktyk i przedstawia go opiekunowi z UW. W razie choroby student/studentka niezwłocznie powiadamia opiekuna praktyk w przedszkolu i w UW.

 • Studenci/studentki współpracują z koordynatorem praktyk z ramienia UW zgodnie z zasadami odbywania praktyk w zakresie procedury ubezpieczenia i sporządzenia wymaganej dokumentacji do realizacji praktyki na terenie przedszkola (podpisywanie porozumień, dostarczenie do przedszkola ramowego programu praktyk, wzoru zaświadczenia, instrukcji praktyk)

 • Studenci są ubezpieczani NNW na czas praktyk. Każdy student zgłasza się w tej sprawie do P. Agnieszki Tokarzewskiej drogą mailową a.tokarzewska@uw.edu.pl wysyłając stosowną tabelę. Do uzyskania ubezpieczenia niezbędne jest podanie następujących informacji: imię i nazwisko, numer PESEL oraz termin rozpoczęcia i zakończenia praktyk. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie studenci uzyskują od opiekunów praktyk z ramienia WP. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej 5 dni przed dniem rozpoczęcia praktyk (z wyłączeniem sobót, niedziel, świąt i innych dni wolnych od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami). Wskazane jest przesłanie w zgłoszeniu wszystkich umówionych terminów wizyt w placówce, w sytuacjach wyjątkowych studenci mogą wskazać dodatkowy dzień odbywania praktyk stosując się do powyższych zasad. Wzór tabeli zgłoszeniowej stanowi oddzielny dokument (w tabeli z danymi należywpisać kolejne daty pobytu studenta w placówce, przy czym w kolumnach Data rozpoczęcia praktyki i Data zakończenia praktyki, umieszczane są takie same terminy).

 • W celu przeprowadzenia badań SANEPIDU, student udaje się do dziekanatu, gdzie otrzymuje zaświadczenie informujące o posiadaniu statusu studenta i konieczności odbycia obowiązkowych praktyk w przedszkolu. Z zaświadczeniem student zgłasza się do sanepidu i umawia na badania w celach sanitarno-epidemiologicznych. Z wynikami badań udaje się do lekarza medycyny pracy, który wydaje końcowe zaświadczenie o stanie zdrowia.

 • Przed rozpoczęciem praktyki student/studentka ma obowiązek zapoznania się ze statutem przedszkola, programem wychowawczym, programem współpracy z rodzicami i innymi regulaminami obowiązującymi na terenie przedszkola (zwykle dostępne są na stronie internetowej placówki), a także z filozofią edukacyjną placówki (historia, misja, wizja, osiągnięcia), w której realizowana jest praktyka.

 • Następnie studenci/studentki obserwują zajęcia prowadzone przez nauczyciela/nauczycielkę oraz uczestniczą w odbywających się w trakcie ich pobytu w przedszkolu aktywnościach. Swoje spostrzeżenia dokumentują z wykorzystaniem Arkusza obserwacji zajęć.

W tym okresie studenci/studentki powinni także poznać:

  • zasady prowadzenia dokumentacji przedszkolnej,

  • obowiązki nauczyciela/lki-wychowawcy grupy i ustalić z opiekunem praktyk zakres zadań koniecznych do zrealizowania na praktykach,

  • zwyczaje, które wprowadził wychowawca na terenie swojej grupy, a także zasady współpracy z rodzicami,

  • metody i formy, które wykorzystuje podczas zajęć nauczyciel/lka,

  • dostępną bazą środków dydaktycznych,

  • nawiązać kontakt i poznać dzieci,

  • pozyskać informacje na temat specyficznych problemów wychowawczych klasy, omówić przyjęte sposoby ich rozwiazywania i profilaktyki,

  • przeanalizować program i rozkład materiału nauczania.

 • Następnie praktykanci/praktykantki samodzielnie realizują zaplanowane i zatwierdzone przez opiekuna praktyk działania.

 • Po wszystkich przeprowadzonych zajęciach praktykanci/praktykantki wraz z nauczycielem/lką analizują swoją pracę. Zwracają uwagę na zgodność między zamierzeniami i przebiegiem zajęć, na trudności i osiągnięte sukcesy.

 • Podczas praktyki studenci/studentki powinni

  • obserwować zajęcia i inne formy aktywności organizowane i prowadzone przez nauczyciela/lkę w grupie dzieci, dokonać ich analizy, którą dokumentują z wykorzystaniem arkusza obserwacji zajęć,

  • przeprowadzić obserwację dziecka będącego na etapie adaptacji na podstawie przygotowanego na zajęciach Projektowanie pracy w przedszkolu kwestionariusza obserwacji oraz opracowanie jej wyników

  • zdiagnozować potrzeby grupy na podstawie sporządzonego na zajęciach Projektowanie pracy w przedszkolu kwestionariusza wywiadu z nauczycielem oraz opracować jej wyniki

  • przeprowadzić zajęcia według autorskiego scenariusza z wykorzystaniem pomocy dydaktycznej zaprojektowanej i wykonanej na zajęciach Projektowanie pracy w przedszkolu oraz opracować wyniki badań

 • Po zakończeniu praktyki student/tka dokonuje ewaluacji własnych kompetencji.

 1. Zadania opiekuna praktyk na terenie przedszkola

 • Opracowanie harmonogramu i zorganizowanie poszczególnych dni pracy studentów/tek.

 • Pomoc w procesie obserwacji adaptacji dziecka do przedszkola oraz opracowania jej wyników

 • Pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb grupy na podstawie przeprowadzonego wywiadu

 • Pomoc w wyborze tematów zajęć (także z wykorzystaniem stworzonej pomocy dydaktycznej), w terminie umożliwiającym studentom gruntowne przygotowanie się do pracy.

 • Konsultowanie przygotowanych przez studentów/studentki konspektów zajęć (w tym z wykorzystaniem własnej pomocy dydaktycznej) i zatwierdzenie ich do realizacji.

 • Kontrola nad prawidłowym przebiegiem prowadzonych zajęć.

 • Wspólna refleksja i ocena poszczególnych elementów przeprowadzonych zajęć, udzielenie studentowi odpowiednich wskazówek i rad.

 • Wystawienie zaświadczenia o odbyciu praktyki według dostarczonego wzoru.

 1. Zaliczenie praktyki

Praktykę pedagogiczną zalicza koordynator praktyki z ramienia UW na podstawie otrzymanej dokumentacji formalnej oraz analizy prac studenta zgromadzonych w portoflio.

Do dokumentów formalnych należą:

 • porozumienie w sprawie organizacji praktyk pedagogicznych

 • ramowy program praktyki pedagogicznej

 • zaświadczenie o odbyciu praktyk pedagogicznych (opinia nauczyciela, opiekuna praktyk)

W portfolio powinny zostać umieszczone:

 • kwestionariusz obserwacji dziecka (adaptacja dziecka w przedszkolu) wraz opracowanymi wynikami obserwacji przeprowadzanej z jego wykorzystaniem

 • arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela

 • kwestionariusz wywiadu z nauczycielem dotyczący potrzeb grupy (na bazie, którego studenci projektują pomoc dla dzieci) wraz z opracowanymi wynikami

 • projekt badań dotyczący wykorzystania autorskiej pomocy dydaktycznej na zajęciach z dziećmi

 • scenariusz zajęć z wykorzystaniem zaprojektowanej i samodzielnie wykonanej pomocy dydaktycznej wraz z opracowanymi wynikami badania


VI. Literatura

 • Bulera M., Żuchelkowska K. (2006), Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców. Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.

 • Bullough R. (2009), Początkujący nauczyciel: studium przypadku, GWP – Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

 • Giza T. (1999), Przygotowanie studentów do twórczej pracy pedagogicznej. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce.

 • Kataryńczuk – Mania L., Magda-Adamowicz Marzenna, Olczak Agnieszka (2017), Pedagogika przedszkolna szansą na świadome budowanie potencjału dziecka, Wydawncitwo Adam Marszałek

 • Klim-Klimaszewska A. (2010), Pedagogika przedszkolna. Polski Instytut Wydawniczy Warszawa.

 • Klim-Klimaszewska A. (2005), Z praktyki wychowania przedszkolnego. Wydaw. Akademii Podlaskiej, Siedlce.

 • Krzemińki M., Moraczewska B.(red.), (2012), Praktyki pedagogiczne ważnym ogniwem w procesie kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, T I. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Włocławek.

 • Leżańska W., Płóciennik E. (2021), Pedagogika przedszkolna z metodyką, Wydawnictwo Uniwresytetu Łódzkiego, Łódź

 • Luck G. (2007), Nowe łatwe eksperymenty dla rodziców i dzieci. Wydawnictwo Jedność, Kielce.

 • Przyborowska B. (2013) Pedagogika innowacyjności. Między teorią, a praktyką. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,Toruń.

 • Szymańska M. (2019), Portfolio w kształceniu nauczycieli. Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków.

 • Wlaźnik K. (1999), Wychowanie fizyczne w przedszkolu. Przewodnik metodyczny dla nauczyciela. Wydawnictwo JUKA, Warszawa.