Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Praktyki nauczycielskie w szkole – instrukcja

Liczba godzin: 60 godz.

Forma zaliczenia: ZO

Termin: Praktyka ciągła – dwutygodniowa (wrzesień)

 1. Cele praktyki

Praktyka ta ma charakter próbnej pracy nauczycielskiej, powinna zapoznać z różnymi aspektami pracy zawodowej nauczycieli wczesnej edukacji, a w szczególności umożliwić studentom/studentkom:

 • Rozwijanie refleksji pedagogicznej i twórczej postawy wobec sytuacji dydaktycznych i wychowawczych w szkole

 • Doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu

 • Osiąganie sprawności w projektowaniu, planowaniu, organizowaniu, prowadzeniu i ewaluacji zajęć lekcyjnych (pozalekcyjnych) w języku polskim i angielskim w szkole

 • Doskonalenie umiejętności dokumentowania i ewaluacji własnej pracy.

 1. Treści praktyki

Na treść praktyki składa się:

 1. Poznanie dokumentów prawnych funkcjonowania szkoły: statut, program wychowawczy, program profilaktyczny, program współpracy z rodzicami, szkolny system oceniania, kompetencje rady pedagogicznej, inne regulaminy obowiązujące na terenie szkoły.

 2. Nabycie umiejętności prowadzenia i korzystania z dokumentacji szkolnej: program, rozkład materiału, dziennik lekcyjny, arkusze oceny opisowej, przygotowywanie świadectw szkolnych.

 3. Poznanie zasad oceny pracy nauczyciela, wynikających z planu nadzoru pedagogicznego.

 4. Poznanie i wykonywanie obowiązków nauczyciela/lki-wychowawcy klasy.

 5. Projektowanie, organizowanie, prowadzenie i ewaluacja zajęć w języku polskim i angielskim z uczniami/uczennicami kl. I-III

 6. Analizowanie wyników obserwacji pracy nauczyciela/lki i uczniów/uczennic klas, w których odbywa się praktyka.

 7. Wykorzystywanie w procesie dydaktycznym metod aktywizujących oraz różnych form pracy z uczniami/uczennicami w celu motywowania ich do uczenia się.

 8. Diagnozowanie i indywidualizowanie pracy uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 9. Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów/uczennic. Ocenianie zachowania ucznia/uczennicy.

 10. Analiza i rozwiązywanie problemów wychowawczych na terenie klasy szkolnej.

 11. Zasady organizowania zebrań i planowania współpracy z rodzicami.

 12. Dokumentowanie własnej pracy i ocenianie nabytych kompetencji pedagogicznych z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych.

Zadania i treści praktyki studenci/tki realizują w ramach następujących modułów:

 • Zapoznanie z dokumentacją szkolną oraz programem i rozkładem materiału nauczania. Refleksje i opracowanie dokumentacji z praktyk – 15 godz.

 • Obserwowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych –10 godz.

 • Pełnienie roli wychowawcy klasowego oraz samodzielne prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim (25 godz.) oraz innych zajęć lub zajęć pozalekcyjnych (w tym w języku angielskim) (5 godz.) Łączny wymiar zajęć prowadzonych przez studenta/studentkę wynosi 30 godzin.

 • Konsultacje związane z przygotowaniem zajęć, omawianie obserwowanych i samodzielnie prowadzonych zajęć z nauczycielem/nauczycielką – opiekunem praktyki – 5 godz.

 1. Organizacja praktyki

Studenci/studentki przydzielani są do klas samodzielnie lub parami. Studenta/studentkę obowiązuje codzienna praca w szkole zgodnie z zaplanowanym harmonogramem zajęć. Harmonogram zajęć opracowuje student/studentka z nauczycielem/lką-opiekunem praktyk i przedstawia go opiekunowi z UW. W razie choroby student/studentka niezwłocznie powiadamia opiekuna praktyk w szkole i w UW.

 • Studenci/studentki współpracują z koordynatorem praktyk z ramienia UW zgodnie z zasadami odbywania praktyk w zakresie procedury ubezpieczenia i sporządzenia wymaganej dokumentacji do realizacji praktyki na terenie szkoły (podpisywanie porozumień, dostarczenie do szkoły ramowego programu praktyk, wzoru zaświadczenia, instrukcji praktyk) .

 • Studenci są ubezpieczani NNW na czas praktyk. Każdy student zgłasza się w tej sprawie do P. Agnieszki Tokarzewskiej drogą mailową a.tokarzewska@uw.edu.pl wysyłając stosowną tabelę. Do uzyskania ubezpieczenia niezbędne jest podanie następujących informacji: imię i nazwisko, numer PESEL oraz termin rozpoczęcia i zakończenia praktyk. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie studenci uzyskują od opiekunów praktyk z ramienia WP. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej 5 dni przed dniem rozpoczęcia praktyk (z wyłączeniem sobót, niedziel, świąt i innych dni wolnych od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami). Wskazane jest przesłanie w zgłoszeniu przedziału czasowego pobytu studenta w placówce. Wzór tabeli zgłoszeniowej stanowi oddzielny dokument.

 • Przed rozpoczęciem praktyki student/studentka ma obowiązek zapoznania się ze statutem szkoły, programem wychowawczym, programem współpracy z rodzicami, systemem oceniania i innymi regulaminami obowiązującymi na terenie szkoły (zwykle dostępne są na stronie internetowej szkoły), a także z filozofią edukacyjną szkoły (historia, misja, wizja, osiągnięcia), w której realizowana jest praktyka.

 • W ciągu pierwszych dwóch dni studenci/studentki obserwują lekcje prowadzone przez nauczyciela/lkę. W tym okresie studenci/studentki powinni także poznać:

  • zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej,

  • obowiązki nauczyciela/lki-wychowawcy klasy i ustalić z opiekunem praktyk zakres własnych zadań w tym zakresie,

  • zwyczaje, które wprowadził wychowawca na terenie swojej klasy, a także zasady współpracy z rodzicami,

  • metody i formy, które wykorzystuje podczas zajęć nauczyciel/lka,

  • dostępną bazą środków dydaktycznych,

  • nawiązać kontakt i poznać uczniów/uczennice,

  • pozyskać informacje na temat specyficznych problemów wychowawczych klasy, omówić przyjęte sposoby ich rozwiazywania i profilaktyki,

  • przeanalizować program i rozkład materiału nauczania, a następnie w uzgodnieniu z nauczycielem/lką dokonać wyboru tematów zajęć, które będą realizować podczas praktyki,

  • przygotować plan działań projektowych i przedstawić je do zatwierdzenia nauczycielowi/lce.

 • Następnie praktykanci/praktykantki samodzielnie realizują zaplanowane i zatwierdzone przez opiekuna praktyk działania. Prowadzą lekcje, zajęcia zintegrowane (także w języku angielskim) zawarte w rozkładzie nauczania klasy, w której odbywa się praktyka. Zajęcia powinny być realizowane na podstawie samodzielnie zaprojektowanych scenariuszy, które przed realizacją studenci konsultują z opiekunem praktyk.

 • Pozostałe godziny studenci/studentki realizują podczas zajęć pozalekcyjnych (także w języku angielskim).

 • Po wszystkich przeprowadzonych zajęciach praktykanci/praktykantki wraz z nauczycielem/lką analizują swoją pracę. Zwracają uwagę na zgodność między zamierzeniami i przebiegiem zajęć, na trudności i osiągnięte sukcesy.

 • Podczas praktyki studenci/studentki powinni wypełnić Kartę indywidualnych potrzeb ucznia/uczennicy (opracowaną na podstawie dokumentacji i informacji pochodzacych od nauczyciela oraz własnych obserwacji dziecka).

 • Po zakończeniu praktyki student/tka dokonuje ewaluacji własnych kompetencji.

IV. Zadania opiekuna praktyk na terenie szkoły

 • Opracowanie harmonogramu i zorganizowanie poszczególnych dni pracy studentów/tek.

 • Pomoc w wyborze tematów zajęć, w terminie umożliwiającym studentom/tkom gruntowne przygotowanie się do pracy.

 • Konsultowanie przygotowanych przez studentów/tki scenariuszy i zatwierdzenie ich do realizacji.

 • Kontrola nad prawidłowym przebiegiem prowadzonych zajęć.

 • Wspólna refleksja i ocena poszczególnych elementów przeprowadzonych zajęć, udzielenie studentowi odpowiednich wskazówek i rad.

 • Wystawienie zaświadczenia o odbyciu praktyki według dostarczonego wzoru.

 1. Zaliczenie praktyki

Praktykę pedagogiczną zalicza koordynator praktyki z ramienia UW na podstawie otrzymanej dokumentacji formalnej oraz analizy prac studenta zgromadzonych w portfolio.

Do dokumentów formalnych należą:

 • porozumienie w sprawie organizacji praktyk pedagogicznych

 • ramowy program praktyki pedagogicznej

 • zaświadczenie o odbyciu praktyk pedagogicznych (opinia nauczyciela, opiekuna praktyk)

W portfolio powinny znaleźć się:

 • trzy samodzielnie zaprojektowane przez studenta/tkę scenariusze zajęć zintegrowanych wraz z refleksjami na temat ich realizacji

 • karta indywidualnych potrzeb ucznia/uczennicy opracowanej na podstawie

dokumentacji i informacji pochodzących od nauczyciela oraz własnych obserwacji

 • analiza podręcznika do nauki języka angielskiego

 1. Literatura:

 • Babiuch M. (2022), Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów, WSiP

 • Fisher R. (1999), Uczymy się uczyć, WSiP

 • Helm J.H., Katz J.G. (2003), Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Wyd. CODN

 • Jarosz E., Wysocka E. (2012), Diagnoza psychopedagogiczna – podstawowe problemy i rozwiązania, Wyd. Akademickie „Żak”

 • Klus Stańska D. (red.) (2015), (Anty) edukacja wczesnoszkolna

 • Klus-Stańska D., Szczepska – Pustkowska M. (red.) (2009), Pedagogika wczesnoszkolna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

 • Perry R. (2000), Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem, WSiP

 • Rudnik E, Moszyńska A, Owczarska B. (2010), Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Wyd. Jedność

 • Szpotowicz, M., Szulc-Kurpaska, M. (2009), Teaching English to Young Learners, PWN

 • Tripp D. (1996), Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu, WSiP

 • Włoch S., Włoch A. (2009), Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Wyd. Akademickie „Żak”

 • Żłobicki W. (2000), Rodzice i nauczyciele w edukacji wczesnoszkolnej, Wyd. Impuls