Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie Edukacji Integracyjnej Dzieci z Niepełnosprawnościami

Wydział Pedagogiczny UW

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa

Sekretariat: pokój 117

mgr Maria Skowrońska

m.skowronska@uw.edu.pl

dyżury: wtorki godz. 16:30-17:00

tel.: 22 55 308 11

Kierownik Studiów dr hab. Grzegorz Szumski, prof.UW

g.szumski2@uw.edu.pl

 

Celem Studiów jest przygotowanie specjalistów zajmujących się edukacją dzieci z niepełnosprawnością (z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, z zespołem Aspergera,, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością wzrokową i z niepełnosprawnością słuchową) w  integracyjnych placówkach oświatowych a także tych, które realizują program edukacji włączającej (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, internaty, domy dziecka).

Studia mają charakter kwalifikacyjny, co oznacza, że dają kwalifikacje do wspierania edukacji i wychowania osób niepełnosprawnych w placówkach integracyjnych lub realizujących program edukacji włączającej.- Moduł V:  Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej. Standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Studia przygotowują do pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi kształconych w różnorodnych placówkach o charakterze integracyjnym, a także realizujących program edukacji włączającej (np. jako nauczyciel wspomagający).

Program studiów (360 godzin zajęć w tym 240 godzin dydaktycznych wykładów, konwersatoriów i warsztatów i 120 godzin praktyk) obejmuje następujące przedmioty: Szkoła integracyjna jako środowisko integracji społecznej, Psychospołeczne problemy uczniów, Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna ucznia niepełnosprawnego i jego potrzeb, Modele pomocy uczniom o specjalnych potrzebach (uczniom niewidomym i niedowidzącym, niesłyszącym i niedosłyszącym, uczniom z upośledzeniem umysłowym, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z niepełnosprawnością ruchową), Warsztat kompetencji wychowawczych, Psychospołeczne problemy uczniów z niepełnosprawnościami.  Podczas praktyki słuchacze obserwują i asystują w trakcie zajęć szkolnych i/lub wychowawczych w placówkach integracyjnych różnego stopnia, według wyboru studenta (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła gimnazjalna, szkoła ponad gimnazjalna).

Zajęcia odbywają się średnio w jeden lub dwa weekendy w miesiącu. 

Proponowane godziny zajęć:

– soboty od godz. 10.00 – 16.45, – niedziele w godz. 8.15 – 15.00.

Podstawę zaliczenia studiów stanowi 80% obecności i zaliczenie wszystkich przedmiotów, (kolokwia, prace zaliczeniowe, aktywność). Studia kończą się dwuczęściowym egzaminem.

Na studia przyjmowani są nauczyciele przedmiotowi (także przedmiotów zawodowych); nauczyciele: nauczania początkowego, nauczania przedszkolnego; osoby, które ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia z zakresu pedagogiki lub nauk pokrewnych (np. psychologia, resocjalizacja – w takich przypadkach konieczność uzupełnienia kwalifikacji nauczycielskich – moduł 1-3 ).

Rekrutacja 2018/2019

Koszt semestru: 1700,- zł, studia trwają 3 semestry  ( 5.100,00 zł za całość )

Termin rekrutacji: 15 maja 2018 r. – 30 września 2018 r.

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 została przedłużona do 2 grudnia 2018 r.  – zapraszamy!

Rozpoczęcie zajęć: II semestr 2018/19

Zapisy przez Internetową Rejestrację Kandydatów: https://irk.oferta.uw.edu.pl

  1. Należy założyć konto w IRK i wprowadzić wszystkie wymagane dane (adres zameldowania i zamieszkania, nr telefonu, adres mailowy, imiona rodziców, nr dowodu osobistego, wykształcenie: szkoła średnia, ukończone studia (nazwa uczelni, numer dyplomu, data wydania dyplomu)

  2. Wybrać z Oferty SP-PE-EDINTE, uzupełnić Życiorys.

  3. Złożyć dokumenty w sekretariacie pok. 117 w terminie od 12 czerwca do 10 lipca oraz 11 września – 9 października 2018 r. w pokoju 117 w godz. 16:30 – 17.00 lub przesłać tradycyjną pocztą na adres Wydziału z dopisaną nazwą studiów podyplomowych

Komplet dokumentów: podanie o przyjęcie na studia, poświadczone ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych lub odpis dyplomu, 1 zdjęcie, życiorys, ksero dowodu osobistego, zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów. Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.