Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Podyplomowe Studia Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego

UWAGA! W roku akademickim 2024/25 nie rusza rekrutacja na  Podyplomowe Studia Wczesnego Nauczania Angielskiego

Kierownik: dr Paulina Marchlik (email: p.marchlik@uw.edu.pl )

Sekretarz: Agnieszka Tokarzewska (email: a.tokarzewska@uw.edu.pl ),

Tel. (22) 55 30 828

Program studiów (360 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Wybrane metody i techniki pracy z małymi dziećmi; Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (CLIL); Metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego; Fonetyka praktyczna; Nowoczesne technologie w nauczaniu języka angielskiego;  Lektorat z języka angielskiego;  Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; Wykorzystanie literatury i dramy w nauczaniu języka.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Specjalizujemy się w metodyce łączenia nauczania języka angielskiego i treści przedmiotowych w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – szeroko rozumianej jako edukacja dwujęzyczna.

Lektorat z języka angielskiego doskonali posiadane już kompetencje językowe słuchaczy. Jest również okazją do zdobycia wiedzy merytorycznej dostosowanej do potrzeb słuchaczy oraz poszerzenia wiedzy fachowej z zakresu metodyki nauczania dzieci języka angielskiego.

Wykładowcy

Kadra naukowa prowadząca studia to nie tylko doskonali metodycy i wysoko cenieni wykładowcy akademiccy UW, ale także w dużej części praktycy pracujący z dziećmi od wielu lat, co zapewnia praktyczne przygotowanie do pracy.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Zaliczenia

Warunkiem umożliwiającym ukończenie studiów jest uzyskanie 60 punktów ECTS i przygotowanie portfolio studenta.

Absolwenci

Absolwent  studiów zdobędzie rozbudowany teoretyczny i praktyczny warsztat kompetencji potrzebnych do nauczania języka angielskiego, z  uwzględnieniem specyfiki nauczania we wczesnych etapach edukacji oraz edukacji dwujęzycznej. Zajęcia będą dotyczyły m. in. wykorzystania w pracy z dziećmi najnowszych trendów w metodyce nauczania języków obcych z uwzględnieniem TIK, nauczania dwujęzycznego łączącego w sobie zalety nauczania języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej/przedszkolnej (z ang. CLIL), wykorzystania wieloaspektowego podejścia do zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych dzieci w nauczaniu języka angielskiego, przygotowania do prowadzenia zajęć językowych i organizacji pracy podczas lekcji z wykorzystaniem szerokiego wachlarza pomocy dydaktycznych. Studia podyplomowe Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego dają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III.

Rekrutacja

Kandydat na studia musi spełniać następujące wymagania:

  1. wykształcenie wyższe (co najmniej na poziomie VI PRK),
  2. przygotowanie pedagogiczne,
  3. znajomość języka angielskiego  na poziomie C1 (znajomość w stopniu zaawansowanym lub biegłym) lub na poziomie B2 (znajomość w stopniu podstawowym) wraz z kwalifikacjami do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych.

Kandydat zakwalifikowany na studia powinien złożyć następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia (drukowane z systemu IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu),
  2. ksero (oraz oryginał lub odpis do poświadczenia) dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem,
  3. zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów,
  4. świadectwo egzaminu z języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli lub świadectwa złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka angielskiego stopnia II, o którym mowa w załączniku do w/w rozporządzenia.

Z obowiązku złożenia świadectwa potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolniona jest osoba, która:

  • ukończyła studia na kierunku filologia angielska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego,
  • ukończyła studia w kraju, w którym językiem urzędowym jest język angielski.

Zapisy przez Internetową Rejestrację Kandydatów

https://irk.oferta.uw.edu.pl