Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

dr hab. Adam Fijałkowski

Stanowisko:
prof. UW


Jednostka:
Zakład Humanistycznych Podstaw Pedagogiki, Pracownia Historii Oświaty i Wychowania


Funkcje:
Kierownik Zakładu Humanistycznych Podstaw Pedagogiki
Redaktor naczelny "Kwartalnika Pedagogicznego" (1.10.2013 - 28.02.2021)
Komisja Biblioteczna
członek Rady Wydziału Pedagogicznego UW
członek Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika na UW
członek Sekcji Historii Pedagogiki Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN


Telefon:
22 55 308 55


E-mail:
a.fijalkowski@uw.edu.pl


Dyżur:
pok. 417, piątek, 15:00-15:30[button color="black" size="small" link="/materialy-dla-studentow/afijalkowski/" ]Materiały dla studentów[/button]

Zainteresowania naukowe:


ORCID: 0000-0002-1049-875X

Historia wychowania, twórczość edukacyjna Wincentego z Beauvais OP (ok.1194-1264), nauczanie i wychowanie w średniowieczu i w czasach nowożytnych, dawne książki szkolne (XIV-XVIII w.), literatura dla dzieci i młodzieży. ************************************************************************************************************ Wystawa "ORBIS PICTUS - Świat malowany Jana Amosa Komeńskiego" prezentowana jest w salach wykładowych Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (sala 413, 414 i 415) od 6.09.2011 r. Wystawa „Orbis pictus – Świat malowany Jana Amosa Komeńskiego” prezentowana była wcześniej: - w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (17.12.2008-18.01.2009), - w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (9.-28.03.2009), - w Instytucie im. Herdera w Marburgu (w wersji niemieckojęzycznej, 10.02-9.04.2009), - w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego (22.-26.09.2009), - w Bibliotece Jagiellońskiej (3.-26.02.2010 r.), - w Bibliotece Badań Historyczno-Oświatowych w Berlinie (Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung DIPF Berlin, 6.05-1.12.2010 r., w wersji niemieckojęzycznej), - w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej (10.03.-15.05.2010 r.), - w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu (17.11.-15.12.2010), - w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku (od 16 grudnia 2010 r. do końca marca 2011 r.) *****************************************************************************************************************

Kontakt:
prof. UW dr hab. Adam Fijałkowski
Uniwersytet Warszawski
Wydział Pedagogiczny
Zakład Humanistycznych Podstaw Pedagogiki (kierownik)
Pracownia Historii Oświaty i Wychowania
ul. Mokotowska 16/20
00-561 Warszawa

a.fijalkowski@uw.edu.pl

*******************************

Univ.-Prof. Adam Fijałkowski
Universität Warschau

Pädagogische Fakultät

Leiter der Abteilung für Geschichte und Philosophie der Erziehung

Arbeitsbereich Bildungsgeschichte

ul. Mokotowska 16/20
00-561 Warszawa, Polen / Poland
a.fijalkowski@uw.edu.pl

*****************************************
Curriculum vitae:
Absolwent IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie (1988) oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Brwinowie - Pszczelinie (1989). Studia w Instytucie Historycznym UW (1988-1993, seminarium magisterskie prof. Henryka Samsonowicza) i na Central European University w Budapeszcie (1992-1993, promotor: prof. János Mihály Bak). Prezes SKMA Warszawa 1991-1992. Praca magisterska nt. "The Royal Coronations in the Polish and Hungarian Narravite Sources in the late Middle Ages" (CEU Budapest, 1993). Od 15.10.1993 r. - w Katedrze Historii Oświaty i Wychowania Wydziału Pedagogicznego UW pod kierownictwem prof. Ireny Szybiak. Praca doktorska nt: "Idee edukacyjne Wincentego z Beauvais (ok. 1194-1264)" na Wydz. Pedagogicznym UW (1999). Habilitacja nt. "Tradycja i nowatorstwo w Orbis sensualium pictus Jana Amosa Komeńskiego" na Wydz. Pedagogicznym UW (2013).
Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1999), Tygodnika "Polityka" (2003), DAAD (1997), Alexander von Humboldt-Stiftung (2005), Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (2002 sqq.), Fundacji Jana Pawła II w Rzymie (1999, 2000, 2001), Instytutu Herdera w Marburgu (2008); staże naukowe na Uniwersytecie Wiedeńskim (Universität Wien), Wolnym Uniwersytecie Berlińskim (Freie Universität Berlin), Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie (Humboldt-Universität zu Berlin), Katolickim Uniwersytecie w Lowanium (Katholieke Universiteit Leuven), Uniwersytecie w Würzburgu (Julius-Maximilians-Universität Würzburg), Uniwersytecie w Konstancji (Universität Konstanz). "Visiting Professor" na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, sem. zimowy 2012/13) oraz na Uniwersytecie w Pasawie (Universität Passau, sem. letni 2024).


Wybrane publikacje:


Publikacje / Publications / Publikationen:


(monografie wyróżnione pogrubioną czcionką / monographs are marked in bold / Monographien sind fett markiert)

2023

87. Adam Fijałkowski, Edukacja humanistyczna w myśli Ireny Wojnar - inspiracje i ich interpretacje, "Kwartalnik Pedagogiczny" R. LXVIII, 1 (267), 2023, s. 37-46.

2022

86. Izabela Moszczeńska, Wspomnienia i listy, wstęp i opracowanie Adam Fijałkowski, Magdalena Rzepka, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022. 552 strony. https://www.wuw.pl/product-pol-17017-Wspomnienia-i-listy-EBOOK.html

2021

85. (rozdział w monografii) Adam Fijałkowski, Człowiek i labirynty świata w interakcji edukacyjnej, w: Humanistyczne ambiwalencje globalizacji. Zbiór studiów, wstęp i opracowanie redakcyjne: Agnieszka Piejka, Irena Wojnar, Polska Akademia Nauk. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2021, s. 173-180.

84. Adam Fijałkowski (50%), Irena Wojnar (50%), Humanistyczne alternatywy pedagogów, Warszawa: Wydawnictwa UW, 2021. 198 stron.

83. (artykuł w czasopiśmie) Adam Fijałkowski, Między teorią a praktyką wychowania – czego dziś możemy nauczyć się z Orbis sensualium pictus Jana Amosa Komeńskiego, "Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne", t. VIII, 2021: Od Jan Amosa Komeńskiego do współczesności, s. 37-49. DOI: 10.34739/szk.2021.08.02

link: https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/szk

82. (rozdział w monografii) Adam Fijałkowski, Rola pracy w poglądach Jana Amosa Komeńskiego, w: Aksjologiczne aspekty pracy w procesie resocjalizacji, wyd. Beata Mydłowska, Kraków: Impuls, 2021, s. 125-132. ISBN 978-83-8095-991-0.

81. (artykuł w czasopiśmie) Adam Fijałkowski (33%), Julia Stępniewska (33%), Piotr Zańko (33%), O początkach wychowania seksualnego w Polsce i kontestacji młodzieżowej na Zachodzie – zapis ostatniego wywiadu z Profesorem Andrzejem Jaczewskim, „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 1 (259), 2021, s. 188-205.

2020

80. (artykuł w czasopiśmie) Adam Fijałkowski: Pansofia Jana Amosa Komeńskiego w kontekście encyklopedyzmu XVI–XVII wieku, "Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne", Seria: Pedagogika, zeszyt VII, 2020, s. 65-73. DOI: 0.5604/01.3001.0014.7095. Online: http://szkpedagogika.uph.edu.pl/resources/html/article/details?id=213022 

79. (rozdział w monografii) Adam Fijałkowski: Seminarium nauczycielskie Józefa Jeziorowskiego w Poznaniu jako przykład recepcji myśli Pestalozziego na ziemiach polskich, w: Szkoła polska od XVIII do XXI wieku, red. Ryszard Ślęczka, Anna Włoch, Justyna Wojniak, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Prace Monograficzne, t. 969, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020, s. 69-86. DOI 10.24917/9788380844698.4

78. (artykuł w czasopiśmie) Adam Fijałkowski (50%), Irena Wojnar (50%), Kongres pedagogiczny na przełomie... W 50-lecie Światowego Kongresu Pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim [09.1969] , "Kwartalnik Pedagogiczny" t. LXV, 2 (256), 2020, s. 195-204. online:  https://kwartalnikpedagogiczny.pl/resources/html/article/details?id=208557

2019

77. Adam Fijałkowski (artykuł w czasopiśmie): Komeński a Ramus i ramizm – czyli o nowych tropach badań komeniologicznych, "Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne", seria: Pedagogika, W stronę komeniologii jako nauki: dyskusje - polemiki - dylematy, t. VI, 2019, s. 147-158 - online: https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/szk/article/view/1486

76. Adam Fijałkowski (artykuł w czasopiśmie): Profesor Tadeusz Bieńkowski - filolog klasyczny, historyk nauki i oświaty - szkic do portretu komeniologa, "Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne", seria: Pedagogika, W stronę komeniologii jako nauki: dyskusje - polemiki - dylematy, t. VI, 2019, s. 421-428 - online: https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/szk/article/view/1505


75. Adam Fijałkowski (rozdział w monografii / Kapitel in einer Monographie): Pedagogika narodowosocjalistyczna - w: Pedagogika, red. Bogusław Śliwerski, Zbigniew Kwieciński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 153-164.

74. Adam Fijałkowski (recenzja książki /Buchbesprechung): Joachim Bahlcke, Kalwinizm i Jednota braci czeskich w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Studia na temat społecznego i kulturowego znaczenia wyznania reformowanego w okresie wczesnonowożytnym, red. R. Mnich (Labyrinthi, t. IV), Wydawnictwo IKR[i]BL, Berlin – Siedlce 2017, 270 s. - w: "Kwartalnik Pedagogiczny", t. LXIV, 3 (253), 2019, s. 252-254. online: https://kwartalnikpedagogiczny.pl/resources/html/article/details?id=194568

73. Adam Fijałkowski (recenzja książki/ Buchbesprechung): Joachim Bahlcke, Kalwinizm i Jednota braci czeskich w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Studia na temat społecznego i kulturowego znaczenia wyznania reformowanego w okresie wczesnonowożytnym, Labyrinthi IV, Berlin-Siedlce 2017 - w: "Comenius-Jahrbuch", t. 27, 2019, hrsg. von A. Lischewski, Die Deutsche Comenius-Gesellschaft, s. 164-166 (w języku niemieckim) .

2018

72. Adam Fijałkowski (artykuł w czasopiśmie): Patriotyzm i odpowiedzialność pedagogiczna, w: "Przyszłość. Świat - Europa - Polska.", Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, nr 1 (41), 2018, s. 120-123. Wersja online: http://prognozy.pan.pl/images/stories/Pliki/przyszlosc/Biuletyn_1_41_2018_wer_19_10_07.pdf

71. Adam Fijałkowski (artykuł / Aufsatz): Polski patriotyzm i pedagogia Grunwaldu, „Kwartalnik Pedagogiczny”, t. LXIII, 4 (250), 2018, s. 9-19.

70. Irena Wojnar (50%), Adam Fijałkowski (50%), artykuł / Aufsatz: Świadek historii - w stulecie odzyskania Niepodległości...,  „Kwartalnik Pedagogiczny”, t. LXIII, 4 (250), 2018, s. 289-302.

69. Adam Fijałkowski (recenzja książki/ Buchbesprechung): Jan Amos Komeński i jego korespondencja z Cyprianem Kinnerem z Elbląga 1642-1648 / Jan Amos Comenius and his Correspondence with Cyprian Kinner from Elbing 1642-1648, wyd. W.J. Hitchens, A. Konior, A. Matuszewski, J.T. Young, Prezydent Miasta Leszna, Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne w Lesznie, Sheffield-Warszawa-Leszno 2017. 271 stron + il., w: „Kwartalnik Pedagogiczny”, t. LXIII, 2018, z. 2 (248), s. 154-158.

68. artykuł / Aufsatz: Adam Fijałkowski (50%), Irena Wojnar (50%), Wychowanie dla przyszłości - w 70. rocznicę pierwszego wydania książki Bogdana Suchodolskiego, „Kwartalnik Pedagogiczny”, t. LXIII, 2 (248), 2018, s. 159-167.

2017

67. artykuł/Aufsatz: Adam Fijałkowski, Jubileusz 50-lecia Zakładu Teorii Wychowania Estetycznego.Polska koncepcja wychowania estetycznego. Założenia – analiza doświadczeń– prognoza - w: "Kwartalnik Pedagogiczny" 4/2017, s. 12-16.

66. Adam Fijałkowski (recenzja książki/ Buchbesprechung): Irena Wojnar, Humanistyczne przesłanki niepokoju, Warszawa 2017, w: "Kwartalnik Pedagogiczny" 4/2017, s. 204-208.

65. artykuł/Aufsatz: Adam Fijałkowski = Адам Фиялковский, Латинский текст звучащего алфавита в Orbis sensualium pictus Я. А. Коменского [Latynskij tekst zvuchavshego alfavita v Orbis sensualium pictus J.A. Komenskogo] (DOI 372.416.2; 371.671.15), "Ценности и смыслы" [Tschennosti i smysly], ISSN 2071-6427, Moskva, 2017, nr 4 (50), s. 136-156.
online:
https://drive.google.com/file/d/0B-pg2k6dU-GcUVhPR1N2bFJKVnM/view?usp=drive_web

2016

64. Monografia / Monographie: Anna Wiłkomirska (50%), Adam Fijałkowski (50%): Jaki patriotyzm?, Warszawa: Difin, 2016. 177 stron.

63. artykuł w czasopiśmie ERIH / Aufsatz: Adam Fijałkowski, 60 lat "Kwartalnika Pedagogicznego" / 60 years of "The Pedagogical Quarterly", "Kwartalnik Pedagogiczny" t. LXI, nr 2 (240), 2016, s. 9-15.

62. artykuł w czasopiśmie ERIH / Aufsatz: Adam Fijałkowski (50%), Irena Wojnar (50%), Wspomnienie o Czesławie Kupisiewiczu - in memoriam, "Kwartalnik Pedagogiczny", t. LXI, 1 (239), s. 169-207.

61. redakcja naukowa monografii / Monographie: Irena Szybiak, Szkoła - nauczyciel - wychowanie, red. naukowa / hrsg. von Janina Kamińska, Adam Fijałkowski, Warszawa; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. 577 stron + indeksy.

2015
60. artykuł w czasopiśmie ERIH / Aufsatz: Adam Fijałkowski (50%), Matthias Thumser (50%), Zwei Dorpater Besitzverzeichnisse von 1582 und 1601, "Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung" (ISSN 0948-8294), Bd. 64, Nr. 4 (2015), S. 498 - 520. zob. http://www.zfo-online.de/index.php/zfo/issue/view/93

59. Artykuł w czasopiśmie ERIH/ Aufsatz: Elżbieta Putkiewicz, Adam Fijałkowski, Przegląd krajowych i zagranicznych badań nad korepetycjami [Review of the Polish and international researches on private tutoring], "Kwartalnik Pedagogiczny", R. LX: 2015, z. 3, s. 133-187.

58. Monografia; edycja tekstu / Monographie u. Edition: Jan Amos Komeński / Johann Amos Comenius, Świat w obrazach rzeczy dostępnych zmysłom / Orbis sensualium pictus, Wstęp i przekład polski z jęz. łacińskiego Adam Fijałkowski, Warszawa: Wydawnictwa UW, 2015 (378 stron). [Wydanie łacińsko-niemiecko-polskie według wydania pierwszego, łacińsko-niemieckiego - Nürnberg: Michael Endter, 1658].

2014

57. Artykuł w czasopiśmie/ Aufsatz: Adam Fijałkowski, Mit dem Schulbuch »in die Welt« – der Orbis pictus des Johann Amos Comenius. W: / In: "Non Fiktion. Arsenal der anderen Gattungen" (2006ff.), wyd./hrsg. v. David Oels (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz), Jg. 9, 2014, Heft 2: Schulbuch, wyd./hrsg. von Maren Tribukait, s. 15-27. ISSN 0340-8140; ISBN 978-3-86525-448-1

56. Artykuł w czasopiśmie z listy ERIH/ Aufsatz: Adam Fijałkowski (50%), Irena Wojnar (50%), O początkach Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i "Kwartalnika Pedagogicznego", [w:]: "Kwartalnik Pedagogiczny" rok LIX, 2014, nr 3 (233), s. 77-94.

55. A.Fijałkowski (50%), redakcja naukowa i Wstęp (z dr hab. Janiną Kamińską- 50%) zeszytu czasopisma z listy ERIH: "Kwartalnik Pedagogiczny" rok LIX: 2014, nr 4, s. 7-8 - z okazji 60-lecia Wydziału Pedagogicznego UW.

54. A. Fijałkowski (50%), redakcja naukowa i Wstęp (z dr hab. Janiną Kamińską - 50%) zeszytu czasopisma z listy ERIH: "Kwartalnik Pedagogiczny" rok LIX: 2014, nr 3, s. 5-6 - z okazji 60-lecia Wydziału Pedagogicznego UW.

53. Artykuł w czasopiśmie z listy ERIH/Aufsatz: Adam Fijałkowski, Doktorat Anny Radziwiłł - w kontekście miejsca i czasu powstania. W: "Kwartalnik Pedagogiczny" rok LIX, 2014, nr 1-2 (231-232), s. 215-226.

52. Edycja tekstu w czasopiśmie z listy ERIH/ Edition: Anna Radziwiłł [1939-2009], Ideologia wychowawcza sanacji i jej odbicie w polityce szkolnej w latach 1926-1939 [Część wstępna, Część pierwsza i Zakończenie], [wyd. Adam Fijałkowski]. W: "Kwartalnik Pedagogiczny" rok LIX, 2014, nr 1-2 (231-232), s. 227-306.

2013
51. rozdział w monografii/Kapitel in einer Monographie: A. Fijałkowski, "Wszystko wychodząc z rąk Stwórcy jest dobre..." - o interpretacjach "Emila, czyli o wychowaniu" J.J. Rousseau, w: Rzeczywistość edukacyjna. Tropy i wątki interpretacyjne, red. Sławomir Sztobryn, Krzysztof Kamiński, Łódź 2013, s. 33-48 (Rzeczywistość edukacyjna, t. 1).

50. A. Fijałkowski (recenzja książki / Buchbesprechung): M. Chamarczuk SDB, Hans­ Brask­ (1464–1538),­ Linköping­ (Szwecja)­ --­ Lenda (Polska): ­biskup,­ polityk,­ nowator, Sztokholm–Ląd nad Wartą 2012, w: "Seminare" t. 34 (2013), s. 410-411.

2012
49. artykuł w czasopiśmie z listy ERIH: Adam Fijałkowski, O francuskojęzycznych wydaniach i ilustracjach 'Emila, czyli o wychowaniu' Jana Jakuba Rousseau w XVIII wieku - zmienne kierunki interpretacji, "Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria", t. 21, z. 4, 2012, s. 121-135 + il.

48. monografia: A. Fijałkowski, Tradycja i nowatorstwo w Orbis sensualium pictus Jana Amosa Komeńskiego, Warszawa: Wydawnictwa UW, 2012. 410 S. il.

47. rozdział w monografii / Kapitel in einer Monographie: A. Fijałkowski, Dydaktyka Sigismunda Eveniusa i Jana Amosa Komeńskiego, w [in]: Jan Amos Komeński a Europa XVII wieku / Jan Amos Komenský und Europa im XVII. Jahrhundert, red. Barbara Sitarska, Roman Mnich, Siedlce 2012, s. 161-171 (Studia Comeniana Sedlcensia ; 4).

2010
46. monografia [współred. naukowa]: Szkoła polska od średniowiecza do XX wieku między tradycją a innowacją, pod red. I. Szybiak, A. Fijałkowskiego, J. Kamińskiej, przy współpr. K. Buczek, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2010. 468 s. : il. ; 25 cm.

45. rozdział w monografii / Kapitel in einer Monographie: A. Fijałkowski, Szkoła i wychowanie między ideałami a rzeczywistością według Jana Amosa Komeńskiego, w: Szkoła polska od średniowiecza do XX wieku..., s. 41-72.

44. artykuł / rozdział w monografii: A. Fijałkowski, I. Szybiak, Nauczyciele szkół Komisji Edukacji Narodowej w Wielkim Księstwie Litewskim wobec wydarzeń politycznych w latach 1788-1793, w: Szkoła polska od średniowiecza do XX wieku..., s. 73-89.

43. artykuł / rozdział w monografii: A. Fijałkowski, Jan Amos Komeński w kontekście dziejów komunikacji społecznej, w: Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku, red. K. Jakubiak, T. Maliszewski, Kraków 2010, s. 445-458 (Szkoła - państwo - społeczeństwo, red. R. Grzybowski ; 1).

42. artykuł w czasopiśmie: A. Fijałkowski, Vortrag zur Eröffnung der Ausstellung „Orbis Pictus. Die Welt in Bildern des Johann Amos Comenius” am 6.Mai 2010 in der BBF, „Mitteilungsblatt des Förderkreises Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung”, Berlin, R. 21 (2010) 1, s. 15-21. ISSN 1860-3084
dostępny także online: http://bbf.dipf.de/foerderkreis/2010/mb_2010_01.pdf

41. artykuł / rozdział w monografii: A. Fijałkowski, Aut liberi aut libri? Uczony a życie rodzinne w średniowieczu, w czasach nowożytnych i obecnie - w: Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie - ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej, t. I: Od średniowiecza do początku XX wieku, red. K. Kabacińska, K. Ratajczak, Poznań 2010, s. 17-26.

2009
40. artykuł w czasopiśmie z listy ERIH: A. Fijałkowski, Z dziejów myślenia o tutoringu – krótki zarys historii indywidualnego kształcenia i wychowania, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2009, nr 2 (212), s. 5-33.

39. artykuł w czasopiśmie: A. Fijałkowski, Świat malowany Jana Amosa Komeńskiego, „Uniwersytet Warszawski. Pismo Uczelni”, nr 1 (40), luty 2009, s. 26-27.

2008
38. monografia: A. Fijałkowski, Orbis Pictus - Świat malowany Jana Amosa Komeńskiego / Orbis Pictus - Die Welt in Bildern des Johann Amos Comenius [tekst równolegle po polsku i po niemiecku], Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2008. 130 S.+98 il.
Recenzje:
a. Marta Bečková (Praha), w: „Acta Comeniana” 24 (XLVIII), Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2010, s. 150-151;
b. Joachim Bahlcke (Stuttgart), w: „Comenius-Jahrbuch. Herausgegeben im Auftrag der Deutschen Comenius-Gesellschaft”, Bd. 16-17/2008-2009, s. 120-121.
c. Roman Bobryk (Siedlce), Orbis sensualium pictus Jana Amosa Komeńskiego – słowa i obrazy, w: Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku, pod red. B. Sitarskiej i R. Mnicha, Siedlce 2010, s. 257-260.
d. Janina Kamińska (Warszawa) w: „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2011, t. XLVIII, s. 209-214,
e. Andreas Fritsch (Berlin), Ansprache zur Eröffnung der Ausstellung „Orbis Pictus. Die Welt in Bildern des Johann Amos Comenius“ (von Adam Fijałkowski, Warschau) in der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (Berlin) am 6. Mai 2010, w: "Comenius-Jahrbuch", Bd. 18 (2010), Sankt Augustin: Academia-Verlag, 2011, s. 186-189.

37. artykuł / rozdział w monografii: A. Fijałkowski, Die 'voces variae animantium' in der Unterrichtstradition des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, w: Das Sein des Dauer, wyd. A. Speer, Thomas-Institut der Universität zu Köln, Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2008, s. 447-469 (Miscellanea Mediaevalia ; 34).

36. artykuł / rozdział w monografii: A. Fijałkowski, Das "Speculum maius" des Vinzenz von Beauvais in digitaler Edition - w: Methodik-Amtsbücher, Digitale Edition-Projekte, wyd. M. Thumser, J. Tandecki, A. Thumser, Editionswissenschaftliche Kolloquien 2005/2007, Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2008, s. 229-234 (Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition ; 4).

2007
35. artykuł w czasopiśmie z listy ERIH: A. Fijałkowski, A Latin Text of the "vocal alphabet" in the Orbis sensualium pictus of J.A. Comenius, „Studia Comeniana et Historica” (=SCetH), Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod, Česká republika, nr 37, 2007, z. 77-78, s. 164-179.

34. recenzja książki [review/Rezension]: L. Boyer, Das Prunk-ABC-Buch für Maximilian I. Österreichs älteste Fibel (um 1466). Eine pädagogisch-didaktische Studie, Wien 2004 – w: „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2007, 3 (205), s. 176-181.

33. recenzja książki: Logica modernorum in Prague about 1400: the sophistria disputation 'Quoniam quatuor' (MS Cracow, Jagiellonian Library 686 ff. 1ra-79rb), with a partial reconstruction of Thomas of Cleve's Logica, ed. with an introduction and appendices by E. P. Bos, Leiden-Boston 2004 (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, t. 82) – w: „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters namens MGH” (=DA), München: MGH, 2007, t. 63, s. 246-247.

2006
32. artykuł / rozdział w monografii: A. Fijałkowski, Czy Herbart był kontynuatorem dawnej myśli oświatowej, w: Herbart znany i nieznany. W dwusetną rocznicę wydania Pedagogiki ogólnej, pod red. Jana Piskurewicza i Dariusza Stępkowskiego, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2006, s. 101-116.

31. artykuł / rozdział w monografii: A. Fijałkowski, The Arabic Authors in the Works of Vincent of Beauvais, w: Wissen über Grenzen. Arabisches Wissen und lateinisches Mittelalter, wyd. A. Speer, L. Wegener, Berlin-New York: de Gruyter 2006, s. 483-495 (Miscellanea Mediaevalia ; 33).

30. artykuł / rozdział w monografii: A. Fijałkowski, Magie im 'Speculum maius' des Vinzenz von Beauvais O.P.(+1264) und die Reflexe in Ostmitteleuropa während des späten Mittelalters, w: Religion und Magie in Ostmitteleuropa. Spielräume theologischer Normierungsprozesse in Spätmittealter und Früher Neuzeit, wyd. Th. Wünsch, Berlin: LIT Verlag, 2006, s. 217-224 (Religions- und Kulturgeschichte in Ostmittel- und Südosteuropa).

29. artykuł w czasopiśmie: A. Fijałkowski, Comenius auf den Schultern von Riesen? Zur Erstehungsgeschichte des Orbis pictus des Johann Amos Comenius im Kontext der Geschichte der Leselehrarten, „Jahrbuch für Historische Bildungsforschung” (=JHB), wyd. H.-E. Tenorth, K.-P. Horn et al., Historische Kommission der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, Berlin-Tübingen, Weinheim: Juventa-Verlag, 12, 2006, s. 147-171.

28. artykuł / rozdział w monografii: A. Fijałkowski, W sprawie genezy Orbis sensualium pictus Jana Amosa Komeńskiego, w: Kultura - zmiana społeczna - wychowanie: inspiracje i poszukiwania. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesor Annie Przecławskiej, red. A. Grodzki, D. Świerczyńska-Jelonek, A. Wiłkomirska, Warszawa: Wydawnictwa UW, 2006, s. 203-215.

2005
27. artykuł w czasopiśmie z listy ERIH: A. Fijałkowski, Fryderyk Eberhard Rochow – autor książki szkolnej „Przyjaciel dzieci”, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2006, 2 (200), s. 101-116.

26. artykuł w czasopiśmie z listy ERIH: A. Fijałkowski, Najnowsze badania nad dziejami dawnych książek szkolnych w Niemczech, Szwajcarii i Austrii, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2006, 2 (200), s. 155-163.

25. tłumaczenie polskie i streszczenie tekstu: Hanno Schmitt, Aufklärung, Toleranz und Volksbildung. Friedrich Eberhard von Rochow starb vor 200 Jahren, „Kwartalnik Pedagogiczny“ 2006, 2 (200), s. 151-153.

24. Adam Fijałkowski, recenzja książki/ Rezension: Das Schulbuch zwischen Lehrplan und Unterrichtspraxis, wyd. E. Matthes, Bad Heilbrunn 2005 (Beiträge zur historischen und systematischen Schulbuchforschung), w: „Kwartalnik Pedagogiczny“ 2006, 2 (200), s. 187-190.

2004
23. artykuł: A. Fijałkowski, Seminarium Nauczycielskie w Poznaniu w 1808 roku według „Doniesienia powszechności o urządzeniu Seminarji Uczycielskiej Poznańskiej” Józefa Jeziorowskiego i kwestia jego genezy, w: Historia – Społeczeństwo – Wychowanie. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Miąso, wyd. K. Bartnicka, J. Schiller i in., Warszawa–Pułtusk: IHN PAN, WSH Pułtusk, 2004, s. 215-234.

22. artykuł: A. Fijałkowski, Walahfrid Strabo (808/809 – 849) i jego rzekomy „pamiętnik” szkolny z klasztoru Reichenau, „Rozprawy z dziejów oświaty” t. 43, 2004, s. 1-19.

21.Adam Fijałkowski,  recenzja książki/ Rezension: Nicholas Orme, Medieval Children, New Haven-London 2003, w: „Rozprawy z dziejów oświaty” t. 43, 2004.

2002
20. artykuł: M. Depaepe [Katholieke Universiteit Leuven], F. Simon [Universiteit Gent], A. Fijałkowski, Charakterystyka społeczna nauczycieli szkół elementarnych w Belgii i w Polsce w XX wieku, „Kwartalnik Pedagogiczny” 3-4 (185-186) 2002, s. 215-239.

2001
19. monografia / Monographie: A. Fijałkowski, Puer eruditus. Idee edukacyjne Wincentego z Beauvais, OP (ok. 1194-1264), Warszawa: Neriton, 2001. 225 S. 16 il.

18. Współautor tłumaczenia książki: Historia XX wieku, wyd. R.W. Bulliet, tłum. A. Fijałkowski i in., Warszawa 2001. 568 S.

17. komunikat: A. Fijałkowski, Atlas historyczny szkół w Polsce, „Rozprawy z dziejów oświaty”, t. XL, 2001, s. 215-216.

2000
16. artykuł: A. Fijałkowski, The Education of Women in the Works of Vincent of Beauvais, OP († 1264), w: Geistesleben im 13. Jahrhundert, wyd. J.A.Aertsen, A.Speer, Berlin-New York: W. de Gruyter, s. 513-526 (Miscellanea Mediaevalia ; 27).

15. artykuł: A. Fijałkowski, Ocena przydatności i użyteczności pracy intelektualnej w dziełach Wincentego z Beauvais, „Studia Warmińskie”, wyd. M. Borzyszkowski, Olsztyn: Hosianum, 2000, t. XVII, s. 27 - 47.

14. artykuł: A. Fijałkowski, Wincenty z Beauvais (ok. 1194-1264) w Royaumont - dominikanin wśród cystersów, w: Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej, wyd. A.M. Wyrwa, J. Dobosz, Poznań: Wydawnictwo Poznanskie, 2000, s. 782-796.

13. Adam Fijałkowski, recenzja książki/Rezension: M. Surdacki, Dzieci porzucone w Szpitalu Św. Ducha w Rzymie w XVIII wieku, „Przegląd Historyczny” (=PH), t. XCI, 2000, z. 2, s. 297-299.

1999
12. artykuł: Adam Fijałkowski, Wychowanie kobiet w świetle pism Wincentego z Beauvais (+1264), w: Partnerka, matka, opiekunka: status kobiety w starożytności i w średniowieczu, wyd. J. Jundziłł, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 1999, s. 282-296.

11. Adam Fijałkowski, recenzja książki/Rezension: Lector et compilator: Vincent de Beauvais, frere precheur, un intellectuel et son milieu au XIIIe siecle, wyd. M. Paulmier-Foucart, S. Lusignan, Grane 1997, „Przegląd Historyczny”, t. XC, 1999, z. 1, s. 85-87.

1998
10. artykuł/Aufsatz: Adam Fijałkowski, Wincenty z Beauvais OP (ok. 1194-1264) o wychowaniu, „Rozprawy z dziejów oświaty”, t. XXXVIII, 1998, s. 11-26.

9. artykuł/Aufsatz: Adam Fijałkowski, Niemiecka historia wychowania w latach 1990-1996, „Rozprawy z dziejów oświaty”, t. XXXVIII, 1998, s. 173-183.

1997
8. artykuł/Aufsatz: Adam Fijałkowski, The Educational Ideas of Vincent of Beauvais and Their Reception in Medieval Poland, „Vincent of Beauvais Newsletter”, wyd. G.G. Guzman, Dept. of History, Bradley University (USA), t. XXII,1997, s. 4-5.

7. artykuł/Aufsatz: Adam Fijałkowski, Szkolnictwo parafialne na Mazowszu, w: Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu ery nowożytnej. Polska na tle Europy, wyd. W. Iwańczak, K. Bracha, Kielce: Wydawnictwo uczelniane WSP w Kielcach, 1997, s. 41-46.

6. artykuł/Aufsatz: Adam Fijałkowski, Koronacje królów węgierskich w średniowieczu. Zarys problematyki badawczej w kontekście polskim, w: Przemysł II. Odnowienie Królestwa Polskiego, wyd. J. Krzyżaniakowa, Poznań: IH UAM, 1997, s. 213-224 (Publikacje Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza; 13)

5. Adam Fijałkowski, recenzja książki/Rez.: J.L.Nelson, The Frankish World: 750-900, London 1996 - „Przegląd Historyczny”, t. LXXXVIII, 1997, z. 1, s. 169-171.

1996
4. artykuł/Aufsatz: Adam Fijałkowski, Średniowieczne koronacje królewskie na Węgrzech i w Polsce, „Przegląd Historyczny”, t. LXXXVII, 1996, z. 4, s. 713-735.

3. Adam Fijałkowski, recenzja książki/Rez.: N.Orme, M.Webster, The English Hospital, 1070-1570, London 1996 - „Przegląd Historyczny”, t. LXXXVII, 1996, z. 4, s. 875-879.

2. Adam Fijałkowski, recenzja książki/Rez.: K.Stopka, Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. Studia nad kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich, Kraków 1994 (Polska Akademia Umiejętności, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, t. 76) - „Przegląd Historyczny”, t. LXXXVII, 1996, z. 2, s. 471-474.

1. artykuł/Aufsatz: A. Fijałkowski, Nasza szkoła w średniowieczu, „Mówią Wieki" nr 4-5 (443-444), kwiecień-maj 1996, s. 107.


Aktywność naukowa:


I. Staże naukowe:

1 X 2012 - 28 II 2013 - visiting professor w: Historisches Seminar, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (Moguncja), Niemcy

VII - VIII 2015, 2016, 2017 - Universität Konstanz (Konstancja), Niemcy; Freie Universität Berlin, Niemcy

1 VII - 30 IX 2019 - Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Niemcy

1 VII - 31 VII 2020 - Universität Konstanz, FB Geschichte.

1 VII - 30 IX 2021 - Friedrich-Meinecke-Institut, Freie Universität Berlin.

1 - 30 XI 2021, 1-31 VII 2022 - Universität Konstanz, FB Geschichte.

VI 2023 - visiting professor na Universität Passau, Niemcy.

1 IV - 30 IX 2024 - visiting professor na Universität Passau, Niemcy.

II. Czynny udział w międzynarodowych projektach badawczych:

2012-2018: Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch (1472–1494) - we współpracy z: Prof. Matthias Thumser, Friedrich-Meinecke-Institut, Freie Universität Berlin, Niemcy

Od IX 2021 - Die Briefsammlung des Thomas von Capua († 1239), projekt we współpracy z: prof. Matthias Thumser, Friedrich-Meinecke-Institut, Freie Universität Berlin - zob.: https://www.geschkult.fu-berlin.de/e/fmi/institut/mitglieder/ressourcen/Thumser/thomas.html

III. Czynny udział w ważnych konferencjach naukowych:

29 VIII - 1 IX 2018: International Standing Conference for the History of Education (ISCHE 40): Bildung und Natur; Humboldt-Universität zu Berlin, Niemcy - referat: "Nature in the Orbis sensualium pictus of John Amos Comenius"

16 - 20 VII 2019: International Standing Conference for the History of Education (ISCHE 41): Spaces and Places of Education; Universidade do Porto, Portugalia - przewodniczenie sesji (chair); referat: "The beginnings of the sexual education in Warsaw, 1899-1904".

1 - 4 IX 2021: Praga: "Between the Labyrinth and the Way of Light. Early Modern Metaphors of Knowledge and Johannes Amos Comenius" - konferencja organizowana przez: Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, Prague. Co-organiser: German Historical Institute Warsaw.

10 XII 2021: współorganizacja z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego konferencji Sekcji Historii Pedagogiki Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN nt. Przełomy w rozwoju dydaktyki w XIX-XX wieku. Wygłoszenie referatu wprowadzającego pt. "Jan Amos Komeński w polskiej myśli dydaktycznej XIX i początku XX wieku" - zob.: https://www.pedagog.uw.edu.pl/2021/12/08/przelomy-w-rozwoju-dydaktyki-w-xix-xx-wieku/

13-16 VI 2022 oraz 11-12 VII 2022: Warszawa - Pasawa (Universität Passau, Niemcy): Korczak Symposium w 80. rocznicę śmierci Janusza Korczaka: Janusz Korczak im Europa des 21. Jahrhunderts. Ein fach- und kulturübergreifendes Symposium zu seinem 80. Todestag - z udziałem rektora i prorektor Uniwersytetu w Pasawie.

23-25 VI 2022: konferencja w Narodowym Muzeum Pedagogicznym Jana Amosa Komeńskiego w Pradze: Pedagogization in Identity Formation and Professionalization: the Role of Science, Knowledge Transfer, Education and Youth Social Care.

18-21 VII 2023: International Standing Conference for the History of Education (ISCHE44), ELTE Budapest nt. Histories of Education and Reform: Traditions, Tensions and Transitions.