prof. dr hab. Mirosław S. Szymański

Stanowisko:
profesor
Jednostka:
Dydaktyki
Funkcje:
Kierownik Katedry Dydaktyki
Telefon:
(22) 629-34-04; (22) 55 30 870
E-mail:
mszymanski@pedagog.uw.edu.pl
Dyżur:
pok. 500, tel. 55-308-70
piątek 13.00 - 14.00
Urlop:
22.07.2013 roku - 06.09.2013 roku


 
Zainteresowania naukowe:
dydaktyka ogólna, historia myśli pedagogicznej, pedagogika porównawcza.


 
Wybrane publikacje:
Szymański Mirosław S. (Stanisław) (ur. 1 maja 1954 roku w Warszawie), pedagog; 1974-78 studia pedagogiczne na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego (UW), 1984 doktorat, 1992 habilitacja, 2002 otrzymanie tytułu naukowego profesora.
Obszary zainteresowań naukowych: dydaktyka ogólna, historia myśli pedagogicznej, pedagogika porównawcza.
Od 2009 kierownik Katedry Dydaktyki Wydziału Pedagogicznego UW; 1997-2008 kierownik samodzielnej Pracowni Pedagogiki Porównawczej Wydziału Pedagogicznego UW; 2005-2008 członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej na UW; 2005-2008 członek Rady Naukowej Kolegium Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych na UW; od 2008 przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na UW; 1996- 2002 prodziekan ds. naukowych i współpracy naukowej z zagranicą na Wydziale Pedagogicznym UW; 2002-2008 dziekan tegoż Wydziału; 2003-2008 kierownik Katedry Pedagogiki Szkolnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie;
1984 stypendysta Fundacji Niemieckiej Akademickiej Służby Wymiany (DAAD) na Uniwersytecie w Saarbrücken; 1989-1991 stypendysta prestiżowej fundacji Alexander von Humboldt-Stiftung; 1993-1996 visiting profesor w Niemieckim Instytucie Międzynarodowych Badań Pedagogicznych (DIPF) we Frankfurcie nad Menem i w Berlinie.
Od 1992 członek Redakcji Kwartalnika Pedagogicznego; od 1998 członek Rady Programowej międzynarodowego kwartalnika Tertium Comparationis. Journal für Internationale Bildungsforschung; od 1995 roku członek Rady Redakcyjnej Przeglądu Pedagogicznego.
Od 1980 członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego; od 2002 członek Towarzystwa Historii Edukacji; od 2007 członek Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego; od 1999 członek Theodor-Litt-Gesellschaft działającego przy Uniwersytecie w Lipsku; od 2001 członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (trzecia kadencja); od 2004 członek Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) w Warszawie (trzecia kadencja); 2001-2010 członek grupy eksperckiej i zespołu oceniającego Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (dwie kadencje); 1998-2002 wiceprezes Międzynarodowej Akademii Humanizacji Kształcenia przy Uniwersytecie w Hildesheim.
Jest autorem lub (tylko kilkakrotnie) współautorem około 100 publikacji w języku polskim i niemieckim, które w większości ukazały się w czołowych czasopismach pedagogicznych, takich jak Kwartalnik Pedagogiczny, Edukacja, Bildung und Erziehung.

Publikacje książkowe:
Twórczość i style poznawcze uczniów. Warszawa 1987.
Niemiecka pedagogika reformy (1890-1933). Warszawa 1992,
Die Kinderfreundebewegung in der II. Republik Polen (1918 bis1939). Oldenburg 1995.
„Dziękuję nie”. Program promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień. Warszawa 2002 (razem ze S. Mieszalskim, E. Morawską i J. Morawskim). Ten poradnik wychowania w trzeźwości miał trzy wydania. Przetłumaczony też został na język rosyjski i czeski.
O metodzie projektów. Warszawa 2000; wydanie drugie poprawione: Warszawa 2010.
Pädagogische Reformbewegungen in Polen 1918-1939. Ursprünge – Verlauf – Nachwirkungen. Köln–Weimar–Wien 2002.

Jest redaktorem lub współredaktorem naukowym m.in. następujących prac zbiorowych:
Schule und Erziechungswissenschaft im Umbruch. Frankfurt am Main 1996 (razem z S. Bandau, T. Lewowickim i S. Mieszalskim).
Transformation im Bildungswesen und europäische Perspektiven. Deutschland und Polen im Vergleich. Frankfurt am Main 1999 (razem z W. Hörnerem, S. Steier-Jordan).
Edukacja w perspektywie europejskicj na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa 1999.
Renesans (?) nauczania całościowego. Współczesna dydaktyka wobec nauczania zintegrowanego, blokowego i przedmiotowego. Warszawa 2003 (razem z D. Klus-Stańską i M.J. Szymańskim).
Bildungswesen und Erziehungswissenschaft in Deutschland und Polen in vergleichender Perspektive. Münster–New York–München – Berlin (razem z W. Hörnerem i K. Dubeck).
Bürgerschaftliche Bildung und Erziehung. Wertevermittlung und Schule im Spannugsfeld von Famile, Nation und Europa. Deutsche und polnische Perspektiven. Oldenburg 2007 (razem z F.W.Buschem i W. Hörnerem).
Polityka oświatowa i badania oświatowe w Niemczech i w Polsce w ostatnich latach. Warszawa 2010 (w druku).

Jest tłumaczem tekstów pedagogicznych i psychologicznych z języka niemieckiego i angielskiego.
Z języka angielskiego przetłumaczył ponad 30 tekstów, z których większość ukazała się w pięciu tomach noszących wspólny tytuł Nowoczesność w kształceniu i wychowaniu, które ukazały się w latach 1980-1990 pod redakcją naukową Cz. Kupisiewicza. Jest też tłumaczem pozycji książkowej:
Proces kształcenia – podejście systemowe. Przewodnik dla nauczycieli. Warszawa 1986.

Z języka niemieckiego przetłumaczył zaś około 120 tekstów, w tym trzy pozycje książkowe:
G. Clauss, Psychologia różnic indywidualnych w uczeniu się. Warszawa 1987.
W. Mitter, Cel podróży pedagogicznych: Polska. Warszawa 1997.
M. Kayser, P.-A. Wagemann, Uczyliśmy w szkole waldorfskiej. O historii i praktyce pewnej pedagogicznej epoki. Warszawa 1998.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW