dr hab. Agnieszka Naumiuk

Stanowisko:
adiunkt
Jednostka:
Katedra Pedagogiki Specjalnej i Pedagogiki Społecznej, Zakład Inkluzji, Integracji i Edukacji Społecznej
Funkcje:
koordynator ds mobilności pracowników i studentów wydziału pedagogicznego
E-mail:
agnieszka.naumiuk@uw.edu.pl
Dyżur:
online only, dyżury online meet.google.com/syb-noek-wnp
Rejestracja indywidualna w dniu dyżuru na pasku "chat" w godz 10.00-10.10. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Summer semester, office hours online Friday 10.00-11.00 meet.google.com/syb-noek-wnp. Registratio
Urlop:
22.06-10.07.2020 (ADVANCES summer school)
22.07.2020 -2.09.2020 summer break


 
Prowadzone zajęcia:
Erasmus Mundus ADVANCES - Advanced Development in Social Work. Studia magisterskie.

Summer school 2020


 
Zainteresowania naukowe:
środowiskowe uwarunkowania wychowania, działanie społeczno-edukacyjne w środowisku, organizacje społeczne jako środowisko edukacyjne, uczestnictwo społeczne młodzieży i dorosłych, edukacja w społeczeństwie obywatelskim i tworzeniu demokracji, rola filantropii i wolontariatu w edukacji społecznej, edukacja społeczników, systemy edukacji pozaformalnej i nieformalnej, sieci wsparcia społecznego, związki pedagogiki społecznej z pracą socjalną, empowerment, aktywizacja grup i jednostek zagrożonych wykluczeniem.


 
Wybrane publikacje:
Wybrane Artykuły po 2010 r.:
1. [2011]Profesjonaliści, społecznicy, bojownicy? Edukacja środowisk lokalnych i ich liderów [w:] Grewiński M., Skrzypczak B. (red.), Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, WSP TWP, Warszawa 2011, s. 91-109

2. [2012] Pedagog społeczny – animator zmian w środowisku. „Pedagogika Społeczna” 2012, nr 4 (46), s. 41-56.

3. [2013] Konstruowanie świata w działaniu – przestrzeń edukacji. „Pedagogika Społeczna” 2013, nr 4 (50), s. 75-97.

4. [2015] Doświadczenia edukacji i integracji społecznej. Perspektywa działaczy-animatorów lokalnych, [w:] Komorowska-Zielony A., Szkudlarek T. (red.), Różnice, Edukacja, Inkluzja, Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s.345-353.

5. [2016] Jane Addams i jej koncepcja pracy w środowisku społecznym. "Pedagogika Społeczna" 2016 nr 3 (61), s.37-54.

6.  [2017] Budżet partycypacyjny w kształtowaniu wspólnej przestrzeni lokalnej – potencjał edukacyjny i inspiracje pedagogiczne. (współaut. Michał Bron Jr.) "Pedagogika Społeczna" 2017 nr 3 (65), s. 37-54.

7. [2017] W stulecie wydania "Diagnozy społecznej" Mary Ellen Richmond - między tradycją a zmianą w myśleniu o standardach pracy socjalnej. "Praca socjalna" 2017 nr 6 (32), s. 5-25.

8. [2018] Education to participate and engage - Polish traditions and challenges of participation-oriented pedagogy. "Polish Journal of Educational Studies" Vol I (LXXI)

9. [2018, 2020]Community leaders’ perspective on their role and links  with social education. Case of Poland. W: D. Keller, K.  O’Neil,  H. Nicolaisen, D. Schugurensky,  K. Villaseñor (red.) (s.115-129). In: Social Pedagogy and Social Education: Bridging Traditions and Innovations,  Phoenix, Arizona: Social Pedagogy Association./Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej 


10. [2019]Diversity, dialogue, and identity in designing globally relevant social work education. "Social Work Education"  eds. Michael Rasell, Helene Join -Lambert, Agnieszka Naumiuk, Lars Uggerhoj, Janet Walker

https://doi.org/10.1080/02615479.2019.1570108

11.[2019] Trudności w funkcjonowaniu edukacyjnym dzieci z zaburzeniami przywiązania – wyzwania dla środowiska szkolnego. W: M. Cywińska (red.) Edukacyjne przestrzenie sytuacji trudnych dzieci. (s. 135-157), Wydawnictwo UAM. (współautorstwo z dr Anną Steinhagen)

12. [2019] Koncepcja settlementów oraz współczesne polskie programy włączania społeczności lokalnych w integrację migrantów. "Kultura i Edukacja" 2019 nr 1(123), s. 175-197. (współautorstwo z dr Martą Pietrusińską)

Publikacje książkowe:
1) Edukacja i aktywizacja społeczna w organizacjach pozarządowych. Przykład ruchu United Way. „Orthos” Wydawnictwa Edukacyjne, Warszawa 2003.
2) Uczestnictwo społeczne młodzieży. Możliwości działań - opinie i postawy. Akapit, Toruń 2007.
3) Edukacja - Partycypacja - Zmiana w doświadczeniu działaczy lokalnych (animatorów społecznych), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013

4) Inkluzja w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej. Pytania, konteksty, dyskusje. (współaut. Grażyna Dryżałowska, Magdalena Kuleta-Hulboj, Monika Skura, Anna Steinhagen) Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018


 
Aktywność naukowa:
Konferencja ECER: "Educaton in the Era of Risk" Hamburg 2-6.09.2019 Wystąpienie: "How educators and youth  understand the role of community in helping "youth at risk" ?


 

 


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW