dr Anna Dąbrowska

Stanowisko:
adiunkt
Jednostka:
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej
E-mail:
adabrowska@pedagog.uw.edu.pl
Dyżur:
środa, godz. 11.30-13.00, s. 332.
Proszę o mailowe umawianie spotkań. (konsultacje online)


 
Zainteresowania naukowe:
antropologia kulturowa, człowiek w kulturze współczesnej, język i komunikacja interpersonalna, język w mediach, aktywność kulturalna młodzieży, język młodzieży.


 
Wybrane publikacje:
A. Dąbrowska, Youth Literacy in the Era of Secondary Orality – a Local or Global Problem?, [w:] In the Search for Language Pedagogical Paradigm, ed. M. Daszkiewicz, A. Dąbrowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2020. (w druku)

In the Search for Language Pedagogical Paradigm, ed. M. Daszkiewicz, A. Dąbrowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2020. (w druku)

A. Dąbrowska, Młodzież wobec przemian kultury pisma – kompetencja tekstotwórcza nastolatków w świetle badań własnych, [w:] „Podstawy Edukacji. Język w edukacji – edukacja językowa” 2019 (12).

A. Dąbrowska, O przydatności dla pedagogów diagnoz edukacyjnych w zakresie badania piśmienności młodzieży – uwagi na marginesie analizy dokumentacji egzaminów gimnazjalnych, [w:] "Kwartalnik Pedagogiczny", 2019, nr 4(254).

A. Dąbrowska, Piśmienność młodzieży w świetle polskich diagnoz edukacyjnych, [w:] „Rozprawy Społeczne” 2019, nr 13(3)./ A. Dąbrowska, Youth Literacy in Light of Polish Educational Diagnoses, “Social Dissertations” 3(13)/2019.

A. Dąbrowska, Educational Role of Language and Polish Youth Slang – Literature Review, "Educational Role of Language Journal" 1/2019.

A. Dąbrowska, Slang młodzieżowy jako element budowania wspólnoty w komunikacji szkolnej, [w:] "Kwartalnik Pedagogiczny", 2018, nr 3(248).

A. Dąbrowska, (Nie)piśmienność młodzieży jako bariera na drodze ku życiu wartościowemu. [w:] Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki, T. 1, Idee - koncepcje, red. M. Czerepaniak-Walczak, J. Madalińska-Michalak, B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.

A. Dąbrowska, Młodzież a praca nad sobą - w świetle listów młodych czytelników do redakcji wybranych czasopism młodzieżowych: "Cogito", "Victor Gimnazjalista" i "Mały Gość Niedzielny" [w:] "Zeszyty Prasoznawcze", 2017, Tom 60, nr 4(232).

A. Dąbrowska, Slang jest spoko? Pedagogiczne aspekty obecności socjolektu uczniowskiego w dyskursie publicznym, [w:] "Problemy Wczesnej Edukacji", 2017, nr 2(37).

A. Dąbrowska, Kulturowe uwarunkowania piśmienności młodzieży, [w:] "Kwartalnik Pedagogiczny", 2017, nr 2(244).

A. Dąbrowska, Slang na salonach. O ekspansji języka młodzieży na przykładzie komunikatów reklamowych, [w:] "Kwartalnik Pedagogiczny", 2016, nr 2(240).

A. Dąbrowska, Równi i równiejsi. Kompetencja komunikacyjna i edukacyjne paradoksy, [w:] "Parezja", 2015, nr 2(4).

A. Dąbrowska, Jak Cię słyszą, tak Cię piszą – o języku w perspektywie pedagogicznej, [w:] "Studia z Teorii Wychowania", Tom V, 2014, nr 1(8).

A. Dąbrowska, Dlaczego język kulturalny nie jest popularny? Językowa moda jako problem pedagogiczny, [w:] Moda w kulturze, sztuce i edukacji, red. W. Bobrowicz, D. Kubinowski, Z. Pakuła, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.

A. Dąbrowska, Style komunikowania się dziewcząt i chłopców, [w:] Obrazy dzieciństwa i dorastania. Wybrane problemy teoretyczne i empiryczne, red. R. Michalak i M. Wieczorek, Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA, Poznań 2013.

A. Dąbrowska, Aktywność kulturalna a językowy obraz świata młodzieży, [w:] Wychowanie w kontekście współczesnych przemian społeczno - kulturowych, red. D. Bis, E. Smołka, R. Skrzyniarz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

A. Dąbrowska, Co dwie szkoły, to nie jedna? O umiejętnościach językowych uczniów szkół zróżnicowanych ze względu na płeć, [w:] Dylematy współczesnej edukacji, red. K. Dziurzyński, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2012.

A. Dąbrowska, Klasyka języka czy język bez klasy? O kompetencji komunikacyjnej dziewcząt na przykładzie uczennic szkoły „Strumienie”, [w:] Sukces w edukacji. Personalizacja nauczania, red. M. Skibińska, Warszawa 2011.

A. Dąbrowska, Młodzież w świetle zmieniającego się modelu komunikacji, [w:] Kultura, zmiana społeczna, wychowanie, red. A. Grodzki, D. Świerczyńska-Jelonek, A. Wiłkomirska, Wydawnictwo WUW, Warszawa 2006.

Jerzy Bralczyk, Katarzyna Mosiołek-Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, [w:] "Kwartalnik Pedagogiczny" 2001, nr 2. (recenzja)

A. Dąbrowska, Recepcja wierszy księdza Jana Twardowskiego jako przykład stosunku dzieci do utworów literackich, [w:] "Kwartalnik Pedagogiczny" 2000, nr 3-4.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW