avatar2

dr hab. Katarzyna Buczek

Stanowisko:
adiunkt
Jednostka:
Historii Oświaty i Wychowania
Telefon:
(22) 55 308 55
E-mail:
k.buczek@uw.edu.pl
Dyżur:
pok. 416
Urlop:
6-21.07; 30.07-14.08; 24-28.08 2020


 
student ikona


 
book 30127  340
Zainteresowania naukowe:
Zasadniczym obszarem moich zainteresowań naukowych są problemy polskiej edukacji końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku, kontynuacja tradycji Komisji Edukacji Narodowej na Ziemiach Zabranych oraz wpływ zaplecza dydaktycznego i kadry nauczycielskiej na jakość kształcenia.


 
books 25160  340
Wybrane publikacje:
 

Monografie

Zbiory dydaktyczne Gimnazjum i Liceum Wołyńskiego w Krzemieńcu (1805-1833), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-235-2636-0

Współautorstwo z I. Szybiak, Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794. Szkoły w wydziale Żmudzkim, Warszawa 2018, ISBN 978-83- 7545-856-5

Artykuły

-Miejsce zbiorów szkolnych w koncepcji i działaniach Hugona Kołłątaja oraz jego wkład w tworzenie kolekcji Gimnazjum Wołyńskiego. [w] „Ateny wołyńskie” między historią a współczesnością, Olsztyn Krzemieniec 2015, s 77- 88

-Twórcza starość Hugona Kołłątaja, [w] Obiektywny i subiektywny wymiar starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, red. E. Dubas, M. Muszyński, Łódź 2016 t. 1, s.167-184.

- „Wiersz o sztuce aktorskiej” Ludwika Osińskiego w świetle teorii pedagogicznych, [w] „Pamiętnik Teatralny” R LXV, r. 2016, z. 1-2, s. 97-113.

- Karola Kaczkowskiego publiczne lekcje higieny w Liceum Wołyńskim do „Rozpraw z Dziejów Oświaty” 2016, t. LIII,

- „Żeby Wołyń, wzór biorąc z najlepszych modelów, Wydał sam kiedyś Lokków, Russów i Kornelów”, czyli o pracowniach Gimnazjum Wołyńskiego w Krzemieńcu „Niepodległość i Pamięć” 2017, nr 2 s. 45-69

-Między egzaminem a widowiskiem. Uczniowskie popisy publiczne na przykładzie Gimnazjum/Liceum Wołyńskiego. „Pamiętnik Teatralny” 2017 z. 1-2, 49-66.

--From the Royal Castle to school .King Stanisław August’s legacy and the  Volhynian Gymnasium  „Espacio, Tiempo y Educación” ISSN:2340-7263, 2017 vol.4, nr 1, s. 1-15,
http://www.espaciotiempoyeducacion.com/ojs/index.php/ete/article/view/82/110

- Między Krzemieńcem a Warszawą. Związki Liceum Wołyńskiego z Uniwersytetem Warszawskim 1816-1831. „Kwartalnik Pedagogiczny” 2017 nr 3, s.15-28.

- Projekt do ogólnych prawideł dla Liceum Wołyńskiego w Krzemieńcu Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2017, t. LIV, s. 185 - 202

- Krzemieniecki nauczyciel Antoni Andrzejowski (1785-1868) – człowiek wielu talentów, [w:] Nauczyciele. Szkice portretów i nauczycieli, red A Królikowska, J. Falkowska, Kraków 2018, s. 195-215.

- „Lepiej, gdy oczy zobaczą”. Obchody święta niepodległości w szkołach II Rzeczypospolitej, „Pamiętnik Teatralny”, 2018, nr 3, s. 167-204.

- „Nie łzawe wspomnienia dawnych bojów, ale realna nauka z przeszłości”. O świętowaniu rocznicy niepodległości w szkołach II Rzeczypospolitej refleksji kilka. „Kwartalnik Pedagogiczny” 2018 nr  4,  s.  58-71


 
magnifying 2681173  340
Aktywność naukowa:
Konferencje międzynarodowe - Krzemieniec 2015 „Wołyńskie Ateny: transformacja między historią a współczesnością” (referat: „Miejsce zbiorów szkolnych w koncepcji i działaniach Hugona”

W kwietniu 2017 odbyłam staż naukowy i dydaktyczny w Państwowym Uniwersytecie im. Iwana Franki w Żytomierzu.  Podczas stażu przeprowadziłam 16 godzin zajęć dydaktycznych ze studentami. Odbyłam też kwerendę w Muzeum Krajoznawczym w Żytomierzu, w którym znajdują się dokumenty i materiały do dziejów polskiej kultury i szkolnictwa oraz objazd naukowy  śladami osób związanych z Gimnazjum/Liceum Wołyńskim w Krzemieńcu.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW