dr Anna Frindt-Bajson

Jednostka:
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej, Badań nad Środowiskami Wychowawczymi
Funkcje:
koordynator modułu specjalnościowego metodycznego dla ask I' ("wcześniejsze" programy studiów)
koordynator-opiekun studiów licencjackich w zakresie animacji społeczno-kulturalnej ("wcześniejsze" programy studiów)
koordynator modułu specjalnościowego metodycznego specjalności animacja społeczno-kulturalna i edukacja nieformalna
E-mail:
afrindt@pedagog.uw.edu.pl
Dyżur:
sala 332, Uprzejmie proszę o wcześniejsze mailowe umawianie się na spotkanie/konsultacje - terminy po mailowym uzgodnieniu ze mną;


 
book 30127  340
Zainteresowania naukowe:
pedagogika społeczna i opiekuńczo-wychowawcza, animacja społeczno-kulturalna, juwentologia, edukacja międzykulturowa i do wielokulturowości, animacja międzykulturowa, profilaktyka zachowań ryzykownych wśród młodzieży, systemowe i społeczne aspekty edukacji.


 
books 25160  340
Wybrane publikacje:
The attitude of Poles towards others (razem z A. Wiłkomirską), (w:) "Kultura Pedagogiczna"/ Pedagogical Culture/ zeszyt 1/2016

TransAnima - między edukacją a animacją międzykulturową, (praca zbiorowa pod red. A. Frindt-Bajson), ZG UW, Warszawa 2012, w tym artykuł: Animacja społeczno-kulturalna w perspektywie stawania się społeczeństwa wielokulturowego - problemy w polskiej szkole;

Zainteresowania kulturalne młodzieży w środowiskach wielkomiejskiej biedy - wstępna relacja z badań, (w:) Między nieuchronnością a możliwością - wychowanie w warunkach zmiany, pod red. A. Przecławskiej i A. Wiłkomirskiej, WUW, Warszawa 2010;

Młodzież i jej wartości w środowiskach wielkomiejskiej biedy - refleksja pedagoga o środowisku lokalnym, (w:) Kultura - Zmiana społeczna - Wychowanie - inspiracje i poszukiwania, pod red. A. Grodzkiego, D. Świerczyńskiej-Jelonek, A. Wiłkomirskiej, WUW, Warszawa 2006;

Czy warto być dorosłym? Społeczno-kulturowe uwarunkowania pojęcia dorosłości w świadomości młodzieży wielkomiejskiej, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2005;

Społeczno-kulturowe uwarunkowania pojęcia dorosłości w świadomości młodzieży wielkomiejskiej - refleksje na marginesie badań przeprowadzonych wśród warszawskich gimnazjalistów, (w:) "Kwartalnik Pedagogiczny" 2005 nr 2 (196)

Antypedagogika we współczesnej szkole, (w:) "Kwartalnik Pedagogiczny" 2002 numer 3-4 (185-186);

Antypedagogika jako nowy nurt wychowania i jej odbicie w literaturze dziecięcej, (w:) Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, pod red. J. Papuzińskiej, G. Leszczyńskiego, CEBID, Warszawa 2002;

Konsumpcjonizm - zbiór wartości podrzędnych czy sposób na życie współczesnej młodzieży polskiej? Refleksje na marginesie badań, (w:) "Kwartalnik Pedagogiczny" 2000 numer 3-4 (177-178).

recenzja książki Zmiana społeczna.Teorie i doświadczenia polskie pod red. Joanny Kurczewskiej, (w:) Kwartalnik Pedagogiczny" 2001 nr 2

streszczenie czasopisma Bildung und Erziehung 1998 (w:) "Kwartalnik Pedagogiczny" 2000 nr 3-4


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW