dr hab. Małgorzata Przanowska

Stanowisko:
adiunkt
Jednostka:
Zakład Humanistycznych Podstaw Pedagogiki, Pracownia Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji
Funkcje:
- członkini Rady Wydziału
- członkini Rady Dydaktycznej Dyscypliny Pedagogika
- z-czyni Redaktora Naczelnego "Kultury Pedagogicznej"/"Pedagogical Culture"
- członkini Rady Naukowej Redakcji "Kwartalnika Pedagogicznego" (od 2017r.)
- członkini Komisji ds. Etyki Badań Naukowych
- tutor akademicki
- opiekun Spotkań Akademickich Quaero
Telefon:
(+48)-22-55-308-70
E-mail:
mprzanowska@uw.edu.pl
Dyżur:
s.500 /teczka nr 10/, Spotkania Akademickie Quaero: zob.: zakładka: "Działalność naukowa" -> "Seminaria badawcze i debaty"
Urlop:
13.07.2020 - 31.08.2020; od 1.09.202 do 15.10.2020r. proszę umawiać się na dyżur via e-mail (preferowany termin: piątki, godz. 11.00)


 
Prowadzone zajęcia:
Współczesne kierunki pedagogiczne, Wprowadzenie do pedagogiki, translatoria (Translational Education Method), tutoriale (rozwojowy, merytoryczny, hermeneutyczny) - po indywidualnych zgłoszeniach (również w ramach projektów samokształceniowych, specjalność: filozofia edukacji, hermeneutyka wychowania), seminarium magisterskie: "Pedagogika alternatywna w kontekście wyzwań współczesności"

 

 


 
Zainteresowania naukowe:
- pedagogika współczesna i filozofia wychowania / contemporary education, philosophy of education

- hermeneutyka filozoficzna, hermeneutyka pytania, hermeneutyka słuchania, hermeneutyka wychowania, badania fenomenologiczne / philosophical hermeneutics, hermeneutics of question, hermeneutics of listening, hermeneutics of education, phenomenological research

- dialektyka hermeneutyczna, dialektyczna mousike a verbum interius / hermeneutic dialectics, dialectic mousike and verbum interius

- koncepcja kształtowania dialogicznego, relacyjności oraz słyszalności rzeczy / concept of dialogue education, relatedness and the audibility of things

- zagadnienia translacji, lektury i kształtowania wypowiedzi (pedagogika przekładu) / translation(al) education

- pojęcie smaku i sensu kształcenia/wychowania,  kwestia powtórzenia, naśladowania (imitacji, emulacji) 'wzoru' w doświadczeniu kształcenia/edukacji/ w kontekście zagadnienia twórczości oraz filozofii muzyki/ concept of taste and sense of education; the issue of repetition, imitation, emulation, and composition in education; philosophy of music and education


 
Wybrane publikacje:
Selected publications:

Małgorzata Przanowska, Pytanie o formę muzyczną. Soliloquium hermeneutyczne, "Musica Intellectualis", Warszawa 2019 (w druku/in print) [A Question of a musical form. An Hermeneutic soliloquium]

Małgorzata Przanowska, Listening and Acouological Education, WUW 2019, ss.306.

Małgorzata Przanowska, Zapomniana hermeneutyka pytania a ontologia hermeneutyczna, „Archiwum historii filozofii i myśli społecznej”,  zeszyt 63 (2018), s. 139-158. [The Forgotten hermeneutics of question and the hermeneutic ontology]

Małgorzata Przanowska, Niezdolność do rozmowy a fenomen słuchania. O emancypującej roli hermeneuty wychowania, [w:] Pedagogika dialogu. Emancypacyjny potencjał dialogu, red. Dorota Jankowska, Wydawnictwo APS, Warszawa 2017, s.59-69. [Inability of conversation and the phenomenon of listening. On the emancipatory role of the hermeneuticist of education]

Małgorzata Przanowska, Prawda wyrazu akuologicznego, „Sztuka i Filozofia” (50) 2017, Ekspresja i ekspresyjność w sztuce, zeszyt pod red. Małgorzaty A. Szyszkowskiej, s. 21-32. [A truth of the acouological expression. Hermeneutic inspirations]

Małgorzata Przanowska, Zamysł humanistyczny – zmysł pedagogiczny. Potencjał twórczy naśladowania wzorów a zmysłowość pedagogiki humanistycznej, w: Niebezpieczna humanistyka– wywrotny wymiar pedagogiki i edukacji, red. Krzysztof Maliszewski, „Chowanna” 1 / 2017, s. 107-122. [Humanistic idea - pedagogical acumen. The Creative potential of pattern emulation vs. the sensuality of humanistic pedagogy]

Filozofia a pedagogika. Polisemiczność źródeł, kontekstów i granic, red. Seweryn Blandzi i Małgorzata Przanowska, “Kwartalnik Pedagogiczny” 1 (243) 2017.

Małgorzata Przanowska, Edukacja - przestrzeń (braku) podejmowania ryzyka. Glosa ad marginem, [w:] Ryzyko jako warunek rozwoju. Transformatywne aspekty hermeneutyki edukacji / Welcoming Risk As A Condition of Personal Growth and Development: Transformative Aspects of the Hermeneutics of Education, red. Klaudia Węc, Andrzej Wierciński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 272-288. [Education and (the lack of) risk. Note ad marginem]

Małgorzata Przanowska, Verbum interius jako fundujące doświadczenie hermeneutyki. Zarys dyskusji, „Archiwum historii filozofii i myśli społecznej”, zeszyt 61 (2016), s. 223-248. [Verbum interius as the vital-essential experience of hermeneutics. The outline of the discussion]

Małgorzata Przanowska, Sens życia duchowego. Pedagogika kultury a hermeneutyka filozoficzna, w: Poglądy pedagogiczne Bogdana Nawroczyńskiego i ich współczesne implikacje, red. A. Walczak, A. Wróbel i M. Wasilewski, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 73-86. [The sense of spiritual-inner life. Pedagogy of culture and philosophical  hermeneutic]

Małgorzata Przanowska, Konwersatorium a hermeneutyczna dialektyka przekładu, „Kwartalnik Pedagogiczny” 3 (241) 2016, s. 78-101. [Conversation and the hermeneutic dialectics of translation]

Małgorzata Przanowska, Buberowska filozofia wychowania jako wezwanie do radykalności dialogicznego spotkania, „Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria” R.24: 2015 nr 4 (96), s. 345-364. [Buber's philosophy of education as a call for radical dialogue encounter]
[Dostęp on-line, PDF: http://pf.czasopisma.pan.pl/index.php/124-wydania/1419-no-4-2015]

Małgorzata Przanowska, Hermeneutic Priority of the Question: Cultivating the Hermeneutic Ear, “Studia Paedagogica Ignatiana”, red. A. Wierciński, zeszyt 18, 2015, s. 59-80
[dostęp online, PDF do pobrania: http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/SPI/article/view/SPI.2015.003 ]

Małgorzata Przanowska, Pytanie o sens (w) edukacji. Od Grondinowskiej semantyki sensu i jej pedagogicznych egzemplifikacji do antyredukcjonizmu hermeneutyki kształcenia, "Kwartalnik Pedagogiczny" 2 (236) 2015, s.30-55. [The Sense (of/in) education. From Grondin's semantics of sense and its educational exemples to antyreductionism of the hermeneutics of education]

Między hermeneutyką a edukacją: inspiracje, intuicje, interakcje. Between Hermeneutics and Education: Inspirations, Insights, and Impacts, red. A. Wierciński i M. Przanowska, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2 (236) 2015.

Małgorzata Przanowska, Hermeneutic Conversation and the Piercing Dialectics of Listening, [w:] Hermeneutics-Ethics-Education, ed. A. Wierciński, International Studies in Hermeneutics and Phenomenology, vol.8, Münster: LIT Verlag, 2015, pp. 387-414.

Małgorzata Przanowska, Przekładanie, czytanie, wychowanie. Perspektywa hermeneutyczna, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1 (235) 2015, s.27-51. [Translation, reading, education. The Hermeneutic perspective]

Małgorzata Przanowska, Dialektyka hermeneutyczna jako przestrzeń twórczej wolności, czyli o wyzwalającym doświadczeniu wychowania, "Rzeczywistość edukacyjna", tom 2: Wolność a wychowanie. Problemy, dylematy, kontrowersje, red. Sł. Sztobryn i K. Kamiński, WN WSP, Łódź 2014, s. 333-357. [The Hermeneutic dialectics as the space for creative freedom, or on the liberating experience of education]

Małgorzata Przanowska, Człowiek jako pytanie. O dialektycznym transcendowaniu w doświadczeniu kształtującego słuchania, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2 (228) / 2013, s. 49-76. [The Human being as question. On dialectic transcendence in the experience of shaping listening]

Małgorzata Przanowska, Język a podmiot. Dwie hermeneutyki, dwie dialektyki [Ricoeur, Gadamer], [w:] W(okół) współczesnej filozofii francuskiej. Komentarze i krytyka, red. Bogna Choińska, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej, Słupsk 2012, s. 113-143. [Language and subject. Two hermeneutics, two dialectics]


 
Aktywność naukowa:
Spotkania Akademickie Quaero

konferencje międzynarodowe i krajowe

towarzystwa naukowe, m.in.: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne (PTP),  Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. B.F. Trentowskiego, International Insitute for Hermeneutics (IIH), Towarzystwo Filozofii Systematycznej (TFS), Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne (sekretarz PTFen w kadencji 2019-2023)


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW