Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik

Stanowisko:
adiunkt


Jednostka:
Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii


Funkcje:
Członkini Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika
Członkini Komisji Oceniającej
Członkini Komisji ds. Etyki Badań Naukowych

Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego KIERUNEK - ROZWÓJ
https://www.pedagog.uw.edu.pl/sknrozwoj/


Telefon:
22 55 308 49


E-mail:
amalkowska@uw.edu.pl


Dyżur:
p. 220, Semestr letni (rok akademicki 2023/24)
czwartek: godz. 17.00-18.30
Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.
Zainteresowania naukowe:


Zainteresowania naukowe dotyczą: wsparcia społecznego, uwarunkowań zdrowia dzieci i młodzieży, jakości życia związanej ze zdrowiem, a w szczególności funkcjonowania w szkole uczniów z chorobami przewlekłymi.


Wybrane publikacje:


ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

 • Skura, M, Małkowska-Szkutnik, A., Berkowska A., Professionals providing psychological-pedagogical assistance in schools: experiences and reflections, Educational Research, 2024, DOI: 10.1080/00131881.2024.2320641

 • Mazur, J, Kleszczewska, DW, Porwit, K, Zawadzka, D, Małkowska-Szkutnik, A. Quality of life in 13-year-olds depending on health status, residential neighbourhood deprivation and social capital – results from the Polish HBSC Study 2010–2018. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2023, 30(3), doi: 10.26444/aaem/161852

 • Sentenac, M., Santos, T., Augustine, L., Michelsen, S.I., Movsesyan, Y., Ng, K., Małkowska-Szkutnik, A., Godeau, E. Chronic health condition and school experience in school-aged children in 19 European countries. 2023, European Child and Adolescent Psychiatry 32:1711-1721. https://doi.org/10.1007/s00787-022-01987-8

 • Gajda, M., Małkowska-Szkutnik, A., Rodzeń, W. Self-Regulation in Adolescents: Polish Adaptation and Validation of the Self-Regulation Scale. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(2): 7432, DOI: 10.3390/ijerph19127432

 • Gajda M., Berkowska A., Małkowska-Szkutnik A. Hospital schools during the Covid 19: Teachers perspective. Journal of Mother and Child Special Issue New Insight in Prevention of Child and Adolescent Health Problems, 2022, 25(3), DOI: 10.34763/jmotherandchild.20212503SI.d-21-00016

 • Małkowska-Szkutnik A., Berkowska O., Gajda M., Kleszczewska D. Teaching in Hospital and Healthcare Resorts: A Qualitative Study of Teachers Needs. Education Sciences 2021, 11, 311. https://doi.org/10.3390/educsci11070311

 • Korzycka M., Bójko M., Radiukiewicz K., Dzielska A., Nałęcz H., Kleszczewska D., Małkowska-Szkutnik A., Fijałkowska A. Demographic analysis of difficulties related to remote education in Poland from the perspective of adolescents during the COVID-19 pandemic. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2021,28(1).

 • Kleszczewska, D., Małkowska-Szkutnik A., Siedlecka J., Mazur J. Physical Activity, Sedentary Behaviours and Duration of Sleep as Factors Affecting the Well-Being of Young People against the Background of Environmental Moderators, International Journal of Environmental Research and Public Health 2019, 16(6):915DOI: 10.3390/ijerph16060915

 • Malinowska-Cieślik, M., Mazur, J., Nałęcz, H., Małkowska-Szkutnik, A. Social and behavioral predictors of adolescents positive attitude towards life and self. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, 16, 4404.

 • Małkowska-Szkutnik A., Mazur J.: Burden of Chronic Conditions and Subjective Complaints as Factors Modifying the Way Polish Students Are Functioning at School. International Journal of Psycho-Educational Sciences 2019; 8(1): 55-63.

 • Małkowska-Szutnik, A., Woynarowska, B. Mazur, J. Postrzeganie środowiska psychospołecznego szkoły i funkcjonowanie w niej uczniów zdrowych i z chorobami przewlekłymi. Kwartalnik pedagogiczny, 2018, 1(247), 179-197.

 • Mazur J., Skultecka-Debek M., Dzielska A. Drozd M., Małkowska-Szkutnik A.,What does the Cantril Ladder measure in adolescence?, Archives of Medical Science 2016,

 • Mazur J., Dzielska A., Zawadzka D., Tabak I., Małkowska-Szkutnik A. Subjective health of adolescents from families in receipt of social assistance. Public Health 2016, DOI: 10.1016/j.puhe.2015.11.004

 • Woynarowska B, Małkowska-Szkutnik A, Woynarowska-Sołdan M, Mazur J.: Postrzeganie przez młodzież w wieku 11-15 lat środowiska psychospołecznego szkoły. Tendencje zmian w latach 1990-2010 Kwartalnik Pedagogiczny 2015; 235(1): 185-206

 • Mazur J., Małkowska-Szkutnik A., Tabak I., Changes in family socio-economic status as predictors of self-efficacy in 13-year-ols Polish adolescents. International Journal of Public Health 2014, 59(1), 107-15.

 • Mazur J, Sentenac M, Brooks F, Małkowska-Szkutnik A, Gajewski J, Gavin A. Burden of chronic health conditions in adolescence measured by school surveys. Medycyna Wieku Rozwojowego 2013 Apr-Jun;17(2):157-64.

 • Sentenac M., Gavin A., Nic Gabhain S., Molcho M., Due P., Ravens-Sieberer U., de Matos M., Malkowska-Szkutnik A., Gobina I., Vollebergh W., Arnaud C., Godeau E.: Peer-victimization and subjective health among students reporting disability or chronic illness in 11 Western Countries. The European Journal of Public Health 2012, 23(3):421-426 DOI: 10.1093/eurpub/cks073.

 • Małkowska-Szkutnik A., Mazur J.: Style radzenia sobie w sytuacjach stresowych i obciążenie dolegliwościami psychicznymi a palenie tytoniu wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Przegląd Lekarski 2012; 69(10):872-877. 1. MONOGRAFIE NAUKOWE/ ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH • Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. (red.) Zdrowie uczniów w 2018 roku na tle nowego modelu badań HBSC. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2018.

 • Małkowska-Szkutnik, A. Poszukiwanie, przyjmowanie i dawanie wsparcia. W: Woynarowska B. (red.). Edukacja zdrowotna (346-352). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

 • Małkowska-Szkutnik, A. Poczucie przynależności do szkoły a zdrowie psychiczne nastolatków. W: Gogolewska-Tośka, M. Szymańska, M. (red.). Człowiek Edukacja Społeczeństwo (65-76). Wybrane zagadnienia i problemy. Pułtusk: Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, 2017.

 • Małkowska-Szkutnik, A. Psychologiczne konteksty uczniów z chorobami przewlekłymi. W: Ostręga W., Oblacińska A. (red.). Standardy postępowania i medotyka pracy pielęgniarki szkolnej (135-149). Warszawa: Instytut Matki i Dziecka 2017.

 • Małkowska-Szkutnik, A. Stres w szkole. W: Ostręga W., Oblacińska A. (red.). Standardy postępowania i medotyka pracy pielęgniarki szkolnej (119-134). Warszawa: Instytut Matki i Dziecka 2017.

 • Mazur, J., Małkowska-Szkutnik, A., (red.). Środowisko fizyczne i społeczne oraz jakość funkcjonowania szkoły a zdrowia subiektywne i zachowania zdrowotne nastolatków. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka 2017.

 • Małkowska-Szkutnik A., Woynarowska B., Kleszczewska D., Salonna F., Vorlicek M., Gajewski J.: Wiedza i przekonania nauczycieli w Polsce i Czechach wobec uczniów z Padaczką oraz przygotowanie nauczycieli do pracy z nimi. Raport z badań EPISCHOOL, Fundacja Instytutu Matki i Dziecka, Warszawa 2017.

 • Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. Improving education and health for children with chronic disease in Poland - from social campaigns to systemic changes (s. 84-96). W: Barnekew V. Jensen B., Currie C i wsp. (red.): Improving the lives of children and young people: case studies from Europe. Volume 2. Childhood. WHO Report 2013.

 • Mazur J., Małkowska-Szkutnik A.: Wyniki badań HBSC 2010. Raport techniczny.Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2011.

 • Mazur J., Tabak I., Małkowska-Szkutnik A., Ostaszewski K., Kołoło H., Dzielska A., Kowalewska A.: Czynniki chroniące młodzież 15-letnią przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2008.Aktywność naukowa: • Krajowy Współkoordynator - od czerwca 2018r. (razem z dr Anną Dzielską z Instytutu Matki i Dziecka) międzynarodowych badań Health Behaviour in School-aged Children. Członek sieci HBSC od 2003 roku. HBSC to międzynarodowa sieć naukowo-badawcza, która realizuje badania HBSC regularnie w cyklu 4-letnim. Ankietowe badania wśród młodzieży 11-15-letniej dotyczą wielu aspektów związanych ze zdrowiem i stylem życia.

 • Koordynator z ramienia Wydziału Pedagogicznego UW międzynarodowego projektu „Heads Up”, ERASMUS+, 2022-2024. Projekt dotyczy potrzeb nauczycieli w zakresie pracy z uczniem w kryzysie psychicznym.

 • Koordynator z ramienia Wydziału Pedagogicznego UW międzynarodowego projektu "Back to School", ERASMUS+; 2019-2021. Projekt dotyczył potrzeb nauczycieli ze szkół zlokalizowanych w podmiotach leczniczych.

 • Koordynator z ramienia Wydziału Pedagogicznego UW międzynarodowego projektu "EPISCHOOL - Pokonajmy bariery razem", ERASMUS+; 2015-2017. Projekt dotyczył oceny przygotowania nauczycieli do pracy z uczniem z epilepsją oraz przygotowania narzędzi dla nauczycieli. W maju 2019 roku projekt nagrodzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję ERASMUS+ - nagroda w kategorii projektów dotyczących wyrównywania szans edukacyjnych.

 • Konsultant naukowy (ekspert) międzynarodowego projektu Improve the Youth, ERASMUS+; 2017-2019. Projekt skierowany był do młodzieży i dotyczył zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem radzenia sobie ze stresem.

 • Grant MNiSW, NR NN404140537 na lata 2009-2012 Adaptacja kulturowa oraz ocena przydatności kwestionariusza CHIP-AE (Child Heath and Illness Profile – Adolescent Version) monitorowania zdrowia fizycznego i psychospołecznego młodzieży w wieku 13-18 lat w Polsce.- główny wykonawca

 • Grant nr NN404 3299 33 pt: Czynniki biologiczne, behawioralne i psychospołeczne kształtujące wskaźnik masy ciała (BMI) 13-latków. Badanie prospektywne.- członek zespołu

 • Projekt badawczy KBN 2PO5D 043 30 „Czynniki chroniące przed podejmowaniem ryzykownych zachowań oraz ich związek ze zdrowiem młodzieży w Polsce i innych krajach” (2006-2008) - członek zespołu

 • Projekt badawczy Komisji Europejskiej QLGT4-CT-2000-00751, KIDSCREEN - „Screening i promocja jakości życia związanej ze zdrowiem dzieci i młodzieży w europejskiej perspektywie zdrowia publicznego” (2003-2004) - członek zespołu