mgr Rafał Pląsek

E-mail:
rafal.plasek@gmail.com


 
Prowadzone zajęcia:
Metodologia badań jakościowych


 
Zainteresowania naukowe:
Socjologia edukacji (m.in. przemiany polskiego systemu szkolnego po roku 1989), polityka społeczna (szczególnie problematyka pomocy społecznej), kontrola społeczna.


Wybrane publikacje:

  • Pląsek R., Szkolnictwo wyższe – między utopijną wizją a rzeczywistością, w: J. Gromysz, R. Włodarczyk (red.), Utopia a edukacja, tom 1. O wyobrażeniach świata możliwego, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016.

  • Pląsek R., Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne w Polsce – narzędzia włączającej zmiany czy utrwalania nierówności społecznych?, "Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne" 2016, Nr 1, Wydawnictwo Naukowe UKSW.

  • Pląsek R., Przemiany szkolnictwa wyższego w Polsce po roku 1989 – w stronę komercjalizacji systemu?, "Kwartalnik Pedagogiczny" 2016, Nr 1, WUW.

  • Pląsek R., System opieki społecznej w II Rzeczpospolitej. Kontrolne aspekty funkcjonowania instytucji, "Praca Socjalna" 2014, Nr 4, IRSS.

  • Pląsek R., Przemiany polskiego systemu opieki społecznej w latach 1945 – 1989, "Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja" 2014, Tom 24, IPSiR UW.

  • Pląsek R., Edukacja powszechna jako narzędzie ideologicznie zorientowanej kontroli społecznej, „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 2014, Tom 15, IPSiR UW.

  • Pląsek R., Między opieką a kontrolą. Świadczenia socjalne jako narzędzie kontroli społecznej, "Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja" 2013, Tom 21, IPSiR UW.


 


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW