dr hab. Alicja Katarzyna Siemak-Tylikowska

Stanowisko:
prof.UW
Funkcje:
W latach 1990-1996 – prodziekan ds. studenckich. 1996/97 – 2002/2003 – dziekan Wydziału Pedagogicznego UW, od września 2003 – do sierpnia 2008 prodziekan ds. nauki. Wrzesień 2008 – dziekan Wydziału Pedagogicznego UW.
W roku 1998 współorganizator i opiekun merytoryczny, wraz z Prof. Jerzym Axerem, Laboratorium Edukacyjnego przy Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW.
W latach 1996 –2003 i ponownie od września 2008 -2012 członek Senatu UW.
W kolejnych kadencjach członek Komisji Senackich:
1990/91 1995/96 Senacka Komisja ds. Studenckich, Dydaktyki i Wychowania
1995/96-1998/99 Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów
1995/96-2001/02 Senacka Komisja ds. Rozwoju Kadr Naukowych i Dydaktycznych
2002/03- 2007/08 Senacka Komisja ds. Rozwoju Kadr Naukowych i Dydaktycznych
2008 - 2012Senacka Komisja ds. Rozwoju Kadr Naukowych i Dydaktycznych

Od roku 1998 członek Rady Programowej Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
Od 1 września 2005r do dnia 31 sierpnia 2008 r Członek Rady Naukowej Kolegium Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych
.
Członek Zespołu Rektorskiego ds. kształcenia nauczycieli w UW.
Członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego.
Członek Rady Programowej Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego
Pełnomocnik Rektora UW ds. Kształcenia Doktorantów w Zakresie Dydaktyki Szkoły Wyższej.

.

.
E-mail:
a.tylikowska@uw.edu.pl
Dyżur:
p.316, piątek 10.00-12.00
Z powodu słuzbowego wyjazdu odwołuę dyżur w dn 1.VII br.
Urlop:
4.VII-10.VII 2016


 
Zainteresowania naukowe:
Proces kształcenia i jego uwarunkowania na wszystkich szczeblach edukacji, kształcenie nauczycieli, praktyczne zastosowania e-learningu, humor i komizm w nauczaniu, zakładane, a rzeczywiste funkcje zabawki w życiu i rozwoju dziecka, pedagogika religii , kształcenie ustawiczne


 
Wybrane publikacje:
Podstawy teorii doboru treści kształcenia (1985), Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata (współaut.: H.Kwiatkowska. S.Kwiatkowski, 1998), Słownik angielsko-polski: Pedagogika z technologią kształcenia (2000), Reforma z retorty czarnoksiężnika [w.:] E.Malewska, B.Śliwerski [red.] Pedagogika i edukacja Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2002, O duszy nauczycielstwa polskiego” – z perspektywy początku XXI wieku [w:] E.Sałata, A.Zamkowska St. Ośko [red.] Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej Ryki-Radom 2003, „Jak to ze standardami było”. Krytyczne uwagi do ministerialnej koncepcji kształcenia nauczycieli [w:] Elżbieta Sałata [red.] Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli, Radom-Warszawa 2005 Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Współpraca rodziców ze szkołą- zamierzenia a rzeczywistość ( współautor M. Mirowska) [w: ] K. Żegnałek [red.] Kompetencje nauczycieli edukacji początkowej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2008 Charyzmatyczny nauczyciel a nauczyciel w sensie zwyczajnym [w:] Elżbieta Sałata [red.] Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Uniwersytet Warszawski, Radom 2009 ss.27-33.Polski nauczyciel w trzech osłonach Zarządzanie i Edukacja 2008.nr.61

Dydaktyka przedmiotów zawodowych- materiały dydaktyczne dla studentów. Przewodnik dydaktyczny (współautor A. Sobolewska) Politechnika Warszawska. Warszawa 2009,
2013Inauguracja 2011/2012 w:] G.Dryżałowska [red.] Wydział Pedagogiczny UW Od 50-do 60lecia Wykłady Inauguracyjne i Laudacje ss.155-163
2014„Przetrwały 200 lat Myśl i dzieło bł. Edmunda Bojanowskiego w perspektywie XXI wieku” Warszawa .WUW 2014 [redakcja naukowa i ss. 11- 71.] pkt 20
Sześćdziesiąt lat Wydziału Pedagogicznego UW na stronach Kwartalnika Pedagogicznego . Kwartalnik Pedagogiczny nr.3 (233)
Program doskonalenia nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego Poradnik dobrych praktyk [red. naukowa] Drukarnia cyfrowa Białystok.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW