mgr Magdalena Rzepka

Jednostka:
Zakład Humanistycznych Podstaw Pedagogiki, Pracownia Historii Oświaty i Wychowania


E-mail:
magdalena.rzepka@uw.edu.pl


Dyżur:
Dyżury za pośrednictwem Google Meet. W sprawie umówienia spotkania proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.
Zainteresowania naukowe:


wychowanie lotnicze na przestrzeni dziejów, historia wychowania i oświaty, szczególnie w II Rzeczypospolitej (organizacje młodzieżowe, w szczególności harcerskie, czasopiśmiennictwo pedagogiczne, myśl pedagogiczna), historia lotnictwa polskiego, historia II RP, metodologia historii.

OPIEKUNOWIE NAUKOWI:
Promotor: prof. dr hab. Janina Kamińska
Promotor pomocniczy: dr Ewa Palamer-Kabacińska


Wybrane publikacje: • Izabela Moszczeńska, Wspomnienia i listy, wstęp i oprac. Adam Fijałkowski, Magdalena Rzepka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2022;

 • Magdalena Rzepka, Harcerskie Skrzydła od końca XX w. do chwili obecnej, [w:] Na harcerskich skrzydłach, red. Andrzej Glass, Bielsko-Biała - Warszawa 2021, s. 169-184;

 • Magdalena Rzepka, Specjalność lotnicza w międzywojennym Związku Harcerstwa Polskiego i jej rola w wychowaniu patriotycznym, "Harcerstwo: Rocznik Naukowy Muzeum Harcerstwa" 2019/2020, nr 2/3, s. 9-28;

 • Henryk S. Glass-Jankowski, Nasza przeszłość i przyszłość. Myśli o Polsce (fragmenty), wybór i wstęp Magdalena Rzepka, "Harcerstwo: Rocznik Naukowy Muzeum Harcerstwa" 2019/2020, nr 2/3, s. 163-174;

 • Magdalena Rzepka, Rola nauczyciela w wychowaniu moralnym w II Rzeczypospolitej na podstawie analizy treści "Przeglądu Pedagogicznego" (1918-1939), "Kwartalnik Pedagogiczny", nr 4/2018, s. 102-123;

 • Magdalena Rzepka, [rec.] Sławomir Czerwiński i wychowanie państwowe, praca zbiorowa pod red. Piotra Gołdyna, Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2016, 216 s., "Kwartalnik Pedagogiczny", nr 3/2018, s. 174-179;

 • Magdalena Rzepka, Powszechne Wykłady Uniwersyteckie jako forma pracy Uniwersytetu Warszawskiego na rzecz oświaty dorosłych w okresie II Rzeczypospolitej - zarys problematyki, "Kwartalnik Pedagogiczny", nr 3/2017, s. 112-130;

 • Magdalena Rzepka, Polski sen o lataniu. Przejawy problematyki lotniczej w nauce i kulturze od XVII w. do 1914 roku. Rekonesans, [w:] Wybrane zagadnienia z zakresu filozofii, kultury i literatury, red. B. A. Nowak, K. Maciąg, Lublin 2017, s. 88-96;

 • Magdalena Rzepka, Wychowanie lotnicze w II Rzeczpospolitej – stan badań i perspektywy badawcze, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. LIII, 2016, s. 95-112;

 • Magdalena Rzepka, [rec.] Polskie dziedzictwo edukacyjne od XVI do XX wieku – ciągłość i zmiana. Zbiór studiów i rozpraw ofiarowanych Profesorowi Lechowi Mokrzeckiemu z okazji Jubileuszu 80 urodzin, red. Romuald Grzybowski, Krzysztof Jakubiak, Mariusz Brodnicki, Tomasz Maliszewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 637, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, 2016, t. LIII, s. 169-175;

 • Magdalena Lewicka, [rec.] Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą Drugiej Rzeczypospolitej, red. nauk. Iwonna Michalska i Grzegorza Michalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 348, "Biuletyn Historii Wychowania", 2015, nr 33, s. 162-166.Aktywność naukowa:


WYGŁOSZONE REFERATY I WYKŁADY:

 • „Od mitu do podróży kosmicznych, czyli jak człowiek opanował żywioł powietrza” – wykład wygłoszony podczas IV Festiwalu Nauki w XXXV Liceum Ogólnokształcącym
  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa, Warszawa 8.04.2022;

 • "Lotnictwo w sztuce II Rzeczypospolitej" - wykład gościnny wygłoszony na spotkaniu Klubu Miłośników Historii Techniki Lotniczej przy Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 21.09.2019;

 • "Rola specjalności harcerskich w wychowaniu patriotycznym II RP na przykładzie specjalności lotniczej" - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego", Lublin, 18.09.2018;

 • "Harcerki warszawskie w służbie dziecku (1939-1945) w świetle wspomnień i dokumentów" - International Conference "Wellbeing of children and youth - interdisciplinary perspective", Warszawa, 13-15.09.2018;

 • "The role of nature in aviation education as illustrated by the case of Polish Second Republic (1918-1939)" - 40th International Standing Conference for the History of Education (ISCHE), Berlin, 29.08.-1.09.2018;

 • "Wychowanie patriotyczne realizowane przez aerokluby akademickie w II RP" - II Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka "100-lecie sportu w niepodległej Polsce" w Krakowie, 13 kwietnia 2018;

 • "Wzmacnianie siły państwa poprzez działalność wychowawczo-szkoleniową aeroklubów akademickich w II Rzeczypospolitej" - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polska niepodległość - droga do wolności" w Lublinie, 10 listopada 2017;

 • "Działalność wychowawczo-szkoleniowa Aeroklubu Akademickiego Warszawskiego (1927-1930) na podstawie analizy prasy lotniczej" Konferencja Naukowa "Kultura i oświata II Rzeczypospolitej" w Rzeszowie, 8 października 2017;

 • "Z dziejów wychowania lotniczego na Lubelszczyźnie" - Szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie na terenie powiatu janowskiego oraz ich wpływ na lokalne społeczeństwo i kulturę. Konferencja organizowana w setną rocznicę od powstania szkoły średniej noszącej obecnie nazwę Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, 7 kwietnia 2017;

 • "Polski sen o lataniu – nauka, rozrywka, kultura od XVII w. do wybuchu I wojny światowej" – IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 w Lublinie, 18-19 marca 2017;

 • "Wychowanie moralne w II Rzeczpospolitej – wzorce, ideały i ich nośniki" – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój” w Lublinie, 15 kwietnia 2016;

 • "Młodzież i samoloty – wychowawcze aspekty lotnictwa sportowego na przykładzie doświadczeń II RP" – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Doktoranckie Spotkania z Historią w Olsztynie, 4 kwietnia 2016.


PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE:

 • Historia wychowania - konwersatorium;

 • Wychowanie w przedwojennej Polsce - lektorium;

 • Wprowadzenie do pedagogiki (dla Geografii) - konwersatorium;

 • Dzieje trudnego dzieciństwa - konwersatorium;

 • Metody pracy z grupą - warsztaty;

 • Warsztat kompetencji interpersonalnych.


INNA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I SPOŁECZNA:

a) obecna:

 • wykonawca projektu grantowego NPRH "Słownik Uczonych Polskich PAU" tom: "Słownik Pedagogów Polskich";

 • zastępczyni redaktora naczelnego czasopisma "Harcerstwo: Rocznik Naukowy Muzeum Harcerstwa";

 • redaktorka Sekcji Recenzji Książek (Book Review Section) czasopisma "History of Education Researcher" wydawanego przez The History of Education Society (UK);

 • członek Towarzystwa Historii Edukacji;

 • członek Działu Naukowo-Badawczego Muzeum Harcerstwa;

 • instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu podharcmistrzyni.


b)  zakończona:

 • sekretarz czasopisma "Harcerstwo: Rocznik Naukowy Muzeum Harcerstwa" (VI 2019- XI 2021);

 • członek Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia (2019/2020);

 • sekretarz czasopisma "Kwartalnik Pedagogiczny" (I 2017 - III 2019);

 • sekretarz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Niepodległość harcerstwem znaczona. 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego", Lublin, 18.09.2018;

 • stażystka Archiwum Muzeum Harcerstwa w Warszawie (I 2018 - VI 2018);

 • przewodnicząca Komisji Stypendialnej dla Doktorantów Wydziału Pedagogicznego UW (2017/2018).


OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I SPOŁECZNEJ:

 • zdobycie stypendium dla najlepszych doktorantów, przyznawanego przez Rektora UW (2017/2018);

 • czterokrotne zdobycie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej za działalność naukową i dydaktyczną (2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19);

 • zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich i Doktorskich z Historii Edukacji im. Profesora Majorka w kategorii prace magisterskie;

 • zajęcie I miejsca w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie;

 • ukończenie studiów magisterskich na kierunku pedagogika z wynikiem celującym;

 • uzyskanie stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uzdolnionej młodzieży (2012);

 • uzyskanie stypendium Fundacji im. A. Skrobackiej „Wiatr w żagle” „za samozaparcie w dążeniu do celu, zdolności przywódcze wykazane w ZHP oraz organizacjach pozarządowych w Kielcach i Lublinie” (2010/2011);

 • otrzymanie nagrody-listu gratulacyjnego od Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego, hm. Małgorzaty Sinicy dla najlepszych drużynowych (2008). 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Copy link
Powered by Social Snap