dr Monika Skura

Stanowisko:
adiunkt
Jednostka:
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej, Zakład Integracji, Inkluzji i Edukacji Społecznej
Funkcje:
Opiekun praktyk - specjalność: Pedagogika rewalidacyjna. Wspomaganie rozwoju i terapia osób niepełnosprawnych
Telefon:
(22) 55-308-29
E-mail:
monika.skura@uw.edu.pl
Dyżur:
pokój nr 217, wtorek, 10.45-11.45
Przed spotkaniem proszę o maila.
Możliwe spotkanie na Meet lub Zoom.
Urlop:
13.07.20-26.07.20


 
Prowadzone zajęcia:
Komunikacja z osobą niepełnosprawną;

Metodyka pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną;

Metodyka pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową;

Wspomaganie edukacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

Wczesne wspomaganie rozwoju;

Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności (seminarium licencjackie);

Analiza doświadczeń;

Pedagogika specjalna (wykład);

Praca z osobą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


 
Zainteresowania naukowe:

 •  edukacja specjalna, edukacja integracyjna, edukacja włączająca/special education, inclusive education;

 •  kształcenie i wychowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/ education of students with special educational needs;

 • profesjonalny rozwój nauczycieli uczniów ze SPE/ professional development of SEN teachers;

 •  interdyscyplinarne ujęcia inności, rozważane w kontekście specyfiki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością/ interdisciplinary issues of the other considered in the context of people with a disability. 
Wybrane publikacje:

 • Monika Skura, Kompetencje osobiste i społeczne nauczycieli szkół integracyjnych, ogólnodostępnych i specjalnych a ich chęć do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną/Personal and social competences of integrative, mainstream and special school teachers and their willingness to work with students with intellectual disabilities, Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 4(36)2019, s. 43-62;

 • Monika Skura, The perception of people with a physical disability towards those with a different kind of disability, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 25(2019), s. 343-368;

 • Monika Skura, The meaning of experiencing one's disability and its effect on one’s perception of society, Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 3(45)2019, s. 5-16;

 • Monika Skura, „Społeczeństwo dla wszystkich”, czy tylko ”szkoła dla wszystkich” - opinie nauczycieli szkoły specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej/“Society for all”  in the opinion of teachers from special, integrative and mainstream schools., Kwartalnik Pedagogiczny, 3(253)2019, s. 119-138;

 • Monika Skura, Znaczenie wsparcia grupy w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną, pracujących i gotowych do pracy/The  importance  of  self-help  groups  in  the  life  of  people  with intellectual disability of employed and ready for work, Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 1(43)2019, s. 41-57;

 • Monika Skura, Kilka uwag na temat pytania o integrację Innego/ A few comments on the matter of the question about integration of the Other, w: Inkluzja w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej. Pytania, konteksty, dyskusje, (red.) G. Dryżałowska, M. Kuleta-Hulboj, A. Naumiuk, M. Skura, A. Steinhagen, WUW, Warszawa 2018, s. 78-97;

 • Monika Skura, Relacje nauczyciela wspomagającego i nauczyciela wiodącego – temat wciąż otwarty/The relationship between general and supporting teachers – a (still) open debate, w: Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, nr 1(29)/2018, s. 66-86;

 • Monika Skura, Dialogiczne wspomaganie rozwoju rodziny w obliczu niepełnosprawności dziecka/Dialogical development support of the family in the face of the child’s disability, w: Interdyscyplinarne konteksty wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, (red.) J. Głodkowska, I. Konieczna, R. Piotrowicz i G. Walczak, Wydawnictwo APS, Warszawa 2017, s. 379-387;

 • Monika Skura, Inni o nas. Osoby z niepełnosprawnością wobec społecznego postrzegania niepełnosprawności//The others about us. The attitudes of people with disabilities towards the social perception of disability, w: Przemiany edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Pedagogika specjalna koncepcje i rzeczywistość, tom XIII, (red.) M. Wlazło, M. Sokołowski-Zgid, Wydział Humanistyczny US, Szczecin 2017, s. 215-225;

 • Monika Skura, Postawy wobec osób z niepełnosprawnością a postawy osób z niepełnosprawnością ruchową wobec ludzi z innym rodzajem niepełnosprawności (próba porównania)/Attitudes towards people with disabilities versus the attitudes of people with physical disabilities towards people with different disabilities – an attempt of comparison, w: Szkoła Specjalna, nr 5/2017, s. 342-352;

 • Monika Skura, Recenzja/Review: Wendy L. Moss, Susan A. Taddonio, Kids with physical disabilities and challenges, Free Spirit Publishing, Minneapolis 2015, w: Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, nr 1(35) 2017, s. 118-122;

 • Monika Skura, Niepełnosprawność jako inność. Filozoficzne implikacje społecznych relacji osób z niepełnosprawnością/Disability as an otherness. Philosophical implications of social relations of people with a disability, w: Niepełnosprawność i Rehabilitacja, nr 4, rok XVI 2016, s. 35-46;

 • Monika Skura, Ja – inny. Relacje społeczne osób z niepełnosprawnością/Me – the other. The social relationship of people with a disability, WUW, Warszawa 2016;

 • Monika Skura, Dialogiczny sposób życia w filozofii Martina Bubera - koncepcja bliska pedagogicznym wyzwaniom?/Dialogical lifestyle in the philosophy of Martin Buber – A concept close to pedagogic challenges?, w: Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, nr 1(31) 2016, s. 25-38;

 • Monika Skura, Recenzja/Review: Antonina Ostrowska, Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013/Disabled people in society 1993-2013, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015, w: Praca socjalna, 5/2015, s. 160-164;

 • Monika Skura, Teaching English to intellectually challenged learners in special system of schooling on the basis of Polish education programme, w: Kwartalnik Pedagogiczny, nr 3(237)/2015, s. 118-132;

 • Monika Skura, Postawy nauczycieli szkoły specjalnej wobec osób z niepełnosprawnością/Attitudes of special school teachers toward people with disabilities, w: Szkoła Specjalna, nr 1/2015, s. 28-46;

 • Monika Skura, Dominik Gołuch, Obraz siebie osób z niepełnosprawnością ruchową/Self-image of physically disabled people, w: Niepełnosprawność i Rehabilitacja, nr 4 rok XIII 2013, s. 47-60;

 • Monika Skura, Metodyka języka angielskiego w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim/English language methodology in the education of students with a mild intellectual disability, w: Szkoła Specjalna, marzec/kwiecień 2008, s. 119-132;

 • Monika Skura, Pedagogiczne implikacje pojęcia Innego w filozofii hermeneutycznej Hansa-Georga Gadamera/Pedagogical implications of the concept of “the other” in Hans-Georg Gadamer’s hermeneutics philosophy, w: Człowiek -Niepełnosprawność -Społeczeństwo, nr 1(3) 2006, s. 33-40. 
Aktywność naukowa:
2019-2022 - International Project: Curriculum Innovation for Social Inclusion (CISI), Capacity Building in the field of Higher Education 2019 EU project no: 609736-EPP-1-2019-1-GEEPPKA2-CBHE-JP, IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY, Georgia


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW