dr Monika Skura

Stanowisko:
adiunkt


Jednostka:
Katedra Pedagogiki Specjalnej i Włączającej/Department of Special Education and Inclusive Education


Funkcje:
Członkini Rady Wydziału


Telefon:
(22) 55-308-29


E-mail:
monika.skura@uw.edu.pl


Dyżur:
Room/217, Wtorek, 12-13./Tuesday, 12-13.
Przed spotkaniem proszę o maila/Before the meeting, please write an email.


Urlop:
W terminach: 24-30.04.23; 09-13.05.23; 30.05.23-02.06.23 jestem na wyjazdach służbowych/In terms of: 24-30.04.23; 09-13.05.23; 30.05.23-02.06.23 I will be on business trips.
Urlop:05-07.06.23; /Vacation: 05-07.06.23;
Zainteresowania naukowe: • profesjonalny rozwój nauczycieli uczniów ze SPE/professional development for teachers of students with special educational needs (SEN);

 • zrónicowana i włączająca edukacja/diversity and inclusive teaching, edukacja specjalna/special education;

 • kształcenie i wychowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/education of students with special educational needs, zarządzanie trudnymi zachowaniami/managing challenging behaviors.Wybrane publikacje: • Monika Skura & John J. Wheeler (2023) Addressing Challenging Behaviours in the Classroom: Perceptions of Teachers in Poland, European Journal of Special Needs Education, 1-15, DOI: 10.1080/08856257.2023.2191109;

 • Monika Skura, Weronika Lorens-Rosa, Anna Steinhagen (2023) Influence of COVID-19 pandemic on therapy delivery for children with ASD: parental evaluation of participation, significance for functioning and satisfaction, Forum Pedagogiczne 13(1), DOI:10.21697/fp.2023.1.18;

 • Monika Skura (2022) Preparedness and competences of Polish teachers on the threshold of changing the structure, organization and standards of the education systems. Polska Myśl Pedagogicznadoi:10.4467/24504564PMP.22.020.16073, vol. 8, s. 389-415;

 • Monika Skura, Anna Steinhagen (2022), I can see positive aspects of online education. Educators’ wellbeing and challenges faced during the COVID-19 pandemic The New Educational Review, 68, 235-244. DOI: 10.15804/tner.2022.68.2.19;

 • Monika Skura (2021), Funkcjonowanie osobiste i zawodowe nauczycieli oraz specjalistów placówek oświatowych podczas pracy zdalnej w czasie pierwszej fali pandemii w Polsce/Personal and professional functioning of teachers and specialists of educational institutions whilst working remotely during the first wave of the pandemic in Poland, Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 54(4): s. 63-89; GICID: 01.3001.0015.6431;

 • Monika Skura (2021), Nastawienie nauczycieli szkoły integracyjnej, specjalnej i ogólnodostępnej do edukacji inkluzyjnej uczniów różnorodnych kulturowo/Attitudes of inclusive, special and mainstream school teachers towards inclusive education of culturally diverse students, w: red. E. Kulesza, D Al-Khamisy, P. Zalewska OD INTEGRACJI DO INKLUZJI lat edukacji integracyjnej – idea i rzeczywistość Tom I, Wydawnictwo APS, s. 210-228;

 • Monika Skura & Joanna Świderska (2021): The role of teachers’ emotional intelligence and social competences with special educational needs students, European Journal of Special Needs Education, DOI: 10.1080/08856257.2021.1885177;

 • Monika Skura (2020), The experiences and difficulties of teachers in working with ASD learners from various types of schools, Edukacja, 3(154), s. 10–20, DOI 10.24131/3724.200202, ISSN 0239-6858;

 • Monika Skura (2020), Positive behavioural support at schools via designing supportive learning environments, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 31: 241-266. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2020.310.11

 • Monika Skura & John J. Wheeler (2020); Zastosowanie Modelu Pozytywnej Interwencji i Wspierania Zachowań w pracy edukacyjnej i wychowawczej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/ Application of the Model of Positive Behavioral Interventions and Supports in educational work with SEN students; Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 3 (39): 72-96;

 • Monika Skura (2019), Kompetencje osobiste i społeczne nauczycieli szkół integracyjnych, ogólnodostępnych i specjalnych a ich chęć do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną/Personal and social competences of integrative, mainstream and special school teachers and their willingness to work with students with intellectual disabilities, Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 4(36), s. 43-62;

 • Monika Skura (2019), The perception of people with a physical disability towards those with a different kind of disability, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 25, s. 343-368;

 • Monika Skura (2019), The meaning of experiencing one's disability and its effect on one’s perception of society, Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 3(45), s. 5-16;

 • Monika Skura (2019), „Społeczeństwo dla wszystkich”, czy tylko ”szkoła dla wszystkich” - opinie nauczycieli szkoły specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej/“Society for all”  in the opinion of teachers from special, integrative and mainstream schools, Kwartalnik Pedagogiczny, 3(253), s. 119-138;

 • Monika Skura (2019), Znaczenie wsparcia grupy w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną, pracujących i gotowych do pracy/The  importance  of  self-help  groups  in  the  life  of  people  with intellectual disability of employed and ready for work, Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 1(43), s. 41-57;

 • Monika Skura (2018), Kilka uwag na temat pytania o integrację Innego/ A few comments on the matter of the question about integration of the Other, w: Inkluzja w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej. Pytania, konteksty, dyskusje, red. G. Dryżałowska, M. Kuleta-Hulboj, A. Naumiuk, M. Skura, A. Steinhagen, WUW, Warszawa, s. 78-97;

 • Monika Skura (2018), Relacje nauczyciela wspomagającego i nauczyciela wiodącego – temat wciąż otwarty/The relationship between general and support teachers – a (still) open debate, Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, nr 1(29), s. 66-86;

 • Monika Skura (2017), Dialogiczne wspomaganie rozwoju rodziny w obliczu niepełnosprawności dziecka/Dialogical development support of the family in the face of the child’s disability, w: Interdyscyplinarne konteksty wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, red. J. Głodkowska, I. Konieczna, R. Piotrowicz i G. Walczak, Wydawnictwo APS, Warszawa, s. 379-387;

 • Monika Skura (2017), Inni o nas. Osoby z niepełnosprawnością wobec społecznego postrzegania niepełnosprawności//The others about us. The attitudes of people with disabilities towards the social perception of disability, w: Przemiany edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Pedagogika specjalna koncepcje i rzeczywistość, tom XIII, red. M. Wlazło, M. Sokołowski-Zgid, Wydział Humanistyczny US, Szczecin, s. 215-225;

 • Monika Skura (2017), Postawy wobec osób z niepełnosprawnością a postawy osób z niepełnosprawnością ruchową wobec ludzi z innym rodzajem niepełnosprawności (próba porównania)/Attitudes towards people with disabilities versus the attitudes of people with physical disabilities towards people with different disabilities – an attempt of comparison, Szkoła Specjalna, nr 5, s. 342-352;

 • Monika Skura (2017), Recenzja/Review: Wendy L. Moss, Susan A. Taddonio, Kids with physical disabilities and challenges, Free Spirit Publishing, Minneapolis 2015, w: Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, nr 1(35), s. 118-122;

 • Monika Skura (2016), Niepełnosprawność jako inność. Filozoficzne implikacje społecznych relacji osób z niepełnosprawnością/Disability as an otherness. Philosophical implications of social relations of people with a disability, w: Niepełnosprawność i Rehabilitacja, nr 4, rok XVI, s. 35-46;

 • Monika Skura (2016), Ja – inny. Relacje społeczne osób z niepełnosprawnością/Me – the other. The social relationship of people with a disability, WUW, Warszawa;

 • Monika Skura (2016), Dialogiczny sposób życia w filozofii Martina Bubera - koncepcja bliska pedagogicznym wyzwaniom?/Dialogical lifestyle in the philosophy of Martin Buber – A concept close to pedagogic challenges?, Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, nr 1(31), s. 25-38;

 • Monika Skura (2015), Recenzja/Review: Antonina Ostrowska, Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013/Disabled people in society 1993-2013, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015, Praca socjalna, 5, s. 160-164;

 • Monika Skura (2015), Teaching English to intellectually challenged learners in special system of schooling on the basis of Polish education programme, Kwartalnik Pedagogiczny, nr 3(237), s. 118-132;

 • Monika Skura (2015), Postawy nauczycieli szkoły specjalnej wobec osób z niepełnosprawnością/Attitudes of special school teachers toward people with disabilities, w: Szkoła Specjalna, nr 1, s. 28-46;

 • Monika Skura & Dominik Gołuch (2013), Obraz siebie osób z niepełnosprawnością ruchową/Self-image of physically disabled people, Niepełnosprawność i Rehabilitacja, nr 4 rok XIII, s. 47-60;

 • Monika Skura (2008), Metodyka języka angielskiego w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim/English language methodology in the education of students with a mild intellectual disability, Szkoła Specjalna, marzec/kwiecień, s. 119-132;

 • Monika Skura (2006), Pedagogiczne implikacje pojęcia Innego w filozofii hermeneutycznej Hansa-Georga Gadamera/Pedagogical implications of the concept of “the other” in Hans-Georg Gadamer’s hermeneutics philosophy, Człowiek -Niepełnosprawność -Społeczeństwo, nr 1(3), s. 33-40.
Aktywność naukowa:


Granty/Grants


Grudzień 2020, Minigrant, IDUB UW, Udział nauczycieli różnych szkół we wspieraniu pozytywnego zachowania uczniów/Participation of teachers from different types of schools in supporting positive behaviors of their pupils


Listopad 2021, MINIATURA 5, NCN, ID 531208, Rola specjalistów szkolnych w tworzeniu włączającego środowiska wspomagającego nauczanie/The role of school professionals in creating an inclusive learning support environment


Lipiec 2022, Minigrant, IDUB, PSP-501-D123-20-0004316, Nauczanie w spolaryzowanym społeczeństwie: praca nauczyciela w zmieniającym się kontekście społecznym i politycznym w Polsce/ Teaching in a polarized society: teachers' pedagogy in a changing social and political context in Poland


Projekty/Projects 


2019-2022r. - International Project: Curriculum Innovation for Social Inclusion (CISI), Capacity Building in the field of Higher Education 2019 EU project no: 609736-EPP-1-2019-1-GEEPPKA2-CBHE-JP, IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY, Georgia


Study visits, teaching and training mobility


24-29 kwietnia 2017r. - Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, University of Zagreb, Chorwacja

22-27 maja 2017r. – Faculty of Education, Complutense University of Madrid, Hiszpania

16-20 kwietnia 2018r. – Lisbon School of Education, Lisbon Polytechnic, Portugalia

7-11 maja 2018r. – School of Education, University of Limerick, Irlandia

4-8 marca 2019r. – Sciences Psychologiques et Sciences de l'Education, Université Paris Nanterre (Paris X), Francja

13-17 maja 2019r. - Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Córdoba, Hiszpania

18-23 października 2021r. - The Faculty of Education of the University of Ljubljana, Słowenia

26.03.22.-01.04.22r. - Faculty of Education, Psychology and Art, University of Latvia, Łotwa

22-27 listopada 2021r.; 24-30 Listopada 2022r. - Faculty of Education and Psychology of Girona, Hiszpania

21-27 stycznia 2023r. -  Department of Ed Foundations and Special Education, Clemmer College of Education, East Tennessee State University, Stany Zjednoczone

 

Staże naukawe/Research internships:


06.06.22-08.07.22 - The Faculty of Education of the University of Ljubljana, Słowenia


Inne aktywności/ Other scientific activities


Członkini Zespołu Pedagogiki Specjalnej KNP PAN


Członkini/Member of Quality Assurance Group of EU CISI project


Członkini/Member of The Association for Teacher Education in Europe (ATEE), RDC Professional Development of Teachers. 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW