dr hab. Remigiusz Kijak

Stanowisko:
dr hab
Jednostka:
Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii
Funkcje:
Członek Rady Wydziału Pedagogicznego - samodzielni pracownicy naukowi od 1 X. 2017 r.
Członek Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika od 2019
E-mail:
r.kijak@uw.edu.pl
Dyżur:
Mokotowska 16/20 pokój: 212, dyżury online w poniedziałki 10.00
platforma zoom, aby się połączyć proszę wysłać wiadomość e-mail


 
student ikona
Prowadzone zajęcia:
Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną (wykład ogólnouniwersytecki)

Rozwój i zdrowie seksualne (lektorium i laboratorium studia stacjonarne i niestacjonarne)

Gerontologia społeczna (konwersatoria studia stacjonarne i niestacjonarne)

Elementy seksuologii klinicznej (wykład, studia niestacjonarne)

seminarium magisterskie (studia stacjonarne)

 

ZAPRASZAM DO ODWIEDZIN MOJEJ STRONY INTERNETOWEJ

https://www.niepelnosprawnoscirehabilitacja.com


 
book 30127  340
Zainteresowania naukowe:
Stopnie i tytuły naukowe:
Stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

W wieku 36 lat na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego stopień naukowy doktora habilitowanego.

Przez kilka lat kierownik Pracowni Badań nad Seksualnością Osób Niepełnosprawnych Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Specjalność naukowa:
Pedagogika specjalna, pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie, pedagogika seksualności osób niepełnosprawnych.

Zainteresowania naukowe:
współczesne orientacje w studiach nad seksualnością osób niepełnosprawnych, teoria pedagogiki seksualności osób niepełnosprawnych, jak również rozwój psychoseksualny osób niepełnosprawnych intelektualnie, doświadczenia i funkcjonowanie seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie, zaburzenia seksualne, dorosłość i starość osób niepełnosprawnych intelektualnie, zagadnienia budowania relacji, tematyka związków, małżeństwa i rodziny osób niepełnosprawnych.

Dydaktyka:
Autor i inicjator pierwszych w Polsce zajęć z zakresu pedagogiki seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie realizowanych przez kilka lat na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie prowadzi zajęcia „Rozwój i zdrowie seksualne" na Uniwersytecie Warszawskim i innych Uniwersytetach w kraju.


 
books 25160  340
Wybrane publikacje:
Dorobek publikacyjny:
Publikacje z listy JCR między innymi w Sexuality and Disability. Autor blisko 60 prac naukowych, w tym 6 monografii autorskich i 7 prac redakcyjnych - między innymi monografii: Seks i niepełnoprawność – doświadczenia seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010, Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2014, jak również Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy małżonkowie i rodzice. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2017.


 
magnifying 2681173  340
Aktywność naukowa:
Obszary badań:
dyskryminacja, zachowania nietolerancyjne, prawa osób wykluczonych, osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, seksualność, seksualność osób z niepełnosprawnością, starość, kobiecość i męskość osób niepełnosprawnych, prawa osób niepełnosprawnych, dorosłość, niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia seksualne, Inny – obcy, interakcjonizm, znaczenia społeczne, społeczeństwo wobec niepełnosprawności i osób wykluczonych, mniejszości,


Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich projektach:
 „Creation of the Ideal Model of Vocational Counselling for Children and Youth with Special Educational Needs”, 2010–2013, Grant Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Leonardo da Vinci Project People, badacz, konsultant w zakresie pedagogiki specjalnej.
 „Vocational Education with embedded Social inclusion Tactics for Autistic”, 2012–2014, Grant Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Leonardo da Vinci Project, wykonawca projektu, badacz, zastępca koordynatora projektu.
 „Opracowanie systemu opieki nad niepełnosprawną kobietą ciężarną i rodzącą”, 2009–2012, Projekt Rozwojowy Narodowego Centrum Badań, konsultant, ekspert w zakresie pedagogiki specjalnej.
 „Inclusive Education: Socio-Psychological, Educational and Social Aspects”, 2014–2017, Erasmus+ programme, koordynator projektu po stronie polskiej, badacz,
 „Educational Robotics for People with Learning Disabilities (EDUROB)”, 2014–2016, Erasmus+ programme, wykonawca projektu, badacz.
 „Muzea bez barier”, 2007–2013, Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina, konsultacje merytoryczne, opracowanie materiałów na konferencję wieńczącą projekt.

Udział w komitetach rad naukowych i rad redakcyjnych:
 “International Journal of Social Science Studies”, 1.11.2012, (ISSN: 2324-8033; E-ISSN: 2324-8041) Redfame Publishing USA, członek rady redakcyjnej i stały recenzent
 “Croatian Review of Rehabilitation Research”, członek rady redakcyjnej i stały recenzent
 “International Education Studies”, 17.02.2013, (ISSN 1913-9020; E-ISSN 1913-9039), Canadian Center of Science and Education Canada, członek rady redakcyjnej i stały recenzent
 „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 23.04.2012 (ISNN: 1642-1981), redaktor naczelny
 „Położna. Nauka i Praktyka”, 13.09.2013, (ISNN: 1898-6862), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, członek rady naukowej, stały recenzent,
 „Seksuologia Polska”, 1.01.2015, (ISSN: 1731-6677; E-ISSN: 1731-9544), Via Medica Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, członek kolegium redakcyjnego
 „Konteksty Pedagogiczne”, 1.01.2013, (ISNN: 2300-6471), Akademia Techniczno-Humanistyczna, redaktor tematyczny

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:
 Członek Zespołu Pedagogiki Specjalnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk od 2016 r.
 Polskie Towarzystwo Pedagogiki Specjalnej od 2010 r. – członkostwo w Towarzystwie
 Polskie Towarzystwo Pedagogów Specjalnych od 2016 r. – członkostwo w Towarzystwie
 Polskie Towarzystwo Pedagogiczne o. Kraków od 2013 r. – członkostwo w Towarzystwie
 Polskie Towarzystwo Seksuologiczne od 2009 r. – członkostwo w Towarzystwie
 Członek Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie od 2016 r. do 2017 r.

Od 2011 roku organizator cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej „Oblicza seksualności osób niepełnosprawnych”.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW